Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samordning av insatser för unga

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonTomislavka Barisic
E-posttomislavka.barisic@haninge.se
Telefonnummer08-606 8589
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Inom kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö finns idag samverkansinsatser för målgruppen unga som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Trots befintliga samverkansinsatser fångas inte hela målgruppen in i tid. Vi ser därför ett behov av ökad samordning inom kommunerna, av utveckling av det kommunala informationsansvaret och det uppsökande arbetet samt ett behov att utveckla alternativa utbildningsvägar för målgruppen unga avhoppare. Fler aktörer behöver också kopplas till arbetet med målgruppen.

Förstudien ska användas till att kartlägga nuvarande insatser som riktar sig till hela målgruppen unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbete och studier. Utvecklingsområden ska identifieras. Under förstudien ska förslag till alternativa lösningar utarbetas som leder till ökad samordning mellan fler aktörer och till att fler alternativa utbildningsvägar öppnas för unga avhoppare t ex i samarbete mellan skola, Arbetsförmedling och näringsliv.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Södertörn består av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundet har valt att prioritera satsningar på unga vuxna som varken arbetar eller studerar och som behöver ett samlat stöd. Samverkansinsatser för målgruppen har därför utvecklats i samtliga tre kommuner. Insatserna är idag samlokaliserade och består i huvudsak av samverkan mellan arbetsförmedling och kommunernas social- och utbildningsförvaltningar. Professioner som ingår är arbetsförmedlare, socialsekreterare, socialkonsulent/resurshandläggare, studie- och yrkesvägledare samt jobbagenter. Samtliga insatser uppvisar ett gott resultat där ca 70 % av deltagarna avslutas mot arbete och studier.

Trots goda resultat inom våra ungdomsinsatser finns behov av ytterligare utveckling och samordning av insatser. Vi upplever idag att många ungdomar fortfarande fångas upp för sent och att det uppsökande arbetet inom kommunernas informationsansvar därför behöver identifieras och utvecklas. Våra ungdomsinsatser har heller inte haft ett uttalat mål att vara uppsökande och detta arbete har endast skett sporadiskt. En grundläggande förutsättning för tidiga insatser är att kommunernas informationsansvar fungerar väl. Ungdomar med mycket stort stödbehov t ex unga med depressioner, social fobi, bostadslösa etc skrivs idag ofta in i våra team men får snart svårt att delta i vår verksamhet då dessa deltagare upplevs må för dåligt för att kunna ta sig till våra insatser. Många ungdomar riskerar därför att under en längre period gå miste om rätt stöd därför att insatser saknas eller inte når fram. Vi behöver därför knyta till oss fler aktörer som har kontakter med målgruppen och som kan ge rätt stöd t ex gymnasieskolan, komvux, särskolan, boendestödjare, socialpsykiatrin, vuxenpsykiatrin, fältassistenter och handläggare på försäkringskassan.

Vi behöver också se över möjligheterna att utveckla alternativa utbildningsvägar för avhoppare och att t ex i samarbete med folkhögskolor och näringslivet utveckla företagsförlagd eller annan individuellt anpassad utbildning som inkluderar ett helhetstänk där t ex motivation, friskvård, teori och praktik ingår. Idag erbjuds få alternativ till unga avhoppare och då oftast kommunpraktik. Bestämmelserna kring skolgången är också ofta komplex. Vi kan t ex ha ungdomar som vill läsa upp sina gymnasieämnen men som av olika skäl inte tillåts, samtidigt som de inte har rätt till anställningsstöd eller ett högre ekonomiskt stöd men som ändå behöver hitta en annan sysselsättning tills det år de fyller 20. En sista utväg blir ofta försörjningsstöd.

Våra Grenverksprojekt har kommit en bra bit på väg vad avser utökad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Projekten har haft påverkan för ett stort antal individer men också på ett organisatoriskt plan. Genom samverkan har vi utvecklat gemensamma arbetssätt som tidigt fångar in ungdomarna och ger rätt stöd i rätt tid. Vi har också vid ett flertal tillfällen kunnat identifiera och lyfta hinder vi sett t ex kring det kommunala informationsansvaret och bristen på insatser för delar av målgruppen. Frågor har vid ett flertal tillfällen lyfts till politikernivå. För att ytterligare dra lärdomar av våra samlade erfarenheter och få till stabila och varaktiga förändringar som fångar in hela målgruppen vill vi gå ett steg till, från en pärla till nästa enligt pärlbandsstrategin.

Sammanfattningsvis ska förstudien användas till att kartlägga nuvarande insatser som riktar sig till hela målgruppen unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbete och studier. Vi ska identifiera utvecklingsområden. Inom förstudien ska vi också utarbeta förslag till alternativa lösningar som leder till ökad samordning mellan fler aktörer och till att fler alternativa utbildningsvägar öppnas för unga avhoppare t ex i samarbete mellan skola, Arbetsförmedling och näringsliv.

Målsättning

Långsiktiga mål
Det långsiktiga målet för projektgenomförandet är att:
- andelen unga mellan 16-25 år som varken arbetar eller studerar minskar
- färre unga är beroende av försörjningsstöd eller annan offentlig försörjning (sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd)
- fler alternativa utbildningsvägar öppnas för unga avhoppare
- verka för en gemensam ingång till insatser som leder till arbete och studier för målgruppen som är i behov av ett samordnat stöd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela projektidén syftar till att samordna och utforma insatser som fångar in hela målgruppen som är i behov av ett utökat stöd. Många har någon form av funktionsnedsättning, ofta neuropsykiatrisk. Engagerad personal och bemötande är två viktiga faktorer i arbetet. Förstudien bör därför även identifiera eventuella brister i tillgänglighet som kan behöva utvecklas under ett genomförande, t ex i form av kompetenshöjande insatser för personalen.

Transnationellt samarbete

Möjligheten till transnationellt samarbete kommer att undersökas under förstudien.

Kommun

  • Haninge
  • Nynäshamn
  • Tyresö