Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SATSA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöreningen Skyddsvärnet/Kansli
KontaktpersonMaja Stoltz Pierro
E-postmaja.stoltz.pierro@skyddsvarnet.se
Telefonnummer08-729 17 33
Beviljat ESF-stöd374 656 kr
Total projektbudget499 712 kr
Projektperiod2010-08-16 till 2011-02-16
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet fokuserar på att hitta möjligheter för individer med begränsad arbetsförmåga att arbeta 100% av sin förmåga via alternativet sociala företag. Det sociala företaget har som affärsidé att använda arbetet som rehabilitering och återgång till arbete efter en längre bortavaro (arbetsinriktad rehabilitering).
Projektets mål är att bidra till utvecklingen av verksamheter där deltagarna kan finna vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Bakgrund

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2010 beräknas andelen sysselsatta att öka, om än långsamt. Samtidigt har antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd ökat inom Arbetsförmedlingen och väntas öka och uppgå till 22 000 i länet. De som har haft det svårast att ta sig ut på arbetsmarknaden är personer med funktionshinder, personer i åldersgruppen 55-64, personer med enbart förgymnasial utbildning samt utrikes födda.

Antalet arbetslösa ungdomar har mer än fördubblats vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2008 och 2009. Därutöver finns grupperna funktionshindrade och invandrade med särskilda svårigheter att få ett arbete. Funktionshindrade pga konkurrensen med arbetssökande med full arbetsförmåga och pga invandrares brist på kontaktnät och referenser, förhållanden som påverkar möjligheterna att få jobb.

Den regionala planen pekar på ett behov av att hitta nya former för hållbar rehabilitering och återgång till arbetslivet och att det behövs insatser utifrån individens kapacitet. Detta är särskilt viktigt för människor som idag har svårast att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Detta projekt vill fokusera på målgupperna beskrivna ovan och hitta möjligheter för individer med begränsad arbetsförmåga att arbeta 100% av sin förmåga via alternativet sociala företag. Det sociala företaget har som affärsidé att använda arbetet som rehabilitering och återgång till arbete efter en längre bortavaro (arbetsinriktad rehabilitering).

Socialt företagande är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utan en aktivitet och viljeyttring från människor/entreprenörer att nå sociala mål, som att skapa arbete. På sätt och vis utmanar socialt företagande föreställningen om personer med funktionshinder, långtidssjukskrivna eller arbetslösa som objekt för åtgärder. Rollerna blir annorlunda än de vanliga förhållandet klient/deltagare och aktivitetsanordnare. Samverkan sker på mer lika villkor, och där det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av en verksamhet i vilken medlemmarna kan finna vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Nutek har presenterat rapporten: Ur samhällets perspektiv - ett socioekonomiskt bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ
http://www.nutek.se/sb/d/667/url/http%3A%40%40eros.nutek.se%3A8080%40webshop%40viewarticle.action% 3Fid%3D2781
Rapporten visade en samhällsekonomisk vinst för varje deltagare i kooperativen på runt en miljon kronor per år. Vidare visar en genomgång som bygger på dem som var anställda i Vägen ut! under våren 2007, sammanlagt 23 personer, vilken ersättning som utbetalades från FK när man började i projektet och vilken ersättning som nu utbetalas. För dessa personer så har kassan en minskad kostnad på ca 2,5 miljoner kronor per år. Huvuddelen av dessa personer har ett tidigare missbruk bakom sig.

Socioekonomiska bokslut har även gjorts på sociala företag där medlemmarna huvudsakligen varit personer med psykiska funktionshinder. Då man studerar två sådana kooperativa företags socioekonomiska resultaträkning uppmättes en årlig samhällsvinst på mellan 2.3 och 3.8 Mkr. Med andra ord sjönk samhällets kostnader för de 37 kooperatörerna i de två kooperativen med cirka 6.1 Mkr per år.

Flera offentliga myndigheter och kommuner har börjat se socialt företag som alternativ för de individer som behöver en längre inslussning in på arbetsmarknaden än vad som kan erbjudas inom ramen för tex Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti eller kommunernas Jobbtorg (eller motsvarande). Kriminalvården ser behov för intagna att hitta innovativa lösningar för sysselsättning den dag man lämnar anstalten. Metoder och system för såväl aktivitetens innehåll som samverkande strukturer mellan sociala företag och det offentliga behöver dock utvecklas.

Detta projekt vill möjliggöra att fler människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden får tillgång till metodiken i de sociala företaget och att långsiktiga samspel mellan det offentliga och verksamheterna skapas. Projektet kan bidra med att dels fler kommer ut på arbetsmarknaden och dels fler sociala företag kan möta upp det behov som Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, som Kriminalvården, har för att hitta insatser för människor som behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden.

Syfte

Att genom det sociala företagandet hitta alternativa vägar till arbete för människor som idag står långt från arbetsmarknaden.

Förprojekteringen syftar till att skapa förutsättningar för ett genomförande med fokus på:
- insatser för individer som står långt från arbetsmarknaden och använda sociala företag som metod för rehabilitering och arbete
- ett sammanhållet system för att matcha individer långt från arbetsmarknaden till rätt typ av socialt företag
- hitta samverkansformer där både offentliga myndigheter och sociala företag använder befintliga resurser för att stötta individen på bästa sätt
- hitta individernas egna resurser och drivkrafter och använda dessa för att starta sociala företag

Genomförandeprojektet ska erbjuda individer möjligheten att välja själva vilken typ av arbete som passar just dem. Projektet ska erbjuda individen:
1. Grundläggande utbildning/kompetensutveckling i entreprenörskap med inriktning socialt företagande.
2. Möjlighet för individen att praktisera i befintligt socialt företag
3. Möjlighet för individen att bidra till utveckling av verksamhet som kan bli ett socialt företag

Målet för individen ska vara anställning i ett socialt företag alternativt kommit närmare arbetsmarknaden genom att arbeta i ett socialt företag.

Genomförandeprojektet ska också arbeta med att hitta strukturer för hur samverkan ska ske mellan offentlig sektor och de sociala företagen för individens bästa. Målet med projektet är att hitta en långsiktig hållbar samverkan och organisering där såväl de offentligas regelverk och stödet till de sociala företagen kan förenas.

Målsättning

Denna ansökan avser en förprojektering med målet att rigga för att ett genomförandeprojekt kan bli möjlig utifrån följande:

1. En matchningsorganisation skapas.
Deltagare rekryteras från offentliga myndigheter. Individen får en kortare introduktion i vad det innebär att arbeta i ett socialt företag och får även göra studiebesök för att hitta rätt.
Deltagaren själv väljer om det sociala företaget är rätt väg för denne att komma vidare mot sysselsättning.

Mål under förprojekteringen:
En tydlig organisation ska finnas med huvudman och samverkanspartners.
Förstärkt partnerskap med fler kommuner (minst 3 till) och ytterligare 1-2 Arbetsmarknadsområden i Stockholms län.
En plan för hur deltagare slussas från Arbetsförmedling, Kriminalvården och kommuner till projektet.
Godkänd beräkningsmodell för medfinansieringen.
Kontaktpersoner på respektive Arbetsförmedling, Kriminalvården och kommun ska finnas då förprojekteringen är avslutad.

2. En grundläggande utbildning tas fram
Deltagarna får en introduktionsutbildning, grundläggande och specifikt kring socialt företagande, för att möjliggöra och underlätta deltagande och utveckling av ett socialt företag Innehåll och omfattning tas fram under förprojekteringen. Utbildningen ska kunna individanpassas beroende på om man har insatser på några få timmar/vecka till heltid.

Mål under förprojekteringen:
En utbildningsplan ska finnas där såväl innehåll och utförare finns angivna
En beskrivning av förutsättningarna för en långsiktig utbildning, alternativt folkhöskoleutbildning, i samarbete med folkhögskolor och andra utbildningsanordnare i länet.

3. Individens väg genom projektet:
Individen kommer under genomförandet att delta i kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutvecklingen syftar till att odla förmåga både kring att utföra ett arbete och i att eventuellt dirava ett socialt företag hos en av de medverkande samverkansparterna i genomförandet. Verksamheterna ska ha en förankring i en befintlig organisation som bedöms ha en reell möjlighet att överleva som socialt företag.

Exempel på verksamhet:
Trädgård (Skyddsvärnet)
Teater och media (Sensus)
Turism. Hotell/vandrarhem enligt Social Franschising-modellen Le Mat. (Coompanion)
Ett kooperativ för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med en stödstruktur uppbyggd från olika kommunala verksamheter (Botkyrka Kommun)
Tvätteri/café. (Sundbybergs stad)

Mål under förprojekteringen:
Fastställt parterskapet i ett genomförande med samverkansparter som önskar utveckla socialt företagande (kan vara offentlig såväl som föreningsdriven verksamhet)
Fastställt vilka ytterligare organisationer som kan ta emot deltagare och skapa ett socialt företag
Antalet deltagare i projektet fastställs
Säkerställa långsiktigheten i verksamheten
Dokumentering av möjligheten att utveckla nya kuvösmodeller för arbetslösa mot socialt företagande. Eventuellt i kombination med egenanställning, avknoppning och konsortium.

4. OCN som verktyg för synliggörande av kunskap
Förprojekteringen ska utröna möjligheten att med OCN som verktyg utvärdera och synliggöra kunskaper hos individer som står allra längst från arbetsmarknaden genom deras deltagande i sociala företag och i den kompetensutveckling som erbjuds via folkhögskolorna. Det finns nu ca 1000 kursmoduler i OCNs databas, många av dessa har inriktning mot samma målgrupp som projektet kommer att omfatta. Förprojekteringen kommer att undersöka möjligheten att plocka lämpliga delar från denna bank av moduler i samverkan med OCN Sweden. En work-shop kommer att genomföras under förprojekteringen för att skapa samsyn kring vilket lärande som är viktigt att synliggöra under genomförandeprojektet. OCN Sweden kommer att leda detta arbete.


Mål med förprojekteringen:
En plan för hur individens lärande synliggörs under projektet, oavsett om man går vidare till ett socialt företag eller inte.
En plan för hur individens lärande i arbete i det sociala företaget synliggörs under genomförandeprojektet.

5. Förprojekteringen behöver kartlägga hinder och möjligheter både på strukturell och individnivå. Vad krävs för beslut från myndigheterna att placera individer på en långsiktig insats och vilka åtaganden dessa kan göra vad gäller deltagare. Framför allt gäller detta kommunernas möjligheter att besluta om insatser för personer med ekonomiskt bistånd där riktlinjerna anger beslutsram på 3-4 månader även om man kan se att individen behöver mer tid för att återgå till arbete.

Mål med förprojekteringen:
Tydliggöra villkoren för individens placering i projektet, men i förlängningen även efter projektslut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppen för projektet har samtliga varit arbetslösa en längre tid. Deras arbetslöshet beror till stor del inte på konjunkturcykeln utan finns oavsett högkonjunktur. Det är inte ovanligt att dessa har någon form av funktionshinder, psykiskt, fysiskt eller socialt. Det kan dessutom röra sig om dolda funktionshinder som är svåra att definiera, än mindre diagnostisera. I sociala företag arbetar människor 100% av sin förmåga. I det sociala företaget ska det finnas möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga så långt det är möjligt. Då är det än viktigare att även projektet har god tillgänglighet.

En work-shop med utgångspunkt på områdena fysisk miljö, verksamhet och information kommer att genomföras under förprojekteringstiden för att på det sättet skapa förståelse i arbetet med tillgänglighet i genomförandeprojektet. Med på work-shopen kommer arbetsgrupp, styrgrupp och deltagare att medverka för att skapa en flexibel och anpassad arbetsmiljö i genomförandet.

Projektledaren driver processen i dialog med arbetsgrupperna. Resultatet och planeringen inför genomförandeprojektet presenteras på styrgruppsmöten och i referensgruppen.

Transnationellt samarbete

Projektet har inte förutsättningar att arbeta transnationellt. Däremot kommer lärdomar att hämtas in via liknande ESF-projekt i andra regioner i Sverige. Några av dessa har en transnationell dimention och om det öppnar sig en möjlighet att delta i något av dessa sammanhang under ett genomförande kommer SATSA-projektet att använda sig av denna möjlighet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län

Samarbetspartners

 • AMO Sthlm
 • Antidiskrimineringsbyrån
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Hallonbergsskolan/ Centrum för vägledning/komvux
 • Lillsveds Folkhögskola
 • Sensus Stockholm-Gotland
 • Sundbybergs Folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker