Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Minskad stress bland arbetssökande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSU, stressforskningsinstitutet
KontaktpersonGiorgio Grossi
E-postgiorgio.grossi@stressforskning.su.se
Telefonnummer08-55378905
Beviljat ESF-stöd857 527 kr
Total projektbudget1 715 053 kr
Projektperiod2012-02-13 till 2013-04-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Många långtidsarbetssökande mår så pass dåligt psykiskt att de har svårt att ta till sig AFs aktiverande åtgärder. Syftet med detta projekt mellan Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Stressmottagningen, Arbetsförmedlingen i Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan är att kombinera psykologiskt stöd (kognitiv-beteendeterapi - KBT) och arbetsaktivering för att minska psykisk ohälsa och öka sysselsättningen bland arbetssökande. Ett annat syfte är att integrera arbetsmetodiken i AFs dagliga verksamhet. Trehundra arbetssökande män och kvinnor som lider av lättare psykisk ohälsa inbjuds till medicinska och psykologiska bedömningar vid Stressmottagningen. Tvåhundra av dessa erbjuds: a) en intervention som ges av Stressmottagningen i samarbete med AF eller b) en intervention som ges av Vuxenskolan i samarbete med AF. Effekterna på psykisk ohälsa och sysselsättningsgrad utvärderas med enkäter och intervjuer.

Bakgrund

Många arbetssökande mår så pass dåligt psykiskt att de har svårt att ta till sig Arbetsförmedlingens aktiverande åtgärder och/eller söka jobb. Detta stöds av resultaten från en enkätkartläggning som genomfördes hösten 2010 av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Studieförbundet Vuxenskolan inom ramen för en förprojektering finansierad av ESF och AF (Drnr 2010-3010010). Enkätkartläggningen genomfördes bland 32 deltagare i Arbetslivsintroduktion (medelålder 47, 81% kvinnor). Resultaten visade på en generellt hög grad av ekonomisk stress, höga nivåer av fysisk och psykisk ohälsa (ångest, nedstämdhet, stressrelaterad utmattning), dålig sömn, ett omfattande bruk av mediciner, en ofta stillasittande livsstil, viktproblem och en riskfylld konsumtion av alkohol och även andra berusningsmedel. Även om kartläggningen har ett lågt deltagarantal, pekar resultaten på att åtminstone en grupp personer i Arbetslivsintroduktion är i behov av psykologiska/medicinska insatser mot sitt illabefinnande. Detta är sannolikt en förutsättning för att de ska kunna aktivera sig mot arbete. Undersökningar genomförda vid bl a Michigan Prevention Research Center pekar på att en blandning av konkreta färdigheter för att söka jobb och för att hantera sina känslor är en effektiv kombination när det gäller att minska psykisk ohälsa och öka chanserna till nyanställning. Liknande erfarenheter har gjorts även i Sverige, t ex i projektet Vitalis där en ny form av kognitiv beteendeterapi (Acceptance and Committment Therapy - ACT) bidrog till ökad aktivitetsgrad. Insatser som kombinerar psykologiskt stöd och arbetsaktivering ges dock alltför sällan till gruppen långtidsarbetslösa. I den mån nya interventioner prövas så är det alltför sällan som de sedan implementeras i myndigheternas reguljära verksamhet.

Syftet med föreliggande samverkansprojekt mellan Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Stiftelsen Stressmottagningen, Arbetsförmedlingen i Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan är således att kombinera psykologiskt stöd och arbetsaktivering i syfte att minska psykisk ohälsa och öka chanserna till nyanställning bland en grupp arbetssökande. Ett långsiktigtare syfte är att inlemma arbetsmetodiken i AFs dagliga verksamhet.

När det gäller deltagarnas väg i projektet så får de inledningsvis 5 individuella KBT-sessioner under en period av 5 veckor. Under 15 veckor deltar de i 2 veckovisa sessioner på Stressmottagningen alt Vuxenskolan. Tillsammans med de utdelade hemuppgifterna innebär att deras arbetsinsats beräknas till halvtid. Parallelt med detta tar de också del av aktiviteter vid AF. Deltagarna tar del av gruppövningar eller individuella samtal med fokus på fördjupad yrkesvägledning, arbetsmarknadsinformation och CV-skrivande tillsammans med arbetspsykolog parallellt med Stressmottagningens/Vuxenskolans insatser. När det gäller tidsåtgång så måste man anpassa längden på aktiviteterna till i vilket skick deltagarna är i. I början träffas man tätare, men kanske kortare stunder med anledning av att personerna inte orkar och inte kan koncentrera sig så lång stund.

Gruppövningar och individuella samtal etc. genomförs växelvis och parallellt med Stressmottagningens/vuxenskolans insatser. Man kommer att anpassa metoderna i projektet. I regel brukar sådana AF-aktiviteter pågå under ca 12 veckor. I ett projekt av detta slag kommer vi att förlägga tiden på annat sätt och längre.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att utveckla effektiva insatser för att förbättra de långtidsarbetssökandes hälsa och öka deras grad av sysselsättning - deltagande i arbete, praktik eller studier. Dessa insatser ska kunna integreras i AFs reguljära verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns ett antal former av funktionsnedsättning som är vanligt förekommande bland personer med stressproblematik. Till dessa hör fysisk/psykisk utmattning, problem med minne och koncentration, sömnsvårigheter, överkänslighet för intryck (t ex ljud) samt känslomässig påverkan. Den senare kan visa sig genom depressivitet – med allt vad det innebär av passivitet, social isolering, grubblerier, pessimism och glädjelöshet. Det kan också handla om ångest i form av återkommande panikattacker, social fobi och/eller mer generaliserad ”fritt flytande” ångest. De interventioner som ska testas i detta projekt är särskilt framtagna för att adressera samtliga dessa former av funktionsnedsättning. Stressmottagningens terapeuter och de som arbetar för Vuxenskolans räkning har mångårig erfarenhet av att arbeta med denna typ av patienter. Förhållningssättet ska vara lyhört och empatiskt och präglas av aktivt lyssnande så att patienten ska känna sig sedd och bekräftad. För att mildra den skam och uppgivenhet som etiketter av typen ”svag”, ”misslyckad”, ”dålig” för med sig normaliseras patientens symtom och förklaras som logiska konsekvenser av en påfrestande livssituation. Terapeuterna avstår från att inta en mästrande expertroll och agerar snarare som jämlika vägvisare. Detta är en förutsättning för att patienten ska vara motiverad att engagera sig i sin behandling, ställa upp mål för förändring och genomföra de beteendeförändringar som är nödvändiga. Tempot i programmet anpassas till patienternas energinivå och förmåga att ta till sig information. All information ges ut i kortare portioner, utan invecklade ord eller facktermer, och en kontinuerlig avstämning sker för att se hur den tas emot. Det skriftliga övningsmaterial som används knyter an till det som sägs under sessionerna och tjänar även som sammanfattning och repetition. Texterna är så förenklade och lättförståeliga som det går, utan att förlora essensen av innehållet. De flesta texter har teckensnitt större än 12 punkter och vi har en god kontrast mellan text och bakgrund. Vid behov kan texten i materialet förstoras upp ytterligare och/eller göras i PDF, men vi till dags datum aldrig haft behov av t ex braille-skrift eller liknande. Om någon person med nedsatt syn deltar i projektet kan merparten av materialet som vi arbetar med tas upp på band. Förutom denna allmänna beredskap inför de typer av funktionsnedsättning som vi är vana att möta i kliniken använder vi bedömningssamtalen för att fastställa varje ny deltagares aktuella funktionsnivå. De enskilda KBT-samtalen kan användas för att problemlösa kring den enskildes situation. Projektet har ingen hemsida så frågor om tillgänglighet på internet kommer inte att uppstå. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler är helt och hållet handikappsanpassade. Stressmottagningens lokaler utgörs av en liten stuga på Karolinska Institutets campus i Solna. Stugan är inte handikappsanpassad fullt ut men är relativt lätt att hitta till och angöringsplats samt handikappsparkering finns i närheten. Gångvägen till och från mottagningen är tillgänglig. Handikappstoalett finns och alla tvålar är oparfymerade och allergitestade. Städningen sköts dagligen med oparfymerade och ej allergiframkallande rengöringsmedel. Ventilationen är god och rökning i närheten av byggnaden är förbjuden. Brandlarm finns givetvis och lokalerna, som befinner sig på bottenvåningen, är lätta att ta sig ut ur genom två utgångar. Däremot saknas rullstolsramp och hörseltekniska hjälpmedel. En hörselslinga kommer att köpas in och i skrivandets stund undersöker vi möjligheterna att komplettera byggnaden med rullstolsramp. Dessutom är en halvdagsutbildning med processtöd tillgänglighet inplanerad i december 2011.

Transnationellt samarbete

Vi avser att bedriva transnationella aktiviteter genom regelbundna besök och utbyte av erfarenheter med prof Giambattista Presti och hans grupp som är aktiva vid universitetet i Milano, Italien. Prof Presti är ett framstående namn inom den form av KBT som kommer att bedrivas inom detta projekt och hans synpunkter och kommentarer ses som mycket värdefulla. Detta kan också vara starten på ett mer omfattande transnationellt samarbete, där våra partners kan komma att söka medel för liknande projekt som detta.

De transnationella aktiviteterna kommer inte att vara ensidiga studiebesök utan mer erfarenhetsutbyte. Italien dras med stora arbetslöshetsproblem och det är relevant för kollegorna i Milano att få följa vårt svenska exempel.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Stockholm City

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Stockholm
  • Huvudkontoret Vuxenskolan
  • Stiftelsen Stressmottagningen
  • SU, stressforskningsinstitutet

Kommun

  • Stockholm