Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverk Nordost

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖsteråkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering
KontaktpersonKatarina Almquist Carnlöf
E-postkatarina.almquist@comhem.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget535 506 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2009-02-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förprojektering Samverk Nordost ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan Nordostkommunerna för att på ett mer individanpassat och mer effektivt sätt ta emot och introducera nyanlända flyktingar så att de snabbare blir självförsörjande och integrerade i det svenska samhället. Förprojekteringen ska även leda till metoder att bättre hjälpa de flyktingar som varit i Stockholm Nordost en längre tid till arbete och integration.

Förprojektering Samverk Nordost ska;
utveckla flyktingsamverkan inom Stockholm Nordost genom en tydlig organisering av arbetet med gemensamma rutiner och arbetssätt och där regionens samlade utbud av lediga arbetstillfällen, utbildningsinsatser, kompetens-utveckling och praktikmöjligheter m m samt de stödjande aktörerna uppfattas och hanteras som gemensamma.
kartlägga den enskilde individens förutsättningar, behov och intresse och systematiskt inventera och stämma av med företag och organisationer avseende arbetskraftsbehov och bristyrkessituationen samt utveckla metoder för professionell och effektiv matchning mellan arbetsgivare och flyktingar.
ombesörja validering av de nyanländas utbildningar och yrkeskunskaper.
utveckla/förstärka relationer med det lokala näringslivet och ideell/social sektor som stöd i hela integrations-processen.
verka för ökade möjligheter till praktikplatser, instegsjobb, nystartsjobb e t c inom de kommunala förvaltningarna och kommunala bolagen.
skapa förutsättningar för att flera yrkesanpassade språkutbildning SFX startas inom relevanta områden som kopplar antingen till flyktingarnas tidigare yrkeserfarenheter eller till behov som finns på arbetsarbetsmarknad.
skapa förutsättningar för en modern lärlingsutbildning där yrkesanpassad språkutbildning kombineras med företagsförlagd utbildning och praktik.
skapa förutsättningar för att fler kvinnor i gruppen nyanlända flyktingar ska kunna vara delaktiga i integrationsprocessen på ett jämbördigt sätt gentemot männen.
resultera i en konkret ansökan till Europeiska Socialfonden inom projektfas "Genomförande".
med start i förprojekteringsfasen utveckla en modell för samverkan mellan kommuner för förbättrat flyktingmottagande som kan användas i såväl länets kommuner som i övriga landet.

Bakgrund

Sveriges kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och ombesörja att de integreras i det svenska samhället genom boende, kunskaper i svenska språket och utbildning. En annan viktig faktor är arbete som inte bara ger försörjning utan även kontaktnät, identitet, utökade språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. Inom Stockholms län är flyktingmottagningen ojämnt fördelat mellan kommunerna, vilket innebär att vissa kommuner får bära extra stor börda och stort ansvar.

Idag sker integreringen av flyktingar inte tillräckligt snabbt, ändamålsenligt och effektivt. Integreringen sker också i alltför liten grad utefter den enskilda individens förutsättningar, med tillvaratagande av individernas yrkeskunskaper, erfarenheter och förmågor jämte individens vilja och motivation. Den initala kartläggning som ska göras av varje individ brister ofta avseende detta. Det förekommer även dubbelarbete i kartläggningsarbetet, möjligen beroende på en otydlig eller ineffektiv organisering av arbetet. Ett problem är också att det är svårt att nå flyktingkvinnorna för att kunna erbjuda dem samma möjligheter som erbjuds männen, vilket innebär ett omfattande jämställdhetsproblem då kvinnorna inte kommer in i det svenska samhället på ett tillfredsställande sätt.

För att individen ska kunna få långvarigt arbete eller fast anställning förutsätts att denna har den kompetens och erfarenhet som kan möta de reella behov som finns hos näringsliv och offentlig eller ideell/social sektor. För att detta ska fungera behövs professionellt genomförd matchning, vilken även bygger på en kunskap kring aktuellt arbetskraftsbehov, bristyrkessituation m m . Denna matchning fungerar idag inte tillfredsställande. Den utbildning och praktik som erbjuds individen möter heller inte alltid de krav som arbetsuppgifterna kräver vilket försvårar för individen att få ett långvarit arbete.

Det finns även en grupp flyktingar som varit i Stockholm Nordostkommunerna en längre tid men som inte kommit in på arbetsmarknaden.

Allt detta innebär ett betydande resursslöseri för såväl individ som samhälle.

Stockholm Nordost - en befintlig samarbetskonstellation bestående av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,Vaxholm och Österåker - har beslutat att ta ett ökat ansvar och öka sitt engagemang avseende mottagning av flyktingar. Man har därför tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot fler flyktingar än tidigare under de kommande åren (sammanlagt 285/år till och med 2009). Inom Stockholm Nordost finns en uttalad samsyn kring att varje flykting är en resurs som så snabbt som möjligt ska komma in i det svenska samhället och också bli självförsörjande. Man har även en samsyn kring att det är individen och dennas förutsättningar och behov som måste sättas i centrum för olika stöd- och integrationsinsatser men att dessa samtidigt måste matchas gentemot de reella behov som presumtiva arbetsgivare har inom näringsliv, offentlig och ideell/social sektor. För att kunna erbjuda väl anpassade insatser för individer som även möter arbetsgivarnas behov av arbetskraft krävs ett samarbete över kommungränserna. Stockholm Nordost vill nu tillsammans utveckla en gemensam hållbar modell för långsiktig samverkan för att öka individanpassaning och kvalité på utbildningsinsatser och andra insatser och snabba upp processerna kring flyktingmottagning och integration. Allt för att individerna snabbare och på ett bättre sätt ska kunna integreras i samhället.

Centralt för Samverk Nordost är att nyttja erfarenheter och lärdomar från genomförda eller befintliga projekt och verksamheter. Projektet IRMA ( I Inriktning Mot Arbete) syftade till att få flyktingar verksamma i arbetslivet i Norrtälje kommun. Genom projektet utvecklades en modell för samverkan mellan socialförvaltning, utbildnings-förvaltning, arbetsförmedlingen och Röda korset som bidrog till att fler flyktingar än tidigare fick anställning. Engagemang hos företagare att anställa flyktingar ökade också. Irma var ett i tid och omfattning litet projekt, men utvärderingen kunde ändå peka på positiva resultat för de involverade individerna och de goda intentionerna avseende samverkan mellan kommunen och olika myndigheter.

Relevanta erfarenheter att bygga på finns även från ett ESF-stött Samverkansprojekt i Österåkers kommun som var inriktat mot långtidsarbetslösa i rundgång, där samverkan skedde mellan bl a kommunen, arbetsförmedling och försäkringskassan m fl.

Modellen med samverkan mellan kommuner och myndigheter har ännu inte prövats i större skala i Stockholm Nordost. Hittillsvarande insatser för att snabbt få flyktingar i arbete har inte i tillräcklig utsträckning utgått från individens behov, förmåga och intresse. Med en ökad utgångspunkt i individens utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet och med en mer individanpassad introduktion i kombination med matchningsinsatser gentemot näringslivets behov kommer fler flyktingar snabbare ut till en långsiktig och varaktig plattform i yrkeslivet. Det är en gemensam övertygelse inom Stockholm Nordost.

Samverk Nordost syftar bl a till att bygga upp en gemensamt fungerande struktur för flyktingmottagning och svenskundervisning kopplad till olika yrken kombinerat med arbete, lärlingsplats eller praktik. Den bakomliggande problemställningen är att varje kommun inte har råd att själv bygga upp en sfi /sfx utbildning som har yrkesanpassad svenska för invandrare, dvs. där man kan lära sig den terminologi och den vokabulär som är kopplad till olika yrken på svenska. Genom att varje kommun inom Stockholm Nordost tar fram en eller två sådana utbildningar kan man genom samverkan förmedla deltagare till varandra och erbjuda praktikplatser över kommungränserna.

För att kunna åstadkomma en sådan innovativ och fungerande stuktur krävs en större volym av människor och en stark samverkan med långsiktiga intentioner. Förprojekteringsfasen avser lägga grunden till en sådan samverkan.

Syfte

Förprojektering Samverk Nordost ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan Nordost-kommunerna för att på ett mer individanpassat och mer effektivt sätt ta emot och introducera nyanlända flyktingar så att de snabbare blir självförsörjande och integrerade i det svenska samhället. Förprojekteringen ska även leda till metoder att bättre hjälpa de flyktingar som varit i Stockholm Nordost en längre tid till arbete och integration.

Målsättning

Målsättningarna med förprojekteringen är;
att utveckla Stockholm Nordost till en gemensam flyktingmottagningsregion med en tydlig organisering av arbetet och med gemensamma rutiner och arbetssätt där individens förutsättningar, behov och intresse sätts i centrum och där regionens samlade utbud av lediga arbetstillfällen såväl som utbildningsinsatser, kompetensutveckling och praktikmöjligheter men även de stödjande aktörerna (arbetsförmedling, försäkringskassa m fl) blir gemensamma.

att synliggöra och tydliggöra arbetet i hela kedjan från Migrationsverkets inledande kartläggning och dokumentation av den nyanlända individen till engagemanget och insatserna från ideella organisationer och lokala föreningar i respektive kommun som stödjer individen under integrationsprocessen.

att utveckla arbetssätt för att kontinuerligt uppdatera metoder för professionell och effektiv matchning mellan arbetsgivare och flyktingar. Sådana förutsätter såväl en kartläggning av den enskilde individen som kontinuerliga och systematiska inventeringar och avstämningar med företag och organisationer.

att hitta former för och identifiera samarbetspartners som kan genomföra validering av de nyanländas utbildningar och yrkeskunskaper.

att utveckla/förstärka relationer med det lokala näringslivet i kommunerna för att underlätta för studiebesök, lärlingsplatser m m och för att mer kontinuerligt få kännedom om arbetskraftsbehov och bristyrkessituationen men även för att öka intresset hos näringslivet för att ta emot och samarbeta med nyanlända flyktingar.

att inventera de kommunala förvaltningarnas och kommunala bolagens möjligheter till att erbjuda praktikplatser, instegsjobb, nystartsjobb e t c .

att skapa förutsättningar för att flera yrkesanpassade språkutbildning SFX startas inom relevanta områden som kopplar antingen till flyktingarnas tidigare yrkeserfarenheter eller till behov som finns på arbetsarbetsmarknad. Det finns goda, utvärderade, erfarenheter att utgå ifrån och bygga vidare på från regional försöksverksamhet, bl a med stöd av Växtkraft Mål 3. Svenska för pedagoger (SFP) är yrkesinriktad studieväg/komplettering av tidigare utbildning för lärare med utländsk lärarexamen. Inom Svenska för akademiker (SFA) har bl a Svenska för vård genomförts för legitimationsyrken som läkare, tandläkare, veterinärer och sjuksköterskor. I Svenska för hantverkare (SFH) har traditionell SFI-undervisning kombinerats med att komplettera elevernas praktiska yrkeskunskaper att motsvara svenska krav. Svenska För Företagare (SFF) har vänt sig till de som vill bli företagare.

att skapa förutsättningar för en modern lärlingsutbildning där yrkesanpassad språkutbildning kombineras med företagsförlagd utbildning och praktik. Arbetsmodell och erfarenheter från Hantverksakademin, som drivs av Stockholms Hantverksförening, som erbjuder en modern lärlingsutbildning enligt metoden ”lära genom att göra” borde kunna utgöra en av grundstommarna i en sådan konceptutveckling.

att skapa förutsättningar för att fler kvinnor i gruppen nyanlända flyktingar ska kunna vara delaktiga i integrationsprocessen på ett jämbördigt sätt gentemot männen

att använda det som utvecklats som stöd för de nyanlända flyktingarna även som ”omstartsstöd” till de flyktingar som varit i Nordost en längre tid men som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.
att med start i förprojekteringsfasen utveckla en modell för samverkan mellan kommuner för förbättrat flyktingmottagande som kan användas i såväl länets kommuner som i övriga landet.

Mål som ska mätas är att;
En startkonferens har genomförts med deltagande av personer från samtliga initiala samarbetspartners.
När det gäller kartläggning och behovsinventeringar kopplat till målgruppen har
från målgrupp A minst 60 personer i arbetsför ålder involverats (50 män, 10 kvinnor)
från målgrupp B minst 20 personer i arbetsför ålder involverats (16 män, 4 kvinnor)
en särskild inventering/uppsökande verksamhet riktad mot kvinnor involverat 30 kvinnor i arbetsför ålder
En kartläggning har genomförts avseende arbetskraftsvbehov och riskyrkesbedömning inom näringslivet i Nordostkommunerna.
En kartläggning har genomförts avseende arbetskraftsbehov och förutsättningar att erbjuda praktikplatser, instegsjobb, nystartsjobb e t c inom de kommunala förvaltningarna och kommunala bolagen inom Stockholm Nordostkommunerna.
En studieresa i benchmarkingsyfte har genomförts med deltagande av 2-3 personer från projektgruppen.
En SWOT-genomgång och analys har genomförts avseende jämställdhetsintegrering.
En SWOT-genomgång och analys har genomförts avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder.
En ansökan för en genomförandefas kring Flyktingsamverkan har utformats och förankrats bland i förprojekteringsfasen samtliga involverade parter.


Förväntade effekter är att under förprojekteringen utvecklade samarbetsformer över kommungränserna inom Stockholm Nordost, genomförda kartläggningar och inventeringar, utvecklade utbildningskoncept m m i en genomförandefas kan omsättas till konkreta insatser som resulterar i att fler nyanlända flyktingar bättre och snabbare blir självförsörjande och integrerade i det svenska samhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Flyktingar kan ha fysiska funktionshinder. De kan även tidigare i livet ha varit utsatta för traumatiska upplevelser som kan ha medfört öppna eller dolda psykiska problem. Det är därför angeläget att i den intitiala individuella kartläggningningen fånga upp även detta så att individanpassat stöd kan sättas in för att underlätta eller i vissa fall möjliggöra integrationen. I förprojekteringen kommer att ingå en analys med avseende på dels tillgängligheten i själva projektarbetet för personer med olika funktionsnedsättningar, dels vilka förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden projektet ska kunna ge deltagare med funktionsnedsättningar. Förprojekteringsarbetet kommer att bedrivas i lokaler som uppfyller tidsenliga tillgänglighetskrav.

Medfinansiärer

 • Danderyds kommun, Socialförvaltningen
 • Norrtälje kommun, Socialförvaltningen
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Vallentuna kommun, Näringslivsenheten
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Norrtälje
 • Arbetsförmedlingen Täby
 • Arbetsförmedlingen Österåker-Vaxholm
 • Danderyds kommun, Socialförvaltningen
 • Norrtälje kommun, Socialförvaltningen
 • Röda Korset, Enhet? (Sthlm)
 • Stockholms Hantverksförening
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Vallentuna kommun, Näringslivsenheten
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker