Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mötesplats 2020

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF
KontaktpersonPeter Wärner
E-postpeter.warner@abf.se
Telefonnummer08 613 50 60
Beviljat ESF-stöd23 520 556 kr
Total projektbudget33 432 859 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

ABF och Sensus i samverkan med brukar- och medlemsorganisationer och offentliga aktörer utvecklar modeller för att bekämpa fattigdom och social utestängning. På 12 orter i Sverige skapas mötesplatser för målgrupperna hemlösa, missbrukare och fd missbrukare, socialt utestängda, invandrare med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, socialt utsatta kvinnor, lågutbildade ungdomar och nyanlända, analfabeter, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och ensamstående föräldrar. Projektet ska utveckla modeller för att arbeta med empowerment, inkluderande och stärkande aktiviteter och kompetenshöjande insatser, redskap för att skapa struktur och trygghet, kompetensutveckling och nätverksbyggande som för deltagarna närmare arbetslivet. Projektet beräknas nå 1200 deltagare. Lärande och erfarenhetutbyte med transnationella partners. Syftet är minskad fattigdom och social utestängning, färre människor som lever på eller under 60 % av medianinkomsten och minskade samhällskostnader.

Bakgrund

I Sverige var ABF och Sensus aktörer för samordning och genomförande av projekt under Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Processförare, deltagare och besökare vid konsultationer, länskonferenser och slutkonferensen under 2010 framförde sina synpunkter på hur processen bör gå vidare för att åstadkomma förändring. Utifrån rapporten om Länskonferenser 25 oktober och Slutkonferens 7-8 december 2010 har vi tagit fasta på fyra slutsatser som utgör grunden för projeket.

1.Breda lösningar för hållbara förändringar.
2.Organiserad samverkan och möjlighet till påverkan. Lösningar måste komma i samförstånd mellan berörda och beslutsförfattare.
3.Den digitala klyftan. Tillgång till och kunskap om datorer och Internet.
4.Fler sociala företag utifrån människors kunskaper och drivkrafter.

Projektet fångar upp förslagen genom att skapa mötesplatser där vi vänder oss till en bred målgrupp för att prova breda lösningar som växer fram utifrån målgruppens förutsättningar och behov. Genom att samverka över gränser, såväl geografiska som mellan den sociala och offentliga ekonomin samt att initiera samtal mellan målgrupp och offentliga företrädare, genom att genomföra kompetensutveckling inom data och tillgång till Internet på mötesplatserna samt hitta modeller för självgående mötesplatser bland annat genom att sprida kunskapen om sociala företag.

Mötesplatserna är valda utifrån målgrupp, problematik, samverkanspartners och geografisk placering och ingår i ett av 12 delprojekt med ABF eller Sensus som administrativ bas. På mötesplatserna är brukar/medlemsorganisationerna aktiva, i vissa fall ideellt, i vissa som anställda verksamhetsledare och aktivitetsledare, beroende på förutsättningar. Orter med delprojekt: Malmö, Alvesta, Göteborg, Örebro, Sollentuna/Stockholm, Nacka/Rinkeby, Borlänge, Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Luleå. Offentliga samverkansparter är till övervägande delen kommunen och kommunala fastighetsbolag.

Problematik. I Europa beräknas närmare 80 miljoner människor, ca 16 % av befolkningen, leva i fattigdom eller på gränsen till fattigdom. I Sverige lever ca 12 % av befolkningen på mindre än 60 % av medianinkomsten, vilket är gränsen för relativ fattigdom. I EU 2020 strategin sätts målet att antalet fattiga ska minska med 20 miljoner människor fram till 2020. ABF och Sensus har genomfört en förstudie där de lokala ABF-avdelningarna, Sensus-kontoren, medlemsorganisationer och samverkanspartners beskrivit lokala förhållanden i områden.

Malmö/Södra innerstaden. 34000 boende, 44 % utländsk bakgrund, 1513 hushåll har försörjningsstöd. 9 % lever i trångboddhet, de flesta är i åldern 19-49 år. Barnfattigdom 48.5 %, 43 % arbetar inte, 35 % har lägre inkomst än 50 % av medelinkomsten. 35 % har gymnasiekompetens. 25 % har psykisk dålig hälsa. 206 personer är hemlösa och det motsvarar ca 1/3 av alla hemlösa i Malmö, varav 27 barn.

Alvesta/Bostadsområdet Rönnedal. Bostadsområdet förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Allbohus. Området kännetecknas av problematik som förknippas med segregation, det vill säga hög arbetslöshet, hög andel med försörjningsstöd, låg utbildningsgrad, begränsade kunskaper i svenska och svenska samhället, boende som upplever otrygghet.

Örebro/Baronbackarna. Totalt i området finns det ca 1100 lägenheter. Antalet hushåll som idag har försörjningsstöd uppgår till 315 och den öppna arbetslösheten är 8,9 % för området. 52 % av befolkning är av utländsk härkomst. Många av invånarna i området är arbetslösa och/eller har försörjningsstöd.

Stockholm/Rinkeby. Många unga är missnöjda med de små resurser som finns i området och de är besvikna på de olika beslut som fattas av politiker och tjänstemän. Det finns mycket idéer bland unga kring vad som skulle kunna göras och många vill vara med och påverka vad som händer i deras område. Hur man ska göra för att som ung påverka och förändra är dock svårt att veta och många vet inte att de överhuvudtaget kan göra något.

Nacka/Fisksätra. I Fisksätra bor en stor grupp av nyanlända invandrare. Här samsas många olika etniska grupper som talar olika språk. Arbetslösheten är stor. Användandet av droger ökar, liksom klotter och anlagda bränder.

Borlänge/ Tjärna Ängar. Här bor 2650 personer varav 76 % med utländsk härkomst. Genom tidigare statistik ses att då antalet personer med utländsk härkomst ökar inom ett bostadsområde så minskar antalet sysselsatta i samma takt. Under förra året var antalet sysselsatta i bostadsområden i åldern 20 – 64 år 25 %. Kommunen har under en kort period tagit emot många nya svenskar, främst från Somalia samt kurder från Irak och Turkiet. Mer än 50 % är analfabeter och står långt ifrån arbetsmarknaden. Familjerna består också av stora barnkullar.

Gälve/Norrsundet. Hög arbetslöshet, rädsla och oro, låg utbildningsnivå, missbruk, kriminalitet, oro i skolmiljön, förstörelse och stökiga bostadsområden, hos människorna finns ofta en känsla av utanförskap, att befinna sig i periferin.

Sundsvall/Bostadsområdet Skönsberg. Stadsdelen är mångkulturell, präglas av en hög andel boende med inflyttad bakgrund och segregation. Stora brister föreligger när det gäller invånarnas förutsättningar till reellt inflytande, engagemang och delaktighet.

Luleå/Skellefteå. Det finns en grupp som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden, det är de som aldrig kommit in, som varit långtidssjuka eller långtidsarbetslösa. Kombination med nuvarande eller tidigare missbruk gör gruppen särskilt svår. Arbetsträning inom brukarorganisationerna ses som en väg ut.

Stockholm/Sollentuna. En misslyckad utslussning från fängelse leder till att en stor grupp återvänder till kriminalvården. En länk mellan kriminalvården och samhället saknas. Många kvinnor lever gömda från sina män. Det finns organisationer som hjälper till att skydda dessa kvinnor. Men för steget tillbaks till arbetsmarknaden saknas stöd.
Vissa områden har stora gäng med ungdomar som inte kan, vill eller förmå att bli en del av samhället. Deras utanförskap blir ofta destruktivt.

Göteborg.

Behov. Projektet ska utveckla modeller för att arbeta med
•Empowerment. Inkluderande och stärkande aktiviteter och kompetenshöjande insatser.
•Redskap för att skapa struktur och trygghet i vardagen.
•Kompetensutveckling och nätverksbyggande som för deltagarna närmare arbetslivet.

Projektet ska finna modeller som för människor som är berörda av fattigdom och social utestängning mot egenmakt och egen försörjning. De olika stadierna som beskrivs nedan ska ses som en sammanhållande kedja. Individens förutsättningar är avgörande för hur processen kommer att gestalta sig. En individuell handlingsplan tas fram som uppdateras regelbundet.
Rekryteringen. ABFs och Sensus medlemsorganisationer spelar en viktig roll för rekryteringen. Det är brukarorganisationer och medlemsorganisationer som har direkt kontakt med målgrupperna och som har kunskap om den lokala problematiken och vilka människor som är berörda av fattigdom och social utestängning. Rekrytering kommer också att ske genom projektets offentliga samverkanspartners. Exempel på brukar-/medlemsorganisationer delprojekten avser samverka med och som har utbyggda nätverk i våra målgrupper är t.ex. RFHL, RFSL, RSMH, Hyresgästföreningen, Verdandi, LO, Somaliska föreningen, Kurdiska föreningen, Bosniska föreningen. Trygghet och struktur. Den inledande fasen för deltagaren innebär att genom kontakt med organisationerna få stöd med rutiner och vardag och påbörja sina första aktiviteter i projektet. Kunskap och egenmakt. Att delta i aktiviteter och kompetensutveckling som minskar den digitala klyftan och ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Arbete och egen försörjning. Målet för deltagarna är att få arbete och egen försörjning. Det innefattar även att ha en handlingsplan i beredskap om det specifika arbetet skulle upphöra och man måste söka nya arbeten.

Syfte

Syftet är att

Minska fattigdom och social utestängning,
Färre människor lever på eller under 60 % av medianinkomsten,
Minska samhällskostnader såsom ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd,

genom att utveckla modeller som för människor från fattigdom, social utestängning och känsla av maktlöshet, till ett stadium där de har makt att påverka sitt eget liv och att de är delaktiga i samhället och i samhällsutvecklingen.


Målsättning

Mål för mobiliseringsfas
Kartlägga delprojektens förutsättningar i detalj för sammanställning av detaljerad projekttplan och budget samt framtagande av uppgifter och underlag som uppfyller utlysningens krav för rapport vid mobiliseringsfasens slut.

Mätbara mål genomförandefas
Antal mötesplatser: 12
Antal deltagare: 1200
varav
75 % av deltagarna deltar i kompetenshöjande insatser.
75 % upplever att de har mer struktur i vardagen än före projektet.
75 % upplever ökad makt över sitt eget liv.
20 % har fått kunskap om hur man kan påverka i samhället.
20 % söker jobb.
50 % deltar i aktiviteter som gör det lättare att söka arbete.
5 % får jobb under projekttiden.

Förväntade effekter:
50 % av mötesplatserna har utvecklat ny samverkan mellan idéburna organisationer, offentliga samverkanspartners och målgrupper.
30 % av mötesplatserna har utvecklat modell som för målgruppen från fattigdom och social utestängning till egenmakt och delaktighet i samhället och i samhällsutvecklingen.
30 % av mötesplatserna har utvecklat en modell för att bli självgående.
Tydliggöra vilken roll frivillig/idéburna organisationer i Sverige kan ha/har i arbetet med att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Delprojekten kan genom att kontakta det gemensamma projektkansliet få specifikt stöd i tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsaspekter kommer att kartläggas och tillämpning föreslås under mobiliseringsfasen. Detta dels genom egen kompetens men också genom att ta stöd at processtödet för Tillgänglighet. Det vi har som utgångspunkt inför mobiliseringsfasen är att tillgänglighetsarbetet planerats utifrån bl.a. följande utgångspunkter:
Fysisk tillgänglighet
Det planerade delprojektens lokaler. De kommer att väljas med tanke på att de skall vara tillgänglighetsanpassade för personer med olika funktionshinder.
Tillgänglig verksamhet
Genom en kompetensutvecklingsdag planeras det centrala kansliets personal att utbildas på området. Kompetensutvecklingen syftar till att öka medvetenheten om funktionshindrades arbetssituation. Vidare skapas kunskap och rutiner bland medarbetarna.
Kommunikativ tillgänglighet
Lokalerna ska i möjligaste mån vara utrustade med hörselslinga och att det kan finnas tillgång till teckenspråkstolk vid behov.
Informativ tillgänglighet
Informationen på hemsidan kommer att finns tillgänglig för alla oavsett om personen har funktionshinder eller inte. Detta innebär såväl lättläst och tydlig information för synskadade, som beredskap för talsynteser.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet är en central genomgående aspekt inte minst när det gäller de grupper i samhället som har det allra svårast. I utformandet av projektgruppen kommer särskild hänsyn att tas till att det finns personer med goda kunskaper om jämställdhetsarbete. Delprojekten kan från den centrala projektledningen få hjälp både genom deltagande i specifika aktiviteter riktade åt jämställdhetsperspektivet och genom support från kansliet i framtagande av planer för sitt egna arbete inom området.
Projektorganisationen kommer också att försöka utformas till en könsmixad grupp med bred bakgrund.
Utbildning: Kansliet anordnar utbildningar i jämställdhetsintegrering för alla medarbetare.
Handlingsplan: En jämställdhetsplan för projektet arbetas fram under mobiliseringsfasen detta såväl för det centrala projektkansliet som för de delprojekt som ingår i projektet. Stöd för detta arbete erbjuds av den centrala projektledningen.

Transnationellt samarbete

Solidar är ett Europeiskt nätverk med 53 NGOs som är aktiva i mer än 90 länder. Huvudkontoret ligger i Bryssel. Organisationen arbetar för att förbättra den sociala rättvisan i Europa och i hela världen. Främst arbetar nätverket med att påverka socialpolitik, internationellt samarbete och utbildning.

ABF är medlem i Solidar och har en löpande kontakt med organisationen, främst vad gäller utbildning. Under våren 2011 har ABF besökt Solidar och presenterat projektet i syfte att finna gemensamma nämnare för projektet. Kontakter har tagits med ett antal andra organisationer i Solidar. Främst vill vi komma i kontakt med organisationer som har, eller planerar att ha, liknande mötesplatser som detta projekt beskriver. Vi kommer att prioritera någon form av kunskapsöverföring genom studieresor för ett antal verksamhetsledare, aktivitetsledare och deltagare i de lokala projekten.

ABFs kontaktperson på Solidar:
Maurice Claassens,
Organisation Development Coordination
T +32 2 500 10 26
Maurice@solidar.org

Vi kommunicerar med ett antal av Solidars medlemsorganisationer angående transnationella aktiviteter i projektet. Vi bedömer att detta kommer att bli klart under projektets mobiliseringsfas. Kontaktuppgifter till europeiska organisationer där vi avser söka transnationellt utbyte:

Estonia - heiki.jarveveer@jmk.ee
Johannes MIkelson Center

Latvia - deneba@one.lv
Education and Science Workers TU

Lithuania - Kestutis Salavejus (lles@post.5ci.lt)
Lithuanian Labour Education Society

Germany - Andreas Bartels (andreas.bartels@awo.org), Katharina Wiegmann (Katharina.Wiegmann@awo.org)
AWO

Denmark - Claus Larsen-Jensen (claus.larsen-jensen@fic.dk)
FIC

Finland - merja.leskinen@tsl.fi and kari.anttila@tsl.fi
TSL

Medfinansiärer

 • AB Stora Tunabyggen
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Integration/Arbetsmarknadsenhe
 • Kultur och Fritid
 • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 • Sundsvalls kommun
 • VuxAm

Samarbetspartners

 • 3370-0246
 • ABF Borlänge-Nedansiljan
 • ABF Förbundsexpedition
 • ABF Gästrikebygden
 • ABF Stockholm
 • ABF Södra Småland
 • ABF ÅNGERMANLAND
 • ABF Örebro län
 • ABF's Malmöavdelning
 • Arena Satelliten
 • EFS Missionsförening i Sörböle
 • Fisksätra Folketshus Föreningen
 • Föreningen Tjuvgods
 • Hyresgästföreningen i Borlänge
 • RFHL Stockholm
 • Samordningsförbundet
 • Sensus Norra Norrland, regionkontor Luleå
 • Sensus Region Västra Sverige
 • Sensus Skellefteå
 • Sensus Stockholm-Gotland
 • Sensus Studieförbund
 • Skelefteå Stadsmission
 • Tjärnkraft
 • Unga Örnar Borlängenkretsen
 • Verdandi Örebro

Kommun

 • Alvesta
 • Borlänge
 • Gävle
 • Göteborg
 • Luleå
 • Malmö
 • Nacka
 • Skellefteå
 • Sollentuna
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Örebro