Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLänsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
KontaktpersonLena Kling
E-postlena.kling@ab.lst.se
Telefonnummer08-7854147
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget512 435 kr
Projektperiod2008-04-14 till 2008-10-14
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms län är landets största region tillika huvudstadsregion med sammanlagt 26 kommuner och en befolkning på ca 2 miljoner invånare. Förra året tog länet emot 5180 flyktingar av totalt 20 355 som kom till Sverige (till och med november månad). Åttio procent av dessa valde att bosätta sig i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Stockholm. Enligt den senaste OECD rapporten är Sverige ett av de länder som har högst arbetslöshet bland utrikes födda om man jämför med deras andel av den arbetsföra befolkningen. Framförallt utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden. Rapporten understryker vikten av en tidig kontakt med arbetsmarknaden för att integrationen ska lyckas. Enligt en nulägesbeskrivning (framtagen av konsultföretaget FBA) framgår att Stockholmsregionens svagheter på integrationsområdet bland annat handlar om att institutioner och regelverk inte är anpassade till problembilden och att regionen har svårt att få till en gemensam strategi.

Det finns och har funnits svårigheter för aktörerna i Stockholms län att samverka på ett
effektivt sätt. Sedan ett par år tillbaka har dock samarbetsklimatet förbättrats väsentligt mellan många av aktörerna och inom flera områden vilket bl a ligger till grund för nya initiativ på integrationsområdet.

På initiativ av Länsstyrelsen och KSL har under hösten en Samrådsgrupp träffats i ett försök att samla regionens företrädare till ett gemensamt arbete för ett effektivare flyktingmottagande och introduktion i länet. I gruppen ingår Länsstyrelsen, KSL och fem kommuner, Landstinget, Af, Försäkringskassan och Migrationsverket. Samrådsgruppen har som vision att länet ska bli ett föredöme i Sverige när det gäller mottagandet av nyanlända. Utgångspunkterna är att skapa en sammanhållen kedja för den nyanlända i Stockholms län.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län har tydligt uttryckt en vilja till att länets satsningar inom såväl regional – som socialfond ska vara stora och strategiska och samverkan är ett nyckelord. De organisationer som är representerade i Samrådsgruppen vill genom att ansöka om förprojektering förverkliga både de egna och strukturfondspartnerskapets ambitioner. Syftet med förprojekteringen är att skapa förutsättningar för stora strategiska satsningar för nyanländas etablering i Stockholms län så att länet ska kunna bli ett föredöme när det gäller mottagande av nyanlända i Sverige. Förprojekteringens målsättning är att identifiera, samordna, sammanföra, stödja och initiera goda idéer i länet kring nyanländas etablering vilket ska resultera i strategiska satsningar i form av en eller flera genomförandeansökningar till förvaltningsmyndigheten under 2008.

Länsstyrelsen i Stockholms län är projektägare för förprojekteringen. En projektledare tillsammans med stöd för transnationalitet och ekonomisk administration kommer att genomföra förprojekteringsarbetet. En styrgrupp och en eller flera arbetsgrupper tillätts.

Bakgrund

Stockholms län är landets största region tillika huvudstadsregion med sammanlagt 26 kommuner och en befolkning på ca 2 miljoner invånare. Förra året tog länet emot 5180 flyktingar av totalt 20 355 som kom till Sverige (till och med november månad). Fyra kommuner, Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Stockholm, tog emot ca. 80 % av de inflyttade. Enligt den senaste OECD rapporten är Sverige ett av de länder som har högst arbetslöshet bland utrikes födda om man jämför med deras andel av den arbetsföra befolkningen. Framförallt utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden. Enligt en nulägesbeskrivning som framtagits av konsultföretaget FBA framgår att Stockholmsregionens svagheter på integrationsområdet bland annat handlar om att institutioner och regelverk inte är anpassade till problembilden och att regionen har svårt att få till en gemensam strategi.

I Stockholms län finns ett samarbete mellan aktörer med uppdrag att utveckla och bevaka regionens förutsättningar för hållbar tillväxt och sysselsättning. Det finns och har funnits svårigheter för aktörerna i länet att samverka på ett effektivt sätt. Sedan ett par år tillbaka har dock samarbetsklimatet förbättrats väsentligt mellan många av aktörerna och inom flera områden vilket bl a ligger till grund för nya initiativ på integrationsområdet. Det finns dock en historik där en rad initiativ just på integrationsområdet inte kunnat fullföljas.

Förutsättningarna kring samverkan på integrationsområdet har förändrats. Kommunerna i länet har gett sin medlemsorganisation, KSL, i uppdrag att vara förhandlingspart gentemot staten när det gäller mottagande av flyktingar, att arbeta för en jämnare fördelning av de nyanländas boende samt att uppvakta regering m fl så att regelverken skapar bättre förutsättningar för samarbete mellan kommuner. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt nya uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, att med utgångspunkt i Migrationsverkets bedömning av behov av platser överlägga med kommunerna om flyktingmottagandet och att följa upp introduktionen i länet. Arbetsförmedlingen (Af) har fått tydliga direktiv att arbeta med nyanländas arbetsmarknadsetablering. Af genomför en försöksverksamhet för nyanlända och en ny nationell strategi för arbetet med nyanlända håller på att tas fram. Införandet av nya arbetsmarknadsprogram som yrkeskompetensbedömning, instegsjobb och nystartsjobb är viktiga redskap för att underlätta nyanländas arbetsmarknadsetablering. Regionplane – och trafiknämndens arbete med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) är inriktad på integration.

På initiativ av Länsstyrelsen och KSL har under hösten en Samrådsgrupp träffats i ett försök att samla regionens företrädare till ett gemensamt arbete som syftar till att länet ska bli ett föredöme i Sverige när det gäller mottagandet av nyanlända. I Samrådsgruppen ingår Länsstyrelsen, KSL och fem kommuner, Landstinget, Af, Försäkringskassan och Migrationsverket. Representationen från de olika organisationerna är företrädesvis på direktörsnivå. Den målbild som Samrådsgruppen har kräver mycket förankringsarbete eftersom gruppen inte kan besluta åt andra aktörer. Arbetet med förankring har startat men kräver mer tid och resurser framöver. Samrådsgruppen har identifierat ett antal områden som är av vikt för ett effektivare flyktingmottagande och introduktion; asylprocessen, arbete och arbetspraktik, svenska och utbildning, hälsa, boende och samhällsinformation.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län har tydligt uttryckt en vilja till att länets satsningar inom såväl regional – som socialfond ska vara stora och strategiska och samverkan är ett nyckelord. För att möta denna ambition, med stora strategiska satsningar, har tre av de regionala aktörerna gått samman och beviljats förstudiemedel inom regionalfonden. Bland dessa förstudier finns också området integration. Syftet är att samla intressenter för samverkan och skriva fram ansökningar till Nutek.

De organisationer som är representerade i Samrådsgruppen vill nu genom att ansöka om förprojektering förverkliga både de egna och strukturfondspartnerskapets ambitioner även inom socialfonden. Den förprojektering som denna ansökan handlar om är att samla goda idéer för att se till att det verkligen blir stora strategiska satsningar som stämmer värderingsmässigt med regionens planer och integrationspolitikens mål. Detta initiativ baseras på farhågan att goda idéer, var och en för sig, visserligen skapar utveckling men som spretar åt många håll och riskerar att konkurrera med varandra istället för att samverka. Vi vill få till en sammanhållen utveckling för integrationsarbetet i länet med fokus på etableringen av nyanlända.

Syfte

Med utgångspunkt i Samrådsgruppens vision, att Stockholms län ska vara ett föredöme när det gäller mottagande av nyanlända, är syftet med denna förstudie att skapa förutsättningar för stora strategiska satsningar för nyanländas etablering i Stockholms län.

Målsättning

Målsättningen med förstudieansökan är att identifiera, samordna, sammanföra, stödja och initiera goda idéer i länet vilket ska resultera i en eller flera genomförandeansökningar till förvaltningsmyndigheten under 2008 om större, strategiska satsningar som stämmer värderingsmässigt med regionens planer och integrationspolitikens mål.

Mätbara mål
- En eller flera ansökningar om större, strategiska satsningar inkommer till förvaltningsmyndigheten under 2008 inom programområde 2, Ökat Arbetskraftsutbud - Nyanländas etablering.
- Minst 5 workshops/möten med länets aktörer kring samverkansmöjligheter och projektidéer som följs upp med dialogmöten
- Minst 75 deltagare på aktiviteterna
- En skriftlig rapport om den idéinventering som genomförts under projektperioden, inklusive en beskrivning av områden som identifierats för en sammanhållen kedja för den nyanlända

Kontinuerlig dialog kommer att ske med samarbetspartners.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tidigare har handikapp betraktats som en egenskap hos en person. Numera säger man att en person med funktionsnedsättning blir handikappad där miljön inte är anpassad till personens behov. Den som upptäcker vilken skillnad det är att tänka miljörelaterat istället för individrelaterat, inser snart vilka stora möjligheter det finns att göra anpassningar av lokaler och verksamheter för att möta de behov en person med funktionshinder har.

Utestängningsmekanismerna från arbetsmarknaden för personer med fysiska och psykiska funktionshinder är många. Under förprojekteringen kommer särskild hänsyn tas till att tillgängligheten för personer med funktionshinder beaktas i projektidéerna utifrån de integrerade delarna; fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet. Ambitionen är också att lyckas identifiera projekt som undersöker hur introduktionen för nyanlända med funktionshinder och hälsoproblem ser ut och hur den kan förbättras.

Jämställdhetsintegrering

Stockholms län är landets största region tillika huvudstadsregion med sammanlagt 26 kommuner och en befolkning på ca 2 miljoner invånare. Förra året tog länet emot 5180 flyktingar av totalt 20 355 som kom till Sverige (till och med november månad). Fyra kommuner, Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Stockholm, tog emot ca. 80 % av de inflyttade. Enligt den senaste OECD rapporten är Sverige ett av de länder som har högst arbetslöshet bland utrikes födda om man jämför med deras andel av den arbetsföra befolkningen. Framförallt utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden. Enligt en nulägesbeskrivning som framtagits av konsultföretaget FBA framgår att Stockholmsregionens svagheter på integrationsområdet bland annat handlar om att institutioner och regelverk inte är anpassade till problembilden och att regionen har svårt att få till en gemensam strategi.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen avser att undersöka förutsättningarna för en transnationell samverkan när det gäller nyanlända flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Det transnationella samarbetet ska göra det lättare att sprida goda erfarenheter och nya idéer samt också understödja samverkan och strategisk påverkan.

I Sverige liksom i många andra europeiska länder står vi inför en kommande arbetskraftsbrist inom vissa sektorer av arbetsmarknaden. Samtidigt får vi stora tillskott av nyanlända som med rätt insatser i etableringsfasen skulle kunna matchas mot efterfrågan. Dessvärre vet vi av erfarenhet att många flyktingar och deras anhöriga hamnar i en ofta långvarig exkludering från arbetsmarknaden utan möjlighet till egen försörjning eller vidareutbildning. Inte minst gäller detta nyanlända kvinnor som ofta missgynnas av de strukturer som råder kring etableringsinsatserna.

Enligt den senaste OECD rapporten misslyckas Sverige när det gäller arbetsmarknadsintegrationen av nyanlända trots en hög ambitionsnivå från den statliga nivån. Framförallt pekar rapporten på brister i genomförandet avseende introduktionsprogrammen och rapporten understryker vikten av en tidig kontakt med arbetsmarknaden för att integrationen ska lyckas. Enligt rapporten tyder det mesta på att diskriminering är ett reellt problem i Sverige och utgör ett hinder för arbetsmarknadsintegrationen.

Det är väl känt att det finns goda exempel i andra europeiska länder på hur man har löst olika delar av de nyanländas etablering och att Stockholms län skulle ha stor nytta av att studera dessa exempel närmare och att utbyta erfarenheter med såväl offentliga, privata som den sociala ekonomins aktörer som lyckats bra i detta avseende.

I länet finns det naturligtvis redan en hel del etablerade kontakter med olika transnationella partners, liksom lyckade exempel på transnationella projekt. Förprojekteringen ska stödja möjligheten att skapa bättre strukturer för spridning av dessa resultat i hela länet.

Det transnationella utbytet ska knyta an till de utvecklingsområden som identifierats av länets aktörer, t. ex samrådsgruppen, eller nya områden som identifieras under förprojekteringsperioden.

Det transnationella arbetet ska integreras med övrig projektverksamhet genom uppföljning i styrgruppen.

Medfinansiärer

 • AMO Sthlm
 • Försörjningsstöd,bedömning,aktivering
 • KSL:s kansli
 • LFC Norrköping
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Stadsledningskontoret
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen
 • Utbildning och arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • AMO Sthlm
 • Försörjningsstöd,bedömning,aktivering
 • KSL:s kansli
 • LFC Norrköping
 • Mottagningsenheten OS
 • Stadsledningskontoret
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen
 • Utbildning och arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker