Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samordning av insatser- arbetsvägen för alla

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonTomislavka Barisic
E-posttomislavka.barisic@haninge.se
Telefonnummer08-606 8589
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn, Värmdö kommun och Riksförbundet Attention vill gå ihop för att tillsammans skapa förutsättningar att, på sikt, driva ett genomförandeprojekt som förbättrar möjligheterna för personer som har en funktionsnedsättning att finna, få och BEHÅLLA en anställning samt för att klara av studier inom t.ex. vuxenutbildning och högskola. Vi vill också undersöka möjligheterna för respektive kommun att organisera En gemensam ingång eller sluss till verkningsfulla insatser. Vi kommer att använda oss av kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt och i från arbetet i den reguljära verksamheten hos respektive part. En långsiktig och viktig målsättning är att påverka den nationella politiken så att den mer motsvarar målgruppens behov av långsiktiga och individanpassade insatser.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Södertörn, Värmdö kommun och Riksförbundet Attention vill gå ihop för att tillsammans skapa förutsättningar att, på sikt, driva ett genomförandeprojekt som förbättrar möjligheterna för personer som har en funktionsnedsättning att finna, få och BEHÅLLA en anställning samt för att klara av studier inom t.ex. vuxenutbildning och högskola. Vi vill också undersöka möjligheterna för respektive kommun att organisera En gemensam ingång eller sluss till verkningsfulla insatser. Vi kommer att använda oss av kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt och i från arbetet i den reguljära verksamheten hos respektive part. En långsiktig och viktig målsättning är att påverka den nationella politiken så att den mer motsvarar målgruppens behov av långsiktiga och individanpassade insatser.
Genom nationell statistik och genom egna erfarenheter så har vi en relativt klar problemanalys. Den nationella statistiken visar tydligt att samhällets stöd till personer som har en funktionsnedsättning inte räcker till. Handisam som har ett uppdrag att följa upp den nationella funktionshinderspolitiken visar, i sin uppföljning av 2012, att av de personer som har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har 44 procent arbete, vilket kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning. 26 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. Genom uppföljningen ser Handisam också att jämfört med 2011 är utvecklingen för 2012 negativ - fler personer med nedsatt arbetsförmåga är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Handisam uppmärksammar vidare att rapporter från Arbetsförmedlingen belyser att det går trögt att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet samt att kunskaperna om vad som skapar strukturella hinder bör öka. Försäkringskassans skrift Socialförsäkringen i siffror 2013 visar att sedan 2006 har psykiska sjukdomar varit den största diagnosgruppen för beviljad sjuk- och aktivitetsersättning. Under 2012 var psykiska sjukdomar den vanligaste diagnosgruppen för samtliga nybeviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar. Detta gäller för de flesta åldersgrupper - i den yngsta åldersgruppen (19-29 år) motsvarade den 85 procent av alla nybeviljanden, för både kvinnor och män. När det gäller det lite äldre åldersspannet, de som är nybeviljade sjukersättning, motsvarade de psykiska diagnoserna 40 procent för både kvinnor och män.

Målgruppen

Fler och mer långsiktiga samt individanpassade insatser behövs för att personer som har en funktionsnedsättning ska ha större möjligheter att finna, få och BEHÅLLA en anställning samt för att klara av studier inom t.ex. vuxenutbildning och högskola. Genom projektet vill vi satsa på den målgrupp som har allra svårast att hitta en plats på arbetsmarknaden och som ofta misslyckats med studier och tidigare anställningar. Vi vänder oss i första hand till personer som är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna och som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och till personer som har en utvecklingsstörning. Vi vänder oss också till personer som på grund av diffusa, komplexa och outredda orsaker är långtidsarbetslösa. Målgruppen uppbär oftast ersättning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommun men i vissa fall saknas offentlig ersättning. Projektet riktar sig till individer i åldern 16-64 år.

Förväntade effekter av förstudien

Med förstudien vill vi framförallt lägga grunden för en framgångsrik förprojektering och genomförandeperiod. Vi vill också undersöka potentiella projektpartners och komma överens om projektägare för ett genomförandeprojekt. Vidare är målet att göra en grundlig behovsanalys samt närmare identifiera prioriterade målgrupper och verkningsfulla metoder. Med förstudien vill vi gräva djupare och få en mer heltäckande bild av läget lokalt. Genom att undersöka och sammanställa lokal statistik från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna kommer vi att få svar på frågor som skapar en bra grund för diskussioner om eventuella ytterligare gränsdragningar kring målgrupp och metod. Vi kommer att undersöka respektive frågeställning utifrån könsuppdelad statistik för att kunna göra en bedömning av i vilka lägen som kvinnor respektive män bör prioriteras.
Nedanstående frågeställningar vill vi undersöka under förstudien
•Hur många kvinnor och män är arbetslösa i respektive kommun och hur många av dem har en funktionsnedsättning?
•Vilka funktionsnedsättningar är överrepresenterade?
•Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut i respektive funktionshindersgrupp (psykisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och utvecklingsstörning)?
•Hur många kvinnor och män, per respektive kommun, uppbär sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning och vilka diagnoser är överrepresenterade?
•Hur många kvinnor och män bedöms lokalt ha ett behov av stöd för att komma till arbete, studier, egen försörjning? Hur stort är mörkertalet, är det möjligt att få en överblick av detta?
•Hur många kvinnor och män i den dagliga verksamheten (enligt LSS) skulle med ett individanpassat och långsiktigt stöd kunna nå en anställning på den reguljära arbetsmarknaden?
•Hur många elever (kvinnor och män), per kommun, som avslutade gymnasiesärskolan (vårterminen 2013) har gått till anställning, fortsatta studier eller daglig verksamhet?
•Hur många elever (kvinnor och män), per kommun, har inte fullföljt grundskolan eller gymnasieskolan?
•Hur arbetar skolorna med att få ut ungdomar i praktik på arbetsplatser?

Hur går vi tillväga
Projektledaren för förstudien ansvarar för att, från projektets parter, hämta in uppgifter och för att sammanställa dessa i förstudiens slutrapport. Respektive part utser en person som har ansvar för att ta fram uppgifterna lokalt samt för att rapportera och förankra lokalt.

Målsättning

Projektets övergripande och långsiktiga målsättning är att förbättra möjligheter till arbete, studier och egen försörjning för personer som har en funktionsnedsättning men även personer som på grund av en diffus och komplex problematik är långtidsarbetslösa.

Projektet syftar också till att påverka den nationella funktionshinders- och arbetsmarknadspolitiken så att fler personer som har en funktionsnedsättning får större möjligheter att nå arbete, studier och egen försörjning. Genom att fyra kommuner och flera myndigheter tar ett gemensamt grepp om frågorna hoppas vi kunna göra avtryck.

Genom projektet vill vi, i respektive kommunnätverk, lägga grunden för arbetet med en gemensam ingång till insatser som leder till arbete, studier och egen försörjning för personer som är i behov av ett samordnat stöd. Med förstudien får vi bättre förutsättningar att ta fram behovsanalyser samt undersöka faktiska möjligheter för att senare påbörja detta arbete.

Vi vill också få en möjlighet att vidareutveckla metoder och arbetssätt från tidigare ESF-projekt, och även andra projekt, som på olika sätt varit framgångsrika (KomAn-projektet, Resursmodellen Södertörn, Grenverket Södertörn, IPS-Södertörn, Attentions Arvsfondsprojekt Vägar till jobb).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet – Hela projektidén genomsyras av målsättningen att bidra till en mer tillgänglig arbetsmarknad och vuxenutbildning för personer som har en funktionsnedsättning. Med de insatser vi vidareutvecklar samt genom att anställa kompetent och engagerad personal skapas större möjligheter för målgruppen att nå arbete och studier. Med projektet vill vi medverka till att undanröja de strukturella hinder som i dag skapar stora svårigheter.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt för förstudien.

Kommun

  • Haninge
  • Nynäshamn
  • Tyresö
  • Värmdö