Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MOFC - Matching lack Of Future Competence

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLB Karriär AB
KontaktpersonJan Lager
E-postjan.lager@lbkarriar.se
Telefonnummer0498201780
Beviljat ESF-stöd6 512 014 kr
Total projektbudget15 380 014 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Inom EU finns det arbetskraftsförflyttningar inom olika länder, denna förflyttning av arbetskraft inom EU är en möjlighet för både EU:s medborgare och medlemsstater. Demografin inom EU visar att andelen äldre medborgare ökar samtidigt som andelen yngre personer i arbete minskar. Kommande behovet av personal inom vårdsektorn utgör en kompetensbrist i många länder, regioner och kommuner. Projektet är transnationellt både i Balticum och Sverige för att sammanställa de olika rekryteringsbehov och kompetenser som finns inom vård och omsorgssektorn. Projektet skall hitta former för samarbete i Östersjöregionen genom kompetensöverföring och samverkan mellan de olika regionerna, kommunerna och länderna.

Vi ser möjligheten att matcha det kommande personalbehovet med grupperna som står utanför arbetsmarknaden och hitta en rekryteringsbas för yrken inom vård och omsorg. Tillsammans med samverkanspartner skall vi erbjuda utbildning, introduktion och praktikplatser inom vård- och omsorgssektorn

Bakgrund

BAKGRUND
Inom EU finns det arbetskraftsförflyttningar inom olika länder och yrkeskompetenser. Denna gränslösa förflyttning av arbetskraft inom EU är en möjlighet för både EU:s medborgare och medlemsstater, se nedan Balticum.

Den andra delen är det kommande behovet av personal inom vårdsektorn.
Demografin inom EU:s medlemsstater visar att andelen äldre medborgare ökar samtidigt som andelen yngre personer i arbete minskar. Se bilaga "Demografi i EU" och nedan Vård och omsorg

Balticum
Vi vill undersöka hur ett samarbeta kan ske med de baltiska staterna, främst Lettland. Gotland som tidigare var en av EU:s östra gränser har sedan de baltiska staternas inträde i unionen 2003 blivit ett nav mitt i Östersjön. Under sommaren 2011 kommer en flyglinje direkt från Visby att trafikera Riga, detta är ytterligare ett bevis på att Gotland kan bli en central del av kommunikation i Östersjöområdet

Vård och omsorg
Under 2010 var det 125.000 svenskar som fyllde 65 år, vilket är rekord. Så fortsätter det fram till 2014. Det är Rekordgenerationen, de stora 40-talistkullarna födda 1945 till 1949, som når pensionsåldern. Samtidigt börjar 70-talisterna inta chefspositioner och allt fler 80- och 90-talister ska komma in i arbetslivet.

Det kommer att vara ett ökat vårdbehov samtidigt som gruppen arbetsföra minskar, genom väl avvägda programinsatser kan vi rekrytera personal till såväl sjukvård som hemvård. Det blir underskott på personal!


Vi kommer kartlägga det exakta behovet som finns av vård- och omsorgspersonal inom främst region Gotland men även med kommuner i Stockholm och privata vårdgivare. För att projektet skall kunna genomföras krävs det att vi skapar ett nära och kreativt samarbete med våra samarbetspartners. Praktikplatser skall genom detta samarbete kunna garanteras innan deltagare knyts till projektet. Genom att öka möjligheten för ett arbete i regionen/kommunen kan deltagarna dels få en egenförsörjning och få möjlighet att bo kvar på sina hemorter.


DET VILL SÄGA:
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT PROJEKTET SKALL GENOMFÖRAS ÄR ATT VI KAN ERBJUDA PRAKTIKPLATSER TILL SAMTLIGA DELTAGARE!

MOBILISERINGSFAS
Balticum
Förankring av projektet transnationellt i både Lettland och på Gotland genom att sammanställa de olika rekryteringsbehoven som finns i respektive region/land och hitta former för samarbete i Östersjöregionen.

Hur kan vi samverka genom kompetensöverföringar mellan de olika länderna? Vad kan vi på Gotland lära oss av våra grannar i öst och vilken kunskap kan vi dela med oss mellan de olika länderna? Vi vill med Gotland som bas tillsammans med regioner och storstadskommuner testa en modell som kan överföras nationellt och transnationellt. För oss känns det naturligt att då knyta vårt grannland Lettland till detta projekt.

Vård och omsorg
I nuläget har vi problem med en hög arbetslöshet och särskilt hög bland ungdomar. I ungdomsgruppen finns en andel som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Här finns de som slutfört gymnasieutbildning, inte har fullföljt sin utbildning samt de som inte ens påbörjat gymnasieutbildning. I ungdomsgruppen har vi också s.k. "dropouts" dvs. ungdomar som inte "finns" med någonstans i samhället (arbetsförmedling, socialförvaltning, bostadsregistrering osv.).

Bland våra arbetssökande med utländsk bakgrund finns det personer som har adekvat utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från sina hemländer inom vårdsektorn. Denna kompetens är mycket värdefull för oss i Sverige och kan inte underskattas.

Vi ser möjligheten att matcha kompetensbehovet med grupperna som står utanför arbetsmarknaden. Här ser vi en potential att tillsammans med regioner och kommuner hitta en rekryteringsbas för yrken inom vård och omsorg.

Syfte

HUVUDSYFTE
Syftet med projektet är att kunna erbjuda möjligheter för arbetssökande inom aktuella regioner och kommuner en möjlighet att närma sig arbetsmarkanden och att pröva och utarbeta framtida arbetskraftsbehovet inom vård och omsorg. Den demografiska verklighet som vi lever i visar att behovet av personal inom vård och omsorgssektorn kommer att öka i den takt som befolkningen blir äldre och pensionsavgångarna ökar. Här kan projektet bli utjämningseffekt under kommande år.

Projektets ska genomförs i första hand på Gotland och jämförs i erfarenhetsutbyte med kommuner i södra stor stockholm (Huddinge, Nacka, Botkyrka) och med Lettland, Riga, transnationellt. Det innebär möjligheter för arbete för regionen/kommunens egna medborgare och samtidigt en rekryteringsbas för främst vård och omsorgssektorn inom regionala, kommunala och privata verksamheter.

Projektet skall genomföras i ett nära och konkret samarbete med samverkanspartnerna (regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsföretag). Genom det nära samarbetet med samverkanspartnerna med garanterade praktikplatser och aktivt arbetssökande blir projektet en språngbräda för de arbetssökande i regionen/kommunen.

Målsättning

Projektets delmål nummer ett
- är att efter de tre första månaderna ha 75 % av deltagarna placerade på av samarbetspartners anvisade praktikplatser. Resterande 25 % skall genom individuell handledning ha en plan för sitt fortsatta arbetssökande.
- är att genom ett aktivt samarbete med Balticum, främst Lettland, kunna bredda arbetsmarkanden för medborgare i bägge länderna.
Syftet är att ha ett mätbart resultat tidigt i projektet och att snabbt kunna återrapportera till Styrgruppen

Projektets delmål nummer två
- är att efter sex månader har 90 % av deltagarna varit ute i praktik. Resterande 10 % skall ha fortsatt individuell handledning för sitt fortsatta arbetssökande.

Syftet är att efter praktiktiden kunna utvärdera projektet och kunna göra eventuella justeringar i vår process och öka kontakterna mellan samverkansparterna

Projektets slutmål
- är att deltagarna efter genomgången process skall ha en lösningsgrad (arbete, studier etc) på minst 60 %.
Syftet är att deltagarna i programmet skall genom praktikplatser hos samarbetspartners vara en rekryterings bas för tjänster inom vård och omsorg i regionen/kommunen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt har tagits med esf:s projektstöd för tillgänglighet i syfte att på bästa sätt kunna förbereda och anpassa oss till projektets deltagare.
Vi kommer att hyra lokal som är anpassad för personer med funktionshinder. Innan vi vet vilka hinder vi kommer att möta så är det svårt att ange vilka specifika resurser som krävs. Vi har både ekonomisk och pedagogisk beredskap för att möta upp det ev. särskilda insatser som krävs.
Vårt arbetssätt utgår alltid från respektive deltagares förutsättningar och behov.

Jämställdhetsintegrering

MOBILISERINGSFAS
Utbildning och andra insatser kommer att diskuteras och planeras med esf:s processtöd för jämställdhetsfrågor.
Vid mobiliseringsfasen skall hänsyn tas till den snedfördelning som finns inom vård och omsorgssektorn i Sverige. För att aktivt uppmuntra en jämn könsfördelning av deltagarna i projektet ska vi tillsammans med våra samarbetspartners i möjligaste mån fördela platserna i programmet så det blir könsneutralt.

I det transnationella arbetet, Balticum, kommer vi att undersöka hur man aktivt arbetar med EU:s direktiv om jämställdhet i dessa länder. Här kan vi samverka tillsammans med Lettiska samverkanspartner för att ändra värderingar och attityder om vad som är kvinnligt och manligt.

GENOMFÖRANDE
För att aktivt verka för ett jämställt samhälle är det viktigt att i projektet bortser från värderingar och attityder som på indikerar ett ojämlikt beteende. Vid genomförande av projektet skall varje del av utbildning eller grund för praktikplacering skall utgå från den enskilde individens möjligheter och personliga egenskaper, inget annat.

Transnationellt samarbete

Genom ett transnationellt arbete och den fria rörligheten inom EU kan vi skapa ett berikande och förnyande samarbete med bl.a. Balticum. Samarbetet kan genomföras genom aktiviteter som syftar till att hitta rätt kompetens för arbetsgivare i Sverige och Lettland. Det innebär mervärden för den enskilde individen, inte bara möjlighet till självförsörjning utan även en möjlighet att få en tillhörighet i samhället.

Vi kan tillsammans med våra samarbetspatrners organisera besök i Lettland för att genomföra en kartläggning av möjligheterna till samarbete. Denna studie kan finansieras genom olika fonder, arbetsförmedlingen eller annan finansiär.

Lärdomarna i förstudien skall integreras i projektet både i mobiliseringsfasen, genom fördjupade kontakter, och i genomförande, genom upparbetade kanaler.

MOBILISERINGSFAS
Fördjupa kontakter med de Lettiska samverkanspartnerna och hitta vägar för rörlighet både från Sverige till Lettland och från Lettland till Sverige. Tillsammans med samverkanspartner i Lettland kan vi skapa ett utbyte av idéer och erfarenheter med regioner/kommuner som så sätt integreras i projektet.

OBS syftet med detta projekt är inte att ”importera” arbetskraft till Sverige utan att skapa en öppna och uppriktiga kontakter mellan länderna med Gottland som nav.

GENOMFÖRANDE
Genom att skapa en ny typ arbetsmarkand inom Östersjöregionen kan vi skapa ett mervärde både för den enskilda deltagaren så väl som för de arbetsgivare som finns i regionen. De aktiviteter som vi planerar att genom föra kommer att skapa ett berikande samarbete mellan de olika samverkanspartnerna i projektet och bidra till att skapa arbetstillfällen i regionen.
Konkret kan det betyda att vi i Lettland kan hitta möjligheter för arbetssökande i Sverige och vise versa.
Genom att interagera de lärdomar som vi fått i mobiliseringsfas i genomförandefasen kan vi hitta rätt och lämplig utbildning för deltagarna i projektet. Oavsett om deltagaren skall arbeta i Sverige eller Lettland.

Medfinansiärer

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedlingen Nacka
 • LFC Visby/Norrköping
 • Lokalkontor Söderort

Samarbetspartners

 • Arbetsförm Botkyrka-Salem
 • Arbetsförmedlingen Nacka
 • Botkyrka kommun. Tumba gymnasiet samt vuxenutbildning.
 • Huddinge kommun
 • LFC Visby/Norrköping
 • Lokalkontor Söderort
 • Manpwer
 • Socialförvaltningen

Kommun

 • Botkyrka
 • Ekerö
 • Gotland
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker