Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mervärt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRFSL
KontaktpersonAnette Sjödin
E-postanette.sjodin@rfsl.se
Telefonnummer0850162924
Beviljat ESF-stöd309 380 kr
Total projektbudget309 380 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Med fokus på brandförsvaret och bevakningsbranschen höjer projektet "Mervärt" kompetensen, förmågan och viljan att arbeta främjande med likabehandlingsfrågor. Målet är att åstadkomma en yrkeskultur där människor med olika bakgrund och erfarenheter känner sig välkomna.

Bakgrund

I samarbete mellan RFSL, Storstockholms Brandförsvar och Svensk BevakningsTjänst, ska projektet genomföra utbildningsinsatser med fokus på likabehandling. Samtliga sju diskrimineringsgrunder omfattas, dvs: kön, etnicitet, funktionshinder, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Huvudproblemet, som projektet ska bidra till att lösa, kan sammanfattas i att det inom organisationerna finns okunskap och fördomar om minoriteter. Kulturen är inte tillåtande för personer som inte passar in i mallen - man sitter fast i begränsande normer och utestängande eller till och med negativa attityder.

En attityd kan definieras som en handlingsberedskap i olika situationer. Om man har en positiv attityd gentemot en person är sannolikheten stor att man talar och beter sig på ett annat sätt än om attityden är negativ. Attityder är ofta inlärda i samband med den övriga socialisationen och därför brukar man kunna dela dem med många i sin omgivning. Faran i exempelvis en "tajt" uniformsgrupp är således att en attityd fungerar som en gruppuppfattning. Då attityder även innehåller känslor kan attitydförändringar genomföras, vilket kan komma att påverka en persons beteendemönster - på gott och ont.

Vi vill genomföra omfattande utbildningsinsatser och totalt kommer ca 2000 deltagare att kompetensutvecklas. Varför är det då bra med utbildning? Jo, därför att lärande inte enbart handlar om att kunna återge något man hört eller sett. Det handlar även om att förstå, se något på ett annat sätt och att förändras som människa:

Lärande leder till ökad förståelse, vilket i sin tur leder till attitydförändring och ändrat beteendemönster.

Effekter av de problem vi ser idag är bland annat att det finns dålig mångfald, fördomar styr agerandet, det finns få kvinnor (särskilt inom brandförsvaret), etniska minoriteter är underrepresenterade och det finns få öppna hbt-personer i yrkesområdena.

Problemet orsakas bland annat av följande underliggande orsaker:
1) Rädsla, okunskap och kunskapsbrist vad gäller den nya diskrimineringslagstiftningen.
Detta orsakas i sin tur av omedvetenhet om kunskapsbehov, omedvetenhet om att man inte speglar befolkningen, dålig självinsikt - hos brandförsvaret också det faktum att man inte är konkurrensutsatta.

2) Den homogena kulturen inom brandförsvaret: Arbetsgruppen blir som en familj, man har för få arbetsuppgifter, arbetet blir en bisyssla.

3) Omgivningens föreställningar och dåliga bemötande av väktare: Myter blir till självuppfyllande profetior.

4) Brist på resurser (eftersom man inte ser det viktiga med att jobba med frågorna).

En omvärldsanalys bekräftar att det även föreligger ojämlika villkor på arbetsmarknaden generellt. Människor diskrimineras eller särbehandlas på grund av sitt på kön, sin funktionsförmåga, sin etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller sin könsidentitet eller könsuttryck.

Ett antal rapporter underbygger detta. Se "Omvärldsanalys" i bifogad "Rapport förprojektering steg 1".

Syfte

Samtliga yrkeskategorier har behov av grundläggande kunskap inom likabehandlingsområdet. Därtill har olika yrkeskategorier behov av ytterligare spetskompetens inom sitt specifika område.

SYFTE - FÖRPROJEKTERING

Syftet med förprojekteringen är att lägga en väl utarbetad och sakligt underbyggd grund för arbetet i genomförandefasen, så att de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs leder till att projektets syfte och mål uppnås.


SYFTE - GENOMFÖRANDE

Projektets syfte är:
- att bygga upp en grundtrygghet, och därmed ge varje enskild anställd goda möjligheter att benämna situationer och tilltala personer på ett respektfullt sätt, samt ge argument och motivation för att förstå vinsten med att ta likabehandlingsfrågorna på allvar.

- att synliggöra normer och förstå mekanismerna bakom samt att skapa förståelse för att ansvaret för förändringsarbetet ligger hos alla

- att starta förändringsprocesser på såväl individnivå som strukturell nivå och ge verktyg för varje individ - och arbetsgrupp - att arbeta med sig själv, med sina egna attityder och förhållningssätt

Målsättning

MÅL - FÖRPROJEKTERING

Det övergripande målet i förprojekteringsfasen är att utveckla en genomarbetad genomförandeansökan, dvs lägga grunden för det arbete som ska leda fram till uppfyllande av de projektmål och delmål som specificeras nedan under "Mål - Genomförande".

Med denna utgångspunkt utkristalliseras följande kvantifierbara delmål avseende förprojekteringen:
- Behovsanalys är genomförd
Detta uppnås genom projektgruppsmöten, fokusgrupper och enkät samt genom analys av redan befintlig dokumentation (ex arbetsmiljö- och medarbetarenkäter)

- Informationsinsatser riktade mot målgruppen är genomförda
Detta uppnås genom att befintliga informationskanaler inom respektive organisation utnyttjas, samt genom att ett informationsmaterial om projektet produceras.

- Plan för utvärdering har utarbetats och utvärderare knutits till projektet
Detta uppnås genom att frågan behandlas på projektgruppsmöten och kickoff-seminarium, samt genom att projektgruppen knyter en kompetent och kostnadseffektiv utvärderare till projektet.

- Plan för jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering har utarbetats
Detta uppnås genom att frågan behandlas på projektgruppsmöten och kickoff-seminarium.

- Utbildningspaket riktat mot olika yrkesgrupper är utarbetat
Detta uppnås genom att resultat från fokusgrupper, enkäter, kickoff-seminarium och tidigare dokumenterad erfarenhet sammanställts, analyserats och utvecklats.

- Kommunikationsplan är upprättad
Detta uppnås genom att projektgruppen, i samarbete med organisationernas kommunikatörer, sammanställer och presenterar resultat och slutsatser från behovsinventering och analys.

Därmed uppnås också projektmålet för förprojekteringsfasen:
"Genomförandeansökan är färdigställd"


MÅL - GENOMFÖRANDE

Totalt kommer ca 2000 deltagare att utbildas inom projektet, som ska bidra till att uppfylla följande övergripande mål:

- Verksamheterna ligger i framkant som moderna organisationer/företag och moderna arbetsgivare
- Rekryteringsbasen är bred
- Det finns en mångfald inom organisationerna:
--- Inga grupper är underrepresenterade
--- Verksamheterna är jämställda
--- Det finns möjlighet att vara öppen som hbt-person

Projektmålet kan därmed sammanfattas:

"Bevakningsbranschen och brandförsvaret har en yrkeskultur där människor med olika bakgrund och erfarenheter känner sig välkomna."

Projektmålet kommer att nås genom att följande delmål uppnås:

1. Alla kategorier anställda har förståelse för risker och begränsningar med en homogen kultur och förstår fördelarna med en öppen och inkluderande kultur:

Genom information och utbildningsinsatser höjs medvetenheten om vilka vinster som finns med ett inkluderande synsätt. Första steget är att samla kunskap om vilka argument som behövs för att öka motivationen: Vari ligger hindren för att ett inkluderande arbetsliv ska bli verklighet? Fokusgrupper och enkäter genomförs.

2. Alla kategorier anställda har genomgått utbildning, och har därmed relevant (grundläggande) kunskap:

Under genomförandefasen genomförs breda utbildningsinsatser. Totalt nås ca 2000 personer. Förväntade kunskapsbehov finns redovisade i "Rapport förprojektering steg 1". Under förprojekteringen utvecklas utbildningsplanen, med utgångspunkt i den kunskap som samlas in genom fokusgrupper och enkäter.

3. Externa intressenter vet att vi jobbar med dessa frågor (intressenter = organisationer som kommuner, bostadsrättsföreningar, näringsidkare men också potentiella medarbetare osv):
och
4. Det finns en ökad kunskap och förståelse hos allmänheten om yrkesrollernas bredd (intressenter = privatpersoner):

Strategisk samhällspåverkan sker genom att information om projektarbetet och dess resultat sprids. I den kommunikationsplan som kommer att utarbetas konkretiseras hur informationsspridning och därmed förknippad opinionspåverkan ska ske. Antal tidningsartiklar/inslag i radio respektive tv mäts.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En grundläggande princip i projektet är att tillgänglighetstänkandet integreras som en självklar aspekt i all verksamhet - inte bara i de fall då det uppenbart efterfrågas.

Tillgängliga lokaler
Projektets möten arrangeras i lokaler som är tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar. RFSL:s lokaler kan, via hiss, nås av personer med begränsad rörelseförmåga och på förbundets båda våningsplan finns toaletter som är tillgängliga för rullstolsburna personer.

Tillgänglig verksamhet
Tillgänglig verksamhet handlar om att alla ska komma till tals på lika villkor. De parter som samlats i projektet har alla ett stort intresse av att främja likabehandling, vilket utgör en god grund för tillgänglig verksamhet inom projektets ram. Vidare kommer metoder och tankesätt för att åstadkomma ett gott bemötande att vara ett viktigt inslag i alla utbildningsinsatser. RFSL har gedigen erfarenhet, utarbetade metoder och informationsmaterial, som kommer att användas under utbildningarna och som fokuserar på bemötande. Samma principer som förmedlas i utbildningarna, kommer att genomsyra projektgruppens arbetssätt.

Kommunikativ tillgänglighet
Utbildningarna genomförs i lokaler där akustiken är god och vid större sammankomster används alltid hörselslinga (mobil slinga finns på RFSL) eller annan talförstärkning. För att underlätta för personer med dolda funktionshinder, görs detta rutinmässigt, utan att någon behöver uttrycka sitt behov och "kräva" att exempelvis mikrofon ska användas. RFSL:s konferensrum är beläget mot gården och därmed utan störande bakgrundsbrus från gatutrafiken.

Informativ tillgänglighet
Inom projektet erbjuds studiematerial som är tillgängligt för så många som möjligt och det finns sedan tidigare erfarenhet av att utgå från ett inkluderande synsätt vid utarbetande av material: Ett antal filmsekvenser, som kommer att användas i utbildningarna, finns redan idag producerade. Dessa är textade på svenska för att underlätta för personer med hörselnedsättning. På RFSL finns tillgång till punktskriftsskrivare, som kan användas för att producera studiematerial till personer med synnedsättningar.

Under förprojekteringen genomförs ett kickoff-seminarium, där styrgrupp och projektgrupp utbildas i de normkritiska metoder som sedan ska användas i genomförandet. Under detta seminarium läggs grunden till den samsyn och det förhållningssätt som ska gälla både avseende jämställdhet och tillgänglighet, såväl internt i projektorganisationen som externt i utbildningssammanhang. Under seminariet diskuteras på vilket sätt frågorna ska fångas upp i utbildningsinsatser och hur utvärderingen av projektet ska planeras för att inkludera jämställdhet- och tillgänglighetsfrågor.

Transnationellt samarbete

Projektet har inga transnationella inslag.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker