Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Resursmodellen Södertörn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonPernilla Unell
E-postpernilla.unell@haninge.se
Telefonnummer08-6068980
Beviljat ESF-stöd9 930 495 kr
Total projektbudget23 942 810 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn söker tillsammans med förbundets medlemsmyndigheter och tre sociala företag medel för Resursmodellen Södertörn. Projektidén är att utarbeta nya samarbetsformer mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Syftet är att förebygga utanförskap, skapa fler arbetstillfällen och arbetsträningsplatser som fungerar för personer som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som tillväxten av sociala företag främjas.

Bakgrund

Samordningsförbundet Östra Södertörn söker tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö och tre sociala företag medel för Resursmodellen Södertörn. Projektidén är att utarbeta nya samarbetsformer mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Syftet är att förebygga utanförskap, skapa fler arbetstillfällen och arbetsträningsplatser som fungerar för personer som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som tillväxten av sociala företag främjas.

MÅLGRUPPER
Personer som pga ohälsa, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller sociala skäl står långt från arbetsmarknaden och som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna. Alltså sådana som i nuläget inte får insatser inom ramen för ordinarier verksamheter. Det kan vara personer som ännu inte är klara för tio timmars arbete per vecka, sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst (s.k. noll-klassade), personer som utförsäkrats och söker försörjningsstöd, personer som efter arbetslivsintroduktionen söker sig tillbaka till sjukförsäkringssystemet och personer, vars dagar med sjukpenning tar slut och som behöver förberedande insatser inför arbetslivsintroduktionen.
Totalt kommer 400 personer att ingå i projektet.

PROBLEMANALYS

BRISTANDE SAMVERKAN
Det finns många exempel på gränsdragningsproblem mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bl.a. kan nämnas att Försäkringskassan sedan några år tillbaka inte kan köpa arbetsträningsplatser för långtidssjukrivna. Detta gör att det är mycket svårt att finansiera arbetslivsinriktade insatser överhuvudtaget. Medel för finansiell samordning har blivit den enda finansiären av förberedande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ett annat exempel är de noll-klassade, vilka ofta är i behov av utredningar och rehabilitering. Problemet är att i socialtjänstens uppdrag ingår inte att köpa försäkringsmedicinska utredningar, bedömningar av arbetsförmågan eller arbetspraktik. I stället får personer ekonomiskt bistånd under långa perioder. Försäkringskassan kan inte heller finansiera åtgärder för socialtjänstens målgrupp och som inte är aktuella inom sjukförsäkringssystemet.

Det finns därmed ett stort antal personer som hamnat i en gråzon och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter. Dessa har ofta ett långvarigt utanförskap som beror på sociala, psykiska eller fysiska problem/sjukdomar. De har ofta problem som berör flera myndigheters ansvarsområden och ingen enskild myndighet kan lösa problemet utan en samordning av resurserna måste ske.

I Haninge, Nynäshamn och Tyresö har myndigheterna börjat samverka för att lösa gränsdragningsproblem mellan socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården inom ramen för en Finsam-insats Resursrådet. Resursrådet består av två multikompetenta team - ett för Haninge och Nynäshamn och ett för Tyresö med personal från samtliga medlemsmyndigheter som träffas regelbundet. Vi vill nu utveckla och förstärka denna form av samverkan inom ramen för projektet Resursmodellen Södertörn.

RESURSRÅDET
I Haninge, Nynäshamn och Tyresö har myndigheterna börjat samverka för att lösa gränsdragningsproblem mellan socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården inom ramen för en Finsam-insats Resursrådet. Resursrådet startade sin verksamhet under 2010 och består av två team – ett för Haninge och Nynäshamn och ett för Tyresö med personal från samtliga medlemmyndigheter som träffas regelbundet. Försäkringskassans handläggare arbetar heltid som samordare och sammankallande för Resursrådet. Resursrådets nya och förstärkta sammansättning beskrivs rubriken organisation.

Resursrådet arbetar med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare sig hos enskilda huvudmän eller i enskilda samverkansinsatser. Avsikten Resursrådet är att efter en myndighetsgemensam kartläggning och bedömning initiera specifika insatser som krävs för att underlättar individens återgång till arbetet.

I princip kan samtliga handläggare från medlemsmyndigheterna remittera deltagare till Resursrådet och boka in sig på Resursrådets möte för en konsultation. Kunskap om möjligheten till remittering är dock inte tillräckligt bra inom vården.

Behovet av metodutveckling och förstärkning av Resursrådet är stort idag. Vårdens medverkan i Resursrådet behöver bli betydligt starkare. Även individuellt upplagda program för målgruppen behöver utvecklas. Dessa program kan innehålla t ex personliga samtal, gruppträffar, färdighetsträning, arbetsträning, korta utbildningar, bedömningar av arbetsförmågan, korta terapier, neuropsykiatriska utredningar, hälsofrämjande åtgärder samt möjlighet för deltagarna att starta sociala företag osv.

Utvecklingsarbetet avser även bättre uppföljning av individen genom hela rehabiliteringskedjan tills en lösning för individen har uppnåtts. Målet är återgång till arbetet, men en godtagbar lösning kan även vara att individen uppnår en arbetsförmåga om minst 10 timmar i veckan och får därmed möjligheten att delta i handlingsplanssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Uppföljningen av genomförda program måste också förstärkas.

FÖR SNÄV ARBETSMARKNAD
Problemet är ofta att olika insatser ges och sedan är det stopp eftersom det är svårt att få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Fler arbetsplatser som fungerar utifrån individens behov behövs. Därför vill projektet Resursmodellen Södertörn tillsammans med offentlig sektor öka stödet till de sociala företagen som verkar inom Haninge, Nynäshamn och Tyresö och därmed även främja utvecklingen av socialt företagande och utvecklingen av flera arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Ett annat problem är att det råder en stor brist på arbetsgivare som erbjuder arbetsträningsplatser för målgruppen. Enligt samordningsförbundets bedömning är bristen på arbetsträningsplatser speciellt kännbar i kommuner som saknar kommunala arbetsmarknadsenheter. I vårt område gäller detta Nynäshamn. Behovet av platser för förberedande arbetsträning är dock totalt sett stort i vårt område. Det behövs många fler arbetsplatser som erbjuder avgränsade arbetsuppgifter, handledare, rutiner och stöd för att nämna några pusselbitar som bör finnas på ett anpassat arbete. Våra målgrupper har ofta erfarenhet av arbete, men det senaste jobbet upplevdes som något mycket negativt, ett misslyckande. Därför är det viktigt att få pröva något nytt. Att skapa flera arbetsträningsplatser som motsvarar målgruppens behov är ett viktigt mål för projektet. Målet med arbetsträning för den aktuella målgruppen är att uppnå en arbetsförmåga om minst 25 procent dvs 10 timmar per vecka. Syftet med projektet individuellt upplagda program är att individen i lugn takt kan pröva om arbetsförmågan finns att tillvarata i en anpassad miljö och successivt utöka sin förmåga.

En kartläggning visar att det finns tre sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och att det finns ett tio-tal föreningar som kan ses som potentiella sociala företag. Kartläggningen bifogas.

Samordningsförbundet har tillsammans med representanter från samtliga medlemsmyndigheter och och de tre befintliga sociala företag genomfört en processkartläggning, LFA. Processkartläggningen genomfördes 17 augusti 2011 med stöd av Arbetsmiljöforum. Därefter har ett frukostmöte genomförts den 26 augusti 2011 med syfte att sprida information om föreliggande ansökan. Ett 60-tal personer deltog. Det blev ett spännande möte mellan representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården, och kommunerna och såväl befintliga som potentiella sociala företag. Ett sista informationsmöte med representanter från samtliga samverkanspartner som kommer att delta i projektet genomfördes den 9 september.

Målsättning

Projektmålet med Resursmodellen Södertörn är att utarbeta nya samverkansformer mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin, att förebygga utanförskap och skapa fler arbetstillfällen och arbetsträningsplatser som fungerar för personer som står långt från arbetsmarknaden.

ÖVERGRIPANDE MÅL
- minska den regionala skillnaden i ohälsotalet i Stockholms län (Nynäshamn och Haninge har betydligt högre ohälsotal än länet i genomsnitt)
- det finns fler sociala företag inom berörda kommuner och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MÅL FÖR TILLGÄNGLIGHET
Resursmodellen Södertörns övergripande mål vad gäller tillgänglighet är att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Med tillgänglighet avses både fysisk tillgänglighet till våra olika mötesplatser men också tillgänglighet till olika slags information och kommunikation samt bemötande.

I Resursmodellen Södertörns målgrupp finns personer med olika slags funktionsnedsättningar. Det kan handla om allt från rörelsehinder till psykiatriska- eller sociala funktionsnedsättningar. Målsättningen är att alla deltagare i projektet ska få ett likvärdigt bemötande och likvärdig information, utifrån sina egna förutsättningar.

Det faktum att projektet arbetar med individen i centrum och anpassar aktiviteter och insatser utifrån individens behov är en god grund för hög tillgänglighet, om än inte en garant för att det blir så i praktiken. För att uppnå ett stort mått av tillgänglighet krävs att projektets personal har en god kunskap om olika slags funktionsnedsättningar och hur de påverkar olika individer.

Under mobiliseringsfasen avser projektet att genomföra en tillgänglighetsinventering av sina mötesplatser och av informationsmaterial. Till stöd i det arbetet kommer bl.a. Handisams checklistor för lokaler och information att användas. Den här inventeringen kommer sedan att ligga till grund för en tillgänglighetsplan för projektgenomförandet. Även workshop med processtöd kommer att genomföras - se aktivitetsplan.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har ett avtal om konsulttjänster för tillgänglig information. Resursmodellen Södertörn kan använda sig av det avtalet för att få stöd i att ta fram lättlästa texter riktade till olika målgrupper. Därutöver kan det bli aktuellt med kompetensutveckling inom tillgänglighetsområdet för personal i projektet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Haninge
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Haninge kommun
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Tyresö kommun

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Haninge
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Bönorna i Handen
 • Haninge kommun
 • Hela Människan Nynäshamn
 • LFC Sthlm Södertörn
 • Tyresö kommun

Kommun

 • Haninge
 • Nynäshamn
 • Tyresö