Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Minskad stress bland personer i arbetslivsintroduktion

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSU, stressforskningsinstitutet
KontaktpersonGiorgio Grossi
E-postgiorgio.grossi@stressforskning.su.se
Telefonnummer08-55378905
Beviljat ESF-stöd92 048 kr
Total projektbudget122 732 kr
Projektperiod2010-06-14 till 2011-01-14
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftena med föreliggande projekt är att :1) kartlägga den psykiska hälsan, livsstilen, inställningen till arbete, graden av ekonomisk stress bland en representativ grupp om 500 deltagare i Arbetslivsintroduktion i Stockholm, 2) utveckla ett stresshanteringsprogram för deltagare som har en måttligt förhöjd grad av stressrelaterad psykisk ohälsa, 3) utveckla ett rehabiliteringsprogram för deltagare med kraftigt förhöjd grad av stressrelaterad psykisk ohälsa, samt 4) planera genomförandet av dessa interventioner samt deras respektive utvärdering.

Bakgrund

Under 2010 kommer ca 50 000 individer att omfattas av arbetslivsintroduktion - ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program för personer som inte längre hat rätt till sjukpenning. Många av dessa är arbetslösa medan andra har sin anställning kvar och ska söka jobb utifrån sin arbetsförmåga. Arbetslivsintroduktion är en förberedande insats som tar hänsyn till varje persons unika förutsättningar. AF startar alltid med ett kartläggningssamtal och kan efter detta erbjuda olika insatser. Kompetent personal kan till exempel vid arbetsträning utprova lämpliga arbetshjälpmedel och förmedla kontakter med arbetsgivare, andra myndigheter och vårdgivare. Insatserna kan också vara av motivationshöjande eller yrkesvägledande karaktär. Vid AF finns en rad specialister - psykologer, arbetsterapeuter, socialkonsulenter - som på olika sätt kan stötta på väg mot ett nytt arbete.

Forskning visar att arbetslöshet kan leda till ökad stress och minskat psykiskt välbefinnande, vilket i sin tur kan försvåra återinträdet i arbetslivet. Att redan lida av ohälsa samt riskera att mista rätten till sjukpenning eller -ersättning torde bidra avsevärt till ännu högre stress. Detta kan innebära att många individer som görs föremål för Arbetsförmedlingens arbetsinriktade åtgärder kan ha svårt att ta till sig dessa på ett meningsfullt sätt. I linje med detta visar AFs statistik att hälften av dem som anmälde sig till arbetslivsintroduktion i januari har olika grad av funktionsnedsättning som kan påverka arbetsförmågan. De kan vara i behov av psykosocialt stöd som syftar till att lindra den psykiska ohälsan och öka förmågan att hantera stress. Vårt långsiktiga mål är att se om en kombination av psykosociala åtgärder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) och arbetsinriktade satsningar kan öka välbefinnandet och minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Denna inledande förprojektering avser att ge en bild av den hälsorelaterade och psykosociala livssituationen hos en grupp individer (antalet uppskattas till 500, både män och kvinnor) samt utveckla interventionsprogram som, i kombination med insatser från AF, kan förbättra deltagarnas hälsa och öka deras chanser till återinträde i arbetslivet.

Syfte

Syftena med föreliggande projekt är att :1) kartlägga den psykiska hälsan, livsstilen, inställningen till arbete, graden av ekonomisk stress bland en representativ grupp om 500 deltagare i Arbetslivsintroduktion i Stockholm, 2) utveckla ett stresshanteringsprogram för deltagare som har en måttligt förhöjd grad av stressrelaterad psykisk ohälsa, 3) utveckla ett rehabiliteringsprogram för deltagare med kraftigt förhöjd grad av stressrelaterad psykisk ohälsa, samt 4) planera genomförandet av dessa interventioner samt deras respektive utvärdering. Långsiktigt hoppas vi kunna bidra med kunskaper som, integrerade med AFs befintliga arbetsorienterade tjänster, ska kunna förbättra de arbetssökandes hälsa och öka deras chanser till återinträde i arbetslivet.

Målsättning

Förprojekteringens mätbara mål är: 1) ett statistisk underlag av deltagarnas sociodemografiska data, psykiska hälsa, livsstil, inställning till arbete och grad av ekonomisk stress, 2) arbetsmaterial till ett stresshanteringsprogram för deltagare med måttligt förhöjd stressrelaterad ohälsa, 3) arbetsmaterial till ett rehabiliteringsprogram för deltagare med kraftigt förhöjd stressrelaterad ohälsa och 4) en plan för hur dessa interventioner ska genomföras och utvärderas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under denna förprojektering kommer deltagarna i kontakt med projektet via Arbetsförmedlingens lokaler och via ett internetbaserat frågeformulär. AFs lokaler och informationsmaterial är avpassade för personer med funktionshinder. För den praktiska genomförbarhetens skull riktar sig projektet till individer som behärskar det svenska språket i tal och skrift och som klarar att fylla i en enkät via en dator. Detta innebär att somliga med funktionshinder t ex kraftigt nedsatt syn, selekteras bort. Även andra funktionshinder t ex tyngre psykiatrisk sjuklighet selekteras bort, då de behöver andra insatser.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Stockholm

Samarbetspartners

  • AMO Sthlm
  • Stiftelsen Stressmottagningen
  • SU, stressforskningsinstitutet

Kommun

  • Stockholm