Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Processtöd jämställdhetsintegrering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLänsstyrelsen i Örebro Län, Horisontella mål
KontaktpersonLaila Berglund
E-postlaila.berglund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer019-193546
Beviljat ESF-stöd33 063 464 kr
Total projektbudget33 063 464 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2013-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Processtödets syfte är att det finns möjlighet att integrera jämställdhet på alla nivåer i arbetet. Jämställdhetsperspektivet ska in i projektet där beslut fattas och aktiviteter genomförs. Processtödet kan erbjuda stöd till projekten runt om i landet.

Bakgrund

Behov och problem
Erfarenheter från tidigare Socialfondsprogram och i en nyligen presenteras undersökning visas att jämställdhetsintegrering är en utmaning och till viss del en svårighet för projekten. Detta har berott främst på kunskaps- och tidsbrist hos projektägare. Programperioden 2007-2013 möjliggör insatser för att öka projektens medvetenhet, kunskap och handlingsutrymme för särskilda kriterier, därav jämställdhetsintegrering. Denna möjlighet bidrar till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering för ESF-projekten. För att undersöka behovet hos projektägarna har länsstyrelserna i Örebro län, Värmlands län, Gotlands län samt Västra Götalands län genomfört en förprojektering. I förprojekteringen har följande aktiviteter genomförts:
1.En mindre studie av tidigare utvärderingar inom Socialfondsprogrammen. Studien fokuserade på arbetet med jämställdhetsintegrering.
2.Enkätundersökning bland tidigare projektägare inom Socialfonden. Enkäten syftade till att undersöka stöd och önskat stöd kopplat till jämställdhetsintegrering
3.Besök till organisationer som drev såväl förprojekteringar och projekt i genomförandefasen. Besökens inriktning var att undersöka vilken kunskap organisationerna efterfrågat samt vilket stöd de önskar kopplat till att integrera jämställdhet.
4.Intervjuer med presumtiva projektsökande. Syftet som ovan.
5.Dialog med ESF-kontor i hela landet. Dialog för att stämma av ESF syn på stödet samt vilken typ av frågor de möts av
6.Utbildningsinsatser mot projekt. Syftet var att testa innehåll och form av utbildningsstöd inför framtiden.
Olika behov och problem har framkommit i förprojekteringen. Dessa är några
a. Den mindre studien visar att jämställdhet anses å ena sidan vara ett okomplicerat arbetsområde som sades -komma naturligt-samtidigt som det å andra sidan framstår som abstrakt och -flummigt-.
b. Enkäten visar att i projekten man blandar samman jämställdhet och jämlikhet, och projekten kopplar jämställdhetsintegrering till arbetsgivarperspektiven med Jämställdhetslagen istället för till verksamhetsutveckling. Den visar också att man sällan avsätter tid och resurser till arbetet.
c. Projektbesökens korta information och kunskap var uppskattade och ledde till nyfikenhet och startade ett lärande i organisationen. Arbetsgruppen upplevde att projekten-projektägarna var som svampar som sög i sig kunskap. I ett flertal fall fick arbetsgruppen förfrågan om de hade möjlighet att utbilda all personal. Arbetsgruppen ser att ökad kunskap leder till att projektägarna ser nyttan av arbetet med integrering av jämställdhet i projektet och efterfrågar ytterligare kunskap. Hälften av de undersökta projekten har efterfrågat stöd. Samma resultat kom fram under intervjuerna.
d. Samtalen med potentiella sökande visar att det finns önskemål att ESF:s vägledning blir mer konkret. Sökande har ett behov av stöd i ansökningsprocessen då de känner en osäkerhet och har brist på kunskap hur man ska gå tillväga för att integrera jämställdhet i projektet. De sökande uttrycker även en frustration över att de har kort tid att arbeta med jämställdhetsintegreringsaspekten i ansökningsförfarandet.
e. Intervjuerna och i dialogen med ESF-kontoren bekräftas det som de sökande framhållit när det gäller att sökande har behov av stöd för att integrera jämställdhet. Sökande saknar en grundläggande förståelse för vad och hur man ska göra samt vad jämställdhetsintegrering är. De saknar metoder men också kunskap som ger dem möjlighet att se vilken nytta integrering av jämställdhet skulle kunna tillföra projektet.
f. Slutsatsen från utbildningarna visar att med en relativt grundläggande utbildning så upplevde projektägarna att de fick bättre kunskap om och större motivation att jobba med jämställdhetsintegrering. De fick en ökad förståelse för varför och kunde se nyttan av att integrera jämställdhet. Utbildningen i sin tur skapade en efterfrågan på mer utbildning, en önskan att Länsstyrelsen skulle besöka projekten för att utbilda alla projektdeltagare samt möjlighet till rådgivning via telefon. Vidare framkom ett behov av nätverkande för att öka kunskapen men också möjliggöra erfarenhetsutbyten. Regionalt nätverkande önskade i första hand inom samma programområden då man brottades med liknande problem men också för att träffas i inom samma region och utveckla frågan kopplat till andra regionala utvecklingsfrågor.

Slutsatser
Slutsatserna av förprojekteringen visar att det finns okunskaper och osäkerhet om vad det innebär att jämställdhetsintegrera projekten. Det finns ett behov av stöd regionalt och nationellt för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen när det gäller jämställdhetsintegrering.

Genom att anordna behovsanpassade utbildningar och erfarenhetsutbyten kring jämställdhetsintegrering och jämställdhet ökas kvaliteten på projekten när det gäller att integrera jämställdhet i projekten. Med ganska små medel är det möjligt att förbättra resultatet kopplat till jämställdhetsintegrering i projekten. Förprojekteringen visade att när projektägarna får kunskap ser de nyttan med att integrera jämställdhet i projektet, vilket höjer motivationen.

Förprojekteringen visar också att man pliktskyldigast beskrivit arbetet med jämställdhetsintegrering i ansökan men man har inte vetat vad man skulle göra eller uppnå. Det har mer varit en föreställning av vad ESF önskar istället för något som kan utveckla projektet. När man fått input i vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering kan innebär ökar intresset och förståelsen för att gå från ord till handling.

Under förprojekteringen på metodseminariet fick arbetsgruppen värdefulla kunskaper om hur projektägarna ser på målgruppen i sina olika projekt, till exempel svårigheten att anpassa arbetet till olika målgrupp och det finns en risk att projektägarna fokuserar på att förändra beteendet hos målgruppen istället för att problematisera och förändra sitt eget beteende, att skapa en jämställd verksamhet och ett jämställt bemötande i projektet. Vidare så problematiserades frågor om etnicitet och tillgänglighet. Det visar att intersektionalitet blir en viktig aspekt för det framtida stödet att hantera. Arbetet med jämställdhetsintegrering bör utvecklas, anpassas och fördjupas med utgångspunkt i de olika programområdena.

Metodseminariets deltagare sa att seminariet var över förväntan. Det förändrade och fördjupade deras kunskap och ledde till att några planerade att utveckla sina projekt. Deltagarna önskade stöd i form av mer tid, återkommande aktiviteter och enskild handledning. Flera framhöll att detta stöd borde skett på ett tidigare stadium i projektet. De skulle då ha utformat projektet annorlunda och avsatt medel för arbetet.

Förprojekteringen visar i sin helhet att med strukturerade medel som
att utveckla ESF:s vägledning, erbjuda information och stödsamtal, erbjuda utbildningstillfällen som är behovsanpassade samt utbyta erfarenheter kring jämställdhetsintegrering och jämställdhet så menar projekten att kvaliteten och måluppfyllelsen höjs. När projektägarna får kunskap och ser nyttan av integrera jämställdhet i projektet ökar motivationen. En slutsats är också att regionkontoren välkomnar ett processtöd i jämställdhetsintegrering.

Syfte

Projektet ska genom länsstyrelserna inrätta en stödorganisation som erbjuder och tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering vilket kan leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse i ESF-projekten. Stödet erbjuds presumtiva och beviljade projektägare som ges förutsättningar att integrera jämställdhet i projektens alla olika delar.

Stödet ska vara kvalitetssäkrat, förankrat på nationell och regional nivå. Det ska präglas av ett gemensamt arbetssätt och innehålla likvärdig utbildning och stöd.

Stödet syftar till att jämställdhet går från sidorodnad till huvudordnad verksamhet i projekten och att det integreras i verksamhetens alla delar. Stödorganisationen bidrar med utbildning, metoder och stöd till projekten. Organisationen har en nationell samordnare som koordinerar arbetet.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att
- av de som deltagit på informationsträffar och utbildningar ska ett ökat antal bli valbara i bedömningen från ESF när det gäller jämställdhetsintegrering (jämfört med idag)
- ett nöjd kund index, d v s att 95% av de som deltar i våra utbildningar känner sig nöjda med stödet
- i samband med projektutlysningarna erbjuda minst fyra utbildningar i varje ESF region
- minst 50 förprojektering och genomförandeprojekt per år får enskild rådgivning i respektive ESF region.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under projektet kommer vi att ta hänsyn till behovet av fysisk tillgänglighet, tillgänglighet verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet inom projektet.

Projektet kommer att eftersträva en dialog med ESF:s processtöd för tillgänglighetsprojekt för att höja kvaliteten på vår verksamhet ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi kommer att samråda och samarbeta med Handisam under projekttiden. Vidare kommer utbildning i tillgänglighetsfrågorna för all personal inom stödorganisationen för att höja kunskapen och skapa ett medvetet bemötande som inte diskriminerar.

Tillgänglighetsperspektivet integreras inom ramen för metodutvecklingsarbetet som en del av arbetet med intersektionalitet.Vi ska ha rutiner som möjliggör särskilda önskemål som t ex en anmälningsblankett där utrymme finns för att uppmärksamma särskilda behov.

Vidare kommer vi att genomföra seminarier med tema jämställdhet och funktionsnedsättning i samverkan med Handisam.


Jämställdhetsintegrering

Projektet är ett stöd för att förbättra kvaliteten utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering i sökande och beviljade ESF-projekt. Här har vi tolkat rubriken som hur ska vi lösa de behov och problem som visat sig under förprojekteringen.

Problemet i dagsläget är en låg kunskap om vad jämställdhetsintegrering är och hur man gör. Vidare finns inget direkt stöd till dem som söker och beviljas projekt. Projektet syftar till att organisera ett stöd som höjer kvaliteten och ökar måluppfyllelsen när det gäller jämställdhetsintegrering. Det finns heller inget stöd för dem som vill utveckla sina projekt, där kunskapen är hög men man vill trots det ha stöd för att kunna gå vidare och flytta fram positionerna ytterligare. Hur vi går tillväga beskrivs på övriga punkter i ansökan.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att inventera och undersöka om det finns en liknande stödorganisation eller annan stödjande verksamhet kopplat till jämställdhetsintegrering inom andra Socialfondsprojekt inom EU och i så fall söka samarbete för att utbyta erfarenheter. Organisationen kommer att medverka och delta i internationella sammanhang av intresse för utvecklingen av jämställdhetsintegrering. I första hand kommer den nationella samordnaren att delta och förmedla kunskapen och erfarenheterna. Till viss del kommer även regionala representanter delta. Organisationen kommer att sprida kunskap och göra information från andra länder tillgänglig.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alvesta
 • Aneby
 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Bjuv
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bromölla
 • Bräcke
 • Burlöv
 • Båstad
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Ekerö
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gislaved
 • Gnesta
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Habo
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hultsfred
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jokkmokk
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Kalix
 • Kalmar
 • Karlsborg
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Klippan
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lessebo
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Malung
 • Malå
 • Mariestad
 • Markaryd
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Mullsjö
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Norsjö
 • Nybro
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Ockelbo
 • Olofström
 • Orsa
 • Orust
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Partille
 • Perstorp
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Skurup
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sorsele
 • Sotenäs
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svalöv
 • Svedala
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tingsryd
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Torsby
 • Torsås
 • Tranemo
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Uppvidinge
 • Vadstena
 • Vaggeryd
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vilhelmina
 • Vimmerby
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Värmdö
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ydre
 • Ystad
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åstorp
 • Åtvidaberg
 • Älmhult
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar
 • Östra Göinge
 • Överkalix
 • Övertorneå