Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SPRING

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Roslagen&Norrort
KontaktpersonKarina Johansson
E-postkarina@tankeochhandling.coop
Telefonnummer0176-294922
Beviljat ESF-stöd12 107 511 kr
Total projektbudget25 420 432 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet erbjuder arbete/rehabilitering till dem som har minst möjligheter på arbetsmarknaden – med fokus på dem som har en deltidsarbetsförmåga efter att ha varit sjukskrivna/haft sjukersättning under en längre tid. Huvudproblemet löses genom arbete hos befintliga sociala företag och genom nya sociala företag eller nya affärsidéer hos de existerande sociala företagen. Detta görs i samverkan med PUST:s affärsutvecklingsnätverk och social franchising-koncept. På det sättet blir det en satsning på hållbara sociala företag i samverkan. Självförtroende och självtillit stärks både genom chansen till arbete och genom att vara synlig och behövd. Projektet görs i samverkan med fyra sociala företag som är olika till sin karaktär, inriktning, organisation och målgrupp för att få en mångfald av erfarenheter att bygga på följande orter: Kramfors, Falun, Norrtälje och Växjö. Minst 170 personer kommer att genomgå projektet.

Bakgrund

Bakgrund till projektet
Projektet erbjuder arbete/rehabilitering till dem som har minst möjligheter på arbetsmarknaden – med fokus på dem som har en deltidsarbetsförmåga efter att ha varit sjukskrivna/haft sjukersättning under en längre tid. Huvudproblemet löses genom arbete hos befintliga sociala företag och genom nya sociala företag eller nya affärsidéer hos de existerande sociala företagen. Detta görs i samverkan med PUST:s affärsutvecklingsnätverk och social franchising-koncept. Målsättningar med projektet är att sprida information om projektmetoden till aktörer inom den offentliga sektorn och de sociala företagen för att skapa flera hållbara sociala företag i samverkan och därigenom skapas flera arbetsplatser för individer som har svårt att finna arbete på den reguljära arbetsmarknaden och.

Problem
Sedan januari 2010 fram till dec 2012 kommer enligt Försäkringskassans beräkningar 36 947 personer att lämna sjukersättning till följd av tidsgräns, det vill säga utförsäkras. Till februari 2010 hade 17 426 lämnat sjukförsäkringen och 13 739 individer hade blivit inskrivna på Arbetslivsintroduktion fördelningen mellan könen var 66% kvinnor och 44% män. I och med Arbetslivsintroduktionen har Arbetsförmedlingen fått en ny grupp människor som i praktiken har minimal arbetsförmåga. Huvudproblemet är att många av dem som är på väg in i eller har kommit till Arbetslivsintroduktionen får inte arbete igenom de insatser som genomförs inom Arbetsförmedlingen försorg.

Orsak
Dessa människor har oftast endast en deltidsarbetsförmåga och dessutom varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Risken är att ovanstående målgrupp hamnar i en ”åtgärdskarusell” som inte leder framåt och som dessutom ger sämre privatekonomisk situation. Detta i och med att många inom målgruppen får aktivitetsbidrag på lägsta nivån som det är omöjlig att försörja sig på. Det innebär beroende av ytterligare en myndighet, kommunernas socialkontor. Självförtroende och livskvalitet blir avsevärt sämre för individerna. I målgruppen finns långtidssjukskrivna, lågutbildade, funktionshindrade eller människor med en utbildning som inte längre är gångbar för dem. Dessa individer har ofta svårt att göra sin röst hörd i samhället och hela situationen blir mycket anti-rehabiliterande för dem och innebär lidande för individen och kostnader för samhället helt i onödan. Vår referensgrupp med individer från målgruppen vittnar tydligt om den frustration som blir av att ”föras vidare mot okänt mål”, där man själv inte förstår eller har någon makt.

Inom Arbetsförmedlingen finns idag många bra möjligheter för att stödja individer till arbete i sociala företag. Men de möjligheterna är inte tydliggjorda, varken för handläggare eller i ännu mindre utsträckning för arbetssökande. Kunskapen om sociala företagens unika roll och funktion växer hos Arbetsförmedlingens handläggare, men den är ändå på en ganska låg nivå generellt sett. Därför är det inte alltid så lätt att hitta en stödform som är anpassad utifrån individens förutsättningar och som dessutom tar tillvara det sociala företagets möjligheter.

Många sociala företag är dessutom små och arbetar med ett mycket lokalt perspektiv. Det gör att de lätt blir sårbara och att de i längden inte får tillräckligt mycket impulser för sitt utvecklingsarbete. Det minskar möjligheterna på sikt att levererar med hög kvalitet och att växa.

Lösning
Det sociala företaget är för många i målgruppen en unik möjlighet för att (åter) komma in på arbetsmarknaden – och kanske den enda. Sociala företag är icke vinst-drivande, bygger på delaktighet och empowerment och är till för dem som annars antagligen inte skulle komma in på arbetsmarknaden av egen kraft. De sysselsätter idag cirka 7.000 personer i Sverige och antalet stiger hela tiden. Det är en social innovation som med sin kombination av arbetsrehabilitering och affärsmässighet inte liknar något annat i samhället, då målgruppen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. I definitionen för sociala företag är delaktighet och en demokratisk organisering viktiga grundbultar. Det bidrar till att stärka självförtroende och självtilliten för individerna både genom möjlighet till arbete och genom att vara synlig och behövd.

För att ytterligare öka de sociala företag som potentiella arbetsplatser för dessa individer vill projektet bland annat bidra till ökad samverkan mellan de sociala företagen. I första hand genom de deltagande sociala företagen i projektet och i andra hand mellan sociala företagen i Sverige.

Projektet står på två ben – det första benet är att knyta an till PUST:s affärsidéerna – städservice, kontorsservice, bilrekonditionering, second hand eller fair trade-caféer. I det arbetet ingår som en del att utveckla en social franchising-organisation (se förklaring nedan) med caféer som har fair trade-profil under namnet REKOmmenderas. Den andra benet innebär att få ökade resurser att stärka och utveckla det existerande sociala företagets nuvarande verksamhet, bland annat städservice och grönyteskötsel (Kramfors), byggnadsvård och fastighetsskötsel (Norrtälje), snickeri och hantverk (Falun) och byggnadsarbete och cykelreparationer (Växjö). Projektet innebär därmed en kvalitativ (ökad hållbarhet genom affärsmässig samverkan och utveckling) och kvantitativ (fler arbetsplatser) utveckling genom att knyta an till existerande verksamheter. På det sättet behöver inte individerna ”uppfinna hjulet på nytt” och utan kan istället fokusera på att i samverkan utveckla hållbara stabila företag som kan ge både dem själva arbete och ge andra i en likande situation en framtida plats för arbete/rehabilitering. Detta göra att det redan från början skapas ett sammanhang för indiverna som bidrar till professionalism, ökad hållbarhet och strukturer som finns kvar efter projektets slut.

Projektet kommer att ha verksamhet i fyra olika regioner Norrtälje, Växjö, Falun och Kramfors där det finns ett socialt företag i varje region. Dess företag är utvalda för att de är hållbara företag och har olika profiler. Deltagarna i projektet är individer som är inskrivna på arbetsförmedlingen och individers om har någon form av praktik eller annan placering på de sociala företagen. Deltagarna i projektet kommer dels att få utbildning i socialt företagande och dels utbildning specifikt om de verksamheter som de kommer att vara verksamma inom.

Inom projektet vill också tydliggöra och sprida de Program hos Arbetsförmedlingen som är lämpliga för start och stöd av sociala företag för att underlätta processen under och efter projektet för att skapa fler sociala företag. Erfarenheter har hämtats från Referensgruppens process samt från diskussioner inom Tillväxtverkets Tematiska Grupp Entreprenörskap och företagande. Mottagare av detta kommer att vara handläggare på arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen och de sociala företagen.

- Social franchising är en metod för att föra över kunskap från en lyckad affärsverksamhet till en annan och att kontinuerligt utveckla sin konkurrenskraft. Genom att det gemensamma konceptet redan finns, underlättas startprocessen väsentligt och många misstag kan undvikas. Med ett gemensamt koncept stärker även franchisingtagarnas sina positioner på marknaden. Genom att bygga på social franchising, dräneras inte de som ingår i konceptet på pengar. Franchisingtagarnas insatser och avgifter går till de gemensamma behoven.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för människor med minst möjligheter på arbetsmarknaden – med fokus på dem som har en deltidsarbetsförmåga efter att ha varit sjukskrivna/haft sjukersättning under en längre tid. Syftet är även att tydliggöra och utveckla metoder med sociala företag i nationell samverkan för ökad affärsmässighet och hållbarhet genom att skapa nationella sociala franchising koncept och andra nationella affärsmässiga nätverk in samverkan med delprojekten, projektdeltagarna, samverkansparterna och affärsutvecklarna inom PUST.

METOD
Som en grundläggande struktur i hela projektet finns en halvårs utbildning x 2 grupper om socialt företagande för deltagarna. Uppläggningen av utbildningen är baserad på tidigare erfarenheter från Referensgruppen. För att befrämja ett hälsoperspektiv får deltagarna sköta vårdkontakter och rehabiliteringsinsatser inom ramen för projektet.

Efter ett halvårs utbildning följer en halvårs-fas, där deltagarna förbereder sin konkreta affärsverksamhet med det existerande värdföretaget som stöd.

Deltagare kommer i två omgångar med start maj 2012 enligt följande cykel med
Månad 1 Introduktion
Månad 2-7 Utbildning om socialt företagande
Månad 8-10 Deltagarna arbetar nu utifrån sina egna förmågor i de olika verksamheterna.
Månad 11-13 Deltagarna kombinerar nu den sista delen av projektet med att arbeta i
verksamheterna samt förbereda sig för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Månad 13 för första gruppen av deltagare och månad 1 för den andra gruppen sker samtidigt för att skapa bra möjligheter till erfarenhetsöverföring och idéutbyte runt genomförande av olika affärsidéer.

Utbildningen kompletteras med ytterligare kurser utifrån den verksamhet som skall startas på respektive ort, där även redan existerande medarbetare med sjukersättning eller anställda med lönebidrag kan delta.

Handledarutbildningen på Väddö Folkhögskola utgör ett stöd för dem i målgruppen som har möjlighet att ta på sig något slags ledningsansvar och som på det sättet kan bidra till en bra ledning och organisation av den nya verksamheten. Den kan också bidra till förstärkning av ledarskapet i det existerande sociala företagets organisation. Det är en 1 årig utbildning som startar i januari varje år därför ligger en viss del av utbildningen inom mobiliseringsfasen. Projekt deltagare kommer att deltagare i utbildningen 2012 och 2013.

Genom PUST affärsutvecklare utvecklar projektdeltagarna till sammans med de lokal värdföretagen nya verksamhetsgrenar.

Coompanion är den självklara partnern för rådgivning om kooperativ och sociala företag. Därför är Coompanion en resurs för alla lokala sociala företag i deras utveckling och som stöd för att utveckla affärsverksamheter i projektet. De kan erbjuda rådgivning utan kostnad tack vare statlig finansiering via Tillväxtverket.

Målsättning

Målsättningen för Mobiliseringsfasen:

- djupare kartläggning av problembilden på de respektive orterna
- få definitivt klart med alla samverkanspartners, skapa bra samarbetsrutiner, rekrytera deltagare till första delen av projektet samt besätt tjänsterna inom projektet,
- skriva medfinansieringsintyg med medfinansiärerna
- ta fram administrativa rutiner för projektet samt redovisningsrutiner och projektrapportering till ESF- rådet (attestrutiner, hantering av fakturor, lönerapporter, tidsredovisningar samt
deltagarredovisning)
- ta fram budget, jämställdhet och tillgänglighetsplan, riskanalys, projektplan med tids- o aktivitetsplanen, kommunikationsplan, mål inklusive resultat och effekter
- dra upp rammarna för det transnationella samarbetet
- ta fram en utvärderingsplan med bland annat rutiner och manual för självutvärdering
- upphandla utvärderare
- ta fram strategi och genomförandeplan för spridning och implementering av intressanta resultat
- tillgodosett alla skall-krav och skapa en bra grund för en professionellt driven genomförandefas
- påbörja ett arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen om att tydliggöra deras möjligheter till att stödja sociala företag som en metod till arbete, så att det arbetet kan bära frukt i slutet av projektet
- rapport för mobiliseringsfasen till ESF-fårdet
- ta fram kursbeskrivning och kursplan för utbildningen
- upphandling av halvårs utbildning från Arbetsförmedlingen på fyra orter
- förberedelse av förberedande insats lokalt som uppföljning av den lokala utbildningsinsatsen samt
förberedelse av upphandling av lokala skräddarsydda kurser utifrån den djupare kartläggningen
- diskutera behovet av en egen hemsida för projektet alt samverka med något annat projekt eller organisation


Målsättning för Genomförandefasen:

Indikatorer:
- att erbjuda minst 170 människor insatser för arbetslivsförberedelse, arbetsrehabilitering eller arbete, varav det ska leda till anställning för minst 30% i anslutning till projektet
- att minst 4 nya hållbara sociala företag/nya resultatenheter har skapats som kan vara en resurs även i framtiden för ovanstående målgrupp

Effektmål:
- att skapa stödstruktur för dessa sociala företag genom att det skapas nätverk eller social franchising- föreningar tillsammans med andra sociala företag
- att för deltagande projektaktörer, handläggare inom Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, kommunen och för sociala företag i landet arbeta strukturpåverkande genom att tydliggöra lämpliga program som redan finns inom Arbetsförmedlingen som ett ”paket” för utveckling av och stöd till sociala företag

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under projektets genomförande kommer tillgänglighet för personer att vara av central betydelse. De deltagande företagen har generellt sett stor egen kunskap kring tillgänglighetsfrågorna. Vi kommer att ta fram en Tillgänglighetsplan under mobiliseringsfasen. Planen har till syfte att inom alla arbetsområden analysera brister i tillgänglighet och föreslå metoder, arbetssätt och fysiska förändringar för att uppnå tillgänglighet inom alla projektets arbets-/ verksamhetsområden där så behövs. Dolda funktionsnedsättningar ska belysas. All personal och aktörer inom projektet kommer genomgå en introduktionsutbildning i förhållningssätt och metoder vid arbete med personer med olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Den ingår i Uppstartskonferensen under Mobiliseringsfasen. På så vis ska en hög kompetens finnas i arbetsgruppen för att anpassa tillgängligheten för olika situationer som uppkommer under projektets gång och därmed underlätta deltagandet i projektet för alla som vill delta i projektet.

Det finns många dolda funktionsnedsättningar som inte uppmärksammas, allt från dyslexi till olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar. Det finns också ett stort mörkertal inom denna grupp som har svårt att få en diagnos och därmed adekvat hjälp men samtidigt har individerna svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att denna grupp är stor bland de som kommer att delta i projektet. Av det skälet kommer utbildning och coachning ske i små grupper och handlingsplaner göras på både grupp och individnivå. I uppföljning och formulering av handlingsplaner skall dessa funktionsnedsättningar uppmärksammas och särskilda åtgärder göras för att försöka minimera konsekvenserna av dem genom adekvat information.

Jämställdhetsintegrering

Se beskrivning av Jämställdhetsintegrering under Bakgrund

Transnationellt samarbete

En projektorganisation i Estland vid namn Koolituspartner är intresserad av att ta del av våra resultat och vi har lovat att ha workshops med dem om sociala företag som metod att skapa arbete. Kontaktperson är Mairi Tamm, mairi@koolituspartner.ee. Det ska utgöra grunden för att vi tillsammans börjar utbildningsinsatser för intresserade handläggare från kommuner och representanter för intresseorganisationer, förutom för Arbetsförmedlingen. Den är till stor del privatiserad i Estland och en av aktörerna är också intresserade av workshops utifrån våra verksamheter, kontaktperson Malle Kelt, malle.kelt@gmail.com. Arbetslösheten är som bekant mycket hög och de samhälleliga resurserna är begränsade. Därför är de nyfikna på nya metoder på att minska utanförskapet och de samhällskostnader som det medför. De vill till en början med utveckla utbildningsaktiviteter med oss för att ta del av våra erfarenheter. Det handlar om seminarier för handläggare inom Arbetsförmedlingen samt inom kommuner om vad ett socialt företag är, olika former, vilka behov de kan fylla, olika målgrupper, finansieringsmöjligheter, samt diskussion om hur en start kan ske. Under Mobiliseringsfasen får vi fastställa ambitionsnivå inkl hur stor region inom Estland vi ska arbeta. Detta arbete kan utgöra grunden för att de själva söker ESF-finansiering för ett liknande projekt. Vi finner det värdefullt med kontakter med våra närmaste grannar. Som EU-länder kan vi i framtiden driva utvecklingsarbete i ökad utsträckning tillsammans. Möjlighet finns också att det kan leda till affärsmässigt samarbete mellan sociala företag i våra länder.

Genom Alec Carlberg på Basta kooperativen har Falun kommun sedan 2 år upparbetade kontakter i Italien, Riminiområdet och San Padrigano om sociala företag. Detaljplaner för erfarenhetsutbyte upparbetas under mobiliseringsfasen. Ett besök har genomförts och vi arbetar vidare med dessa kontakter. Genom dessa kontakter vill projektet sprida kunskap om deras erfarenheter av det kooperativa arbetssättet samt hur de framgångsrikt agerar affärsmässigt på marknadens.

Falun kommun har kontakter med ESSIE, European Soceity for the Systematic Innovation of Education, http://www.essie-society.org/page1.php i Nederländerna och genom dem kan de under mobiliseringsfasen få fram en mer detaljerad beskrivning av aktiviteter med innehåll. Kommer att åka på ett möte med dem i maj 2011.

De transnationella inslagen kommer i första hand att handla om hur man i olika länder lyckat utveckla nya arbetsmarknader genom sociala företag, deras nationella regelverk som stödjer sociala företag och hur man lyckats implementera nya metoder i sitt dagliga arbete. Syftet är att skapa strategisk påverkan, genom att nya samarbeten byggs upp i Sverige.

Medfinansiärer

 • Allmänna arvsfonden
 • Arbetsförmedlingen Falun
 • Arbetsförmedlingen Kramfors
 • Arbetsförmedlingen Norrtälje
 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Falu Kommun
 • Kramfors kommun, Tillväxtenheten
 • Norrtälje Kommun
 • Väddö folkhögskola
 • Växjö kommun, Omsorg och stöd
 • Växjö Lokalt försäkringscentra

Samarbetspartners

 • Bönorna i Handen
 • Coompanion Roslagen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Försäkringskassan

Kommun

 • Falun
 • Kramfors
 • Norrtälje
 • Växjö