Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Non solus (ej ensam)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonEva Britt Lönnback Yilma
E-postevabritt.lonnback@stockholm.se
Telefonnummer08-50814152
Beviljat ESF-stöd492 460 kr
Total projektbudget492 460 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2011-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga kompetensutvecklingsbehov bland personal som arbetar med långtidssjukskrivna . Förutsättningarna för gemensamma verktyg och dokument för att korta processtiden för de långtidssjukskriva liksom nya samverkansformer kommer att kartläggas och analyseras.

Bakgrund

Uppföljningen av den nationella handlingsplanen för 2006-08 avseende social delaktighet visade att sjukskrivningarna halverades från toppen som uppnåddes 2002. Antalet personer som fick sjuk- och aktivitetsersättning ( tidigare sjukpension ) minskade betydligt mindre för att under senare år varit tämligen konstant. Ett negativt samband mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro har konstaterats i flera studier men sambanden har framförallt gällt den kortare sjukfrånvaron. Andra påverkande faktorer på sjukfrånvaron är förändringar av sjukförsäkringens regelverk och tillämpningar. För att ytterligare stimulera landstingen att höja prioriteten gällande sjukskrivningar införde staten den sk sjukvårdsmiljarden. Bland annat attitydpåverkan och utbildning av läkare bedömdes ha bidragit till den minskade sjukfrånvaron. Trots detta kvarstår problemet med att många som blir sjukskrivna blir sjukskrivna under långa tider och riskerar att hamna eller hamnar i ett utanförskap. Följaktligen återkommer delvis samma mål i den nationella strategiska handlingsplanen för 2008-10. Den 1 juli 2008 infördes en reformerad sjukförsäkring baserad på den sk rehabiliteringskedjan . Syftet med rehabiliteringskedjan är att införa en aktivare sjukskrivningsprocess med möjligheter för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att återgå till arbete. Tidiga insatser, aktiva rehabiliteringsinsatser och en prövning av arbetsförmågan görs vid fasta tidpunkter.

Detta systemskifte i välfärdspolitiken innebär stora strukturförändringar för redan anställd personal inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Stockholms stads socialtjänst och jobbtorg som svarar för insatser till personer med behov av försörjningsstöd.Genom renodlingen av sjukförsäkringen har andra aktörer fått nya och förändrade uppdrag. Dessa uppdrag har personalen inte hanterat tidigare och saknar därför utbildning och erfarenheter för att kunna hantera nya situationer som uppkommit. Det är därför viktigt att medel från Europeiska Socialfonden kan disponeras så att personal från alla involverade huvudmän kan få del av dem för att gemensamt kunna hantera den nyuppkomna situationen och vidareutveckla sin kompetens vilket ger ett mervärde.
För att sondera vad de olika huvudmännen ( Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och socialtjänsten) uppfattar som problem, när det gäller gruppen långtidssjukskrivna och förändringarna för gruppen , inbjöd Socialtjänstförvaltningen Europaforum till en brainstorming 2009-10-19. Vid ytterligare två möten, 2009-11-05 och 2009-12-15, diskuterades övergripande problem och vad som skulle kunna göras. Vid de tre tillfällena deltog även representanter från Sensus. Sammanfattningsvis uppmärksammades följande problem och behov:
• Kunskap om nya regelverk och deras tillämpning
• Fokusförskjutning från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten
• Nya målgrupper
• Ökade krav på diagnostisering
• Ökade krav på kvaliteten i medicinska underlag
• Bedömning av arbetsförmåga (aktivitetsförmåga)
• Beslut fattade på felaktiga grunder
• Tydlighet i försörjningsansvar

Genom att parterna haft möjligheter att vid tre mötestillfällena kunnat diskutera har parterna enats och uppnått koncensus om vilka problem som är gemensamma. Den gemensamma plattform som därigenom skapats och ytterligare stärks genom den gemensamma kompetensutvecklingen ökar också förutsättningarna för att finna nya och fungerande samverkansformer mellan parterna.

Syfte

Syftet med förundersökningen är att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven som uppstått genom stora omställningar till nytt regelverk. Resultatet av kartläggningen skall utmynna i en ansökan för genomförande av utbildningsinsatser för personalen hos de olika huvudmännen.

Följande två huvudfåror kan urskiljas:

1. Kartläggning av projektdeltagarnas kompetensutvecklingsbehov

Mot bakgrund av nya regelverk och tillämpning, fokusförskjutning, nya målgrupper och för-
sörjningsansvar ställs nya krav på personer som professionellt arbetar med gruppen
långtidssjukskrivna. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att beslut fattas på korrekta grunder.

2. Kompetensutveckling för användande av gemensamma dokument och verktyg

Ökning av antalet utredningar och ställda diagnoser vid diffusa problem/sjukdomar och ökad
kvalitet i medicinska underlag torde vara förutsättningar för att göra korrekta bedömningar av
sjukdomstillstånd liksom bedömning av arbetsförmåga (aktivitetsförmåga) och relevanta insatser.
Nya och förändrade gemensamma dokument och verktyg ställer också krav på kompetens-
utveckling för personalen.

Målsättning

Det övergripande målet med förprojekteringen är att vässa och precisera en ansökan om projektgenomförande i ett aktivt partnerskap. Genom förprojekteringen förväntas följande effekter:

• En grundläggande kartläggning av projektdeltagarna från de olika huvudmännen och deras
kompetensutvecklingsbehov i fokusgrupper som resulterar i en kompetensutvecklings- och
utbildningsplan
• Genom aktivt avdeltagande chefer i fokusgrupper och processmöten ges legitimitet för
genomförande-och implementeringsfasen
• Utarbetande av planer för samarbetet mellan parterna i projektet, kommunikations- och
implementeringsplan

Det långsiktliga målet är att tydliggöra de olika aktörernas ansvar, befogenheter och roller. Gemensam dokumentation och gemensamma verktyg kan förkorta de långtidssjukskrivnas processtider. I och med de stora förändringar som genomförs hos alla myndigheter, men framförallt hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, finns ett stort omställningsbehov hos personalen hos dessa huvudmän men även hos näraliggande myndigheter och verksamheter.
Effektiviseringen bör, förutom förenklingar och förtydliganden för de långtidssjukskrivna , även leda till minskade kostnader för stat och kommun bl a genom gemensamma upphandlingar och färre antal överklaganden av beslut.

Komplettering inskriven av ESF-rådet:
Mätbara mål:
- Minst 90% av planerat antal anställda (100 st) deltar i inventeringen av kompetensutvecklingsbehov (anställda vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Stockholms stad).
- Minst 90 % av planerat antal chefer (20st) deltar i inventeringen av kompetensutvecklingsbehov (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Stockholms stad).

- Minst 40 % av deltagande anställda är män (planerad andel 50%)

Följande dokument ska vara färdigställda vid förprojekteringens slut:
- Kompetensutvecklings- och utbildningsplan.
- Kommunikations- och implementeringsplan
- Genomförande- och utvärderingsplan
- Genomförande ansökan


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer ett kompetensutvecklingspass om tillgänglighet att läggas in, för att höja medvetenheten om tillgänglighetsfrågor. En regioncoach från Processtöd tillgänglighet kommer att ansvara för passet. I övrigt kommer förstudien att genomföras i enlighet med Processtöd tillgänglighets checklista. Syftet med att använda Processtöd tillgänglighets material är, att få ökad kunskap/inspiration om vilka tillgänglighetsfrågor som projektet kan arbeta med under förprojekteringen och senare under genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell aktivitet planeras under förprojekteringen.

Kommun

  • Stockholm