Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mötesplats i ny form

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSvenska Röda Korset, Region Stockholm
KontaktpersonÅsa Beckius
E-postasa.beckius@redcross.se
Telefonnummer 08-452 4671
Beviljat ESF-stöd6 627 160 kr
Total projektbudget16 798 280 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2011-12-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Mötesplats i ny form ska genom Röda Korset etablera två mötesplatser, en i Skärholmen och en i Husby. Projektet ska utveckla ett nytt koncept inom Röda Korset för att strategiskt använda Röda Korsets mötesplatser och nätverk så att fler arbetslösa i utanförskap ska komma närmare arbetsmarknaden.

Bakgrund

Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Trots detta är Röda Korset dåligt representerade i Stockholms mest utsatta områden. 2006 initierade ledningen för Röda korset projektet Röda Korset i Storstad för att etablera och utveckla organisationen i den moderna storstaden.

Med storstad syftar Röda Korset till miljonprogramsområden med hög andel boende med annan etnisk bakgrund än svensk. Röda Korset är i mycket låg grad en aktör i dessa områden idag. Traditionella kretsar har svårt att möta upp de behov som finns i utanförskap och segregation, som ofta bottnar i växande socioekonomiska klyftor. Röda Korset har också svårt att engagera människor boende i miljonprogrammen som frivilliga. Det är vikigt att organisationen tar initiativ till att belysa frågan på ett genomgripande sätt.

Röda Korset, region Stockholm, utvecklade i en förstudie, idéer för hur en etablering i Stockholms s.k. utsatta stadsdelar skulle kunna te sig. Det man kom fram till var att man ville ha mötesplatser lokalt, samverka djupgående med olika lokala föreningar och rekrytera styrelsemedlemmar från områdena. Röda Korsets egna resurser och kontaktnät involverades för att utöka möjligheterna till nya sätt att arbeta. Man ville skapa en öppen plats som kunde gynna den lokala utvecklingen samtidigt som Röda Korset behövde öka möjligheten att bredda sin egen mångfald internt.

Idéerna för mötesplatserna var att de skulle utvecklas i förhållanden till de förutsättningar som fanns i respektive stadsdel d v s den växande shoppinggallerian i Skärholmen och företagsklustret i Kista. Eftersom de boende i stadsdelarna framför allt efterfrågade ett arbete började Röda Korset, region Stockholm, se över möjligheterna att hitta former för hur man på ett bättre sätt skulle kunna vara en resurs kring sysselsättningsfrämjande åtgärder. Röda Korset tar idag emot lönebidragsanställda på sina mötesplatser men har inget utvecklat strategiskt arbete kring vad och hur man bör göra. Röda Korset har med sitt stora nätverk och många verksamheter t ex folkhögskola och flyktingscenter möjlighet att stödja fler att närma sig arbetsmarknaden.

Ett partnerskap bildades med Röda Korset, region Stockholm, Skärholmen sdf, Rinkeby-Kista sdf, Svenska Bostäder och Beckmans Designhögskola. En förprojektening påbörjades april 2008. Målet var att med gemensamma krafter skapa ett genomförandeprojekt med två delprojekt i stadsdelarna Skärholmen och i Rinkeby-Kista, och där utveckla mötesplatser som tillgodoser arbetslösas behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.
PROBLEM/UTMANINGAR
I många av Sveriges städer finns stadsdelar där de boendes levnadsvillkor är sämre än för boende i andra delar av landet. Dessa stadsdelar kännetecknas av bl.a. lägre sysselsättningsgrad, högre andel med långvarigt försörjningsstöd, lägre andel med högre utbildning. För en person som står utanför arbetsmarknaden och tillika boende i ett miljonområde kan upplevelsen av utanförskap, diskriminering och brist på jämställdhet vara stark. När man inom forskningen har tittat på de områden i norden som är s.k. utsatta områden kan man se ett allt tydligare mönster av utanförskap i takt med samhällsutvecklingen. De socioekonomiskt sett mest utsatta grupperna har halkat efter mer markant och blivit hänvisade till de minst attraktiva bostadsområdena. Det finns dessutom ett allt tydligare mönster av segregation med etniska förtecken i områdena (Helene Lahti-Edmark, Förort i fokus-Interventioner för miljoner. Integrationsverkets rapportserie 2002:1).

Regeringens arbete med storstadsstadsdelar
I budgetpropositionen för 2008 presenterar regeringen inriktning och mål för en urban utvecklingspolitik. Utgångspunkten är att minska antalet stadsdelar som präglas av utanförskap samt förbättra förutsättningarna för städers bidrag till landets konkurrenskraft. De lokala utvecklingsavtalens roll är att möjliggöra för berörda kommuner att bilda lokala partnerskap för urbant utvecklingsarbete med statliga myndigheter samt aktörer inom den privata och ideella sektorn. Utvecklingsavtalen innehåller lokalt framtagna mål, strategiska stadsdelsplaner, en reglering av de statliga och kommunala åtagandena i berörd stadsdel samt en plan för uppföljning och utvärdering. Regeringen förordar att insatser för urban utveckling kan göras inom ramen för EU:s strukturfonder (Förordning om urbant utvecklingsarbete, SFS 2008:348).

Stockholms stad har tecknat utvecklingsavtal med staten. De stadsdelar som är aktuella i utvecklingsavtalet är, Husby, Rinkeby, Enskede-Årsta, Vantör, Rågsved, Skärholmen respektive Spånga-Tensta stadsdelsområden. Dessa områden har tidigare ingått i storstadssatsningen, och det är också i dessa stadsdelar behoven ses som störst gällande integration och arbete. Jobbtorg, nystartskontor och Järvalyftet är de insatser man hänvisar till som medel att nå målen.
Järvalyftet
Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Anledningen till att man valt att koncentrera sig på Järvastadsdelarna är att man bedömer att behovet av insatser är störst här. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta, och stanna kvar. Utvecklingsområdena är:
Bra boende och mer varierad stadsmiljö
Trygghet i vardagen
Stärkt utbildning och bra språkundervisning
Fler jobb och ökat företagande

Liknande behov finns även i andra miljonprogramsområden och på sikt kommer det att bli nödvändigt att gå vidare med liknade åtgärder också i dessa områden. Nästa område som kommer att fokuseras på är Skärholmen.
Kartläggning av målgruppen
Skärholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar har var för sig genomfört en kartläggning av personer som har försörjningsstöd i stadsdelarna. Man har definierat stadsdelarnas behov av insatser riktade till personer som idag inte är redo för Jobbtorg.

I Rinkeby-Kista har verksamhetsområde ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, tillsammans med verksamhetsområde integration, flyktingmottagande och förebyggande insatser, gjort en kartläggning av de biståndsmottagare som står längst från arbetsmarknaden och av de personer som är flyktingar. Totalt har 1490 ärenden bearbetats, från ekonomiskt bistånd 1215 och från flykting 275 ärenden.

De flesta biståndsmottagare är kvinnor och bor i Rinkeby. De allra flesta har en utländsk bakgrund. Många har en psykisk och/eller fysisk ohälsa. Utbildningsbakgrunden är ofta låg och det finns en hel del analfabeter. Tolk och språkträning behövs i hög grad. En stor andel har inte arbetat på mer än tre år. Många biståndsmottagare behöver stöd och arbetsträning. Några känner sig trots allt friska och en liten grupp uppger att de har ett missbruk. Rinkeby-Kista bedömer att ca 800 personer hos dem tillhör målgruppen för projektet.

Skärholmens stadsdelsförvaltning hade i juli månad 934 försörjningsbidragstagare. Av dessa erhöll 380 ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, 150 personer hade otillräcklig sjukersättning och 92 personer hade försörjningsstöd av socialmedicinska skäl. Stadsdelens bedömning är att av dessa 622 personer finns åtskilliga som har behov av att delta i projektet. Dessutom tar de emot flyktingar och i juli beviljades 78 personer introduktionsersättning.
Båda stadsdelarna har behov av att kunna erbjuda sysselsättning till personer med begränsade resurser, för att dessa ska komma vidare till praktik och eller arbetsträning. Det finns ett stort behov av social träning för personer som har varit arbetslösa och/eller sjukskrivna under en längre tid.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla ett nytt koncept inom Röda Korset, Region Stockholm. Metoder ska utvecklas för att strategiskt, långsiktigt använda Röda Korsets mötesplatser och nätverk så att fler arbetslösa i utanförskap ska komma närmare arbetsmarknaden.

De personer som kommer i kontakt med mötesplatserna via arbetsträning, praktik och/eller frivilligarbete stärks i sin förmåga att hantera och förändra sin egen situation. Ett konkret resultat är att efter genomförd praktikperiod kan deltagarna ges erfarenheter, kontakter och referenser som ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. Genomförandeprojektet ska därför utveckla metoder för strategiskt, långsiktigt användande av Röda Korset, region Stockholms verksamheter och nätverk så att fler arbetslösa, som bor i områden som präglas av utanförskap, kan komma i åtnjutande av dessa. Det finns ett starkt intresse från både föreningsliv och myndigheter att se Röda Korset som aktör i lokalsamhället. Röda Korsets resurser och nätverk är eftertraktat och ses som en stor tillgång. Röda Korset, region Stockholm, ser många möjligheter och fördelar för egen del med att etablera sig i ytterstaden. Mångfalden i organisationen stärks och utvecklas, samtidigt som man uppnår lokal utveckling.

I förprojekteringen har det formats tre delprojekt.

1.Etablering av mötesplats i Skärholmen med fokus på re-design, kultur och hållbar utveckling
Med SKHLM och Skärholmen som startpunkt syftar delprojektet att forma en modern och mångkulturell boutique samt en mötesplats för sociala och kulturella verksamheter. Koncepters grund ligger i omsorgen för humanitära värderingar, mångkultur, miljö och stilfull design. Vidare bidrar konceptet till att bredda Beckmans Designhögskolas rekryteringsbas, öka möjligheterna för boende att etablera sig på kulturarenor och verka för en hållbar utveckling i samhället.

2.Etablering av mötesplats i Husby med fokus på nätverk och mentor till mentor programmet
Delprojektet syftar till att etablera en lokal mötesplats som skapar möjligheter för verksamhet, samverkan mellan olika lokala aktörer och tillgänglighet. Mötesplatsen ska vara en arbetsträningsplats för personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Olika aktiviteter kommer att verka för att stärka individernas självkänsla, hälsa, kompetenser och nätverk.

3.Strategi för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Röda Korset
Syfte med delprojektet är att skapa strategier för Svenska Röda Korset att hitta metoder för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Målsättning

Delprojekt 1: Etablering av mötesplats i Skärholmen
Mål:
En mötesplats och boutique är etablerad i Skärholmen. Verksamheten ska kunna drivas utan stöd av projektmedel från det offentliga i Röda Korsets regi. Mötesplatserna ska fungera dels som mötespunkt för boende i stadsdelarna och dels som stöd i målet att bli självförsörjande.

Konceptet med ny design av second-handvaror i modern tappning och kulturella aktiviteter, skapar därmed skapande av ny alternativ sysselsättning och ska spridas till andra stadsdelar.

Indikatorer:
Minst 20 deltagare ska löpande vara inskrivna i någon aktivitet
Minst 15 deltagare ska efter projekttiden ha en stadigvarande sysselsättning med antingen lön eller arbetsmarknadsersättning
Minst 20 deltagare har påbörjat någon form av utbildning
Minst ett OCN-program är implementerat för uppföljning av deltagarna
Könsuppdelad statistik finns
Minst 150 personer ska ha besökt mötesplatsen under projekttiden

Delprojekt 2: Etablering av mötesplats i Husby
Mål:
En mötesplats är etablerad i Husby. Verksamheten ska kunna drivas utan stöd av projektmedel från det offentliga, i Röda Korsets regi. Mötesplatsen fungerar dels som mötespunkt för boende i stadsdelarna och dels som stöd i målet att bli självförsörjande.

Ett mentorprogram har utvecklats under projekttiden. Mentorprogrammet drivs utan stöd av projektmedel av engagerade frivilliga i Röda Korset och inom Röda Korsets nätverk.

Indikatorer:
Minst 20 deltagare ska löpande vara inskrivna i någon aktivitet
Minst 15 deltagare ska efter projekttiden ha en stadigvarande sysselsättning med antingen lön eller arbetsmarknadsersättning
Minst 20 deltagare har påbörjat någon form av utbildning
Minst ett OCN-program implementerats för uppföljning av deltagarna
Könsuppdelad statistik finns
Minst 150 personer i respektive stadsdel ska ha besökt mötesplatsen under projekttiden
Det lokala näringslivet ska vara engagerat i mentorprogrammet.

Delprojekt 3: Strategisk satsning på Röda korsets sysselsättningsfrämjande insatser
Röda Korset, region Stockholm, har utvecklat metoder för hur organisationen och nätverket runt Röda Korset ska arbeta strategiskt med sysselsättningsfrämjande åtgärder på våra Mötesplats Kupan.

Indikatorer:
Röda Korset, region Stockholm, har en förankrad strategi hur man arbetar med människor som står utanför arbetsmarknaden
Strategin ska vara förankrad i Svenska Röda Korset och användas som modell för spridning nationellt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enligt nulägesanalysen för regionala planen för socialfonden i Stockholms län har Rinkeby, Skärholmen och Kista störst ohälsotal. Projektets kommunala samverkanspartners är väl medvetna om detta och en stor del av deltagarna kommer att tillhöra målgruppen funktionshindrade. I ohälsotalen finns även en stor del psykiskt sjuka som p.g.a. sin sjukdom har funktionsnedsättningar. Konsekvenserna kan bestå av aktivitetsbegränsningar hos individen eller bestå av omgivningens utformning och reaktioner.

Under förprojekteringen har detta perspektiv beaktats, särskilt när lokalfrågan har utretts, men även kring utformandet av aktiviteter.

Tillgänglighetsfrågor som projektet kommer att arbeta med är:

Fysisk tillgänglighet
Lokalen ska vara tillänglig för personer med fysiska funktionshinder i form av entréer i gatunivå eller ramp, hiss, breda dörrar m.m. De tilltänkta lokalerna har redan nu en god fysisk utformning så några direkta åtgärder behöver inte göras. Ny genomgång kommer dock att göras under projekttiden.

Tillgänglig information och kommunikation
Projektet vänder sig till deltagare som har någon form av arbetshinder, det behöver inte enbart vara fysiska hinder utan kan bestå i att man har brister i svenska språket. Röda
Korset strävar efter att rekrytera personer som kommer att arbeta direkt med deltagarna (föreståndare, verksamhetsledare och handledare) med så många olika språkkunskaper som möjligt. Handledarna som rekryteras måste kunna kommunicera med deltagarna som arbetar i produktionen av re-designade artiklar, varför språkkunskaper krävs. Deltagarna själva kommer att vara delaktiga i informationsarbetet vilket skapar målgruppsanpassad information både vad gäller språk och tydlighet på tex hemsida. Röda Korset strävar dessutom efter att rekrytera frivilliga till mötesplatsen från lokalsamhället, vilka kan hjälpa till med översättning m.m. för att sprida information om projektet.

Tillgänglig verksamhet
Målet med verksamheten är att alla kan delta jämlikt, oavsett funktionsförmåga. Vissa av aktiviteterna kan behöva anpassas för att nå detta mål. Aktiviteterna i projektet ska kunna utföras efter intresse, inte efter fysisk möjlighet t ex kan syverksamheten behöva bättre utrymme än vad man bedömt från början. Verksamheten ska också erkänna människors olika behov av att arbeta i grupp eller mer enskilt och några gånger kan det vara nödvändigt att dela upp grupperna i språktillhörighet.

Föreståndaren och verksamhetsledaren har huvudansvaret att följa upp behoven av tillgänglighet och där det är möjligt anpassa lokalen, informationen eller verksamheten efter dessa. Mötesplatserna ska ha attityden av att inget är omöjligt och vara flexibla för okonventionella lösningar. Föreståndaren och verksamhetsledaren ska tillsammans med den lokala kretsen genomgå utbildning i tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Röda Korset har integrerat ett genusperspektiv i sin verksamhet. Det ligger inom rödakors- och röda halvmåne rörelsens humanitära mandat att förhindra och lindra mänskligt lidande utan diskriminering.

Detta genusperspektiv ska även följas i genomförandet av projektet Mötesplats i ny form. Röda Korsets grundsyn är att kvinnor och män har lika värde och skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska säkerställas i projektet så att det inte förekommer någon könsdiskriminering vid fördelning av resurser, förmåner eller vad gäller tillgänglighet i olika verksamheter.

Syftet med Röda Korsets genuspolicy är att definiera Svenska Röda Korsets grundsyn på hur genusfrågor ska hanteras i verksamheten. I Svenska Röda Korset finns också en mångfaldspolicy framtagen som genomförandeprojektet kommer att ta hänsyn till. Styrgrupp, projektledning och anställda på mötesplatserna samt de lokala kretsarna kommer att genomgå utbildning kring Röda Korsets egna policys samt i jämställdhetsintegrering. Mötesplatserna kommer dessutom att få rådgivning och stöd av de personer som arbetar med genuspolicyn och mångfaldspolicyn inom Svenska Röda Korset.

Medvetenheten om kvinnor och mäns intressen och rättigheter ska genomsyra verksamheterna på mötesplatserna. I detta ingår att uppmärksamma och beakta kvinnors och mäns olika behov. Kvinnor och män kan ha behov av att arbeta i olika grupper i projektets aktiviteter. Verksamheterna ska dock inte uppmuntra stereotypa bilder av manligt och kvinnligt. Samtliga arbetsuppgifter som deltagarna kommer att utföra i projektet ska utföras av både kvinnor och män.

Föreståndaren och verksamhetsledaren har huvudansvaret på mötesplasterna att verksamheten drivs jämställdhetsintegrerat. Detta perspektiv ska belysas i den uppföljning som görs av Röda Korsets projektutvärderare samt i den externa utvärderingen som sker av projektet.


Transnationellt samarbete

Det är Röda Korset, Region Stockholms, avsikt att samverka med minst en transnationell partner i projektet. Kontakter har tagits med Medway county i Storbritannien som arbetat länge med lokala utvecklingsfrågor i breda lokala partnerskap. I området Norh Kent finns dessutom en mötesplats som utvecklat modeller för att skapa arbete till boende i stadsdelen mötesplatsen är lokaliserad i. Mötesplatsen har dessutom social verksamhet och stödjer grupper av personer att starta sociala företag. Detta önskar också mötesplatserna i Skärholmen och Husby utveckla. Det har inte varit möjligt att träffa varken företrädare från mötesplatsen (Sunlight trust) eller från kommunen under förprojekteringstiden. Framför allt beror detta på att det varit semestertider under perioden. Kontakten kommer dock att förnyas under hösten.

Röda Korset har även för avsikt att samarbeta kring urbana frågor med Röda Korset i Storbritannien, Spanien och Frankrike inom ramen för Röda Korset i Storstad.
Om lokalfrågan löses med Boultbee finns möjligheten att etablera och sprida konceptet till Storbritannien, Danmark och Finland, där Boultbee idag äger fastigheter.

Medfinansiärer

  • Mångkulturellt Centrum
  • Personalavdelningen
  • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Skärholmens stadsdelsförvaltning

Samarbetspartners

  • Reklam och grafiskformlinjen

Kommun

  • Stockholm