Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Matchning Södertörn - Arbetskraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtbildning och arbetsmarknad
KontaktpersonAnne-Marie Johansson Hernander
E-postanne-marie.johansson@botkyrka.se
Telefonnummer08-530 627 64
Beviljat ESF-stöd15 196 968 kr
Total projektbudget38 727 140 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2012-04-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Matchning Södertörn är ett projekt mellan de åtta kommunerna, Arbetsförmedlingen och näringslivet på Södertörn. Målsättningen med projektet är en gemensam matchningsorganisation vilket förutsätter ett brett och fördjupat samarbete över kommun och myndighetsgränser i nära samverkan med arbetsgivare.

Bakgrund

Under hösten 2007 togs ett regionalt utvecklingsprogram för Södertörn fram i syfte att belysa gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Samtliga kommunfullmäktige i regionens åtta kommuner har ställt sig bakom det regionala utvecklingsprogrammet.

Inom ett av programmets strategiska utvecklingsområde återfinns under rubriken olikhet och mångfald målet om att gemensamt arbeta för att bryta diskriminerande inslag på arbetsmarknaden. I beskrivningen slås fast att det finns skevheter och strukturella hinder i arbetsmarknadens sätt att fungera vilket gör att arbetsgivare och arbetssökande inte når varandra fullt ut. Resultatet blir att betydelsefull kompetens går förlorad då arbetsgivaren inte får den arbetskraft som efterfrågas samtidigt som arbetssökande inte får ta del av de arbeten som han/hon har kompetens inom. För att hitta nya angreppssätt och arbetsmetoder för problemen på arbetsmarknaden kom uppdraget om en gemensam matchningsorganisation på Södertörn.

Utifrån uppdraget om en matchningsorganisation har en förstudie genomförts under hösten 2008 med deltagande aktörer från samtliga åtta kommuner samt Arbetsförmedlingen på Södertörn. Syftet med förstudien har varit att ta reda på förutsättningar och utvecklingsområden för att kunna organisera hur resurser och gemensamma insatser ska fungera inom ramen för en planerad matchningsorganisation. Syftet har även varit att se över de bakomliggande strukturella hinder som identifierats på arbetsmarknaden och vilken betydelse dessa kan få för den enskilda individen och vägen till ett arbete.

Under hösten har arbetet med förstudien resulterat i en precisering av målgrupp för ett kommande genomförande. Projektets aktiviteter och insatser kommer att riktas till gruppen nyanlända individer. Förslaget och därefter beslutet av projektets målgrupp har skett genom dialog med deltagande aktörer i förstudien, både arbetsgrupp och styrgrupp, varför det också finns en gemensam samstämmighet till förslaget. Målgruppen nyanlända är heterogen och här återfinns individer med varierande bakgrund, utbildning och yrkeskunskaper och gruppen står för en viktig arbetskraftsresurs för hela Stockholms län. Trots detta är det denna grupp som i en situation av hög arbetslöshet ligger i riskzonen för att i mindre utsträckning få ta del av de lediga jobben. Här kan bland annat sämre kunskaper i svenska, oklarheter kring den arbetssökandes tidigare utbildning- eller yrkeskunskaper samt få eller ringa kontakter med olika arbetsgivare vara bidragande orsaker till gruppens svårigheter att komma ut i arbete. Likaså kan varierande diskriminerande faktorer, t.ex. vid ett rekryteringsförfarande, samt arbetsgivares ringa erfarenheter av att anställa med mångfald göra att nyanländas position på arbetsmarknaden försvagas.

För att få till stånd ett välfungerande matchningsarbete för målgruppen nyanlända krävs ökad samverkan och struktur mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och näringslivet på Södertörn. Som en del i det gemensamma uppdraget om en matchningsorganisation har ytterligare ett projekt arbetats fram, med aktiviteter och insatser riktade till regionens näringsliv, vilket under hösten beviljats delfinansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden. I näringslivsdelen är företagsbesök, mindre behovsanalyser och arbetsmässor centrala delar för att ta reda på arbetsgivarens behov av arbetskraft och kompetens. Arbetet i näringslivsdelen kommer att ha en direkt koppling till de matchningsinsatser som arbetssökande ska kunna ta del av inom ramen för ett genomförande av detta projekt. Genom ett nära samarbete mellan delprojekten, och med koncentration på målgruppen nyanlända, är målet att synliggöra målgruppens kompetens för arbetsgivaren och få till stånd en snabbare arbetsmarknadsetablering vilket gynnar både arbetsgivare och arbetssökande.

När det gäller kommunernas och Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända råder det ibland oklarheter kring målgruppens behov av olika matchningsinsatser samt vilken aktör som ska tillhandahålla dem. Detta kan resultera i att det finns ett varierande behov av insatser som ingen av aktörerna tillhandahåller t.ex. fördjupade arbetsmarknadskunskaper, CV-seminarier samt coachning i samband med en anställningsintervju. På samma sätt kan ovanstående resultera i att aktörerna tillhandahåller likartade insatser till målgruppen utan att vetskap finns om detta. Kommunerna på Södertörn tillhandahåller idag varierande matchningsinsatser, inte bara för gruppen nyanlända, och omfattningen är kopplat till storlek på kommun samt antalet personer som är i behov av arbetsmarknadsinsatser. En av förstudiens slutsatser och sedermera delmål för genomförandet har varit att hitta former för att utbudet av matchningsinsatser ska bli mer likvärdigt för den arbetssökande oavsett vilken kommuntillhörighet som han/hon har.

Utifrån det identifierade behovet av ökad samverkan mellan deltagande aktörer har ett av förstudiens mål följaktligen också varit att se över nuvarande samverkansområden, tänkbara utvecklingsområden samt ta fram ett förslag till en kommande beslutsorganisation för projektet. En mindre kartläggning genomfördes under hösten där nuvarande samarbete mellan respektive kommun och Arbetsförmedlingens lokalkontor undersöktes genom besök och mindre intervjuer. Kartläggningen visade att det finns skillnader mellan kommunerna och att intensiteten i samverkan ofta varierat över tid. Besöken resulterade även i flera förslag till insatser och aktiviteter där samverkan med fördel skulle kunna förbättras och på så sätt även påskynda processen för bland annat nyanlända individer att komma ut i arbete. Förslagen har i stor utsträckning även kommit att påverka innehållet på de gemensamma matchningsinsatser som ska tillhandahållas inom ramen för projektet. Likaså skulle samverkan bidra till ett ökat kunnande om vilka insatser och aktiviteter som respektive aktör tillhandahåller vilket ger möjlighet för kompletterande snarare än konkurrerande insatser till målgruppen under den aktuella perioden som arbetssökande.

När det gäller beslutsorganisation för projektet har en gemensam styrgrupp tagits fram, med representanter från kommunerna, Arbetsförmedlingen samt Företagarna och Handelskammaren i regionen. Uppdraget för styrgruppen är att arbeta för helheten i matchningsorganisationen vilket betyder att styrgruppen är beslutande för båda genomförandeprojekten inom ramen för regional- och socialfonden.
Likaså har en gemensam utvecklings- och förankringsgrupp bildats, vilken ersätter projektets tidigare arbetsgrupp, och kommer att arbeta med fortlöpande frågor i de båda genomförandeprojekten. Förhoppningen är även att det ska bildas ett gemensamt projektkansli där projektledningen för respektive genomförandeprojekt kommer att arbeta tillsammans.

Syfte

Utifrån uppdraget i om en gemensam matchningsorganisation på Södertörn är det betydelsefullt att kunna arbeta med uppdraget i projektform tillsammans med både deltagande och samverkande aktörer. Syftet med genomförandeprojektet, både i social- och regionalfonden, blir således att kunna pröva nya metoder och arbetssätt inom ramen för matchning vilka till en början avgränsas till att omfatta en mindre målgrupp. Genom att kontinuerligt utvärdera de arbetsprocesser, metoder och insatser som ingår i genomförandet är syftet att behålla och ta tillvara det som visat sig framgångsrikt i matchningsarbetet. Detta aktualiseras då arbetet övergår från projektform till att vara en del i kommunernas och Arbetsförmedlingens befintliga verksamheter.

Syftet med genomförandeprojektet, både i social- och regionalfonden, är också att kunna arbeta strukturerat kring frågor som är kopplade till olikhet och mångfald samt diskriminering. Mångfaldsfrågor har ett stort utrymme i näringslivsdelen och kommer att ingå som en del i de möten och behovsanalyser som är kopplade till arbetsgivaren. Likaså är det ett syfte i genomförandet av arbetssökandedelen att kunna lyfta fram mångfald- och diskrimineringsfrågor, se till bakomliggande orsaker samt visa på målgruppens betydelse för företags och arbetsplatsers utveckling.

Slutligen är samverkan, och att skapa hållbara former för detta, ett av projektets syften. För att påskynda den arbetssökandes, i vårt fall nyanländas, väg ut i arbete krävs en sammanhållen kedja av insatser från både kommun och Arbetsförmedlingen. En av förstudiens slutsatser var att samverkan finns mellan samtliga kommuner och deras respektive Arbetsförmedling men att detta varierar över tid och rum. Under den treåriga projektperioden är det därför angeläget om att hitta hållbara men inbyggt flexibla former för samverkan vilket blir en stabil grund att bygga vidare på då arbetet övergår från projekt till befintlig verksamhet.

Målsättning

Projektets två huvudmål är:

1. att snabbare få till stånd en arbetsmarknadsetablering för gruppen nyanlända arbetssökande
2. att nyanlända ska ha samma möjlighet att få ta del av de lediga jobben som andra arbetssökande på arbetsmarknaden

Detta kommer att mätas utifrån följande indikatorer:

40 % antalet deltagare skall vara i arbete 90:e dagen efter avslutad projektperiod (se förklaring nedan)
10 % antalet deltagare skall vara i reguljär utbildning eller studier efter avslutad projektperiod
10 % av antalet deltagare skall vara i arbetsmarknadspolitisk aktivitet efter avslutad projektperiod
65 % av antalet deltagare upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat genom deltagande i projektet

Förklaring: med projektperiod avser vi här när individen lämnat projektet vilket inte behöver innebära att de medverkar hela projektperioden ut dvs. sex månader

För att kunna följa de individer som deltar i projektet ska samtliga vara anmälda på Arbetsförmedlingen där de får en specifik projektkod i systemet. Detta underlättar arbetet med utvärdering då det går att följa deltagarna under och efter projekttiden.

Huvudmålen är också nedbrutna i fyra delmål som är kopplade till samverkan, mångfald, likvärdighet i utbud av service riktat mot målgruppen och strukturell förändring.

Arbetet med samverkan och likvärdighet i utbud och målsättningar för detta:

a. samverkan inom kommunen med målsättning om att involvera fler enheter och förvaltningar i uppdraget om nyanländas etablering på arbetsmarknaden
b. samverkan mellan kommunerna på Södertörn med målsättningen att kunna erbjuda nyanlända arbetssökande en likvärdig service i matchningsarbetet
c. samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen med målsättningen om tydlig ansvarsfördelning, motverka parallella strukturer och bättre kunna komplettera och stötta varandra i arbetet med matchning
d. en aktiv samverkan mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra intressenter

Arbetet med mångfaldsfrågor i projektet och målsättningar till detta:

1. att medarbetare i projektet har fått fördjupade kunskaper i de frågor som är kopplade till diskriminering och arbetsmarknaden
2. att mångfaldsfrågor beaktas i projektets alla delar bl.a. tillsättandet av arbetsgrupper, referensgrupper etc.
3. att kunskaper och erfarenheter som projektet blir bärare av ska spridas vidare till deltagande och samverkande aktörer samt andra intressenter

Strukturpåverkan till följd av projektet och med målsättningen:

1. att de kunskaper och erfarenheter som visat sig framgångsrika inom projektet ställs till de lokala-, regionala-, och nationella aktörernas förfogande i det fortsatta etableringsarbetet
2. att resultatet som tillhandahålls aktörerna kan ge en tydlig bild av vilka metoder som är verkningsfulla för nyanlända arbetssökandes etablering på arbetsmarknaden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien genomfördes ett seminarium i tillgänglighetsfrågor för samtliga representanter i arbetsgruppen. Syftet var ökade kunskaper gällande tillgänglighet och hur dessa frågor kan integreras i ett kommande genomförandeprojekt.

När det gäller tillgänglighetsfrågor har ett flertal av kommunerna på Södertörn framtagna tillgänglighetspolicys eller tillgänglighetsplaner som årligen följs upp och arbetas med. I några av kommunerna finns även tillgänglighetssamordnare samt tillgänglighetsguider där kommuninvånarna kan ta del av statistik gällande tillgängligheten i offentliga lokaler och anläggningar. Likaså har Arbetsförmedlingen en nyligen framtagen tillgänglighetspolicy som arbetats fram utifrån de riktlinjer som angivits av Handisam (verksamhet, information, kommunikation och lokaler). Till policyn, som berör både intern och externt arbete, finns även en åtgärdsplan som sträcker sig fram till och med 2010.

När det gäller tillgängligheten under genomförandet kommer projektet att säkerhetsställa att samtliga lokaler som nyttjas ska vara anpassade efter de krav som bland annat anges i de tillgänglighetspolicys som finns i respektive kommun alternativt de riktlinjer som fastställts av Handisam. Detta gäller bland annat:

- Dörrar
- Belysning
- Hissar
- Trappor
- Ramper
- Skyltar
- Toaletter

När det gäller den information som förmedlas under projektet, både till medarbetare samt deltagare, ska denna vara enkel och mottagliga för samtliga personer. Förhoppningen är även att det ska finnas alternativa informationskällor till dem som har antingen nedsatt hörsel eller är synskadade.

Under projektperioden kommer ytterliggare seminarium/utbildningsdag att hållas för att ge alla medarbetare i projektet ökade kunskaper i tillgänglighetsfrågor kopplat till arbetsmarknad samt bemötande av personer med olika funktionshinder. Om projektet Processtöd för tillgänglighet, ett samarbete mellan Handisam och Handikappförbundet, beviljas finansiering och startar som treårigt projekt kommer även genomförandet att innebära en nära kontakt med dem. Dessa kan, utöver kommunernas egna tillgänglighetssamordnare, vara behjälpliga under stora delar av projektperioden då frågor gällande tillgänglighet och funktionshinder uppkommer, vid korrigering av eventuella brister som behöver åtgärdas samt för att ta del av utvecklingen kring frågor som rör tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Målsättningen med jämställdhetsarbetet under genomförandet, både för medarbetare och deltagare, är att det ska ske i enlighet med de jämställdhet- och likabehandlingspolicys som finns framtagna i respektive kommun på Södertörn samt för Arbetsförmedlingens verksamheter.

Detta medför att genomförandeprojektet kommer att bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och likabehandling i projektets alla delar.

Detta innebär:

- Nolltolerans mot diskriminering på grund av kön
- Samtliga i styrgrupp, utveckling- och förankringsgrupp, samt övriga arbetsgrupper tar sitt ansvar att främja jämställdhet och likabehandling i det löpande arbetet
- Medarbetare i projektet har goda kunskaper om jämställdhet och likabehandling och kan omsätta detta i praktiken
- Jämställdhetsperspektivet finns med i alla led av planeringsarbetet samt utförandet av de insatser som ska genomföras i projektet. För de deltagare som saknar kunskaper om jämställdhetsarbete- och politik i Sverige ska projektet kunna tillhandahålla mindre seminarium för detta.
- Resultatet av projektet kommer att redovisas könsuppdelat

Resultatet av jämställdhet- och likabehandlingsarbetet är en central del i projektet och kommer att utvärderas löpande tillsammans med frågor gällande mångfald och likvärdighet. Här kommer utvärderingen både att belysa det mer allmänna aspekterna, för det interna löpande arbetet och den upplevda känslan av jämställdhet, samt den direkta måluppfyllelsen av personer i arbetet utifrån en könsuppdelad statistik. Slutligen kommer utvärderingen även att se till tänkbara effekter av jämställdhetsarbetet i projektet i ett längre perspektiv vilket kan ge effekter för både kommunernas och Arbetsförmedlingens kommande interna och externa jämställdhetsarbete.

Medfinansiärer

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedlingen Haninge
 • Arbetsförmedlingen Huddinge
 • Arbetsförmedlingen Nynäshamn
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Centraladministration/Nestor FoU Center
 • Försörjningsstöd,bedömning,aktivering
 • Kommunkontoret Nykvarn
 • Kommunstyrelsen- Huddinge/olika verksamheter
 • Nynäshamns KompetensCentrum
 • Tyresö kommun
 • Utbildning och arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • FÖRETAGARNA SÖDERTÄLJE NYKVARN
 • Sektionen för omvårdnad
 • Stockholms handelskammare

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö