Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Raka Vägen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Arbetsmarknadsområde Huddinge
KontaktpersonRenzo Noé
E-postrenzo.noe@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer0104871203
Beviljat ESF-stöd2 814 036 kr
Total projektbudget6 614 037 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2012-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet ska, genom ett gediget samarbete mellan många samhällsaktörer och näringsliv, skapa hållbara lösningar så att personer med låg/mycket låg utbildningsbakgrund erhåller en varaktig förankring på arbetsmarknaden.

Projektet ska generera en klar och tydlig individbaserad process där målet och vägen dit, klargörs i ett tidigt skede - en förutsättning för att målgruppen, individer med låg/mycket låg utbildningsnivå, ska ges förutsättningar att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna kommer att spela en avgörande roll då deras kompetensbehov ligger till grund de nya flexibla yrkesinriktade utbildningsinsatserna som utvecklas under projektets gång.

Bakgrund

Många arbetssökande i åldrarna 16-64 som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är lågutbildade, det vill säga har en utbildningsnivå motsvarande maximalt 9- årig grundskola. Anledningarna till det är många och ibland mycket komplexa där låg utbildningsnivå från hemlandet, social utsatthet, bristande motivation, bristande samhällsintegrering, olika kulturella synsätt på kvinnornas utvecklingsmöjligheter mm är några exempel.

Anställningskraven på arbetsmarknaden är oftast mycket högre beträffande utbildningsnivå där 3-årig gymnasieutbildning är att betrakta som miniminivå. Därutöver är det höga krav vad gäller erfarenhet och kunskap inom olika yrken. Många arbetssökande som kommit till Sverige från andra länder har gedigna yrkeskunskaper inom ett flertal yrken men kan ändå inte matchas på den svenska arbetsmarknaden. Anledning är att arbetssätt, struktur och utveckling på den svenska arbetsmarknaden har varit snabbare än i många andra länder vilket skapar gap i yrkeskunnande. Det betyder att möjligheterna att finna, få och behålla ett arbete är avsevärt lägre jämfört med dem som har avslutade högre studier.

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos över framtida utvecklingen och dess behov på arbetsmarknaden. I prognosen gällande Stockholms län påtalas flera utmaningar. En utmaning som starkt belyses är riskerna med en alltför låg utbildningsnivå. Botkyrka kommun lyfts fram som en kommun med en stark överrepresentation av sökande med låg/mycket låg utbildningsnivå. Samtidigt finns det en ständig efterfrågan på personal inom många branscher, olika intensiv beroende på konjunkturläge, där denna målgrupp sällan motsvarar de specifika krav på den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Kompetensglappet handlar ofta om bristande yrkeskunnande, alltför låg utbildningsnivå, avsaknad av dokumenterade erfarenheter. Alltför ofta hamnar sökande inom målgruppen i en negativ spiral, det vill säga i bästa fall får en kortvarig anställning som inte kan bibehållas på grund av bristande kompetens vilket resulterar i ytterligare period i arbetslöshet.
Långa tider av arbetslöshet är inte till godo vare sig för individen eller för samhället. På längre sikt bidrar problemet till negativa konsekvenser för individen och samhället då individens resurser inte tas tillvara. Sociala problem, fattigdom, brist på delaktighet samt psykisk och fysisk ohälsa och dåligt självförtroende är några exempel på problem som kan dyka upp. För företagen kan brist på ny personal på ingångsnivå bidra till mindre rörlighet mellan poster samt att produktiviteten och utvecklingen hämmas.

I flera av Södertörns kommuner har, i likhet med Botkyrka kommun, såväl Arbetsförmedling som kommunen uppmärksammat den höga andel individer som på grund av en alltför låg utbildningsbakgrund inte får/kan bidra på det sätt som borde vara en självklarhet. Av samtliga inskrivna sökande på Arbetsförmedlingen i Botkyrka juli 2011 hade 39,4 procent, vilket motsvarar 2709 personer, en utbildningsnivå motsvarande förgymnasial eller lägre. Motsvarande siffra i Stockholms län var 29,6 procent. Arbetslösheten har jämfört med föregående år sjunkit i de flesta av Stockholms läns kommuner medan Botkyrka har en omvänd ordning dvs. arbetslösheten ökar. På samma gång har också andelen med maximalt förgymnasial utbildning ökat. I gruppen utrikesfödda är andelen med utbildning motsvarande förgymnasial eller lägre över än 45 %, motsvarande 2108 personer. Andelen utrikesfödda inskrivna kvinnor med låg utbildningsnivå är 46.4% motsvarande 1441 personer. Mot den bakgrunden att antalet arbetssökande med låg utbildningsnivå är osedvanligt hög i Botkyrka visar att varken Arbetsförmedlingens eller Botkyrka kommuns insatser är tillräckliga.

Det är av stor vikt för såväl individ som samhälle att människor får vara en del av och bidra till samhällets utveckling i stort. Att människors kunskaper och färdigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Huvudproblemet är att de olika vuxen/yrkesutbildningsinsatser som idag finns att tillgå inom kommun, Arbetsförmedling, studieförbund, Folkhögskolor inte är tillräckligt lättillgängliga och anpassade, vare sig utifrån individens eller arbetsmarknadens behov. Dessutom är de inte tillräckligt överblickbara så att det blir tydligt vare sig för individen eller för vägledare inom olika verksamheter. Idag är varje enhet experter på sin verksamhet och sitt utbud och har generellt en alltför låg kunskap om övrigas möjligheter för att på ett betryggande sätt vägleda och klargöra en optimal väg för individen att nå målet arbete. Därutöver är arbetsgivarnas krav inte tillräckligt synkroniserade med det utbud av vuxen/yrkesutbildningsinsatser som idag finns att tillgå.

Därutöver är arbetsgivarnas krav inte tillräckligt synkroniserade med det utbud av vuxen/ yrkesutbildningsinsatser som idag finns att tillgå. Projektet avser att tillsammans med de olika samverkansparterna synliggöra och utveckla befintliga möjligheter för individerna och att tillsammans med arbetsgivarna skapa för dem ett välanpassad yrkesspår där arbetsplatsförlagd praktik ihop med välanpassade utbildningsinsatser från olika leverantörer varvas på ett nytt sätt. Projektet ska utarbeta en processmodell som ska tydliggöra alla möjligheter, oavsett leverantör, så att individen snabbt kan slussas genom olika åtgärder och komma i arbete. Modellen påbörjas med en tidig och fördjupad identifiering av individens personliga och marknadsmässiga färdigheter, vilja och utvecklingspotential.

Därefter ska en tydlig plan utarbetas och iscensättas, i vilken insatser från olika aktörer framgår, med målet att på det snabbaste och mest optimala sätt komma i arbete. Ett viktigt inslag är den förankring i näringslivet som projektet avser att skapa och utveckla. Tanken är att ett än mer flexibelt utbildningssystem som tar sin utgångspunkt ifrån behovet på arbetsmarknaden och parternas samsyn möjliggör för många fler att snabbare utbildas och får en förankring på arbetsmarknaden. Det regionala projektet ”Tema nyanlända” lyfter i sin sammanfattande slutrapport betydelsen av ett gemensamt processtänkande istället för punkinsatser för individen och visar dessutom på betydelsen av samarbete och kunskapsöverföring mellan myndigheter och näringslivet.
Många av personerna i målgruppen har en rad av misslyckade studier bakom sig. Anledningarna till det är många. Det som är tydligt är att uthållighet och motivation att fortsätta när det tar emot saknas i hög grad. Detta handlar om tilltro till sig själv och sina färdigheter men också om avsaknad av tillräckligt stöd och coachning under studietiden. Under projekttiden kommer många individer att behöva tillskansa sig olika kunskaper genom teoretiska studier. För att säkerställa att de hänger kvar och orkar genomföra dessa utbildningar är det av stor, och kanske avgörande, vikt att individerna hänger kvar i projektet under viss tid så att regelbundna uppföljningar och stödinsatser kan ges.


Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun med främst förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning i spetsen har en lång och stark tradition av samarbete där parterna tillsammans med arbetsgivare i olika former ständigt försöker hitta nya lösningar för såväl individ som företag men för målgruppen låg/mycket lågutbildade förefaller det inte tillräckligt. Trots att insatser såsom praktik, validering, olika utbildningsinsatser etc. finns att tillgå har vi inte lyckats skapa en hållbar modell som gynnar målgruppen. Målet, att människor ska komma till arbete alternativt utbildning, är solklar och gemensam men det saknas en modell för att fler ska komma dithän. Nu vill vi gå ytterligare ett steg för att tillsammans utveckla arbetsmetoder där bearbetning av ett processtänk med individen och dess grundstatus och möjliga karriärvägar i fokus. Text som inte får plats finns fortsättning under jämställdhet!

Målsättning

Projektets övergripande mål är att öka sysselsättningen på längre sikt genom att skapa en process som är anpassad till låg/mycket lågutbildade. Projektet ska, genom att väva ihop och utveckla nya möjligheterna hos flera parter såsom kommunen, utbildningsväsendet, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare, öka möjligheterna för målgruppen att finna, få och behålla ett arbete.
Genom projektet kommer ett varaktigt och flexiblare utbildningsväsen, anpassat efter såväl individernas som arbetsgivarnas behov, att skapas. Det betyder att möjligheterna för regionens framtida utveckling är mycket god.
Genom projektet utvecklas en metod för att möta arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt kompetens, på ett snabbare och träffsäkrare sätt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har som alla statliga myndigheter skyldighet att ha sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionshinder och den anses vara god. Riktlinjer för ytterligare förbättringar samt en handlingsplan togs fram juli-08 för arbetet med tillgänglighet.
Styrgruppen kommer att ansvara för tillgänglighetsintegreringen för detta projekt. Projektgruppen ansvarar för att deltagarnas behov blir uppfyllda och att alla deltagare kan medverka i projektets alla aktiviteter.

Tillgängliga lokaler: Arbetsförmedlingens lokaler är utformade med hänsyn till personer med funk-tionshinder. Vidare har Arbetsförmedlingen till sitt förfogande specialister vars uppgift är att stötta arbetsgivaren i att anpassa arbetsplatser efter arbetssökandes funktionshinder och därigenom undanrö-ja hinder till anställning. Arbetsförmedlare i projektet kommer att informera arbetsgivare om hur Ar-betsförmedlingen kan bistå med anpassning av deras lokaler.

Tillgänglig verksamhet: Kontakt har tagits med Processtöd Tillgänglighet. En regioncoach från pro-cesstöd tillgänglighet kommer att för projektets arbetsförmedlare och projektmedlemmar hålla en workshop i tillgänglighet. Detta för att skapa medvetenhet, förståelse och kunskap hos handläggarna i hur en positiv miljö för alla arbetssökanden uppnås. Viktigt också då arbetsförmedlare kan motverka eventuell bias hos arbetsgivare till att anställa arbetssökanden med funktionshinder. Vidare kommer projektet att ha ett samarbete med processtödet kring tillgänglighet där arbetsgivare erbjuds kostnads-fri workshop i tillgänglighet via processtödet.

Kommunikativ tillgänglighet: De lokaler som används ska vara utrustade så att det är möjligt för samt-liga deltagare att närvara och tillgodogöra sig samtliga aktiviteter. Tillgång till portabel teleslinga ska finnas i de fall lokalen inte har en fast slinga.

Informativ tillgänglighet: All information till deltagarna kommer att anpassas utifrån deras behov och förutsättningar. Informationen kommer alltid att presenteras både skriftligt och muntligt. Finns det behov av fler utformningar kommer projektpersonalen via arbetsförmedlingens specialister säkerställa att informationen anpassas efter deltagarnas behov.

Transnationellt samarbete

Kontakt kommer att etableras med transnationell konsult som kommer att hålla en workshop och bearbeta projektet personalens färdigheter och kunskaper i 2 dagar under mobiliseringsfasen.

Projektets medarbetare kommer att besöka andra transnationella projekt med liknande målsättning som använder sig av en liknande arbetsmetoder som projektet avser att göra. Syftet med resorna är kompetensöverföring så att projektets personal är välförberedd när metoderna ska genomföras. Kontakt med Polen är redan etablerad och kommer att utvecklas, kontakt med minst ett annat projekt kommer att etableras under mobiliseringsfasen. Projektdeltagare kommer även att ha möjligheten att besöka andra transnationella projekt under mobiliseringsfasen.

Genom det transnationella arbetet kommer projektet dels att kunna sprida kunskaper och erfarenheter, men även ta del av de erfarenheter och kunskaper som finns i andra transnationella projekt. Det är en möjlighet att finna gemensamma nämnare till arbetslöshetsproblematiken och lösningar till att öka sysselsättningen för målgruppen samt att höja blicken och kunna få möjligheten att förändra vårt projekts omvärldsbild till ett bättre.

Projektet har även för avsikt att den 13 oktober 2011 delta i Workinglife seminarier som äger rum i ”Stockholm Waterfront Congress Centre”, för att söka och etablera kontakt med andra transnationella projekt. Enligt Workinglife:s programbeskrivning kommer minst 12 transnationella projekt att närvara.

Medfinansiärer

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedlingen Haninge
 • Arbetsförmedlingen hk
 • Arbetsförmedlingen Huddinge
 • Arbetsförmedlingen Nacka
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Avd för arbetsgivarpol
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Utbildning och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedlingen Haninge
 • Arbetsförmedlingen hk
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Utbildning och Arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Tyresö