Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mötesplatser för direktkontakt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Expo
KontaktpersonRade Azaric
E-postrade.azaric@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4860957
Beviljat ESF-stöd350 561 kr
Total projektbudget467 415 kr
Projektperiod2009-04-14 till 2009-10-05
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka & utveckla mötesforum för löpande direktkontakt mellan arbetssökande & arbetsgivare för att dels vara ett tillfälle till anställning & dels främja en läroprocess hos sökanden. Häri ingår att definiera & utvärdera målgrupper, samarbetspartners, verktyg & verksamhet

Bakgrund

Inom flertalet yrken har kompetenskraven höjts och det krävs idag att man redan besitter en viss kompetens som antingen införskaffats genom utbildning eller erfarenhet för att vara gångbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Detta gäller alltifrån praktiska till akademiska yrken. Samtidigt anses kompetens vara en färskvara. Arbetssökande står följaktligen inför utmaningen att förvalta sin kompetens för att vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Det avser inte enbart kompetens inskaffad genom formell utbildning eller kunskap och kännedom om bransch, utan även mjukare värden såsom självkänsla och social kompetens påverkas. Bemanningsbranschen är ett exempel på en möjlig ingång tillbaka in i yrkeslivet men branschen ställer höga krav på konsultmässighet och social kompetens, dvs att man är representativ, förmåga till att ta kontakt med kund och lyhörd för kunders behov etc. Har man väl varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid är den gängse uppfattningen bland arbetsgivare att man har en längre startsträcka innan man åter är självgående. Således upplever arbetsgivaren att de behöver avsätta mer resurser på långtidsarbetsarbetssökande och unga arbetssökande utan praktisk erfarenhet i jämförelse med de som redan har anställning eller varit arbetssökande en kort tid. Följden blir att arbetsgivaren väljer att anställa de korttidsarbetslösa framför dem som varit arbetslösa en längre tid. Arbetssökanden, i synnerhet långtidsarbetslösa, hamnar således lätt i en negativspiral av att komma allt längre ifrån arbetsmarknaden ju längre tid de går som arbetssökande.

Många långtidsarbetslösa fortsätter att söka jobb inom sitt område på samma sätt som när deras kompetens fortfarande ansågs vara aktuell fastän förutsättningarna för att att få anställning försvårats. För att ta sig ur en sådan negativ spiral bör de således göra vissa ställningstaganden, exempelvis kompletterande vidarutbildning eller byte av yrke.

En anledning till varför dessa ställningstaganden inte görs är att man inom många branscher bildar sig en yrkesidentitet vilket leder till att man inte överväger andra kärriärbanor som ett sätt att lösa sin arbetslöshet. En annan anledning är att arbetssökande har svårt att skatta hur gångbar deras kompetens är. Många arbetssökanden beskriver en frustration när de söker en ledig tjänst i att inte få en ordentlig återkoppling från arbetsgivare till varför de inte fick den sökta tjänsten. Utifrån kontakten med arbetssökanden tyder mycket på att det är mer en regel än undantag. Skälen till det kan vara många. Arbetsgivarna anger ofta tidsbrist som anledning men även att det i vissa fall är känsligt, dvs kan tas personligt och därmed vara sårande vilket inte är avsikten.

Här har Arbetsförmedlingen i vissa fall kunnat gå in och ge viss återkoppling till arbetssökande om deras gångbarhet på marknaden och vad som behövs för att de ska kunna ta ett steg tillbaka in i branschen. Det har däremot inte alltid varit verksamt att gå in som ett mellanled mellan arbetsgivare och arbetssökande. Exempelvis kan arbetssökanden med en stark yrkesidentitet komma att skjuta ifrån sig återkopplingen som Arbetsförmedlingen förmedlar som pekar på att man bör överväga alternativa yrken eftersom man anser sig veta mer om branschen och yrket. Men det finns även en risk i att varje mellanled återger informationen på ett sätt som utelämnar viss information och omformulerar en annan. Med andra ord är en direkt återkoppling mellan arbetsgivare och arbetssökande ofta att föredra.

Det är vår föreställning att kontinuerlig och adekvat återkoppling direkt från arbetsgivare kommer öka arbetssökandes insikt i vilka krav som ställs på dem, hur de svarar upp till dessa krav och vad de behöver göra för att vara attraktiva och gångbara inom sitt fält. Vi tror att återkopplingen främjar ett lärande i jobbsökarprocessen som gör det möjligt för arbetssökande att reflektera över hur de ska gå vidare i sitt jobbsökande.

Detta förutsätter att det finns mötesplatser mellan arbetssökande och arbetsgivare som är utformade på så sätt att arbetssökanden får en löpande återkoppling som stimulerar deras lärande i sitt jobbsökande. Sådana mötesplatser finns idag inte tillgängliga inom Arbetsförmedlingens verksamhet. De branschspecifika rekryteringsträffar som idag anordnas erbjuder förvisso en möjlighet för arbetssökande och arbetsgivare att skapa en direktkontakt. Däremot är dessa träffar begränsade till ett specifikt datum och plats, Rekryteringsträffarna har endast utrymme för kortintervjuer på 5 till 10 minuter mellan arbetsgivare och arbetssökande, vilket inte alltid säkerställer att arbetsgivaren hinner ge en återkoppling till arbetssökanden. Likaså innebär den korta tiden att omfattningen och djupet på eventuell återkoppling begränsas. Detta sammantaget gör att dessa träffar i begränsad utsträckning kan fungera som ett verktyg för arbetssökande.

Vi har därför en önskan om:

A) Att skapa mötesplatser för direkt och löpande kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökanden med möjlighet till:
- Att söka jobb
- Att arbetssökanden får information om branschen (exempelvis var rekryteringsbehovet finns, kompetenskrav)
- Att arbetssökanden får specifik återkoppling från multipla arbetsgivare på meriter, möjligheter till anställning och behov

B) Att engagera arbetsgivare med rekryteringsbehov i att arbeta direkt med sökanden genom Arbetsförmedlingen, dvs i motsats till att Arbetsförmedlingen agerar som mellanled/filter mellan arbetsgivare och arbetssökanden, i syfte att:
- Ge arbetssökanden branschinsyn och motivation till att söka sig till olika yrken och roller inom branschen
- Ge Arbetsförmedlingen kompletterande information från arbetsgivare av arbetssökandes verifierade meriter och behov av kompletteringar som underlag för nödvändiga insatser
- Generell återkoppling från arbetsgivare till Arbetsförmedlingen och dialog för att lyfta fram förutsättningarna för att rekrytera ur målgruppen i syfte att identifiera insatser och stöd som Arbetsförmedlingen kan bidra med för att målgruppen ska få anställning

C) Att undersöka möjliga mötesformer
- Virtuella IT-baserade mötesformer: återkoppling från arbetsgivare till arbetssökande
- Fysiska mötesformer: gruppmöten, individuella möten, etc

Projektet kommer att avgränsas branschvis och yrkesvis. Avgränsningen sker gentemot IT-branschen eftersom kvalifikationerna inom branschen är mångfacetterade och skiftande. Branschen kännetecknas av ett ständigt behov av kompetensutveckling då IT-kunskaper i hög grad är en färskvara. Likaså kräver allt fler yrken inom branschen någon form av kundkontakt som förutsätter konsultmässighet och en social kompetens. IT-branschen utgör ett bra exempel på en bransch där ett lärande i jobbsökarprocessen bör finnas och återkoppling från arbetsgivare är av stor hjälp för arbetssökanden. I ett längre perspektiv, och förutsatt att modellen visar sig vara effektiv och framgångsrik, är tanken att överföra samma modell för andra branscher.

Den typen av processmodell som ovan beskrivits är ny för Arbetsförmedlingen då den baseras på tanken om utökad och direkt kontakt och utbyte mellan arbetssökande och arbetsgivare under längre och sammanhållen tid. Det finns ett behov av att närmare undersöka möjligheterna och utformning av en sådan modell. Bl a behöver frågor rörande utformning av tjänst och involvering av arbetsgivare och arbetssökande undersökas närmare innan beslut om vidare investering kan tas. Grundidén har utformats av Arbetsförmedlingen Expo men det saknas idag medel och resurser inom ramen för nuvarande mandat för en liknande typ av investering. Föreliggande ansökan om förprojekteringsmedel syftar följaktligen till att definiera ramar, utformning samt potential för en ny processmodell för arbetssökande. Förutsatt att förprojekteringen faller väl är sedan avsikten om att ansöka om genomförandemedel från ESF för implementering av ett pilotprojekt i Stockholms län.

Syfte

Arbetsförmedlingen Expo och Microsoft har under 2007 och 2008 samarbetat kring rekryteringsevent och det finns nu en vilja att bygga vidare på de erfarenheter som dessa rekryteringsevent gett. I linje med ESF-rådets utlysning har Arbetsförmedlingen Expo och Microsoft för avsikt att utforma, organisera och förankra grunden inför ett genomförandeprojekt. Med bakgrund av långtidsarbetssökandes utmaning i att hålla sin kompetens aktuell och bristande återkoppling från arbetsgivare, vill vi undersöka och utveckla forum för direktkontakt mellan arbetsgivare och arbetssökande vid rekryteringar som ökar deras chanser till anställning och samtidigt säkrar att de får nödvändig och tillräcklig återkoppling från arbetsgivare för att lärande i jobbsökarprocessen ska främjas. Projektets syfte är således att:

- Utveckla en metod inom vilken arbetssökanden kan ha en löpande och direkt kontakt med arbetsgivare i syfte att främja återkoppling till arbetssökanden och deras läroprocess i jobbsökandet
- Undersöka arbetsgivarnas intresse och under vilka förutsättningar de kan arbeta efter framtagen metod för direktkontakt med arbetssökande
- Undersöka arbetssökandes intressen, önskemål och behov som underlag för en metod som syftar till att förbättra deras kontaktytor gentemot arbetsgivare
- Fastställa typen och graden av återkoppling från arbetsgivare till arbetssökande för att det ska stimulera och leda till att arbetssökanden kommer närmare anställning
- Att undersöka möjliga mötesformer genom användandet av såväl modern IT-teknologi som personliga möten för att föra samman arbetssökande med arbetsgivare

Framtagen metod ska vara applicerbar på flera branscher och bland annat leda till att:

- Arbetssökanden lär sig hur arbetsgivare ser på deras färdigheter, egenskaper och kunskaper
- Arbetssökanden blir bättre rustade efter varje kontakt med arbetsgivare, dvs att mötet på en och samma gång dels är en rekryteringsmöjlighet och dels träning inför framtida kontakter med arbetsgivare.
- Arbetssökande lär sig presentera sina meriter som en konsekvens av att de tillägnar sig arbetsgivarens glasögon
- Arbetssökanden får återkoppling på möjligheter till anställning genom olika insatser från Arbetsförmedlingen (ex: anställningsstöd, utbildningar) som arbetsgivaren har identifierat

Projektet har som huvudmål att utveckla en metod som leder till att en majoritet av de deltagande individerna ska ha fått anställning efter att genomförandefasen avslutats.

Målsättning

Målsättningen med förprojektering är att undersöka förutsättningarna samt utforma ramarna för ett genomförandeprojekt och inkomma med ansökan för detta. Vid förprojekteringens sluts kommer en slutrapport presenteras innehållandes följande delar:

- Definition av målgrupp, inkl storlek, inför genomförandeprojekt

- En processbeskrivning av en metod för löpande direktkontakt mellan arbetsgivare och arbetssökanden inför genomförandeprojekt som svarar på frågorna:
F: Hur uppstår en läroprocess för arbetssökanden genom metoden?
F: Hur sker den löpande kontakten?
F: Hur får arbetssökande feedback från arbetsgivare samt Arbetsförmedling?
F: Hur ger arbetsgivaren feedback och vilka förutsättningar motiverar arbetsgivarna till att delta, samt avsätta den tid och resurser som krävs?
F: Vilka är Arbetsförmedlingen handläggares arbetsuppgifter och ansvar?
F: Vilka mötesplatser/former existerar redan där sökanden kan komma i kontakt med Arbetsgivare?

- Specifikation av IT-stöd (inkl funktion, utvecklingskostnad, tid, implementeringsplan)

- En plan för kompetensutveckling

- En jämställdhets- och tillgänglighetsplan inför genomförandeprojekt.

- Fastställd budget för genomförandeprojekt

- Faställd rollfördelning för samverkansaktörer (inkl eventuellt tillkomna aktörer) i projeket

- Plan för uppföljning och utvärdering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har stora vana i att arbeta med personer med funktionshinder. Förmedlingens verksamhet uppfyller de krav på tillgänglighet som ställs på statliga myndigheter. Riktlinjer såväl som handlingsplan för arbete med ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder finns framtaget och kommer att följas för att säkra att tillgänglighetsperspektivet beaktas.

Förprojekteringen ämnar att undersöka vad det finns för behov hos arbetssökande samt utveckla rutiner för att säkra tillgänglighetsperspektivet. Vi kommer även undersöka funktionskraven för att göra IT-verktygen tillgängligt för personer med funktionshinder. Dessa klarlägganden kommer att utgöra underlag för strategiskt påverkansarbete i ett genomförandeprojekt.

Utöver ovanstående kommer personer med kompetens inom tillgänglighetsfrågor både inom och utanför Arbetsförmedlingen att identifieras och engageras till referensgruppen.

Transnationellt samarbete

Problematiken kring resurs- och kompetensförsörjning inom IT-branschen är i stora delar gemensam för hela EU. I föreslaget projekt kommer vi att utnyttja Microsofts internationella nätverk i syfte att undersöka möjligheter till samordning och erfarenhetsutbyte i genomförandefasen. Denna utvärdering kommer i första hand att fokusera på Danmark samt Polen där det redan idag finns ett uttalat intresse för samarbete och samordning rörande kompetensförsöjning och där man även har genomfört ESF-projekt för dessa frågor i tidigare budgetperioder.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Expo

Samarbetspartners

 • Microsoft AB/SMS&P
 • Svensk Teknik och Design

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker