Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nya ingångar -riktade utgångar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSthlm Utbildningsförvaltningen
KontaktpersonHelen Starkman
E-posthelen.starkman@stockholm.se
Telefonnummer08-50835602
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudie avseende målgruppen 16-19 åringar som omfattas av informationsansvaret.

Projektmålet är att hitta samverkansinsatser mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för målgruppen med syftet att underlätta inträdet till gymnasieskolan samt att bygga anpassade utgångar för dem som studerar på gymnasieskolans lokala introduktionsprogram.

Förstudien ska sammanställa vilka verksamheter som finns för målgruppen och föreslå hur dessa ska samverka för att stimulera ungdomarna att börja studera. Förstudien ska också undersöka hur skolorna kan samverka med stadens verksamheter om lokala introduktionsprogram baserat på ungdomarnas behov och intresse.Bakgrund

Bakgrund
Att nå unga utanför skola och arbetsliv (de som i europeiskt sammanhang kallas neets) är en prioriterad fråga såväl i Stockholmsregionen som i landet i övrigt som i Europa. Två procent av alla ungdomar påbörjar årligen inte sin gymnasieutbildning och cirka åtta procent avbryter varje år en gymnasieutbildning. Ett avbrott från en gymnasieutbildning kan innebära att den unge börjar arbeta, reser utomlands eller påbörjar någon annan form av utbildning. Uppföljningar visar dock att det varje år har funnits i genomsnitt cirka fyra procent av samtliga i åldrarna 16-19 år som varken har arbetat eller studerat. Detta är en heterogen målgrupp med en splittrad och ofta komplex problembild, dock är det vanligare för ungdomar med utländsk bakgrund att varken arbeta eller studera. Ungdomar som saknar en fullföljd gymnasieutbildning har betydligt svårare att få arbete än dem med en gymnasieutbildning. Risken är cirka åtta gånger högre att varken arbeta eller studera för dem som överhuvudtaget inte påbörjat gymnasiet än för dem som gått ett studieförberedande program på gymnasiet. Även de som har hoppat av gymnasiet har en stor överrisk att varken arbeta eller studera i förhållande till dem med en fullföljd gymnasieutbildning.

Kommunens informationsansvar gentemot ungdomar 16-19-år, som inte går i skolan och som inte har ett slutbetyg/examen, innebär att varje kommun är ansvarig för att informera sig om vad de gör samt erbjuda målgruppen ett individuellt alternativ till sysselsättning. Uppdraget åligger i Stockholms stad arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen och övriga berörda nämnder. För att lyckas med uppdraget krävs ett mycket nära samarbete mellan just utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Detta är ett prioriterat uppdrag och en prioriterad målgrupp både internationellt, nationellt och i Stockholm har staden de senaste åren satsat resurser på att utveckla och förstärka arbetet med denna målgrupp, vilket har gett resultat. Staden har en skolsluss för ungdomar som vill ha hjälp att komma in i skolan igen. Utbildningsförvaltningens enhet Skolslussen vägleder varje år 750 ungdomar ur denna målgrupp in i olika typer av utbildningar eller hänvisar vidare till andra insatser.

Arbetsmarknadsförvaltningen har uppdraget att söka upp de ungdomar som inte nås via Skolslussen. Varje år kommer förvaltningen i kontakt med ett stort antal av de berörda ungdomarna – varav många har en rimlig sysselsättning. En stor grupp saknar dock sysselsättning och erbjuds insatser genom arbetsmarknadsförvaltningen. Årligen arbetar arbetsmarknadsförvaltningen med cirka 400 ungdomar i målgruppen.

Målet för stadens arbete är att så många som möjligt i den aktuella målgruppen ska återvända till skolan. Här spelar samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen en avgörande roll. Hur skapar vi gemensamt insatser som motiverar till studier – och hur utvecklar vi insatser inom skolans ram som lockar den aktuella målgruppen?

Sedan 2012 erbjuder utbildningsförvaltningen på försök i liten skala också utbildningsplatser i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Det behövs dock ett fördjupat utvecklingsarbete för att fler unga i målgruppen ska kunna erbjudas lämpliga och anpassade insatser inom skolans ram.

Projektidé
Utbildningsförvaltningen vill i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ansöka om finansiering från Europeiska Socialfonden för att genomföra en förstudie med fokus på målgruppen som omfattas av informationsansvaret. Syftet är att hitta vägar att underlätta och bredda ingången till gymnasieskolan och att hitta/synliggöra vägar till vidare studier och/eller andra instanser. Målet är att så många ungdomar som möjligt ska bli motiverade att återgå till studier i någon form, inom gymnasieskolan eller i andra studieformer.

I förstudien kommer vi att göra en problem- och behovsanalys genom att ta del av och sammanställa den rapportering och analys som gjorts inom området de senaste åren i form av rapporter från Skolverket, Ungdomsstyrelsen, SKL och Arbetsförmedlingen.

I förstudien kommer vi sedan att försöka besvara följande frågor:
• Hur kan vi bredda ingångarna till gymnasieskolan?
• Hur kan de lokala insatser som idag erbjuds tydligare länkas till studier inom framför allt introduktionsprogrammen?
• Hur kan vi bygga övergångar till andra studievägar som t ex. Sfi och folkhögskola?

Under förstudien kommer olika metoder såsom problem- och behovsanalys, sammanställning av tidigare forskning, studiebesök, telefonintervjuer och workshops att genomföras.

Målsättning

Förstudiens övergripande och långsiktiga mål är att:
- få fler ungdomar som hoppat av eller som inte påbörjat sina gymnasiestudier att börja genom att underlätta inträdet i gymnasieskolan
- få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier
- få fler ungdomar, som på grund av ålder och/eller kort skolbakgrund inte kommer att kunna studera på nationellt gymnasieprogram, att söka sig till andra studievägar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det saknas offentlig statistik över skolresultat bland elever med funktionsnedsättning. Undersökningar visar dock att det finns skillnader i utbildningsnivå mellan personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen. På flera punkter har unga med funktionsnedsättning en sämre utbildningssituation än andra ungdomar, t ex är det vanligare bland unga funktionsnedsatta att endast ha grundskoleutbildning och det är en lägre andel som har en gymnasial utbildning. Därför är det oerhört viktigt att de insatser som utvecklas har ett genomgående tillgänglighetsperspektiv och att denna målgrupp är särskilt prioriterad. Vi vill arbeta aktivt för att nå fler i denna målgrupp genom att dem bygga insatser som möter just deras behov. Vi kommer i förstudien att söka hjälp hos processtöd för tillgänglighetsfrågor med ambitionen att det ska resultera i en större kunskap och beredskap om vilket stöd det är viktigt att erbjuda.

Transnationellt samarbete

Utbildningsförvaltningen deltar i ett URBACT-projekt som har samma målgrupp dvs 16-19 år utanför skolan. URBACT fokuserar på insatser för att förebygga avbrott bl. a. genom att utveckla och stärka skolans kontakter med vårdnadshavarna.
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm är ett av nio länder som är med i utbytes- och Lifelong learning projektet NETnotNEETs som startar i januari 2014. Projektets målgrupp är unga i utanförskap med följande prioriterade områden: föreslå åtgärder för att förhindra avhopp från skolan, föreslå åtgärder för att få ungdomar tillbaka till skolan, utveckla nya metoder för yrkesvägledning, arbeta för att förbättra övergången mellan skola och arbetsliv, arbeta för att främja anställbarhet och undanröja hinder för anställning.
Utbildningsförvaltningen deltar aktivt i erfarenhetsutbyte kring ungdomar i riskzonen i arbetsgruppen Education i Eurocities.

Kommun

  • Stockholm