Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Matchning Södertörn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildning och arbetsmarknad
KontaktpersonErika Höglund
E-posterika.hoglund@botkyrka.se
Telefonnummer08-530 627 66
Beviljat ESF-stöd233 373 kr
Total projektbudget478 233 kr
Projektperiod2008-07-07 till 2009-01-06
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Idéutveckling matchningsmetoder för den enskilda individen och arbetsgivarsidan.

Bakgrund

Arbetsgruppen bakom föreliggande förprojekteringsansökan utgörs av arbetsmarknads- och näringslivschefer från de åtta Södertörnskommunerna Haninge, Huddinge, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Nykvarn, Tyresö och Botkyrka.

Under 2007 togs ett regionalt utvecklingsprogram för Södertörn fram i syfte att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka för att stärka både den kommunala och den regionala utvecklingen.

En avgörande framgångsfaktor för en stärkt kommunal och regional utveckling är en fungerande arbetsmarknad. Dock visar ovan nämnda utvecklingsprogram för Södertörn på en obalans i kommunernas lokala arbetsmarknader, en obalans som kan beskrivas som skevheter i arbetsmarknadens sätt att fungera. Enligt undersökningar och enkäter genomförda i samband med framtagandet av utvecklingsprogrammet anser å ena sidan arbetssökande individer att det finns för få eller inga arbeten tillgängliga, medan man från arbetsgivarhåll upplever en brist på arbetskraft och att den bristen är ett av de allvarligaste hindren för tillväxt.

Avståndet mellan arbetsgivare och arbetssökande tycks utifrån undersökningen vara långt och beror till stor del på att de har svårt att hitta varandra. Vi tror att problemet består i att det saknas effektiva matchningsinstrument formade efter den enskilda individen och dennes kompetens samt arbetsmarknadens behov av individer med relevant utbildning, kompetens och yrkeserfarenhet. En konsekvens av detta blir att den enskilda individens kompetens inte tillvaratas och utvecklas. Detta drabbar särskilt personer med utländsk härkomst, men också individer som varit arbetslösa en längre tid och av den anledningen möter större hinder på vägen tillbaka till arbetslivet.

Individens möjligheter att nå fram med sin utbildning, yrkeserfarenhet och kompetens till en arbetsgivare är med nuvarande strukturer begränsade. Det saknas helt enkelt inslag för en väl fungerande arbetsmarknad där utbud och efterfrågan av arbetskraft möts på ett optimalt sätt.
Vi menar att det föreligger ett behov av en större strategisk satsning av genomgripande och gränsöverskridande karaktär med fokus på den enskilda individen, samt en organiserad samverkan där resurser och insatser utvecklas och samordnas med målet att utveckla ett matchningsinstrument på bred front.

Förvärvsfrekvensen inom Södertörnregionen är jämförelsevis låg, särskilt bland individer med utländsk bakgrund. Det visar bland annat OECD:s rapport "Territorial Reviews Stockholm, Sweden" vilken tydligt pekar ut bland annat den bristande integrationen på arbetsmarknaden som ett avgörande hot mot regionens konkurrenskraft.För att komma åt ovan beskrivna problem och finna lösningar ser vi ett behov av att dels utveckla och skapa nya metoder för matchning och dels påverka de nuvarande strukturer som utgör ett hinder för individer att komma ut på arbetsmarknaden. Vi tror att organiserad samverkan ger effektivare strukturer som underlättar matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det råder idag en tendens att bedriva isolerade projekt som är beroende av deltagare för finansieringen snarare än att de bygger på och synkroniseras med arbetsmarknadens behov. Med välfungerande matchningsmetoder skapas vinster både för den arbetssökande individen och för arbetsgivaren.

Sedan planeringsarbetet för Matchning Södertörn startade i november 2007 har följande delar av kartläggningsarbetet påbörjats:

- Inventering av medverkande kommuners pågående individinriktade insatser med fokus på matchning
- Insamling av relevant statistik över målgruppernas utbildnings- och yrkesbakgrund, kompetens, kön- och åldersfördelning
- Kartläggning av näringslivets framtida kompetens- och rekryteringsbehov bland stora och små arbetsgivare inom Södertörnregionen

Visionen med Matchning Södertörn är att de åtta Södertörnkommunerna i samverkan med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen och regionens näringsliv, gör en gemensam kraftsamling. Syftet är att bredda och öka den enskilda individens möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Detta sker bl a genom att:

- Kommunerna utnyttjar varandras resurser på ett effektivare sätt. Exempelvis genom att, då kompetenshöjande insatser saknas i den egna kommunen, ge arbetssökande individer möjlighet att ta del av andra Södertörnkommuners kompetenshöjande utbud i syfte att bli mer matchningsbara
- Kommunernas lokala arbetsmarknader öppnas för samtliga medborgare i Södertörnregionen
- Arbetsgivarsidan får ett större rekryteringsområde

För att detta ska bli verklighet tror vi att begreppet matchning måste fördjupas och omformas efter de behov som arbetsmarknaden har. Hittills har matchning haft ett alltför ensidigt perspektiv där man utgått från individen. Om inte arbetsgivarsidans krav och förväntningar avseende matchning får lika stort utrymme är det individen som förlorar på det. Vi ser framför oss ett matchningscentrum som har både individ och arbetsgivare i fokus.

Resultatet av denna förprojekteringsansökan ska utgöra underlag till en ansökan om ett genomförandeprojekt i vilket vi kommer att rikta oss till följande målgrupper:

- personer med utländsk härkomst
- långtidsarbetslösa
- ungdomar på väg ut i arbetslivet

I dagsläget har vi svårt att bedöma antalet deltagare som kommer att omfattas av projektet. Till en genomförandeansökan kommer detta att bli tydligt genom den statistik vi avser att samla in under förprojekteringen.


Syfte

Syftet med förprojekteringen är att ta reda på förutsättningarna och utvecklingsbehoven för att, inom ramen för ett genomförandeprojekt, konkretisera hur vi bör organisera samverkan avseende resurser och insatser för ett effektivt matchningsarbete med individen i fokus.

För att bättre matcha individens kompetens med behoven på arbetsmarknaden är syftet med förprojekteringsfasen att klargöra hur förutsättningarna och utvecklingsbehoven ser ut för att ta fram ramarna för ett effektivt matchningsarbete med individen i fokus.
Som vi beskriver i bakgrunden menar vi att en del av lösningen på problemet är att utveckla nuvarande matchningsmodeller/metoder. Vi avser använda förprojekteringsfasen till att utifrån de matchningsmetoder som används idag se var bristerna ligger och hur metoderna upplevs av individ och arbetsgivare. Till idéutvecklingsarbetet hör vidare att ta fram nya matchningsmetoder.

Vi vill använda förprojekteringsfasen till att ta reda på hur vi ska lägga upp arbetet inför ett tänkt genomförandeprojekt. Arbetsgruppen har identifierat följande arbetsuppgifter till förprojekteringsarbetet:

1. Idéutvecklingsarbete avseende matchningsmetoder och hur de kommer den enskilda individen bäst till del.
2. Ta fram ett underlag som beskriver hur ett matchningsarbete bör struktureras när det gäller styrning, ledning, utveckling, samordning av insatser och resurser samt strategisk planering i ett genomförandeprojekt.
3. Säkerställa att alla samverkansparter är medvetna om och har beredskap såväl organisatoriskt som administrativt avseende projektägarskap och medfinansiering vid ett genomförandeprojekt av den här omfattningen.
4. Fakta- och kunskapsinsamling inför arbetet med Jämställdhetsintegrering.
5. Förberedelser inför arbetet med Tillgänglighet för personer med funktionshinder.
6. Regelbunden dialog med andra aktörer.
7. Genomföra intervjuer med arbetssökande individer och med arbetsgivare om begreppet matchning. Intervjuerna ska ge svar på frågor om synen på matchning som metod, krav och förväntningar på en matchningsprocess samt hur matchning som metod kan användas.


Resultaten av punkterna 1-7 kommer att visa hur behoven och förutsättningarna ser ut för att därefter användas i en genomförandeansökan tillsammans med alla tänkta nyckelaktörer.
Målsättning

Delmål 1/Idéutveckling
Resultatsammanställning av idéutvecklingsarbetet, vilket ska utgöra underlag att arbeta vidare från och bilda grund för utveckling av individinriktade matchningsmetoder.

Delmål 2/Samverkansavtal
Vi ska se över projektägarskapet och medfinansieringen för att säkerställa att alla samverkansparter är medvetna om och har beredskap för vad ett samarbete i ett genomförandeprojekt av den här omfattningen innebär såväl organisatoriskt som administrativt. Vi ser det som en strategisk nödvändighet att redan nu lägga grunden för att bygga starka förutsättningar för en implementering av resultaten efter ett genomförandeprojekt. Målet är att formulera ett samarbetsavtal mellan de medverkande kommunerna för att säkerställa implementeringen.

Delmål 2/Organisations- och strukturskiss
Vi ska ta fram ett underlag som beskriver hur ett matchningsarbete bör organiseras när det gäller styrning, ledning, utveckling, samordning av resurser och insatser samt strategisk planering i ett genomförandeprojekt. Den förväntade effekten är ett förslag på hur vi ska organisera samverkansarbetet utifrån nyckelpersoner och funktioner samt indelning av ansvarsområden som är nödvändiga för en individeffektiv och framgångsrik samverkan mellan alla inblandade samarbetspartner. Målet är att skapa ett arbetssätt som ska underlätta och effektivisera individens väg till ett arbete.

Delmål 3/Dialog med centrala aktörer
Arbetsgruppen kommer att föra regelbunden dialog och återkoppling med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra centrala aktörer i medverkande kommuner. Målet är att skapa en gemensam bild av vilka strukturella arbetssätt, områden och insatser som behöver utvecklas i syfte att lägga grunden för ett effektivt matchningsarbete.

Delmål 4/Spridning
I slutskedet av förprojekteringen samla berörda aktörer till en redovisning av resultaten och fortsatta diskussioner inför ett genomförande. Till detta tillfälle avser vi att bjuda in andra projekt som ligger nära vårt eget. Om vi kommer fram till att det föreligger behov av strukturförändringar kommer Regionalfonden att bjudas in.

Delmål 5/Genomförandeansökan
Förprojekteringen ska leda fram till en genomförandeansökan.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska börja med att kompetensutveckla arbetsgruppen genom att arrangera en utbildningsdag som ska resultera i en handlingsplan som tydligt anger nödvändiga åtgärder som behöver vidtas inför det fortsatta arbetet.
Utbildningsdagen ska vidare visa vilka attitydförändringar som krävs samt ge förslag på rutiner som behöver inrättas inför ett genomförandeprojekt.

När det gäller tillgänglig information och kommunikation kommer vi som ett första steg göra en inventering av medverkande kommuners beredskap att ta fram information i alternativa format.

En inventering över medverkande kommuners policydokument avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder ska också genomföras. En inventering av det slaget kommer att visa om kommunerna om och i så fall vilka brister som föreligger samt om någon kommun omedvetet exkluderar någon funktionshindrad grupp. Därefter ska en åtgärdsplan upprättas.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen kommer vi inte att genomföra några transnationella aktiviteter.

Medfinansiärer

 • Utbildning och arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Centraladministration/Nestor FoU Center
 • Försörjningsstöd,bedömning,aktivering
 • Kommunkontoret Nykvarn
 • Kommunstyrelsen- Huddinge/olika verksamheter
 • Nynäshamns KompetensCentrum
 • Tyresö kommun

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö