Logotyp på utskrifter

Processtödjare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSensus Stockholm-Gotland
KontaktpersonPeter PC Carlsson
E-postpeter.carlsson@sensus.se
Telefonnummer08-6155748
Beviljat ESF-stöd17 864 210 kr
Total projektbudget17 864 210 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2012-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Ett processtöd skapas för att stödja de som vill ansöka till eller driver projekt inom Socialfonden i region Stockholm. Huvuduppgift: få privata, offentliga och ideella aktörer att samverka och skapa större strategiska projekt, öka antalet goda ansökningar, höja kvalitén på de projekt som genomförs

Bakgrund

ESF-rådet ansvarar för Europeiska socialfondens program i Sverige under 2007-2013. Inom Stockholmsregionen har ett behov av förbättrat processtöd till projektansökare och projektgenomförare identifierats.

Det behöver tillskapas fler stora, strategiska projekt med god samverkan mellan olika parter. Bristen av samverkan mellan exempelvis offentliga aktörer och näringsliv märks dagligen och särskild fokus måste läggas på samverkanssatsningar mellan projekten och olika aktörer i regionen. Fler intressanta ansökningar behöver komma in och kvalitén höjas på såväl ansökningar som pågående projekt för att öka möjligheterna till strategisk påverkan.

Projektansökare behöver stöd i såväl initiering av projekt, att hitta rätt kontakter och parter för samverkan samt arbete med projektriggning och stöd i förprojektering och genomförande.

Särskilt privata och ideella verksamheter behöver ökat stöd att ta tillvara och utveckla projektidéer och ge möjligheter att gå samman med andra aktörer. Stödet skall dock även riktas till offentliga verksamheter.

Behovet av processtöd föreligger inom såväl programområde 1 Kompetensförsörjning som programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud.

Processtödet ska ge stöd till:
Riggning och uppföljning av projekt. Ge stöd inför ansökan till förprojektering när det gäller målformulering och bakgrundsbeskrivning. För programområde 1 gäller också val av metod för kartläggning av kompetensbehov. Det ingår att ge föreslag på relevanta samarbetspartners, skapa kontakter och utveckla samverkansytor i regionen, driva på förankringsarbetet hos projektdeltagare och aktörer mm.

Uppföljningen innebär att följa arbetet i förprojekteringen och stödja förberedelserna för ansökan om genomförandeprojektet. Skapa strategiska projekt. Genom att ha en stor kontaktyta ska processtöde kunna sammanföra blivande projekt och påbörjade projekt med liknande projektidéer och målsättning för att skapa ett mervärde och mer strategiska projekt.
Ge stöd i Genomförandeprojektet. Processtödet ska ge stöd i att följa tidsplan, nå måluppfyllelse, arbeta med jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, och övriga urvalskriterier.Stöd skall ges i arbete med uppföljning,utvärdering, spridning, strategisk påverkan samt i ekonomifrågor.

Syfte

Syftet med processtödet är att skapa intresse, motivation och engagemang hos länets aktörer för att bidra till gemensamma lösningar i frågor som rör socialfondens ansvarsområde, Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud. Det är viktigt att få fler att samarbeta över gränserna i större satsningar som ger regionala mervärden i form av bättre resultat och effekter av socialfondens insatser och vars resultat och metoder kommer till användning i den ordinarie verksamheten. Syftet är också att ge såväl blivande projektägare som genomförare av socialfondsprojekt ett kvalificerat stöd dels i att skapa större, strategiska projekt, dels i att förverkliga de ambitioner som finns i den regionala planen och nå måluppfyllelse i enskilda projekt.

Det är centralt att få privata, ideella och offentliga aktörer i Stockholmsregionen motiverade att tillsammans, genom projekt, lösa frågor som rör socialfondens programområden 1 & 2. Syftet är också att inhämta idéer som finns hos olika aktörer i regionen och förmedla dessa vidare i regionen. Vidare genom stöd i riggning, förprojektering och genomförande ska strategiska projekt skapas.

Målsättning

Under den 3-årsperiod som processtödet gäller ska processtödet bidra till att förprojekteringar skapas som i sin tur leder till stora strategiska genomförandeprojekt.
Dessa projekt ska minst omfatta 30 000 individer som deltar i Kompetensförsörjning (programområde 1) och minst 7 000 individer som deltar i Ökat arbetskraftsutbud (programområde 2).

Delmål
Att bidra till att det antal förprojekteringar och genomföranden som ESF och strukturfondspartnerskapet önskar se tillskapas inom Socialfondens programområden 1&2.

Förväntade effekter:
Att öka antalet godkända ansökningar med fullgod kvalitet bl a avseende samverkan och strategisk påverkan. Att skapa fler och bättre arbetstillfällen, öka arbetskraftens kompetens så att omställningar klaras av och risken för att hamna i arbetslöshet minskar samt främja en hållbar utveckling. Att bidra till att projekt tillskapas som leder till att människor i utanförskap kommer in på eller närmare arbetsmarknaden.
Att förbättra samverkan mellan samhällets aktörer i region Stockholm så att nya gränssnitt mellan näringsliv, offentlig sektor och ideella verksamheter/social ekonomi bildas.
Att processtödet bidrar till att negativa könsmönster bryts och att tillgänglighetsperspektivet väcks i de verksamheter som deltar i Socialfondsprogrammet.
Att nya metoder och modeller för samverkan och strategisk påverkan tillskapas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En tillgänglighetsexpert är knuten till projektet och processtödets kansli. I aktiviteterna som ingår i processtödet så finns moment med där aktiviteten har speciell fokus på tillgänglighetsperspektivet. I dessa aktiviteter lär tillgänglighetsexperten ut hur projekten kan arbeta med tillgängligheten i sina projekt. Projekten kan också genom att kontakta kansliet få specifikt stöd i tillgänglighetsfrågor.

Dokumentation: Tillgänglighetsexperten ansvarar för dokumentation och avstämning av tillgänglighetsintegreringen i projektet. Denna dokumentation kommer att ligga till grund för projektrapporter och slutrapporten.

Tillgänglighetsarbetet har i övrigt planerats utifrån fyra utgångspunkter:

Fysisk tillgänglighet
Det planerade kansliet lokaler ligger centralt i Medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm. Lokalerna är redan tillgänglighetsanpassade för personer med olika funktionshinder.

Tillgänglig verksamhet
Genom en utbildningsdag planeras kansliets personal att utbildas på området. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om funktionshindrades arbetssituation. Vidare skapas kunskap och rutiner bland medarbetarna. Utbildningsdagen resulterar slutligen i handlingsplan för projektet.

Kommunikativ tillgänglighet
Lokalerna i Medborgarhuset är utrustade med hörselslinga och det finns även tillgång till teckenspråkstolk vid behov.

Informativ tillgänglighet
Informationen på hemsidan kommer att finns tillgänglig för alla oavsett om personen har funktionshinder eller inte. Detta innebär såväl lättläst och tydlig information för synskadade, som beredskap för talsynteser.
I lokalerna finns även möjligheter att producera informationsmaterial i form av webb-TV och Podcasting.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet är en central genomgående aspekt genom hela projektcykeln i alla projekt inom Socialfonden. Det är ett område där kompetensen hos ansökande parter ofta kan vara bristande och utgör således ett viktigt moment att arbeta med för processtödet. I utformandet av processtödet och projektorganisation har särskild hänsyn tagits till att inom kansliet ha med personer med expertis inom jämställdhetsarbete. Projektansökare och genomförare kan från processtödet få hjälp både genom deltagande i specifika aktiviteter riktade åt jämställdhetsperspektivet och genom support från kansliet i förprojekterings- och genomförandefaserna.

Detta bidrar till fler kvalificerade projektansökningar samt ökar antalet godkända projekt. Dessutom leder det till löpande strategisk påverkan i beslutsprocesserna i regionen.
En viktig aspekt är att bidra till minskad könssegregering och bryta invanda könsmönster om strategiskt viktiga branscher i region Stockholm.

Projektorganisationen har medvetet utformats till en könsmixad grupp med bred bakgrund för att bättre kunna svara mot behoven av stöd hos projektdeltagarna.

Utbildning: Kansliet anordnar utbildningar i jämställdhetsintegrering för alla medarbetare.

Handlingsplan: Tillsammans med kansliets jämställdhetsexpert skrivs en jämställdhetsplan för projektet.

Dokumentation: Jämställdhetsexperten ansvarar för dokumentation och avstämning av jämställdhetsintegreringen i projektet. Denna dokumentation kommer att ligga till grund för projektrapporter och slutrapporten.

Samarbetspartners

 • Blatteförmedlingen AB
 • Företagarna i Sverige Service AB, Huvudkontor
 • Haninge kommun
 • Järfälla Kommun
 • Kommunkontoret Nykvarn
 • Kommunstyrelsekontor
 • Miljonkulturell ungdom
 • Nyföretagarcentrum Botkyrka
 • Nyföretagarcentrum Huddinge
 • Nyföretagarcentrum Södertälje, Nykvarn,Salem
 • Projektet Ung & Trygg i Väsby
 • Sollentuna kommun
 • SU, stressforskningsinstitutet
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen
 • Unionen

Deltagande aktörer

 • Kommunledningskontor

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker