Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lärlingsutbildning för unga utanför

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonAnna Almén
E-postanna.almen-bergstrom@stockholm.se
Telefonnummer08-50835821
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien ”Lärlingsutbildning för Unga utanför” ämnar göra en problem- och behovsanalys med fokus på befintliga lärlingsutbildningar och vad som krävs för att målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar ska fullfölja och klara dessa. Särskild fokus ska ligga på de inom målgruppen som saknar känd aktivitet. Syftet är att kartlägga befintliga lärlingsutbildningar och identifiera behov av insatser och vad dessa bör innehålla för att skapa förutsättningar för målgruppen att börja lärlingsutbildningar samt fullfölja och slutföra dessa. Arbetsmarknadsförvaltningens erfarenhet från tidigare projekt är att målgruppen har svårt att tillgodogöra sig befintliga lärlingsutbildningar och slutföra dem. Ambitionen är att förstudien ska leda till att fungerande metoder och arbetssätt identifieras och långsiktigt implementeras. Förstudien kommer särskilt att utreda möjligheterna kring modeller som supported employment och supported education.

Bakgrund

Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om finansiering från Europeiska socialfonden för att genomföra en förstudie med fokus på att utveckla det befintliga systemet för lärlingsutbildningar med sikte på unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

Förstudien ämnar göra en problem- och behovsanalys med fokus på befintliga lärlingsutbildningar och vad som krävs för att målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar ska fullfölja och klara dessa. Särskild fokus ska ligga på de inom målgruppen som saknar känd aktivitet.

Syftet med förstudien är att kartlägga de lärlingsutbildningar och möjligheter som erbjuds inom befintliga verksamheter. Arbetsmarknadsförvaltningens erfarenhet från tidigare projekt är att målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar har svårt att tillgodogöra sig dessa utbildningar och slutföra dem. Förstudien ska därför även kartlägga målgruppen för att identifiera behov av insatser och vad dessa bör innehålla för att skapa förutsättningar för målgruppen att börja lärlingsutbildningar samt fullfölja och slutföra dessa.

Förstudien ska genomföra en problem- och behovsanalysen genom att besvara följande:

- Vilka lärlingsutbildningar erbjuds idag? Vilka aktörer erbjuder dessa utbildningar? Vilka begränsningar eller möjligheter finns det för målgruppen att delta i dessa lärlingsutbildningar?
- Vilka nationella satsningar finns det gällande lärlingsutbildningar? Vilka möjligheter skapar dessa satsningar för målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar?
- Vilka erfarenheter finns att tillvarata från tidigare satsningar? Ungdomslärling? Vuxlärling? Lärvux? Projekt som exempelvis Järvalärling och Merit?
- Hur ser målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar ut? Vilka behov har målgruppen? Hur är fördelningen mellan könen? Hur ser målgruppen på den egna finansieringen av sina studier?
- Hur skapar vi rätt förutsättningar för målgruppen att gå in i en lärlingsutbildning? Ekonomiska förutsättningar? Eventuella behov av sociala stödinsatser? Förberedande insatser före lärlingsutbildningen?
- Hur skapar vi rätt förutsättningar för att målgruppen ska fullfölja och slutföra lärlingsutbildningen? Ekonomiska förutsättningar? Eventuella behov av sociala stödinsatser?
- Hur arbetar andra kommuner i regionen med lärlingsutbildningar för målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar? Finns det fördelar att skapa gemensamma insatser och/eller aktiviteter? Finns det goda exempel att ta del av från andra kommuner i regionen?
- Finns det goda exempel hos transnationella partners?
- Hur får vi arbetsgivare att ta emot målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar? Hur kan vi som organisation stötta arbetsgivare? Hur skapar vi en vinna – vinna situation för både arbetsgivare och målgruppen?
- Hur kan vi tillvarata och anpassa metoder som supported employment och supported education för att skapa gynsamma förutsättningar för både målgruppen och arbetsgivare?

Bakgrund
Stockholms stad har genom arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att rusta människor för arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder aktiviteter i första hand till stockholmare som uppbär försörjningsstöd genom Jobbtorg Stockholm. Förvaltningen erbjuder även utbildning genom Vuxenutbildning Stockholm och SFI Stockholm.

Idag finns flera möjligheten till lärlingsutbildning för vuxna. Dessa är gymnasial lärlingsutbildning, yrkesintroduktion inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram samt ett brett utbud av yrkesinriktade utbildningar på Lärvux för de som har behov av särskilt stöd och ett lika brett utbud av yrkesutbildningar inom SFI. När dessa möjligheter finns är det naturligt att en framtida utbildning för målgruppen bör konstrueras inom ramen för dessa befintliga lärlingsutbildningar.

Dessa reguljära utbildningar måste dock för målgruppen 16-29 år som varken arbetar eller studerar kompletteras med insatser som skapar rätt förutsättningar för målgruppen att påbörja, fullfölja och slutföra lärlingsutbildningen. Förstudien ämnar dels kartlägga befintliga insatser samt målgruppens behov och dels ge förslag på hur och vad som krävs för att uppnå målet om att målgruppen ska påbörja, fullfölja och slutföra lärlingsutbildningen.

Lärlingsutbildningar är en politiskt prioriterad fråga både i Stockholms stad och nationellt som anses vara en av lösningarna på ungdomsarbetslösheten. De ungdomar som söker sig till olika lärlingsutbildningar är dock ofta framgångsrika och utbildningarnas utformning motsvarar deras behov. Arbetsmarknadsförvaltningens erfarenhet är dock att målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar har svårare att tillgodogöra sig dessa lärlingsutbildningar.

Erfarenheterna från Sverige i detta sammanhang verkar sammanfalla med erfarenheter i Tyskland och Holland. Lärlingsutbildningar framhålls ofta som förklaringen till den lägre ungdomsarbetslösheten i dessa länder. Det har dock framkommit i det omfattande internationella erfarenhetsutbyte som förvaltningen deltagit i att även i dessa länder kämpar man med det faktumet att gruppen ”Unga utanför” inte lyckas tillgodogöra sig lärlingsutbildningar och gå vidare till arbete. En orsak till detta är att lärlingssystemet bygger på att de unga själva ska hitta arbetsgivare som anställer dem under lärlingsperioden.

En viktig fråga är således hur man motiverar arbetsgivare att ta emot den aktuella gruppen på lärlingsutbildning.

Erfarenheten från projektet Järvalärling är att målgruppen ofta har en bakgrundsproblematik som i enskilda fall utgör ett hinder för att de ska påbörja, fullfölja och slutföra en lärlingsutbildning. Exempel på sådan problematik som identifierades inom projektet Järvalärling är:
- osäkerhet om vad individen vill
- språkhinder, läs och skrivsvårigheter
- neuropsykiatriska svårigheter
- kriminell bakgrund/kriminell identitet
- psykisk eller fysisk ohälsa
- drogmissbruk eller tidigare drogmissbruk

Målgruppen har förutom särskilda behov studiemässigt även behov av stöd för att bryta tidigare invanda mönster. ”Det krävs stöd för att lämna invanda attityder, beteenden och även att lämna eller ändra personliga relationer, som stöd att lämna gänget”, skriver Christer Månsson i sin rapport om Järvalärlings första år.
Även inom Järvalärling fanns problem med att hitta och motivera lämpliga arbetsgivare.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ambitionen att under förstudien undersöka vad som krävs för att fler arbetsgivare ska ta emot målgruppen för lärlingspraktik. Vilket typ av stöd behöver arbetsgivare och handledare på praktikplatsen? Hur skulle detta stöd organiseras?

Arbetsmarknadsförvaltningen vill därför genom förstudien kartlägga vilka möjligheter och begränsningar som finns i befintliga lärlingssatsningar och utbildningar med fokus på målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Förstudien ska även undersöka hur insatser med stöd skulle kunna organiseras och genomföras för att ge förutsättningar till målgruppen att påbörja, fullfölja och slutföra lärlingsutbildningar.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att skapa förutsättningar för unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar att påbörja, fullfölja och slutföra befintliga lärlingsutbildningar. Ambitionen är att förstudien ska leda till att fungerande metoder och arbetssätt identifieras och långsiktigt implementeras. Förstudien kommer särskilt att utreda möjligheterna kring modeller som supported employment och supported education.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns idag ingen statistik att tillgå för att kartlägga andelen personer med funktionsnedsättning inom målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Arbetsmarknadsförvaltningen har genom Jobbtorg Stockholm erfarenhet av att arbeta med målgrupper i behov av extra stöd. Ofta finns ingen fastställd diagnos för dessa aspiranter men att personen är i behov av extra stöd och att det kan finnas en annan typ av problematik bakom dennes arbetslöshet. Förstudien kommer att kartlägga de befintliga lärlingsutbildningarna med särskilt fokus på Lärvux som erbjuds personer med funktionsnedsättning. Förstudien kommer att fokusera på om befintliga lärlingsutbildningar tillmötesgår de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har och hur erfarenheter från andra verksamheter kan tillvaratas i framtida utvecklingsarbete.

Transnationellt samarbete

Förstudien kommer inom aktiviteten omvärldsanalys att kontakta transnationella partners med syfte att finna goda exempel på hur målgruppen kan nås samt vilka aktiviteter och insatser som erbjuds inom ramen för lärlingsutbildningar och är framgångsrika. Arbetsmarknadsförvaltningen har upparbetade kontakter med kommuner och organisationer inom EU som arbetar med målgruppen. Förstudien kommer främst att nyttja dessa kontakter.

Kommun

  • Stockholm