Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samordning för socialt företagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
KontaktpersonJan Forslund
E-postjan.forslund@coompanion.se
Telefonnummer08-4474803
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-07 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Samordning för social företagande samlar alla samordningsförbund och deras medlemsorganisationer för en förstudie där vi v lägger grunden för ett genomförandeprojekt. Syftet är att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i nio kommunerna i södra delen av Stockholm i samverkan med partners och de sociala företagen. De sociala företagen företräds av föreningen Coompanion Sthlms län som också är projektägare. Förstudien ska ta fram en gemensam behovs- och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklandet av socialt företagande. Målen är att:

• Identifiera behov och utvecklingsmöjligheter för det sociala företagandet inom respektive kommun, Samordningsförbunden och dess medlemmar.
• Definiera gemensamma mål inför ett kommande genomförande
• Definiera möjliga samverkansparter, inklusive transnationella partners
• Utse projektägare inför kommande genomförande
• Identifiera prioriterade målgrupper och särskilt utsatta områden

Bakgrund

Arbetslösheten är fortfarande hög i stora delar av Stockholms län trots att regionen kan sägas vara en motor för landets ekonomiska utveckling. Regionens ekonomi är allmänt sett stark men utveckling och resurser är ojämnt fördelade och det hotar sammanhållningen på både lokal och regional nivå.
Regionens arbetskraft är i allmänhet högt utbildad och kan konkurrera om de kvalificerade jobben men det finns samtidigt stora grupper av människor som står utanför den delen av arbetsmarknaden. Hit räknas bland annat lågutbildade, personer med liten arbetserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden, personer som saknar nätverk, personer födda utanför Europa, långtidssjukskrivna eller långtids arbetslösa och personer som har en funktionsnedsättning och unga vuxna.
Regeringen, vissa kommuner, samordningsförbund och aktörer inom den sociala ekonomin/civilsamhället söker på olika sätt finna nya vägar att skapa arbetstillfällen för de grupper som står utanför arbetsmarknaden, tillfälligt eller mer permanent. En av dessa satsningar är främjandet av arbetsintegrerande sociala företag.
Samordningsförbundens uppdrag är att främja samverkan kring förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska risken att personer med nedsatt arbets- eller funktionsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Med samordnade insatser ökar möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett stöd som utgår från individens behov och förutsättning. Och förbundens målgrupper står långt från arbetsmarknaden.
Det finns ett stort behov av arbetsplatser som kan erbjuda tydligt avgränsade arbetsuppgifter, tillgång till handledarstöd, fasta rutiner och uppföljning för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden eller för anställning på ett anpassat arbete. Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara en bra plattform då de skapar arbetsplatser som fungerar utifrån varje individs förmåga.
Det finns flera skäl till att Samordningsförbunden i Sverige börjar intressera sig för socialt företagande. De fungerar i flera fall som kunskapsbärare då flertalet tjänster som samordnare, projekt och initiativ kring utvecklingsfrågor av socialt företagande har inletts utifrån ett Samordningsförbunds intresse av att stödja utvecklingen av socialt företagande.
Med delaktighet i företaget och ansvarstagande ökar också individens delaktighet i samhället. De arbetsintegrerande sociala företagen drivs med huvudändamålet att skapa arbete för dessa målgrupper, med företagandet som ett verktyg. De arbetsintegrerande sociala företagen har just som syfte att vidga arbetsmarknaden och på det sättet skapa jobb, utveckling och sysselsättning för personer som idag står utanför arbetslivet. (se mer om företagstypen på www.sofisam.se )
Men dessa företag kan, med nuvarande numerär, tillväxttakt och spridningshastighet inte skapa de stora antal nya arbetstillfällen som behövs för att man på allvar ska kunna säga att de väsentligen bidrar till att minska arbetslösheten och främja den lokala och regionala ekonomiska tillväxten. De måste, för att kunna motsvara förväntan i omvärlden bli: fler, starkare, växande, mer expansiva, mer koordinerade och med en utvecklad större samverkan utifrån sina egna förutsättningar och bibehållen värdegrund.
Nu finns en vilja att på ett helt nytt sätt skala upp och utveckla detta stöd på ett sätt som skulle kunna göra stor skillnad vad gäller skapande av ny sysselsättning och anställningar i de arbetsintegrerande sociala företagen. I denna ansökan vill samtliga Samordningsförbund i Stockholms län, Samordningsförbunden Nacka, Värmdö, Huddinge-Botkyrka-Salem, Östra Södertörn och Södertälje, skapa förutsättningar att, på sikt, driva ett gemensamt genomförandeprojekt som vidgar arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetsmarknaden genom utvecklad samverkan och samordning mellan kommunerna, myndigheterna, Samordningsförbunden och de befintliga sociala företagen. Genom att kombinera en utvecklad samverkan för individens bästa och ökad förståelse för de sociala företagens förutsättningar kan vi få fler framgångsrika hållbara företag som också förmår integrera dem som idag står utanför arbetsmarknaden.
Genom kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt och från arbetet i de ordinarie verksamheterna hos respektive part har vi samlade erfarenheter om vad som är möjligt, och som tidigare genomförts i respektive kommun. Vi vill också genom förstudien sprida våra goda exempel och tillsammans ta ett gemensamt grepp över utvecklingsmöjligheterna på strukturell nivå för det sociala företagandet i Samordningsförbundens nio medlemskommuner i Stockholms län. Vi ser också att Samordningsförbundens möjligheter som plattform för att prova samordning av resurser fungera som en föregångare som senare kan spridas till fler Samordningsförbund i Sverige.
Vi vill också, under förstudien, undersöka möjligheterna för att samarbeta med övrigt näringsliv för att utveckla nya affärsområden för sociala företag som kan stärka både lokal och regional tillväxt. Genom ett samarbete med det lokala näringslivet skapas även fler kontaktytor med företag som har ett påbörjat CSR-arbete, möjlighet till företagsmentorer samt att utveckla nya säljkanaler för de arbetsintegrerande sociala företagens produkter. Förstudien leds därför av den professionella organisationen Coompanion Stockholms län som både består av kooperativa och sociala företag, och har som mål att långsiktigt främja detta företagande med ett särskilt intresse för de södra kommunerna.

Genom Coompanion Stockholms län, och med nytta av organisationens nätverk, projektorganisation och 120 medlemsföretag och medlemsföreningar, kommer vi också att knyta till oss de brukarorganisationer och ideella föreningar som har som ambition att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Inspiration om möjliga samarbetsformer kommer under förstudien inhämta transnationella erfarenheter från kontakter i Östersjöområdet för att undersöka möjliga modeller för socialt företagande.

Sammanfattningsvis vill vi genomföra en kartläggning av respektive kommuns nuläge vad gäller socialt företagande för att få en heltäckande bild av förutsättningar inför kommande genomförandeprojekts aktiviteter. Förstudien ska utföra en behovsanalys för att få svar på vilka hinder och svårigheter som myndigheter, kommuner och de arbetsintegrerande sociala företagen upplever idag. En väl grundad behovsanalys som förankras på flera nivåer är en framgångsfaktor för att parterna ska kunna se möjligheterna med att utveckla det sociala företagandet för projektets målgrupper.
Förstudien bidrar till en mer heltäckande bild av läget lokalt- och regionalt som kommer att sammanställa statistik från Samordningsförbundens parter, kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstinget för att undersöka de gemensamma behoven av samordning. Detta kommer att lägga en god grund för ett fortsatt samarbete och arbetssätt och former för en effektiv projektorganisation.

I förstudien kommer ovanstående bakgrund och problem diskuteras inledningsvis kommunvis, eller av effektivitetsskäl inom ramen för de ingående Samordningsförbunden. Detta görs i ett antal workshops som producerar underlag för rapporter som slutligen tas upp på relevant politisk nivå. Rapporterna sammanställs av projektledaren som lyfter dem till projektets Au. Till sist tas det upp på projektets avslutande partnerskapsmöte för diskussion och avstämning.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att förbättra förutsättningarna för grupper av människor som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden, och därmed riskerar ett permanent utanförskap i samhället, genom att öka antalet arbetstillfällen med socialt företagande. Förstudien syftar till förbättrad samverkan och samordning mellan myndigheter och övrigt näringsliv för att individuellt utformade insatser ska bidra till att fler personer ska kunna nå egenförsörjning.
Projektet syftar också, i sin genomförandefas, till att påverka den nationella arbetsmarknads-, social- och näringslivspolitiken åstadkomma förändringar i gällande regelverk som berör arbetsintegrerande socialt företagande. Genom att bedriva ett större gemensamt regionalt projekt kommer samtliga Samordningsförbund i Stockholm ta ett gemensamt grepp om frågan och tillsammans visa på positiva effekter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De sociala företagen verkar för en mer tillgänglig arbetsmarknad för personer som har en funktionsnedsättning. Det är därför en självklarhet att projektet, både i förstudien och i genomförandet, medverkar till att undanröja strukturella hinder som i dag skapar stora svårigheter. Projektet ska säkerställa att ingen diskriminering p.g.a. kön eller befintlig funktionsnedsättning förekommer.
I förstudien kommer denna fråga diskuteras på minst en samling med de sociala företagen och en konkret form för detta ska fastställas inför genomförandet. Under förstudien ska lokaler och kommunikation anpassas för att säkra tillgängligheten för alla grupper. I de frågeställningar som riktas till de sociala företagen kommer personer som har en funktionsnedsättning som arbetar i eller är sysselsatta där tillfrågas om sina erfarenheter och förslag till förbättringar i de sociala företagen och i stödet till dem.
Förstudiens resultat utifrån kartläggningen ska presentera könsuppdelad statistik för att kunna belysa skillnader i behov hos och möjliga insatser för målgrupperna. Vi vet att män i högre utsträckning är mottagare av anställningar med lönestöd, medan kvinnor har en längre väg inom rehabilitering. Vi menar att genom att, i ett genomförande projekt, erbjuda insatser i form av arbetsintegrerande sociala företag med arbete i anpassade verksamheter i sig är rehabiliterande, kommer projektet verka för att förändra dessa strukturer. Genom kartläggningen kan vi kommunvis kunna sätta jämställdhetsmål, för ett framtida genomförandeprojekt som är både rimliga och realistiska.

Transnationellt samarbete

Förstudien kommer kartlägga vilka i sammanhanget relevanta transnationella kontakter som finns i partnerskapet. Särskild vikt kommer läggas vid aktörer i Östersjöområdet samt därutöver i några utvalda länder där det finns kända framgångsrika, men även överföringsbara modeller, för det fält förstudien syftar till. Det finns på förhand ett intresse för framtida kontakter med Polen och Storbritannien,

Samarbetspartners

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Samordningsförb. i Södertälje
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Värmdö