Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverk Nordost Genomförandeprojekt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖsteråkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering
KontaktpersonProjektledare Lena Sjöborg
E-postlena.sjoborg@osteraker.se
Telefonnummer08-540 813 98
Beviljat ESF-stöd3 381 527 kr
Total projektbudget8 473 340 kr
Projektperiod2009-10-01 till 2012-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Med syftet att mer individanpassat med högre kvalitet och effektivitet kunna ta emot och introducera nyanlända flyktingar så att de snabbare blir självförsörjande och integrerade i samhället ska former utvecklas för ett långsiktigt hållbart samarbete kring flyktingmottagning inom Stockholm Nordost.

Bakgrund

Bakgrund:
Bakgrunden till att genomföra en förprojektering var att kommunerna i Stockholms läns nordöstra del slutit avtal med Migrationsverket om att ta emot fler flyktingar. Detta för att öka sitt ansvar, kunna avlasta andra delar av regionen men man hade även en vilja att öka sitt engagemang avseende mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar. Danderyds, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåkers kommuner ska enligt avtalet ta emot 210 nyanlända flyktingar per år under perioden 2007-09. Kommunerna konstaterade att introduktionen av nyanlända flyktingar hittills inte skett tillräckligt snabbt, ändamålsenligt eller effektivt. Kommunerna hade också olika omfattande erfarenheter av flyktingmottagande. För att uppnå den gemensamma ambitionen med ökad mottagning, ett större engagemang och en högre ambitionsnivå såg man ett delregionalt samarbete som ett möjligt medel att nå dessa. Förprojekteringen skulle utröna förutsättningarna och lägga grunden för ett sådant samarbete.

Bakomliggande problembilder som tydliggjorts under förprojekteringen:
Under förprojekteringen har ett antal tidigare identifierade problembilder tydliggjorts och några nya har identifierats. Flera handlar om kommunernas småskalighet och sårbarhet och man konstaterar att varje enskild kommun har svårighet att själv

- utifrån förmåga och resurser, tillhandahålla fullskalig introduktion av nyanlända flyktingar med den kvalitet som man önskar avseende samhällsinformation, kontakt- och nätverksskapande insatser, rustande insatser kopplat till hälsa/fritid/socialt liv.
- anordna utbildningsinsatser som kan täcka de behov hos de nyanlända flyktingarna som
matchar efterfrågan hos näringsliv och övrig arbetsmarknad.
- tillhandahålla språk- och yrkespraktikplatser som matchar de enskilda flyktingarnas behov.
- erbjuda en arbetsmarknad som matchar varje mottagen nyanländ flyktings förutsättningar och intressen.

Man konstaterar även att flyktingverksamheten i kommunerna har ett stort ansvar och att handläggarna ofta är tämligen ensamma i sina roller och gärningar vilket gör verksamheterna bräckliga och sårbara.

Man konstaterar också att det alltför ofta är för hög bortvaro från SFI-utbildningen. Orsakerna kan ha med gruppernas sammansättning, utbildningens upplägg att göra men även bero på tillgänglighetsfaktorer och sjukdomsbilder.

Engagemanget hos ansvariga myndigheter och organisationer varierar mellan kommunerna liksom samarbetet mellan dessa vilket försvårar samverkan på såväl lokal som delregional nivå. De olika aktörernas roller och ansvarsområden är otydliga och samsynen kring och intresset för samverkan har varit bristande. Behovet av att förtydliga roller och ansvar samt av ett ökat samarbete har därför framträtt tydligt under förprojekteringen.

Det kommer fortsatt att vara svårt att planera för mottagande av nyanlända flyktingar då antalet personer som kommer att anlända endast kan uppskattas och då dessa personers förutsättningar och behovsbilder är okända. Detta kan medföra att flyktingmottagningsverksamheten riskerar att prioriteras ned resursmässigt på lokal nivå, vilket påverkar förhållandena lokalt men även inom delregionen och Stockholmsregionen som helhet.

Varje enskild kommun kan få svårt att på egen hand bidra och möta kraven i den regionala överenskommelse som gjorts avseende mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar.

En problembild som ständigt har gjort sig påmind under förprojekteringen är tillgången till lediga och lämpliga bostäder som möter de nyanlända flyktingarnas behov. Tillgången är begränsad inom de flesta av Nordostkommunerna vilket begränsar möjligheten att ta emot nyanlända flyktingar.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla former för att kunna erbjuda nyanlända flyktingar en mer effektiv, flexibel och kvalitativ introduktion utifrån individernas bakgrund, förutsättningar och förmågor så att fler flyktingar snabbare når en högre självförsörjningsgrad.

- För att detta ska möjliggöras behöver samverkan mellan kommuner i delregionen Nordost utvecklas avseende mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar.


- Samma mottagning och introduktion ska kunna erbjudas i alla kommuner som deltar i projektet. Detta bygger på ett gemensamt fungerande system med flexibla utbildningsinsatser med kompletterande språk- och yrkespraktik som matchar de nyanlända flyktingarnas förmågor, behov, intressen och arbetsmarknadens behov.

- Projektet ska pröva vad/vilka insatser som kan och bör genomföras i samverkan mellan kommunerna och om något och i så fall vad som bör rymmas i en organisatorisk samverkan.

Målsättning

Mätbara mål
Efter projekttidens slut:

- ska 300 nyanlända flyktingar ha deltagit i en eller flera delar av projektet.

- ska andelen självförsörjande nyanlända flyktingar i åldern 16-64 år, boende i de medverkande kommunerna, ha ökat från 25 till 50 procent.

- ska samtliga nyanlända flyktingar som studerar SFI under projekttiden ha erbjudits och genomgått språkpraktik inom ramen för SFI.

- ska samtliga nyanlända flyktingar som studerar SFI under projekttiden ha erbjudits relevant yrkespraktik.

- har goda samarbeten etablerats mellan framför allt kommuner och arbetsförmedling i samtliga i projektet ingående kommuner.

- har 10 Goda exempel kommunicerats via webb och media på lyckade samarbeten som inkluderar nyanlända flyktingar.

- har 30 personer, däribland Flyktingsamordnarna, genomgått utbildning i jämställdhet.

- har ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet påverkat utbildningar riktade mot nyanlända flyktingar avseende innehåll, form och förläggning i tid.

- är samverkan mellan flyktingsamordnare och jämställdhetsansvariga i kommunerna etablerad, såväl inom som mellan kommunerna.

- har det genomgående varit en jämn fördelning (50-50) mellan kvinnor och män inom projektet när det gäller bemanning av t ex styrgrupp, projektledar- och sammanhållande funktioner, referensgrupp m m .

- har samtliga lokaler som använts för SFI, SFX och annan utbildning för målguppen nyanlända flyktingar under projekttiden visat sig vara eller blivit säkrade ur ett tillgänglighetsperspektiv.

- har 5 SFX-utbildningar initierats inom ramen för Samverk Nordost.

- har 6 nya yrkesanpassade SFI-utbildningar genomförts.

- har ansvariga aktörer en gemensam kunskap om vilka utbildningar, som är tillgängliga i delregionen och eventuellt i regionen som helhet, som kan ha bäring på nyanlända flyktingar.

- har kommunerna tillhandahållit 50 platser för språk- och yrkespraktik.

- har 5 nya samarbeten mellan privat eller ideell sektor och offentlig sektor kommit till.

- har en gemensam struktur för bostadshänvisning för målgruppen nyanlända flyktingar etablerats i delregionen. Denna har även bidragit till samarbete kring boendehänvisning i hela Stockholmsregionen.

- finns en struktur och verksamhet som är implementerad och självgående i de medverkande kommunerna.

Förväntade effekter från projektet är :

- Ökad självförsörjningsgrad för fler nyanlända flyktingarna.
- Fler nyanlända flyktingar ingår i sociala nätverk som bidrar till såväl
privata som professionella kontakter
- Ett gemensamt utbildningsutbud av specialinriktad SFI,
yrkesutbildningar med yrkessvenska (SFX m fl) med mera finns.
- Ett gemensamt utbud av praktikplatser finns
- Likriktad introduktionsersättning och andra rambetingelser är
fastställda
- En gemensam hållbar modell för långsiktig samverkan, gemensamma
arbetssätt och snabba processer kring flyktingmottagning och
introduktion.
- Ett starkt väl fungerande samverkansnätverk alternativt en
gemensam organisation för flyktingmottagning finns för medverkande
kommuner i Stockholm Nordost.
- Fungerande samverkan mellan ansvariga myndigheter/organisationer
- Delregionen ska kunna ta emot fler nyanlända flyktingar då behov och
utbud av bostäder bättre kan matchas.
- Ökad kunskap hos näringsliv och kommunala förvaltningar och bolag
om nyanlända flyktingar jämte ett ökat intresse att ta emot dessa för
praktik och anställning.
- Strukturer, arbetsmodeller och samarbetsformer är utvecklade vilka
bidrar till och stärker samverkan även regionalt.
- Jämställdhet ingår som en naturlig och integrerad del i planering och genomförande av utbildning och praktik för de nyanlända flyktingarna.
-Ökad kunskap om jämställdhet hos de nyanlända flyktingarna har lett till ökad medvetenhet och ett öppnare förhållningssätt som såväl påskyndar som stärker deras integration i samhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utifrån det samlade resultatet från en genomförd inventering, ett SWOT-analysarbete jämte en workshop har förslag till insatser kunnat utvecklas. Ett särskilt delprojekt har formats för jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering. Syftet med delprojektet är att säkerställa att jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet integreras och säkras i genomförandeprojektets olika delar. Budgetmedel har avsatts för utbildningsinsatser inom genomförandeprojektet.

På samma sätt som för jämställdhetsområdet är tillgänglighetsfrågorna inte enbart projektspecifika utan rör i hög grad medverkande organisationer, kanske framför allt kommunerna och Arbetsförmedlingen, som helhet. Det behövs en gemensam kunskap och samsyn inom området och att det tydliggörs och särskiljs vad som är projektspecifikt. Tydligare ansvarsfördelning och tydligare prioritering och direktiv behövs inom de medverkande organisationerna så att tillgänglighetsfrågorna kan ges utrymme och kan arbetas med. Styrgruppen för genomförandeprojektet är ett forum där diskussioner kring detta kan föras. Styrgruppen utgör även en naturlig kanal till de medverkande kommunerna och Arbetsförmedlingskontoren. Projektledaren för genomförandeprojektet är sammanhållande även för delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering. Delprojektet kommer att utgöra en sorts paraplyfunktion och arbeta med övriga delprojekt och löpa horisontellt under hela projekttiden. Detta säkerställer att jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna kan genomsyra hela genomförandeprojektet.

Ett antal insatser avseende tillgänglighet kommer att genomföras inom genomförandeprojektet:

- Utveckla en gemensam boendehänvisning inom delregionen Nordost för att bättre och snabbare kunna erbjuda boende till individer som har specifika behov. Genomförs inom delprojekt Helhetsperspektivet på individen.

- Utveckla förmågan att identifiera även lindrigare funktionsnedsättning exempelvis kopplat till hörseln för att öka förutsättningarna för lärande och förståelse hos dessa individer. Genomförs inom delprojekten Helhetsperspektivet på individen och Flexibla utbildningsinsatser.

- Inventera lokaler, resurser och kompetensbehov. Genomförs inom delprojekt Flexibla utbildningsinsatser men även till viss del inom delprojekt Matchning för praktikplatser, instegsjobb/andra anställningsformer. Checklistor från Handisam kommer att användas. Kommuner och Arbetsförmedling kommer att använda möjligheten som kravställare vid upphandlingar av utbildning. I arbetet kommer att ingå att informera aktörer längre ut i organisationerna om deras ansvar för tillgänglighet, t.ex. arbetsgivare/praktikplatser.

- Planera för hur information/kommunikation kring projektet kan göras tillgängligt för alla, även via olika media. Detta arbete kommer att inkluderas i upprättande av övergripande informations- och kommunikationsplan som genomförs under genomförandeprojektets uppstartsfas.

- Öka kunskapen om vad tillgänglighet innebär och hur man bemöter personer med funktionshinder. Detta gäller inte bara flyktingsamordnaren utan också SFI-lärare, medarbetare på Arbetsförmedlingen och ansvariga på praktikplatser m fl . Utbildnings- och andra insatser genomförs inom delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering.

- Utveckla förmågan att identifiera och hantera dolda funktionshinder, exempelvis diabetes, och trauman. Många menar att problemen kring trauman är som en tickande bomb. Genomförs inom delprojekt Helhetsperspektivet på individen.

- Utbildning för kompetenshöjning och ökad kunskap om begrepp och metoder. Genomförs inom delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering.

- Insatser för bredare ansvarsfördelning avseende tillgänglighetsfrågor inom kommunerna och i förhållande till andra aktörer. Diskussioner kommer att föras i genomförandeprojektets styrgrupp och insatser Genomförs inom delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering.

I arbetet med tillgänglighetsintegrering kommer samarbete att sökas med Sensus, Handisam och Resurscentra. Aktörer som har mycket tillgänglig kunskap att bidra med.

Jämställdhetsintegrering

De kartläggningar, inventeringar och analyser som gjorts under förprojekteringen har klart påverkat projektets innehåll och upplägg. Ingångsvärdet är att jämställdhetsfrågorna inte har varit specifikt prioriterade när det gäller arbetet med flyktingmottagning och flykting-integration varför kunskapen kring dessa är begränsade. Under förprojekteringens gång blev det tydligt att man behöver särskilja vad som behöver hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv på en organisatorisk nivå inom t ex kommuner och Arbetsförmedling och vad som är mer projektspecifikt.

Generellt visar sig ett stort behov av kompetenshöjning och bredare ansvarsfördelning såväl inom kommunen som i förhållande till andra aktörer. Tydligare ansvarsfördelning och tydligare direktiv behövs, men även avlastning/omfördelning av arbetsuppgifter så att exempelvis flyktingsamordnarna ska kunna lyfta fram och arbeta mer med jämställdhetsaspekterna. Styrgruppen för genomförandeprojektet är ett forum där diskussioner kring detta kan föras. Styrgruppen utgör även en naturlig kanal till de medverkande kommunerna och Arbetsförmedlingskontoren.

I genomförandeprojektet tillägnas jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering ett eget delprojekt för att säkerställa att jämställdhets- och tillgånglighetsperspektivet integreras och säkras i genomförandeprojektets olika delar. Delprojektet kommer att utgöra en sorts paraplyfunktion och arbeta med övriga delprojekt och löpa horisontellt under hela projekttiden. Budgetmedel har avsatts för utbildningsinsatser inom genomförandeprojektet. Medel för att utveckla ideella aktörers möjligheter till stödjande insatser för nyanlända flyktingar är också budgeterade.

Projektledaren för genomförandeprojektet är sammanhållande även för delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering. Delprojektet kommer att utgöra en sorts paraplyfunktion och arbeta med övriga delprojekt och löpa horisontellt under hela projekttiden. Detta säkerställer att jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna kan genomsyra hela genomförandeprojektet.

Ett antal insatser avseende jämställdhet kommer att genomföras inom genomförandeprojektet:

- Utbildningsinsatser för flyktingsamordnarna m fl. Jämställdhetsfrågor kopplade till nyanlända flyktingar är ofta komplexa inte minst ur ett sociokulturellt perspektiv avseende både kvinno- och mansrollen. Det behövs särskild kunskap kring detta hos dem som arbetar med nyanlända flyktingar. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att våga se gruppspecifika problem, våga generalisera och ta fram kunskap om t.ex. olika etniska grupper. Genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Utveckla former för samordnad/gemensam flyktingmottagning.

- Utbildnings- och upplysningsinsatser för de nyanlända flyktingarna. Det behövs också ett genomtänkt kontinuerligt arbete med nyanländas attityder till jämställdhet. Här behöver man arbeta i små steg för att långsiktigt kunna påverka attityder till jämställdhet hos nyanlända män och kvinnor och minimera kulturkrocken. Genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Helhetsperspektivet på individen.

- Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om metoder och begrepp. Konkreta handlingsplaner och checklistor behövs som stöd för arbetet. Genomförs inom Genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Utveckla former för samordnad/gemensam flyktingmottagning.

- Insatser för nya former för ökad flexibilitet rörande utbildning och praktik behövs. Idag erbjuder samtliga Nordostkommuner SFI-utbildning på kvällstid, för att möta behov hos barnlediga och andra, men mer behövs. Genomförs inom delprojekt Flexibla utbildningsinsatser.

-Informera aktörer längre ut i organisationerna om deras ansvar för jämställdhet, t.ex. arbetsgivare/praktikplatser. Genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Matchning för praktikplatser, instegsjobb/andra anställningsformer.

- Insatser för bredare ansvarsfördelning avseende jämställdhetsfrågor inom kommunerna och i förhållande till andra aktörer. Diskussioner kommer att föras i genomförandeprojektets styrgrupp och insatser genomförs inom delprojekt Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering.

- Samarbete med frivilligorganisationer som kan arbeta med jämställdhetsfrågor på ett annat sätt än myndigheter, de kan i vissa fall mer effektivt påverka nyanländas attityder och stimulera kvinnors initiativförmåga. Genomförs inom genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Helhetsperspektivet på individen.

- Samarbete med kommunernas jämställdhetsansvariga. Genomförs inom delprojekten Jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering och Utveckla former för samordnad/gemensam flyktingmottagning.

Ett embryo till nätverk som kan utgöra stöd för jämställdhetsarbetet finns vilket kommer att utvecklas och fördjupas under projekttiden. I nätverket ingår än så länge Röda Korset och olika Resurscentra, exempelvis BalticFem och Grimsta. Kontakter har också tagits med Sensus Studieförbund. Inom Länsstyrelsen finns också expertkunskap inom området varför djupare kontakter kommer att tas även med nyckelpersoner där.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Täby
 • Arbetsförmedlingen Österåker-Vaxholm
 • Danderyds kommun, Socialförvaltningen
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Vallentuna kommun, Näringslivsenheten
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Täby
 • Arbetsförmedlingen Österåker-Vaxholm
 • Coompanion Roslagen
 • FÖRETAGARNA I ROSLAGEN, NORRTE
 • Röda korset Stockholm
 • Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen

Kommun

 • Danderyd
 • Täby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Österåker