Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mötesplats i ny form

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Röda Korset, Region Stockholm
KontaktpersonAndrea Hormazabal
E-postandrea.hormazabal@redcross.se
Telefonnummer08-55026652
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget506 525 kr
Projektperiod2008-04-15 till 2008-09-23
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms län har stor mångfald och internationella nätverk vilket gynnar Röda Korsets identitet som global kraft. Röda Korset bygger broar mellan personer i resurssvaga och resursstarka områden i storstaden. Mångfalden i alla aspekter skapar förutsättningar för Röda Korset att bidra till förändringar och möjliggöra social utveckling.
Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan övertagit dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten. Röda Korset har förmågan att agera snabbt i akuta situationer och långsiktigt när så krävs.

Röda Korset, Region Stockholm, ansöker om att genomföra en förprojektering av ett genomförandeprojekt i syfte att åstadkomma en stödstruktur för människor som idag står utanför arbetsmarknaden och bor i s.k. utsatta områden i Stockholms län. Röda Korset, Region Stockholm, har som utgångspunkt gjort en förstudie för att undersöka vilka möjligheter som finns med start i stadsdelarna Skärholmen och i Rinkeby-Tensta. Förstudien visar på ett stort behov av mötesplatser där de boende får möjlighet att stärkas och utvecklas i samverkan med andra, där målet är att få ett arbete. Förstudien visar på att Röda Korset, Region Stockholm, har en roll att spela. Röda Korset, Region Stockholm, har resurser och möjligheter att skapa en stödstruktur i utsatta områden. Detta ska uppnås genom att:

a) Två mötesplatser etableras i Röda Korsets regi. En i Skärholmen och en i Husby. Mötesplatserna ska utveckla verksamhet för ökad sysselsättning och lokal utveckling.
b) En stödstruktur som långsiktigt ska stödja människor i utanförskap utvecklas. Under projekttiden ska en långsiktig strategi för detta tas fram, dels genom företagsutveckling (mötesplats med försäljning, produktion av varor och tjänster, socialt företagande) och dels genom Röda Korsets samarbetspartners, nätverk och egna verksamheter (mentorprogram, frivilliga i Kupor och Kretsar, folkhögskola, flyktingcenter m.m.). Stödet ska kunna erbjudas över hela Region Stockholm, där Röda Korset har verksamhet.

Bakgrund

1. Inledning
Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Trots detta är Röda Korset dåligt representerade i Stockholms mest utsatta områden. Mot bakgrund av detta initierade ledningen för Röda Korset våren 2006 tankar om att etablera och utveckla Röda Korset i den moderna storstaden. Röda Korset delar den regionala nulägesanalysen, att det idag finns en tydlig gräns mellan de grupper som inkluderas i samhället och de som exkluderas, de lämnas ofta utanför politiska beslutsprocesser och deras resurser tas i många fall inte tillvara. Regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har beslutat att kraftsamla och allokera resurser för att påbörja arbetet med att ta fram nya arbetsmodeller och verktyg för starkare profilering i storstadens utsatta områden.

1.2 Bakgrund till projektet
En förstudie genomfördes av Röda korset, Region Stockholm, under våren 2007, dels i Skärholmen – där Röda Korsets folkhögskola är beläget, samt i Kista – där både miljonområde och många företag är belägna men där integrationen mellan företagen och de boende är låg. Fokus lades på frågor kring integration och mångfald, moderna samhällen, folkbildning, företagssamarbeten samt storstadsutveckling. Förstudien har också tittat på delar av andra satsningar i kommunal och statlig regi för att undersöka orsaker till framgång och misslyckanden. Förstudien innehåller även lokala behovs- och kapacitetsstudier i de två områdena där kontakter tagits med det lokala föreningslivet (se bilaga).

Kontakterna som togs under förstudietiden med boende i områdena, lokala föreningar, stadsdelsförvaltningar och bostadsbolag samt även Röda Korsets olika verksamheter visade på att det finns en stor samstämmighet om att Röda Korset har en viktig roll att spela, inte minst i utsatta områden och kring utanförskap och sysselsättningsfrämjande insatser. Det finns stora möjligheter att utveckla metoder hur Röda Korset - Region Stockholms verksamheter och nätverk kan bidra till att boenden i områdena som idag inte har något arbete kan komma närmare arbetsmarknaden.
Röda Korset, Region Stockholm, avser att göra en förprojektering för insatser, som underlättar för personer som trots stödåtgärder varit arbetslösa en längre tid utan att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Genomförandeprojektet ska långsiktigt bygga upp metoder för hur Röda Korsets verksamheter och nätverk strategiskt kan användas för att personer i utanförskap, med fokus på utlandsfödda, lättare ska få ett arbete. Långsiktigheten i projektet kommer att byggas upp dels genom att använda Röda Korsets frivilliga verksamheter i Stockholms län och dels genom att skapa nya verksamheter där deltagarna kan utveckla alternativ sysselsättning t.ex. genom socialt företagande.

Röda Korset, Region Stockholm, har möjlighet att ge människor i utanförskap ett verktyg i processen att komma närmare arbetsmarknaden. Röda Korset har ett brett nätverk, dels genom samarbetspartners men också genom frivilliga som engagerar sig i Röda Korsets verksamheter. Röda Korset som världsomspännande organisation bör kunna finna nya metoder för detta och har också kapacitet och resurser att långsiktigt bygga upp en stödstruktur. Röda Korsets grundprinciper skapar dessutom ett förhållningssätt där individens egen drivkraft står i centrum. Empowerment och egenmakt är viktiga komponenter för att utvecklas som människa och skapar förutsättningar för individen att hitta vägar ur sitt utanförskap.
1.3 Projektidé
Genom förstudien där såväl kommunala tjänstemän som boende tillfrågades om vilka behov som finns i områdena och Röda Korsets roll uppstod ett projekt med två delprojekt. För att projektet ska komma till stånd behövs en förprojektering göras. Nedan presenteras projektidén som den ser ut idag. Projektet har stadsdelsområdena Skärholmen och Rinkeby-Kista som nav, men med aktiviteter över hela Stockholm. Inför denna ansökan har Röda Korset samlat olika intressenter som samtliga står bakom projektet och avser arbeta aktivt med förprojekteringen. Dessa presenteras under rubriken målgrupper.
Se fortsättning på texten i akten!!!

Syfte
Förprojekteringen syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett genomförandeprojekt med två delprojekt i stadsdelarna Skärholmen och i Rinkeby-Kista, och där utveckla mötesplatser som tillgodoser arbetslösas behov av stöd för att få ett arbete.Syfte för delprojektet i Skärholmen
Med shoppingstaden som utgångspunkt syftar delprojektet att forma en modern och mångkulturell mötesplats. Konceptet vilar på två delar, försäljning av re-designade kläder och socialt ansvar för Skärholmen. Vidare bidrar konceptet till att bredda Beckmans Designhögskolas rekryteringsbas som kan ge ökade
möjligheter för boende att etablera sig i kända kulturarenor.
Syftet för delprojektet i Rinkeby - Kista

Delprojektet syftar till att etablera en lokal mötesplats som skapar möjligheter för verksamhet, samverkan mellan olika lokala aktörer och tillgänglighet. Mötesplatsen ska vara en arbetsträningsplats för personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Mötesplatsen kommer även att vara en plats för förberedelser till studier och inte minst möjliggörare för att utveckla ny verksamhet för alternativ sysselsättning, t.ex. socialt företagande.

MålsättningFörprojekteringen ska svara på följande frågor:
• Omfattning av projektet, antal deltagare. Deltagarersättning.
• Idéutveckla verksamheten på mötesplatserna. Vilka arbetsuppgifter kan utföras? Vad finns det för idéer hos boende i stadsdelarna? Vilka idéer finns hos samverkansparterna?
• Formalisera mötesplatserna. Lösa lokalbehovet alternativt utreda mobil verksamhet för boutique-verksamhet.
• Hur ska utbytet ske mellan delprojekten? Vilka övriga beröringspunkter finns?
• Kartläggning av kontaktpersoner/mentorer.
• Hur ska samverkan ske mellan samarbetsparterna? Vem gör vad?
• Vilka ska ingå i styrguppen? Hur kan denna jämställdhetsintegreras?
• Kan/bör partnerskapet utökas med ytterligare aktörer? AMS, FK, Lokala föreningar, företagsrådgivare?
• Ska samverkan ske på nationell/transnationell nivå?

