Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nationell Matchning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareARBETSFÖRMEDLING SÖDERTÄLJE
KontaktpersonAjlan Fekovic
E-postajlan.fekovic@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 29 96
Beviljat ESF-stöd32 667 310 kr
Total projektbudget65 334 620 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projekt Nationell Matchning kommer att utveckla och anpassa arbetsförmedlingens och kommunernas arbetsmetoder så att man bättre kan tillvarata och matcha den kompetens som finns hos utlandsfödda med yrkeskunskap med de behov som finns på arbetsmarknaden, i synnerhet på orter och regioner där arbetsgivare har svårt att rekrytera eller behålla kvalificerad arbetskraft.
Projektet syftar därmed också till att anpassa nya arbetssätt för att bättre underlätta för invandrare med yrkeskunskaper (inklusive akademiker) att hitta arbete i linje med sin utbildning, sina yrkeskunskaper och sin erfarenhet.

Bakgrund

Trots att det på många orter i Sverige råder brist på kvalificerad arbetskraft på grund av pensionsavgångar och ökade kvalifikationskrav är det ofta svårt för invandrare med yrkeskunskaper att få arbete i linje med sin utbildning och erfarenhet. Det gäller särskilt personer som inte har någon tidigare erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden inom sitt yrkesområde. Mediantiden från folkbokföring till sysselsättning är fem år för män och tio år för kvinnor (Riksrevisionen).

I Arbetsförmedlingens datasystem AIS fanns i februari 2010 totalt 5 065 utrikesfödda som var öppet arbetslösa (sökandekategori 11) med eftergymnasial utbildning två år eller längre eller forskarutbildning (utbildningsnivå 5). Av dessa var 2 597 kvinnor och 2 468 män.

Enligt Högskoleverket ansökte drygt 5 700 personer om en bedömning av sin utbildning 2010. Av dessa fick närmare 4 200 personer ett utlåtande om vilken svensk högskoleexamen deras utländska utbildning motsvarar. Bland yrkesexamina avser de flesta utlåtandena ingenjörsutbildningar, där cirka 360 bedömdes motsvara högskoleingenjörsexamen och cirka 160 civilingenjörsexamen.

De flesta utrikes födda, sex av tio, bor i storstadsregionerna och en stor andel av dessa är från länder utanför Europa (SCB). Minst har invandringen varit till norra Sveriges inland. Ser man till inrikes omflyttning de fem första åren i landet, har flest invandrare flyttat vidare till Malmö, Stockholm och Göteborg.
Trots att storstadsregionerna har dynamiska arbetsmarknader är det inte säkert att det är där den enskilde har störst chans att få arbete i linje med sin utbildning. Många nyanlända invandrare saknar idag kunskap om var deras specifika kompetens efterfrågas.

I granskningsrapporten Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning – förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva (RiR 2011:16) visade Riksrevisionen att även små förkortningar av arbetslöshetstiderna ger vinster. En månads kortare arbetslöshet för sjuhundra personer ger en samhällsekonomisk vinst på fyrtio miljoner kronor.

FÖRSTUDIE NATIONELL MATCHNING SÖDERTÄLJE
Projekt Nationell Matchning, som sedan 2009 bedrivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje Kommun, är en uppmärksammad lokal modell för att få nyanlända akademiker i arbete. Projektet är av mycket praktisk karaktär. Idén är att använda Af:s verktygslåda så effektivt som möjligt för att uppnå anställning.
Genom arbetsgivarkontakter identifieras företag och organisationer som har behov av arbetskraft. Dessa bearbetas för att se målgruppen som en arbetskraftsreserv värd att utforska och för att hitta lämpliga arbetstillfällen.
Genom yrkeskompetensbedömning prövas den sökandes kompetens av en arbetsgivare i dennes verksamhet. Till detta kopplas en möjlighet till kompletteringsutbildning i form av korta insatser av arbetsmarknadsutbildningar lokalt eller på andra orter.
Nationell matchning Södertälje har visat att det med små resurser går att hitta kvalificerade jobb till nyanlända invandrare inom deras yrkesområde. Genom att matcha arbetssökande från Södertälje med arbete på andra orter har 60 procent av projektets deltagare fått arbete i linje med sin utbildning, sina yrkeskunskaper och sin erfarenhet.
Projektet har under denna förstudie kommit fram till flera slutsatser:

1. Samordning mellan kommun och arbetsförmedling är viktigt för att snabbt få ut den nyanlände i arbete, eller i kompletterande insatser eller praktik. Knappt hälften av deltagarna som startade i projektet och tillhörde kommunens introduktionsenhet var inskrivna som arbetssökande hos Af, och kunde därför inte bli föremål insatser från Af som t ex validering, arbetsmarknadsutbildning eller yrkeskompetensbedömning.

2. Vikten av nätverk och referenser för att söka arbete inom sin utbildning och kompetens.
3. Avsaknaden av ett bra utbud av reguljära och därmed mer permanenta kompletteringsutbildningar för personer med utländsk akademisk utbildning.

4.Vikten av en snabb bedömning av högskoleutbildning från Högskoleverket och Yh-myndigheten i kombination med SFI för akademiker.
5.Vikten av tidiga praktikinsatser med yrkeskompetensbedömning för att få kunskap om sin anställningsbarhet och få referenser.
6.Vikten av att undanröja hinder vid utbildning eller flytt till annan ort, som t ex dubbla boendekostnader, försörjning fram till första lön, bohagsflytt och pendlingsstöd.
7.Vikten av att identifiera och utveckla samarbeten med regioner i behov av kompetent arbetskraft. Nationell matchning Södertälje har under projekttiden etablerat kontakter med Kramfors, Ludvika, Härjedalen och Östhammar.

ORSAK
Det finns flera orsaker till varför etableringstiden för invandrare är så lång. Inför denna ESF-ansökan genomfördes en LFA (Logical framework approach) med samtliga samarbetsparter (YH-Myndigheten, Sfinx Högskoleverket, arbetsgivare, fackförbund, Svenska för ingenjörer, Arbetsförmedlingen och Södertälje Kommun). Bland de orsaker som då identifierades fanns:
-Myndigheters okunskap om valideringsmöjligheter och en dålig samordning kring validering och bedömning samt långa ledtider.
-Att den formella utbildningen måste kompletteras med en kartläggning-yrkeskompetensbedömning av en arbetsgivare av den sökandes yrkesvana samt vilka andra erfarenheter man har med sig och matcha detta mot vad arbetsgivare behöver.
-Individens avsaknad av nätverk och bristande kunskaper om den nationella arbetsmarknaden.
-Arbetsgivarnas bristande kunskaper om nyanländas kompetens, i kombination med höga krav på kunskaper i svenska.
-Af:s och kommunernas begränsade kunskap om arbetsmarknaden nationellt och kunskap om var det råder arbetskraftsbrist och inom vilka yrkesområden.

LÖSNINGAR
Utveckling av nya metoder för aktiva arbetsgivarkontakter
Projektet kommer att utveckla metoder där Af identifierar arbetsgivare nationellt som har behov av den typ av yrkeskompetens som projektdeltagarna besitter och sedan aktivt arbetar för att arbetsgivarna ska se den aktuella gruppen som en källa till kompetent arbetskraft samt för att hitta lämpliga arbetstillfällen för projektdeltagarna .

Utveckling av anpassade arbetsmarknadsutbildningar
Utbildningar görs mer flexibla utifrån arbetsgivarens behov. Invandrare med yrkeskompetens och erfarenhet ska inte tvingas till mer kompletterande utbildning än vad som är nödvändigt utifrån deras förkunskaper.

Utveckling av samarbeten mellan Arbetsförmedling, avsändarkommuner och mottagarkommuner syftande till flytt till arbete
Avsändarkommunerna är kommuner med stor invandring, där det inte är möjligt att på den lokala arbetsmarknaden hitta arbeten i nivå med de nyanlända arbetssökandes kompetens. Mottagarkomunerna är orter där det finns rekryteringsbehov i form av privata och offentliga arbetsgivare som söker mer kvalificerad arbetskraft än den som finns tillgänglig på deras lokala arbetsmarknad. Projektet skapar en praktisk samarbetssituation för dessa.

Samarbete med arbetsmarknadens parter
Projektdeltagarna behöver kunskaper om arbetsvillkoren i de branscher och företag de kommer att arbeta inom.

Nationella matchningsteam
Nationella matchningsteam kommer att skapas på strategiskt valda orter (Malmö, Södertälje, Botkyrka-Huddinge). Dessa kommer att vara integrerade i de lokala arbetsförmedlingarna med personal anställd från kommunen och Af. Teamen utgör tillsammans grunden för en nationell metodutveckling som säkerställer och bygger upp en väl fungerande struktur som tidigt tillvaratar yrkeskompetens hos nyanlända och andra utrikes födda som inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla och anpassa arbetsförmedlingens och kommunernas arbetsmetoder så att man bättre kan tillvarata och matcha den kompetens som finns hos utlandsfödda med yrkeskunskap med de behov som finns på arbetsmarknaden, i synnerhet på orter och regioner där arbetsgivare har svårt att rekrytera eller behålla kvalificerad arbetskraft.
Projektet syftar därmed också till att anpassa nya arbetssätt för att bättre underlätta för invandrare med yrkeskunskaper (inklusive akademiker) att hitta arbete i linje med sin utbildning, sina yrkeskunskaper och sin erfarenhet.

Målet med insatsen är att förkorta den tid det tar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt måste hänsyn tas till det mer långsiktiga målet att uppnå en hög matchningskvalitet. Ofta föreligger det inte någon konflikt mellan dessa båda målsättningar, men i vissa situationer kan en koncentrerad utbildningsperiod innan arbetsmarknadsinträdet vara motiverad, trots att den förlänger tiden mellan bosättning och arbetsmarknadsinträde. För att förkorta dessa personers väg in på arbetsmarknaden är det viktigt att samhället erbjuder åtgärder som bidrar till att snabbt höja deltagarnas anställningsbarhet. Tidiga investeringar i utbildning kan därför förväntas vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Projektet ska arbeta för:
att samordna metoder för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för arbete i linje med individens kompetens och erfarenhet:
att vara ett stöd och verka för att undanröja eventuella hinder vid flytt till arbete grundad på frivillighet:
att öka kunskapen om arbetsmarknaden nationellt hos målgruppen:
att öka arbetsgivares kunskap om målgruppens kompetens och erfarenheter:
att öka den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden
För de deltagande individerna är projektets syfte:
att de ska få arbete i linje med sin kompetens för att kunna förverkliga sin potential:
att de ska förbättra sina möjligheter till inkludering i det svenska samhället genom ARBETE på annan ort genom praktik eller kompletterande arbetsmarknadsutbildning
att de ska få kunskap om hur de konkret måste komplettera sin utbildning för att vara attraktiva på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till en ökad kontroll över den egna situationen (empowerment):
att de ska få kunskap om arbetsmarknaden nationellt, vilket ökar individens valfrihet där man ser flera olika möjligheter i Sverige.

Målsättning

Dessa mål är endast preliminära och kan komma att korrigeras eller ändras under projektets mobiliseringsfas.

Mål för mobiliseringsfasen
1. Avstämningsrapport från mobiliseringsfasen klar
2. Kartläggning och analys av problem och behovsbild klar
3. Spridningskonferens som uppmärksammar projektets start
4. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta med lärande miljöer klar
5. Rekrytering av personal för start 1:a februari 2012
6. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet klar
7. Åtgärdsplan för jämställdhetsintegrering för hur projektet kan locka fler kvinnor till projektet, detta görs via en SWAT-analys
8. Åtgärdsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
9. Kommunikationsplan för strategisk påverkan och spridning för att kunna kartlägga nya mottagarkommuner i behov av arbetskraft.
10. Reviderad riskanalys med åtgärdsplan klar
11. Budget för genomförande klar
12. Detaljerad tids - och aktivitetsplan för genomförandefasen klar
13. Utveckla plan för projektets transnationella aktiviteter , där en samverkan med minst två europeiska aktörer från två medlemsländer.
14. Detaljerad plan för projektorganisationens uppbyggnad och funktion, samt tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen
15. Detaljerad beskrivning på hur och var målgruppen finns med i planeringen, och i projektets styr och arbetsgrupper.
16. En tydlig riskanalys för genomförandet klar
17. Framtagandet av goda exempel från förstudien och mobiliseringsfasen i form av ambassadörer, både från tidigare arbetssökande och arbetsgivare

Mål för genomförandefasen
EFFEKTMÅL OCH PROJEKTMÅL
1. En bättre fungerande arbetsmarknad där personer med utländsk utbildning och/ eller erfarenhet och som inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden får arbete i linje med sin utbildning, sina yrkeskunskaper och sin erfarenhet.
Detta kommer att mätas genom kvantitativa mål för de strategiska orterna separat. Antal arbetssökanden som fått anställning i önskad omfattning. Hit räknas anställning mer eller mindre än tre månader (inklusive anställning med arbetsgivarstöd). Målet är att 40% av deltagarna får arbete under eller senast 90 dagar efter deras deltagande i projektet.

2. Fler kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare samt ökad chans till anställning.
Detta kommer att mätas kvantitativ, genom antalet personer som kommit på intervju. Målet är att 75% av deltagarna ska komma på minst en arbetsintervju under den tid de deltar i projektet.

3. Dokumentation av existerande kompetens och identifikation av kompletteringsbehov
Deltagare som inte redan blivit validerade av Högskoleverket eller Myndigheten för yrkeshägskolan ska ha blivit det senast 6 månader in i projektet. Minst 50 procent av deltagarna ska ha genomgått en yrkeskompetensbedömning.

4. Deltagarna ska ha fått ökad kännedom om hur arbetsmarknaden för personer med deras kompetens ser ut nationellt.
Samtliga deltagare i avsändarkommunerna kommer att bjudas in att delta i rekryteringsträffar. Projektet kommer att ansvara för minst två rekryteringsaktiviteter per år i varje utsändarkommun. Utöver dessa kommer projektet att arrangera minst fem rekryteringsträffar per år i mottagarkommuner.

5. Minst 40 procent av projektets deltagare ska att vara kvinnor.

Projektet har valt att inte sätta mål för antal personer i arbetsmarknadsutbildningar eftersom deltagandet påverkas av faktorer utanför projektet exempel på detta kan vara avsatta medel nationellt för arbetsmarkandsutbildningar.

Arbetsgivare ska hitta rätt kompetens och arbetssökande ska få arbete.
Ett förväntat resultat är att ett nära samarbete med företagen där man skapar plattformar för samtal med privata och offentliga arbetsgivare i Sverige som har arbetskraftsbehov. Detta bygger på intensiva kontakter. Kontakterna sker genom besök hos arbetsgivaren, gemensamma aktiviteter tillsammans med arbetsgivaren tex jobbmässor, speeddating och event där företagen ”väljer” ut personal för eventuell kompletteringsutbildning. De arbetssökande är eller ska genom mindre insatser bli anställningsbara.
Projektet fokuserar på människors reella kompetens och på att uppmuntra och involvera privata och offentliga arbetsgivare genom att hjälpa dem se att det finns en arbetskraftsreserv värd att utforska. Detta sker genom att företag/organisationer aktivt medverkar vid genomförandet av arbetsmarknadsåtgärder bl.a. riktade arbetsmarknadsutbildningar och innehållsspecifiserade praktikplatser.

Projektets regelbundna kontakter gör att företagen gör en kontinuerlig inventering av arbetskraft och –kompetensbehoven på lång och kort sikt. Vidare skapar denna metod möjligheter för projektets målgrupp att komma i kontakt med arbetsmarknaden och få en ökad anställningsbarhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att arbeta för att ett tillgänglighetsperspektiv också integreras i alla delar av projektet. Från tillgänglighet vid rekryteringsresor till den transnationella delen av projektet.

Projektet ska verka för att tillgänglighetsfrågan integreras i de olika nätverken. Detta kommer att göras och säkerställas genom att i mobiliseringsfasen kartlägga behov av tillgänglighetsanpassning och ta fram en plan för tillgänglighetsarbete inom projektet med avseende på fysisk tillgänglighet, informativ tillgänglighet och en tillgänglig verksamhet. Vi kommer därför att tillsamman med projektmedarbetarna utifrån respektive perspektiv i tillgänglighet ta fram en lista på behov och åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Se tidigare information i bakgrund Jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Arbetet med transnationalitet i socialfonden är ganska nytt på Arbetsförmedlingen. Internationella staben på myndigheten har haft internationellt samarbete med flera EU länder under flera år. En utmaning och en fördel blir att hitta synergier i framtidsarbetet med EU partners och att kunna ta del av erfarenheter genom att bygga en långvarig strategi för det. Redan på ett mycket tidigt stadium var vi klara över att använda lärande utbyte med andra EU länder för metodutveckling i Nationell Matchning.
Projektledare tillsammans med transnationell koordinator lägga fast den långsiktiga planeringen.
Mål i planering blir att hitta metoden i andra EU länder, utbyta arbetssätt, utbyta resurser, planera ca 5 -10 lärande utbyte både för personal i projektet och för deltagarna.
Följande insatser kommer att planeras utifrån strategiskt tänkande:
– Lärande utbyte med länder som har visat bra resultat utifrån MIPEX .
Utifrån MIPEX resultat har vi valt att leda ett lärande utbyte med Spanien och Portugal. Det är inte uteslutet att man kommer att ha samma typ av transnationellt samarbete med ytterligare ett land.
Inom projektet vill man titta närmare på hur man arbetar med mobilisering av arbetskraft samt validering av yrkeskompetens i Spanien och Portugal.
Både i Spanien och Portugal är planen att genomföra flera aktiviteter och involvera deltagarna. Ambitionen är att besvara dessa frågeställningar: hur arbetar man i Spanien och Portugal för att uppnå ökad anställningsbarhet bland nyanlända med yrkeskunskaper (primär akademiker), som är i linje med sin utbildning, sina yrkeskunskaper och sin erfarenhet?
Hur arbetar man med validering av yrkeskompetens, vem utför den osv.? Hur arbetar man med kompletteringsutbildningar – uppdatera existerande kunskaper, komplettering för den spanska/katalanska/portugisiska arbetsmarknaden samt utveckling av språkkunskaper - och vilka är aktörerna? Finns det några goda exempel, företag, organisationer med mera?
är viktigt.

– Interaktion mellan sociala företag och myndigheter i arbetet med utrikesfödda
Italien är ett av de EU länder som har en väl utvecklat marknad för sociala företag som drivs för och av utrikesfödda. Kontakter har påbörjats med jämställdhetsministerium, enheten för att motverka diskriminering, Unar. Under flera år har Unar arbetat aktivt med flera åtgärder mor diskriminering. Intressant för projekt är hur Unar har arbetat med arbetsgivarna för att informerar om risken för Brain waste, motverka diskriminering vid anställning och främja anställning av utrikesfödda.
Unar bedriver i samarbete med arbetsgivarna och fackliga organisationer 2 rekryteringsdagar (1 i Rom och 1 i Milano) när de största arbetsgivarna har endast för utrikesfödda som kan direkt presentera sig för arbetsgivarna.

Preliminärt vill vi:
Få ett helhetsperspektiv kring hur arbete med EU fond och med integrations bedrivs i Italien konkret. Vilka aktörer är involverade i arbete med att främja integrering av invandrare?
Hur matchar man kompetenser? Vem är som gör det?
Vilka nationella strategiska partner använder de Italienska myndigheter för att främja integration samt sprida information?
Projektet kommer att anlita Pixel ett företag som har lång erfarenhet av arbetet med transnationalitet med flera EU länder.
Strategier för startfasen – deltagarna i fokus
Utgångspunkten i strategier för startfasen är att insatserna ska rikta sig till deltagarna som
visar intresse för att besöka ett annat EU land under projektet. Insatserna blir av individuell karaktär eftersom utgångspunkten är individen som ska åka till annat land kommer från en specifik bransch samt är grundande på de förkunskaper denna person har. Det handlar således om rådgivning och eventuellt kompetensutveckling utifrån individens förutsättningar i ett annat land.
Deltagarna kommer att få ett delta i skräddarsytt program som kommer att spikas med kompassen under mobiliseringsfas.
Strategier för driftsfasen – deltagarna åker till andra EU länder
Driftsfasen innehåller insatser för grupper. Enl. tidigare erfarenheter bidrar utlandsvistelse för målgrupp till deltagarnas bättre självförtroende och skapar förutsättningar till bättre integrering i hemlandet. Utgångspunkten är att deltagarna primärt inte längre behöver individuell rådgivning utan snarare möta andra personer/företag och utveckla sina nätverk och se utifrån deras situation flera perspektivet.
Projektet planerar skicka 30 deltagarna till Spanien och kommer att anlita en partner som har lång erfarenhet av utbytet och kan erbjuda möjligheter till vistelse/praktik i området.

Medfinansiärer

 • Arbete och Försörjning
 • Arbetsförmedlingen Huddinge
 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Arbetsmarknadscentrum
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Universitetsförvaltningen

Samarbetspartners

 • AB Samarkand2015
 • Avd. lärande och arbetsmarknad
 • Sveriges Ingenjörer
 • Utvecklingsavdelningen
 • YH MYNDIGHETEN

Kommun

 • Botkyrka
 • Huddinge
 • Kristianstad
 • Malmö
 • Södertälje