Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lika villkor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAF - IT Enheten / Personalenheten
KontaktpersonOlivera Isak
E-postolivera.isak@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 46 33
Beviljat ESF-stöd17 016 856 kr
Total projektbudget42 094 802 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2013-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

För att öka sysselsättningen för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ansöker Arbetsförmedlingen om stöd via ESF-rådet. Övriga samverkanspartners är Handikappförbundens samarbetsorgan, Hjälpmedelsinstitutet och FöretagarFörbundet. Projektet har utarbetat en processmodell i syfte att öka sysselsättningen för målgruppen. Via projektet kommer deltagaren att få en stärkt självkänsla och ett ökat självförtroende, mer tillgång till sina färdigheter och ytterligare kunskaper om sina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och individuellt stöd i sitt jobbsökande. Projektet vill också påverka attityder till målgruppen genom att marknadsföra de olika former av anställningsstöd och hjälpmedel som finns hos Arbetsförmedlingen.

Bakgrund

I syfte att öka sysselsättningen för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ansöker Arbetsförmedlingen om stöd hos ESF-rådet. Målet är att 40 % av målgruppen i projektet skall få en anställning. Vi kommer att använda oss av en ny processmodell i samarbete med samverkanspartners. Projektet ”Lika villkor” ska genomföras på tre arbetsförmedlingar (Botkyrka Salem, Eskilstuna och Motala).

PROBLEM
Det tar lång tid för en arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att erhålla arbete.

Många arbetssökande upplever frustration över att de inte får tillräckligt med tid med handläggare på Arbetsförmedlingen. De önskar fler individuella samtal och praktiskt stöd i syfte att nå en lösning av sin situation.

Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat på Arbetsförmedlingen. Antalet öppet arbetslösa samt antalet i program med aktivitetsstöd uppgick i januari 2011 till 408 500 vilket var nästan 30 000 färre än samma månad 2010. Samtidigt har motsvarande antal personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökat under samma period från 152 300 till 165 000 personer.

För få arbetsgivare anställer personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

För de som har fått en anställning med lönebidrag händer det att anställningen avslutas inom de första månaderna. Individen är åter arbetssökande.

ORSAKER
Det tar i snitt 203 dagar i Botkyrka Salem, 306 dagar i Eskilstuna och 258 dagar i Motala tills funktionshinderkod är registrerad (dessa snitt är beräknade på underlag under perioden 2006-2010). Det här är en lång tid som individerna inte fått ta del av de insatser som är särskilt inriktade till arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket leder till att många blir långtidsarbetslösa.

Förändrade regler på Försäkringskassan har medfört att antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökat på Arbetsförmedlingen. De har tidigare varit sjukskrivna eller haft tidsbegränsad sjukersättning. Reformen har medfört ökade krav på nya arbetssätt och utvecklingsarbete inom Arbetsförmedlingen för att rusta målgruppen för arbetsmarknaden.

Det finns arbetsgivare som saknar kännedom om målgruppens resurser, kunskap om arbetsanpassning och de möjligheter till stöd som erbjuds via Arbetsförmedlingen, till exempel olika former av anställningsstöd och hjälpmedel.

Arbetsförmedlaren är för lite ute hos arbetsgivare vilket medför att Af inte har tillgång till tillräckligt många individanpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Det händer också att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt anpassade för individen vid en anställning med lönebidrag eller att arbetsgivaren inte har tillräckligt med kunskaper om individens behov.

LÖSNING
Projektet har utarbetat en processmodell med olika steg för projektdeltagaren i syfte att öka möjligheterna till arbete. Målet med processmodellen är att:
- ge projektdeltagaren insikt i sina färdigheter och en ökad motivation
- ge projektdeltagaren en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende
- ytterligare kunskaper om sina rättigheter och kunskaper på arbetsmarknaden
- projektdeltagaren ska få ett individuellt stöd i sitt arbetssökande
- att projektdeltagaren och arbetsgivaren ska få ett extra stöd under introduktionstiden vid en anställning

Projektet vill pröva och utveckla metoden ”Soft skills” samt att nyttja insatser från Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i syfte att stärka individen.

”SOFT SKILLS”
Metoden ”Soft skills” används på Arbetsförmedlingen i Holland och går ut på att ta fram individens personliga färdigheter såsom begåvning, personlighet, preferenser och intressen. Att fokusera på ”soft skills” kan innebära förbättrade matchningsmöjligheter utifrån dessa färdigheter. Målgruppen i Holland är personer som är osäkra på sin kompetens, sina yrkesmässiga intressen och/eller sin kapacitet.

UTVECKLINGSPROGRAM
Projektdeltagaren påbörjar ett fyra veckors utvecklingsprogram som är upphandlat via extern aktör. Syftet med utvecklingsprogrammet är att deltagaren ska öka sina möjligheter att få arbete bland annat genom att få en bättre självbild, ökad motivation och nya kunskaper.

INSATSER FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN
HSO bidrar med insatser under och efter utvecklingsprogrammet i syfte att stärka deltagaren. I projektet erbjuder HSO sitt stöd till projektdeltagarna vilket är ett annorlunda tillvägagångssätt. Vanligtvis är det individerna själva som söker sig till handikappförbunden för att få stöd i olika frågor.

INDIVIDUELLT STÖD VIA PROJEKTHANDLEDARE
Projektdeltagaren kommer att få en handledare under projekttiden. Det huvudsakliga målet är att projektdeltagaren ska få en anställning. Det är också viktigt att projektdeltagaren bibehåller fokuseringen från utvecklingsprogrammet och upprätthåller aktivitetsnivån för att öka möjligheterna till arbete.

ÖKA FÖRSTÅELSE FÖR MÅLGRUPPEN
För att öka förståelsen för målgruppen kommer projektet att anlita ambassadörer från Handisam att besöka berörda arbetsförmedlingar och arbetsgivare. Ambassadörer är personer som lever med en psykisk funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med projektet är att tillsammans med samverkanspartners skapa en ny processmodell för att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Målsättning

MÅLSÄTTNING UNDER MOBILISERINGSFASEN
DELTAGANDE I PROJEKTET
Målet är att sätta ihop en testgrupp på 12 projektdeltagare på Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem. Målet är att representanter från testgruppen och/eller målgruppen kommer att involveras i projektplaneringen.

METOD
Målet är att utveckla innehållet i metoden tillsammans med samverkanspartners, förbereda projektorganisationen och förankra projektets metod.

MÅLSÄTTNING UNDER GENOMFÖRANDEFASEN
DELTAGANDE I PROJEKTET
Målet är att 120 deltagare per år och projektort ska delta i projektet. Det motsvarar en totalsiffra på 720 deltagare under genomförandefasen.

KOMMA NÄRMARE ARBETSMARKNADEN
Målet är att projektdeltagaren via projektet kommer att öka sina möjligheter till arbete genom att få verktyg att bättre hantera sin situation och utveckla sin förmåga. Målet är att projektdeltagaren kommer att få en ökad självkännedom, mer kunskaper om sina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden, tillgång till sina färdigheter på ett annat sätt än tidigare samt att få ett individuellt stöd i sitt jobbsökande.

ARBETE
Målet är att 40 % av projektdeltagarna har erhållit en anställning inom 30 dagar efter att de lämnat projektet.

PRAKTIK
Målet är att 60 % av projektdeltagarna ska praktisera på en arbetsplats under projektperioden.

METOD
Målet är att projektet ska ha en via samverkan utarbetad processmodell som innehåller identifiering av ”soft skills”, ett utvecklingsprogram, insatser via HSO, insatser via ambassadörer från Handisam och uppföljningar hos arbetsgivare. Projekthandledarna arbetar halvtid med att stötta projektdeltagaren i sitt jobbsökande och halvtid med att utveckla arbetsgivarkontakter där marknadsföring av målgruppen är en viktig komponent.

ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR MÅLGRUPPEN
Målet är att personalen på Arbetsförmedlingen ska få en ökad förståelse för målgruppen via ambassadörer från Handisam. Målet är också att arbetsgivare via insatser i projektet från HSO och projekthandledare från Af kommer att få en ökad kunskap om målgruppens resurser och de stöd som finns tillgängliga via samverkanspartners.

RESULTAT, SPRIDNING OCH IMPLEMENTERING
Med förhoppning om en framgångsrik metodik i syfte att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga avser projektet att sprida metodiken internt och externt för möjlighet till implementering i ordinarie verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är en central del i projektet med tanke på målgruppen. Kontakt har tagits med Processtöd Tillgänglighet inför denna ansökan. Projektet kommer att anlita Processtöd Tillgänlighet i såväl mobiliseringsfasen som genomförandefasen i syfte att hålla workshops för personalen. Målgruppen kommer även att involveras för att öka deras delaktighet och ansvarstagande. Målet är att göra en fördjupad analys av tillgänglighet i projektet (fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet) och för att utbilda personalen med resultat i en åtgärdsplan. HSO och Hjälpmedelsinstitutet bidrar sina goda kunskaper i tillgänglighet för personer med funktionshinder till ett ökat lärande i projektet.

Projektet kommer att bedrivas i Arbetsförmedlingens lokaler. Arbetsförmedlingen har tillgängliga lokaler. Det är viktigt att erbjuda rätt stöd till arbetsgivarna via exempelvis ergonomer.

Det är viktigt att rekrytera personal till projektet som har goda kunskaper och erfarenheter av arbete med personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Informatören ansvarar för att ta fram en kommunikationsplan. Där är det viktigt med ett tillgänglighetsperspektiv. Det kan handla om att öka tillgängligheten vid konferenser.

Jämställdhetsintegrering

Se tidigare beskrivning av jämställdhetsintegrering. Projektet avser att arbeta aktivt ur ett jämställdhetsperspektiv med stöd av en utvärderare.

Transnationellt samarbete

Kontakt är etablerad med Arbetsförmedlingen i Holland via Internationella staben på Arbetsförmedlingens huvudkontor angående metoden ”Soft skills”. Dessa kontakter kommer att utvecklas i mobiliseringsfasen. Planen är att ett antal personer kommer att åka till Holland under mobiliseringsfasen för att ta del av erfarenheter av metoden.

Projektet har för avsikt att anlita en extern aktör för att hitta transnationella partners helst inom Östersjöregionen under genomförandefasen. Den externa aktören kommer att sätta ihop ett program med insatser till deltagarna. 10 projektdeltagare från varje kommun kommer att följa med på resorna under genomförandefasen. Syftet med de transnationella resorna är att stärka individen, utbyta kunskaper och erfarenheter samt att utveckla metoder inom projektet.

Genom ett transnationellt arbete kommer projektet dels att kunna sprida kunskaper och erfarenheter, dels att få nya kunskaper och erfarenheter. Det är en möjlighet att finna gemensamma lösningar till att öka sysselsättningen för målgruppen samt att höja blicken och få del av det som händer i vår omvärld.

Medfinansiärer

  • Arbetsförm Botkyrka-Salem
  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Arbetsförmedlingen i Motala

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen hk
  • Företagarförbundet
  • Handikappförbundens samarbetso

Kommun

  • Botkyrka
  • Eskilstuna
  • Motala