Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samordning av Ungdomsteamets implementering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonMalin Larsson
E-postmalin.larsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer0104866062
Beviljat ESF-stöd842 800 kr
Total projektbudget842 800 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att implementera samverkansteamet Ungdomsteamet som en permanent samverkansinsats i Haninge. Teamet har tidigare ingått som ett av fem lyckade delprojekt inom ramen för Grenverket Södertörn, ett ESF-projekt som nu avslutats. Haninge kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn har kommit överens om att fortsätta att driva teamet vidare gemensamt. Tanken är att genom detta projekt möjliggöra att Ungdomsteamet får det metod- och processtöd som behövs för att kunna implementeras. Projektet ska också bidra till bättre gemensam styrning samt att utarbeta en modell för uppföljning och utvärdering som kan användas framöver.

Bakgrund

Det här ett implementeringsprojekt och den här ansökan avser fortsättningen på delar av ett redan avslutat projekt, nämligen Grenverket Södertörn. Projektet drevs med Samordningsförbundet Östra Södertörn som projektägare under perioden 2009-01-01 -- 2013-06-30. I Grenverket Södertörn ingick som ett av fem delprojekt Ungdomsteamet i Haninge.

Ungdomsteamet är ett samverkansteam mellan Arbetsförmedlingen och Haninge kommun. Teamets målgrupp är unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som har en diffus och/eller komplex problematik. Teamets deltagare står därför relativt långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av olika insatser från minst två myndigheter för att komma i arbete eller utbildning. Under projekttiden i Grenverket Södertörn utvecklades ett mycket lyckosamt samarbete mellan de två myndigheterna. Dels arbetade teamet fram bra samverkansformer mellan de två myndigheterna, dels uppnåddes mycket goda resultat. Cirka 60 % av deltagarna som fick stöd genom teamet gick vidare till arbete eller studier. Ungdomsteamet har också arbetat med att utveckla och förbättra samarbetet med utbildningsanordnare och näringslivet. De lyckosamma metoder som teamet arbetat fram anser vi vara mycket väl värda att bevara och sprida.

Grenverket Södertörn arbetade mycket målmedvetet under två års tid med att förbereda för en implementering av projektets verksamhet. Det här gällde för samtliga fem delprojekt och nu när projektet avslutats finns verksamhet kvar inom alla områden. För Ungdomsteamets del så gjordes en överenskommelse om ett fortsatt samarbete kring målgruppen mellan Arbetsförmedlingen, Haninge kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn. En avsiktsförklaring om gemensam finansiering och drift av Ungdomsteamet har slutits mellan de tre parterna för återstoden av 2013 och hela 2014.

Trots att Grenverket Södertörns arbete med strategisk påverkan var så lyckosamt att verksamhet efter projektavslut kunde behållas i samtliga fyra kommuner, befarar vi ändå att insatserna kan hänga på en skör tråd. I myndigheternas dagliga verksamhet kan det tyvärr hända att en liten, om än mycket framgångsrik, verksamhet glöms bort eller prioriteras ned när andra uppdrag kommer i fokus. I det implementerade Ungdomsteamet finns ingen projektledning, dock gemensam arbetsledning från Arbetsförmedlingen och en myndighetsövergripande styrgrupp. Enligt den bedömning som Samordningsförbundet Östra Södertörn gör är också teamet fortfarande i behov av såväl metodstöd som processtöd när nu projektledningen för det tidigare ESF-projektet avvecklats. Det handlar bl.a. om att hålla ihop styrgruppsarbetet och att säkerställa att den avsiktsförklaring som parterna undertecknat efterlevs. Vidare behövs nya rutiner för uppföljning och utvärdering av teamet samt resultaredovisningar. För att ytterligare förbättra och effektivisera arbetet, behövs också metodstöd.

Det finns därtill två områden för samverkan som behöver vidareutvecklats för att ytterligare förstärka Ungdomsteamets roll i lokal samverkan i Haninge. Det handlar om teamets kontakter med den nyligen uppstartade satsningen på det kommunala informationsansvaret i Haninge (KIA) samt arbetet med att skapa långsiktiga kontakter och nätverk med det lokala näringslivet.

Teamets personal hanterar dagligen svåra och komplicerade ärenden, varför professionell handledning också bedöms behövas.

Personalen från Arbetsförmedlingen och kommunen dokumenterar i två olika IT-system och har inte behörighet till varandras. När teamets verksamhet nu implementeras har man inte som under projekttiden längre någon administratör och behovet av gemensam bas för dokumentation blir då större. Det finns därför ett behov av att utarbeta ett gemensamt IT-system för all dokumentation vilket möjliggör gemensamt informationsutbyte. Systemet behöver också kunna användas för uppföljningar. Grenverket Nynäshamn och Tyresö som är ett av Samordningsförbundet Östra Södertörns andra ESF-projekt har under sin projekttid utvecklat ett sådant IT-system som med mycket stor framgång används för närvarande.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att fler unga med komplex och/eller diffus problematik ska komma i arbete eller studier och att risken för utanförskap därmed minskas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att arbeta med att ta fram informations- och spridningsmaterial om Ungdomsteamet i syfte att ytterligare förstärka teamets etablering. Det är eftersträvansvärt att detta nya material ska vara tillgängligt även för personer med olika funktionsnedsättningar. Under projekttiden i Grenverket Södertörn gjordes vissa kartläggningar avseende tillgänglighet i lokaler och informationsmaterial och teamets personal fick också en del utbildningsinsatser. Vi kommer i detta projekt att ytterligare bygga vidare på de erfarenheter som vi gjorde genom Grenverket Södertörn.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet är inte aktuellt.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Haninge
  • Haninge kommun

Kommun

  • Haninge