Förprojekteringen ska mynna i en ansökan för genomförande av projektet ”Mötesplats i ny form”. Denna ansökan ska innehålla:
• En plan för att långsiktigt skapa en stödstruktur inom Röda Korset, Region Stockholms verksamheter och nätverk för att fler personer i utsatta områden ska få ett arbete eller utveckla alternativ till sysselsättning.
• Verksamhetskoncept för mötesplats i Skärholmen.
• Verksamhetskoncept för mötesplats Husby
• Ägandeform/organisationsform för mötesplatserna
• En plan för organisering och ekonomisk redovisning av genomförandeprojektet
• En plan för hur projektet ska följas upp, och med vilken metod.
• En plan för jämställdhetsintegrering av projektet.
• En plan för psykiskt och fysisk tillgänglighet i projektet.Mål för delprojektet i Skärholmen
Röda Korset,, Region Stockholm, avser att skapa en mötesplats som genom kulturell verksamhet kan arbeta mot utanförskap, för integration och hållbar utveckling med möjligheter att få ett arbete, gå vidare till studier eller, om man önskar, få stöd att starta ett eget företag. Allt utifrån individens egna behov och möjligheter. Mötesplatsen ska fungera som en neutral och attraktiv arena för möten som ger mening och sammanhang och ökar samspelet mellan samhälle, boende och näringsliv. Mötesplatsen ska vara ett modernt koncept där det etniska och estetiska möter varandra för att erbjuda en spjutspets inom kulturvärlden. Utgångspunkten ligger i omsorgen för humanitära värderingar, mångkultur, miljö och stilfull design.
Må för delprojektet i Rinkeby-Kista
Röda Korset avser att skapa en plats för människor att utvecklas och växa för att i förlängningen erhålla ett arbete. Mötesplatsen ska fungera som nav för vidare utvecklig av relevant lokal verksamhet. Samverkan med såväl stadsdelförvaltning, lokala näringslivet och Röda Korsets kretsar i övriga Stockholm ska ge deltagarna möjlighet till ett utökat nätverk för att på det sättet få möjlighet till anställning.
1.5. Samarbete mellan delprojekten
Även om delprojekten har olika fokuseringar kommer verksamheterna arbeta både kring deltagare och aktiviteter. Delprojektens placering ger möjligheter att bygga broar mellan norr och söder i Stockholms län. Även deltagare kopplade till Skärholmen ska också delta i mentorprogrammen och deltagare i Rinkeby-Kista ska kunna arbeta med utvecklingen av mötesplatsen i Skärholmen. Det är också möjligt att deltagare i Rinkeby-Kista producerar varor vilka säljs på mötesplatsen i Skärholmen eller i Röda Korsets övriga mötesplats kupor. Samtliga deltagare kan gå vidare till studier på Röda Korsets folkhögskola, utöka sina kontakter med Beckmans Designhögskola, arbetsträna på Röda Korsets mötesplats kupor i Stockholms län och få stöd i att utveckla egna idéer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enligt nulägesanalysen för regionala planen för socialfonden i Stockholms län har Rinkeby, Skärholmen och Kista Störst ohälsotal. Projektets kommunala samverkanspartners är väl medvetna om detta och en stor del av deltagarna kommer att tillhöra målgruppen funktionshindrade. I ohälsotalen finns även en stor del psykiskt sjuka som p.g.a. sin sjukdom har funktionsnedsättningar. Konsekvenserna kan bestå av aktivitetsbegränsningar hos individen eller bestå av omgivningens utformning och reaktioner. Kartläggningen ska identifiera omfattningen av deltagare samt personer med individuella försörjningshinder som kräver särskilda insatser. Kartläggningen ska också svara på hur genomförandeprojektet skapar möjligheter eller hinder för fysiskt eller psykiskt funktionshinder. kommer att tillhöra målgruppen funktionshindrade. I ohälsotalen finns även en stor del psykiskt sjuka som p.g.a. sin sjukdom har funktionsnedsättningar. Konsekvenserna kan bestå av aktivitetsbegränsningar hos individen eller bestå av omgivningens utformning och reaktioner. Kartläggningen ska identifiera omfattningen av deltagare samt personer med individuella försörjningshinder som kräver särskilda insatser. Kartläggningen ska också svara på hur genomförandeprojektet skapar möjligheter eller hinder för fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

1. Inledning
Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Trots detta är Röda Korset dåligt representerade i Stockholms mest utsatta områden. Mot bakgrund av detta initierade ledningen för Röda Korset våren 2006 tankar om att etablera och utveckla Röda Korset i den moderna storstaden. Röda Korset delar den regionala nulägesanalysen, att det idag finns en tydlig gräns mellan de grupper som inkluderas i samhället och de som exkluderas, de lämnas ofta utanför politiska beslutsprocesser och deras resurser tas i många fall inte tillvara. Regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har beslutat att kraftsamla och allokera resurser för att påbörja arbetet med att ta fram nya arbetsmodeller och verktyg för starkare profilering i storstadens utsatta områden.

1.2 Bakgrund till projektet
En förstudie genomfördes av Röda korset, Region Stockholm, under våren 2007, dels i Skärholmen – där Röda Korsets folkhögskola är beläget, samt i Kista – där både miljonområde och många företag är belägna men där integrationen mellan företagen och de boende är låg. Fokus lades på frågor kring integration och mångfald, moderna samhällen, folkbildning, företagssamarbeten samt storstadsutveckling. Förstudien har också tittat på delar av andra satsningar i kommunal och statlig regi för att undersöka orsaker till framgång och misslyckanden. Förstudien innehåller även lokala behovs- och kapacitetsstudier i de två områdena där kontakter tagits med det lokala föreningslivet (se bilaga).

Kontakterna som togs under förstudietiden med boende i områdena, lokala föreningar, stadsdelsförvaltningar och bostadsbolag samt även Röda Korsets olika verksamheter visade på att det finns en stor samstämmighet om att Röda Korset har en viktig roll att spela, inte minst i utsatta områden och kring utanförskap och sysselsättningsfrämjande insatser. Det finns stora möjligheter att utveckla metoder hur Röda Korset - Region Stockholms verksamheter och nätverk kan bidra till att boenden i områdena som idag inte har något arbete kan komma närmare arbetsmarknaden.
Röda Korset, Region Stockholm, avser att göra en förprojektering för insatser, som underlättar för personer som trots stödåtgärder varit arbetslösa en längre tid utan att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Genomförandeprojektet ska långsiktigt bygga upp metoder för hur Röda Korsets verksamheter och nätverk strategiskt kan användas för att personer i utanförskap, med fokus på utlandsfödda, lättare ska få ett arbete. Långsiktigheten i projektet kommer att byggas upp dels genom att använda Röda Korsets frivilliga verksamheter i Stockholms län och dels genom att skapa nya verksamheter där deltagarna kan utveckla alternativ sysselsättning t.ex. genom socialt företagande.

Röda Korset, Region Stockholm, har möjlighet att ge människor i utanförskap ett verktyg i processen att komma närmare arbetsmarknaden. Röda Korset har ett brett nätverk, dels genom samarbetspartners men också genom frivilliga som engagerar sig i Röda Korsets verksamheter. Röda Korset som världsomspännande organisation bör kunna finna nya metoder för detta och har också kapacitet och resurser att långsiktigt bygga upp en stödstruktur. Röda Korsets grundprinciper skapar dessutom ett förhållningssätt där individens egen drivkraft står i centrum. Empowerment och egenmakt är viktiga komponenter för att utvecklas som människa och skapar förutsättningar för individen att hitta vägar ur sitt utanförskap.

1.3 Projektidé
Genom förstudien där såväl kommunala tjänstemän som boende tillfrågades om vilka behov som finns i områdena och Röda Korsets roll uppstod ett projekt med två delprojekt. För att projektet ska komma till stånd behövs en förprojektering göras. Nedan presenteras projektidén som den ser ut idag. Projektet har stadsdelsområdena Skärholmen och Rinkeby-Kista som nav, men med aktiviteter över hela Stockholm. Inför denna ansökan har Röda Korset samlat olika intressenter som samtliga står bakom projektet och avser arbeta aktivt med förprojekteringen. Dessa presenteras under rubriken målgrupper.
Se övrig text i akten.

Transnationellt samarbete

Röda Korset har som världsomspännande organisation stora möjligheterna för samarbete inom europa vilket också ska utredas och utformas under förprojekteringen. Idag sker samverkan genom att en förfrågan skickas via Röda Korsets EU-kontor i Bryssel där man efterlyser samarbetspartners till olika projekt. Förfrågan läggs på hemsidan och i nyhetsbrev som når tjänstemän i RK-föreningar inom hela EU.

Medfinansiärer

 • Personalavdelningen
 • Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • Stadsledningskontoret

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker