Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturlyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKRO/KIF
KontaktpersonSophie Holgersson
E-postsophie@kro.se
Telefonnummer08-545 420 84
Beviljat ESF-stöd8 788 717 kr
Total projektbudget8 788 717 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Kulturlyftet är ett projekt inom programområde 1 som syftar till att utveckla deltagande konstnärers verksamheter och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv för att därmed öka deras inkomster/intäkter och stärka deras position på en utvidgad arbetsmarknad. Svensk Konstnärsservice AB som är servicebolag till de två intresseorganisationerna Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare genomför projektet i samverkan med bland annat Konstnärscentrum Öst, Svenska Tecknare och Sveriges Fotografers Förbund.

Bakgrund

Enligt Konstnärsnämndens rapport 2009 hade två tredjedelar av landets konstnärer högskoleutbildning, samtidigt som de konstnärligt högutbildade hade väsentligt lägre inkomst än befolkningen i övrigt. Mindre än två procent av gruppen bildkonstnärer och konsthantverkare hade en inkomst över 400 000 kronor. Anställningstillfällen för konstnärer är få och många bedriver därför egen näringsverksamhet. År 2007 deklarerade 65% av kvinnorna och 66% av männen enskild näringsverksamhet inom Bild och formområdet. Andelen kvinnor som är näringsidkare är större inom de konstnärliga yrkesgrupperna än i jämförelse med befolkningen i övrigt (Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv, Majlis Flisbäck, 2010).

Svensk Konstnärsservice AB som är servicebolag till de två intresseorganisationerna Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) har genomfört en förprojektering inom programområde 1, Kompetensförsörjning. Samverkanspartners är Konstnärscentrum (KC), Svenska Tecknare (ST) och Svenska Fotografers Förbund (SFF). Tillsammans med KRO och KIF representerar dessa organisationer närmare 3000 (53% kvinnor/47% män) verksamma inom bild och formområdet i Stockholms län. Förprojekteringens huvudsyfte har varit att kartlägga de behov som finns av omställning/kompetensutveckling för yrkesutövande konstnärer inom bild- och formområdet för att utveckla deras verksamheter och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv och därmed stärka deras position på en utvidgad arbetsmarknad.

I förprojekteringen skickades en enkät ut till medlemmarna i KRO/KIF, KC, SFF och ST i stockholmsregionen. Närmare 500 konstnärer/företag (66% kvinnor/ 34% män) besvarade enkäten. 453 företag om 518 deltagare anmälde behov av att delta i kompetensutveckling. Genomgående har kvinnorna visat ett större intresse än män, både i workshop och i enkät, vilket kan vara naturligt eftersom kvinnorna uppvisar lägre inkomster än män inom samma inkomstkälla.

Förstudien utgick från sex temaområde för kompetensutveckling för att skapa nya och/eller utvidgade verksamhetsområden för konstnärer. I djupintervjuerna, inför workshops och enkät, identifierades viktiga pågående eller kommande utvecklingssatsningar som direkt berör regionen eller specifika verksamhetsområden för konstnärer. Temaområdena i projektet har med anledning av detta anpassats så att satsningarna kan samverka vid ett genomförandeprojekt för strategisk påverkan på den framtida marknaden för konstnärer och ses mot bakgrund av Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, 2009-2012.

Viktiga satsningar:
Creative Business Region Stockholm, ett regionalt partnerskap med strukturfondsstöd från EU vars syfte är att utveckla en långsiktigt hållbar struktur som stöd för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen.
Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, en satsning av Statens Konstråd för att utveckla och stärka konstnärens roll inom olika byggprocesser.
Kommande stora satsningar på offentliga konstnärliga gestaltningar i Stockholm stad och län, som konstnärlig gestaltning och konstinköp om 118 miljoner för bygget av nya Karolinska Sjukhuset, vilket kan vara den största satsningen på offentlig konst i Sverige. Anslaget fördelas årligen fram till år 2017.
Nya regionala utställningsarenor (som t.ex. Fotografiska Museet, Värmdö Konsthall och Sven Harrys Konstmuseum) och konstmässor (t.ex. Supermarket, Market, Konstnärernas Höstsalong Kistamässan) samt Galleriförbundets arbete med utveckling av galleristens roll och det nya statliga ramavtalet, MU, för konstnärers medverkans- och utställningsersättning, vilket ger skäl att lyfta konstnärernas kärnverksamhet, utställningar samt offentlig gestaltning, i kompetensutvecklingen.
Regeringens satsning på Skapande skola, att arbeta som konstnär i skolan, kopplat till ett nationellt samarbetsprojekt som stöds av Kulturrådet kommer autvecklas i Stockholmsregionen i samarbete med Konstfack. Ett paradigmskifte är på gång inom skolan för de estetiska ämnena och en ny skollag ska träda i kraft 2013 vilket kommer att involvera Konstfacks pedagogiska utbildningar.
DAC – Digitalt Art Center
Digital Art Center är en långsiktig satsning på ett fullskaligt digitalt kompetenscenter i det nya kvarteret NOD, Kista Science City. DAC öppnar nya kontaktytor mellan teknikföretagen och den kreativa industrin.
Regionala utvecklingsplaner, Kulturvision Stockholm 2030 och RUFS 2010.

En avgörande faktor i kompetensutvecklingen är löpande samverkan och dialog med nämnda satsningar vilket ger projektets samverkanspartners en unik möjlighet att stärka konstnärernas position på en utvidgad arbetsmarknad och utveckla deras verksamheter och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv. Det är många aktörer som är involverade i det regionala och nationella strukturarbetet och i genomförandeprojektet satsas därför på att engagera ytterligare samverkans- och dialogpartners i projektet. Ett samarbete har redan inletts med Tillväxtverket med anledning av deras satsning på Branschguiden, och kommer att utvecklas, samt Konstfack, Kungliga konsthögskolan samt Svenska Galleriförbundet.

Varje kompetensutvecklingsinsats ska ge utrymme för såväl kunskapsutveckling som kunskapsanvändning. De sex temaområde för kompetensutveckling som utkristalliserats och genomlysts i genomförandet är:

Media och kommunikation
Denna sektor är under stark utveckling (t ex IT och dataspelsmarknaden) med nya framväxande yrkesroller och kreativa arbetsuppgifter vilket gör att denna marknad är intressant för alla konstutövare framöver.

Utställningar och försäljning
Utställningar tillhör kärnan i den konstnärliga verksamheten. Temat utgör ett angeläget utvecklingsområde för en bred åldersgrupp (födda på 1950-70 talet). Särskilt stöd bör i detta tema ges till de kvinnliga konstnärer/företagare med mycket låg omsättning som valt detta tema.

Projekt- och processledning
Verksamheterna inom kulturella och kreativa näringar är ofta projektbaserade. Kompetensutveckling efterfrågas för att både driva egna projekt och processer eller att arbeta som projektledare på uppdrag.

Offentlig gestaltning och stads- och samhällsplanering
Detta är ett viktigt område för medlemmarna i KRO, KIF och KC. Det handlar om att vidga och stärka konstnärens roll i bygg- och planprocessen.

Konstnärligt arbete och entreprenörskap
Den vanligaste organisationsformen inom branschen och för deltagarna i förstudien är enskild firma. De flesta väljer dock inte att starta företag för att de är entreprenörer i grunden utan för att det är det enda sättet som man kan bedriva verksamhet på, vilket gör det till ett viktigt område.

Pedagogik och undervisning
Pedagogik och undervisning är ett tema som konstnärer av tradition har arbetat inom och som kommit i fokus med anledning av att regeringen tillskjutit medel för Skapande skola. Konstnärer med inriktning på bild- och form har dock varit underrepresenterade inom Skapande skola enligt Kulturrådet. Detta tema är det som är mest kvinnodominerat i enkäten.

Jämställdhet
KRO/KIF har själva påbörjat ett jämställdhetsarbete inom konstområdet (se bland annat Konsten – så funkar den inte, av Vanja Hermele, 2009) och ser det angeläget att fortsätta detta även inom ramen för Kulturlyftet. För de som anmält sig till kompetensutvecklingen uppger majoriteten av konstnärerna att de anser sig ha låg eller ingen kunskap alls (52%) kring jämställdhet inom branschen. Särskilda åtgärder som omfattar alla deltagare kommer därför att genomföras för att höja kunskapsnivån.
Tillgänglighet
60% av de som besvarat enkäten uppger sig ha låg kunskap inom området tillgänglighet och ytterligare 10% uppger att de inte har någon kunskap alls. Särskilda åtgärder som omfattar alla deltagare kommer därför att genomföras för att höja kunskapsnivån. En tillgänglighetsplan med åtgärdsprogram har upprättats under förstudien.

Syfte

Kulturlyftet är en strategisk satsning för kompetensutveckling syftande till att företag som drivs av konstnärer i Stockholms län lättare ska kunna vara verksamma inom nya och/eller utvidgade verksamhetsområden. Fokus ligger på att erbjuda mer praktiska som översiktliga moment inom olika kursteman för att bredda och fördjupa den enskilde deltagarens kompetens och öka dennes möjligheter till intäkter. Särskilt uppmärksammas möjligheter till ökad internationalisering, liksom jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter.

Genom samverkan med andra projekt som avser vara strukturförändrande för länet eller specifika verksamhetsområden ämnar kompetensutvecklingen vara ett led i en långsiktig satsning för projektägarna och ge deltagarna möjlighet att skapa nätverk och förankring såväl under som efter projektperioden. Satsningen ses i relation till utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna och syftar till att stimulera konstnärer att se utvecklingen av sitt företag som en möjlighet att också utveckla sitt konstnärskap, men också till att konstnärer ska ha en etablerad och aktiv regional roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Kompetensutvecklingen avser att kvalitativt utveckla och fördjupa tjänsteproduktionen inom sex affärsområden: Utställning och försäljning, Pedagogik och undervisning, Projekt- och processledning, Konstnärskap och entreprenörskap, Media och kommunikation samt Offentlig gestaltning och samhällsutveckling

Målsättning

Långsiktiga mål:
Utveckla deltagande konstnärers verksamheter och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv för att därmed öka deras inkomster/intäkter och stärka deras position på en utvidgad arbetsmarknad.

Övergripande förväntade effekter:
Efter projektet kommer
- Rollen för konstnärer inom bild- och formområdet ha stärkts inom de kulturella och kreativa näringarna genom samverkan med flera satsningar inom projektets sex temaområden.
- Samverkan och samarbete mellan regionala strukturella satsningar å ena sidan och enskilda konstnärers företag och branschorganisationerna å andra sidan, ha ökat.
- Projektägarna, tillsammans med samverkande branschorganisationer KRO, KIF, KC, ST och SFF fortsätta arbetet med att skapa en långsiktig gemensam plattform för kompetensutveckling av konstnärer inom bild- och formområdet.

Mätbara mål:
Deltagare
450 företag/konstnärer ska genomgå Kulturlyftets kompetensutvecklingsprogram, fördelat enligt följande på sex kursteman:
Utställning och försäljning - 120 företag/konstnärer, 4 kurstillfällen
Pedagogik och undervisning - 40 företag/konstnärer, 2 kurstillfällen
Projekt- och processarbete – 66 företag/konstnärer, 3 kurstillfällen
Konstnärligt arbete och entreprenörskap - 44 företag/konstnärer, 2 kurstillfällen
Media och kommunikation – 130 företag/konstnärer, 5 kurstillfällen
Offentlig konst och samhällsplanering – 50 företag/konstnärer, 2 kurstillfällen
Varje kurstillfälle pågår minst 6 veckor med 30 lärarledda utbildningsstimmar.

Totalt innebär det 2700 veckor och 13 500 utbildningstimmar.

Varje deltagande organisation och individ måste sätta upp sina egna mål för varje enskild aktivitet och resultatet måste mätas utifrån respektive deltagares utgångspunkt.

Målet efter att konstnärerna genomgått kompetensutvecklingen är att de i genomsnitt kommer att öka sina inkomster nästkommande verksamhetsår med 20% .

52% av de som anmält sig till kompetensutvecklingen anser de har låg eller ingen kunskap om jämställdhet i branschen. Målet efter kompetensutvecklingen är att denna procentandel högst är 20%.
70% av de som anmält sig till kompetensutvecklingen anser att de har låg eller ingen kunskap inom området tillgänglighet. Målet efter kompetensutvecklingen är att denna procentandel högst är 30%.


Förväntade effekter

Deltagare
Efter avslutad kurs ska deltagaren inom valt temaområde
-Breddat sin syn på den konstnärliga rollen inom valt kurstema.
-Uppvisa fördjupade kunskaper i och förståelse för villkoren för att utveckla och
förändra den konstnärliga verksamheten och det egna företaget.
-Fördjupat sina kunskaper inom temat och förstått de marknadsvillkor som råder där för att kunna verka på en utvidgad marknad.
-Ökat sin förmåga att självständigt ta initiativ till dialog, förhandling och kunna sluta avtal med uppdragsgivare inom valt temaområde.
-Orienterat sig i möjligheterna till ökad internationalisering.
-Ha ökat sina kunskaper kring jämställdhet och tillgänglighet kopplat till såväl den egna verksamheten som verksamhetsområde för berört kurstema.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kompetensutveckling inom tillgänglighet är en viktig del i projektfasen för att höja kunskapsnivån inom området.

I projektstarten genomgår styrgrupp, projektledning, utbildningsleverantörer och inbjudna samverkanspartners en introduktion i tillgänglighet för personer med funktionshinder. På så sätt säkerställs att alla har grundläggande kunskaper i ämnet.

I varje tema/ utbildningsområde ska utrymme ges för att höja kunskapsnivån om frågor kring tillgänglighet i stort och för branschen specifikt samt inom gruppen och temat i sig. Konsten finns i stor utsträckning i det offentliga rummet vilket är en viktig anledning att uppmärksamma tillgänglighetsaspekter som finns inom branschen.

Det ska parallellt med utbildning vidtas tydliga åtgärder som ska anpassas efter målgrupp och de specifika behov som finns bland de konstnärer som väljer att delta i utbildningarna. Personer med funktionsnedsättningar som deltar i utbildningar och kurser ska få individuell hjälp med anpassning utifrån sina specifika behov, genom att en individuell plan upprättas. Utöver verktyg som individuella handlingsplaner kommer även inventering ske för att se vilka åtgärder som behöver vidtas. Allt för att skapa en problemfri miljö och få till förändring inom de delar där det finns behov.

Tillgänglighetsarbetet ska vara en naturlig del i projektfasen och inte en separerad fråga. Det kan handla om arbetsmiljön för konstnären som bemötande, tillgång till lättläst material eller individuell anpassning utifrån mer specifika fysiska problem i form av funktionshinder eller handikapp. Uppemot 10 % anger i enkäten att de har identifierat någon form av tillgänglighetsproblem för personer med funktionsnedsättning som behöver åtgärdas när det gäller den egna arbetsplatsen. Det vanligaste problemet är att det saknas hiss, d v s att man är hänvisad till att använda trappor för att komma in. När det gäller egna behov i ett eventuellt projekt är det 9 personer som uppgett sådana. Det vanligaste problemet är dyslexi, och det näst vanligaste är hörselnedsättningar.

Tid i projektet ska avsättas för uppföljning av delar som berört tillgänglighet och genom analys av de olika kursmomenten och uppföljning av läromålen.

Tillgänglighetsarbetets genomförande och planering ska följas upp i praktiken och genom utvärdering.

Information inom de olika utbildningarna ska göras tillgänglig för dem med funktionshinder av typen dyslexi, syn och hörselnedsättning. I samråd med exemeplvis Funka Nu utformas riktlinjer och metoder i form av en tillgänglighetsplan med fokus på information för skrift som för webb, exempelvis genom ”Talande webb”.

Hänsyn kring tillgänglighet ska tas genomgående vid planeringen av aktiviteter och vid upphandling av tjänster. För utbildningsaktörer ska hänsyn tas till kunskap inom området.

Samarbeten kring utbildningar
Funka Nu, arbetar med alla typer av tillgänglighetsfrågor och kan vara en viktig samarbetspart kring strategisk rådgivning, vid workshops och utbildning, för löpande råd och stöd samt vid upprättande av individuella handlingsplaner.

Även samarbete med kommunala handikapprådet och processtöd för tillgänglighet, som drivs av Handisam och Handikappförbunden kan bjudas in för samarbete vid utformandet av delkurser.

Följande åtgärder vidtas vid ett genomförande utifrån upprättad tillgänglighetsplan:
-En inledande inventering görs vid projektstart inom ramen för aktiviteter och projektmål, så att eventuella missförhållanden kan synliggöras och eventuella åtgärder vidtas.
-Rutiner ska upprättas kring inköp av externa tjänster/upphandling samt vid rekrytering och internutbildning.
-I projektstarten genomgår styrgrupp, projektledning och utbildningsleverantörer internutbildning inom området för att säkerställs att alla har grundläggande kunskaper i ämnet. Även representanter från samverkanspartnerna inbjuds.
-Samtliga upphandlingar ska ske med hänsyn till kraven på tillgänglighet för personer med funktionshinder.
-Lokalerna ska vara tillgängliga och anpassade till personer med funktionshinder. Konkreta exempel är att hissar finns, eventuella Whiteboardtavlor ger bra kontrast och bör vara nåbara från rullstol samt att mötes- och konferenslokaler är utrustats med mikrofoner.
-Inom varje tema ska utbildning inom varje delområde göras av representant/er med kompetens inom tillgänglighetsområdet.
-Individuella handlingsplaner ska upprättas för deltagande aktörer som har behov av det.
-Undervisning ska anpassas så att även synskadade och hörselskadade ska kunna ta del av dem.
-Ett direkt samarbetet med handikapporganisationerna och kommunala handikapprådet och processtöd för tillgänglighet bör bjudas in för samarbete vid utformandet av delkurser.
-Diskussion med och feedback från företag som exempelvis Funka Nu kan ske vid behov för utformning av riktlinjer, metoder och individuella handlingsplaner.

Jämställdhetsintegrering

I projektstarten genomgår styrgrupp, projektledning, utbildningsleverantörer och inbjudna samverkanspartners en introduktion i jämställdhetsintegrering. På så sätt säkerställs att alla har grundläggande kunskaper i ämnet.

Varje tema/ utbildningsområde kommer innehålla ett avsnitt om jämställdhet i form av översiktskurs för att tillgodose och höja kunskapsnivån inom gruppen kring genus och jämställdhet inom området och inom branschen i stort.

Inom varje enskilt tema bör tydliga jämställdhetsmål ställas upp inom de skilda utbildningsområdena. Eventuella missförhållanden som råder för kvinnor/män inom varje tema ska undersökas och synliggöras.

Tid i projektet ska avsättas för uppföljning av jämställdhetsarbetet genom analys av de olika kursmomenten, uppföljning av läromålen och genom utvärdering av resultat.

Vid upphandling av utbildningsaktörer ska hänsyn tas till kunskap inom jämställdhet. Särskild hänsyn till jämställdhetskompetens ska tas vid upphandling av utvärderare för projektet.

Ett jämställdhetsperspektiv och en jämställdhetsintegrering ska systematiskt ske i arbetet vid analyser kring beslut och processer. Däri omfattas information och strategisk påverkan inom branschen och till aktörer som direkt bör påverkas inom projektet.

Könsuppdelad statistik ska redovisas löpande för projektets alla olika moment och aktiviteter.

Konstnärsnämnden som har särskilt uppdrag att följa jämställdheten inom branschen bör också involveras som samverkanspartner inom detta område samt Annika Olsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet och programansvarig för regeringsuppdraget Jämi.

Samarbetspartners

 • Data- och Systemvetenskap
 • FÖRENINGEN SVENSKA TECKNARE
 • Företagsakademin FA AB
 • KIF & KRO Kansliet
 • KONSTNÄRSCENTRUM ÖST KC
 • KRO & KIF kansli
 • Kultur o Fritidsförvaltningen
 • KUN och Regionplane- och trafikkontoret
 • Sv. Fotografers Förbund

Deltagande aktörer

 • A WORM PRODUCTION
 • A+M, WIDOFF HEDERUS AB
 • AA FOTOGRAF
 • ABBOT BO QVENNERSTEDT
 • ABELIN, BJÖRN
 • ACEDO DESIGN AB
 • AD HOC BILD & FORM
 • Adam Herlitz Form
 • ADOLFSSON, CARL MÅRTEN FREDRIK
 • AGLERT, KATJA
 • AGNETA HENERUD
 • AHLENIUS PRODUKTION
 • AHLIN, BIRGITTA MARIANNE
 • ALFREDS, CHARLOTTE
 • AMANDA CARDELL
 • AMR ARTMEDIARESEARCH AB
 • Anders Lindholm Produktion AB
 • ANDERS WESTERBERG ILLUSTRATION
 • ANDREASSON, EVA
 • ANDRÉE, MIA
 • ANETTE BLÅBERG ILLUSTRATION
 • ANETTE FARINGER
 • ANKI. A.
 • ANN FRÖSSÉNS ATELJÉ
 • ANN ROSÉN
 • ANNA BJÖRNSTRÖM FORM AKTIEBOLA
 • ANNA GRAFIK
 • ANNA GUNNESTRÖM BILD & BOKSTAV
 • ANNA HARVARD ILLUSTRATION & GR
 • ANNA J. C. SVENSSON
 • ANNA KRAITZ
 • ANNA TORESDOTTER
 • ANNIKA GUDMUNDSSON DESIGN AKTI
 • ANNIKA LEINONEN
 • ANNIKA SKÖLD ILLUSTRATION
 • ANNIKA THÖRN LEGZDINS ART & ME
 • AP'ART
 • ARKEOBILD
 • ART & DESIGN IN PUBLIC SPACES
 • ART SELECTION KN
 • ASFALT COMMUNICATION AB
 • ASP, EVA
 • ATELJÉ C - GRAFISK PRODUKTION
 • ATELJÉ EMMELIN
 • ATELJE LARS TORVALDSSON
 • ATHINA STRATAKI PHOTOGRAPHY
 • BANANA BLUE - IMAGE & TEXT
 • BENGTS BILDER
 • BENTINGER, IDA
 • BERGE, ULRIKA
 • BERGGREN, JONAS
 • BERGGREN, LINDA
 • BERGLING-NAUCLÉR KOMMUNIKATION
 • BERGMAN SKOGLUND, CAMILLA
 • BERGSTRÖM CINCONZE, SIMONA
 • Bettina art prod
 • BIGG ANNONSBYRÅ I STOCKHOLM AK
 • BILD OCH MENING, STOCKHOLM
 • BILDBYGGARNA GS HANDELSBOLAG
 • BILDKRAFT KPT
 • BILDZON
 • BIRGITTA E. STOCKHOLM
 • BLABARSATELJÉN STEFAN GÅRDH AB
 • BLOMBERG, ULF
 • BOHMAN CARLEN, LILLEMOR
 • BOKFÖRLAGET SKOSNÖRET
 • BOOKLOOK
 • BRENCKERT, ANNMARI BIRGITTA
 • BURE, NAEMI MARGARETA
 • BURSIE WAHLMAN, MARIANNE INGEB
 • BÄCKLIN'S NO MERCY PROP
 • C FLINK VISION
 • CARLÉN, JOHAN
 • CAROLA BJÖRK FOTOGRAF
 • CAROLINE ROBERTS AB
 • CASSELBRANT, ULRIKA
 • CECILIA JOHANSSON ILLUSTRATION
 • CHRISTINA ANDERSSON ILLUSTRATI
 • CHRISTINA OLIVECRONA
 • CILLA NABO BILD & FORM
 • CINA OCH ANNELI FOTOGRAFER AKT
 • CLOU FORM
 • COLLIN, ELLINOR
 • COSMOS ART AKTIEBOLAG
 • COVER DESIGN SWEDEN AKTIEBOLAG
 • DAVID BICHO VISUAL STUDIO
 • DAVID TAYLOR METALLFORMGIVARE
 • DAVYDTCHENKO, GALINA
 • DE CARVALHO LUNDIN, MARIA DONI
 • DENEEN, MATTHEW
 • DESCA FILM
 • DOKTOR ÅKE LUBLIN AKTIEBOLAG
 • DOKUMENT FÖRLAG OCH DISTRIBUTI
 • DOKUMENT PRESS 26 AB
 • DÖBLING, CHARLOTTA
 • E&T WADMAN AKTIEBOLAG
 • E.BE DESIGN
 • EBBAS VÄRLD
 • EINARSSON, ANNIKA INGEGERD
 • EJVE, NIKLAS
 • EKF FOTO & KONSULT AB
 • EKSTRÖM, CATHARINA
 • ELZÉN, YLVA
 • EMILY RYAN ILLUSTRATION
 • ERICA JACOBSON DESIGN
 • ERICSON, SARA-VIDE
 • ERIKA EKLUND ATELJÉ
 • ERIKSSON, CARINA
 • ERIKSSON, PI MARIA
 • ERLANDSSON, ANNA-STINA
 • ESSELIUS, DAGMAR
 • EVA DARPÖ KERAMIK
 • EVA LAGERHEIM
 • EVA LINDGREN MASK OCH DESIGN
 • EVA LINNÉR
 • EXTREME PRODUCTION STOCKHOLM
 • F11 N. SVEDLUND MEDIA
 • FALAGARA, ALEXANDRA
 • FA-LI LINDA SÖNNERBO
 • FALK, INGRID
 • FALK, KID
 • FALKUGGLA AB
 • FARM & FORM ULRIKSDAL
 • FAZELI, FERESHTEH
 • FELIX' OPPENHEIM
 • FENNOFORM
 • FIBERKOMPOSITÖREN AKTIEBOLAG
 • FINNEY, ANNA
 • FIRMA ELLINOR HALL
 • FIRMA JANNIKE BRANTÅS
 • FOLIUM STURE BALGÅRD
 • FORMARNA HANDELSBOLAG
 • FORMILDE
 • FORNHED, ANN-CHARLOTT
 • FOTOFRALLA KOMMANDITBOLAG
 • FOTOGRAF ANDERS GUNNARTZ
 • Fotograf Anders Nordeman
 • FOTOGRAF ANDERS QWARNSTRÖM
 • FOTOGRAF ANJA
 • FOTOGRAF BRUNO EHRS AKTIEBOLAG
 • FOTOGRAF CAMILLA LINDQVIST
 • FOTOGRAF DANIEL ROOS
 • FOTOGRAF EDLING AKTIEBOLAG
 • FOTOGRAF GUSTAF WAESTERBERG
 • FOTOGRAF HANS BJURLING AKTIEBO
 • FOTOGRAF JENS OLOF LASTHEIN
 • FOTOGRAF JOACHIM BELAIEFF
 • FOTOGRAF JOHAN WESTIN AKTIEBOL
 • FOTOGRAF JOHN GRIPENHOLM
 • FOTOGRAF LENA JOHANSSON
 • FOTOGRAF MARIE NILSSON
 • FOTOGRAF MATILDA LINDEBLAD AB
 • FOTOGRAF MONICA LINDGREN
 • FOTOGRAF PER M T KRONESTEDT
 • FOTOGRAF PER WESTERGÅRD
 • FOTOGRAF ROBERT MILOVAN
 • FOTOGRAF SANDRA QVIST
 • FOTOGRAF SUSANNE KRONHOLM AB
 • FOTOGRAF SÖREN FRÖBERG
 • FOTOGRAF THERÉSE SÄRNBÄCK
 • FOTOGRAF THOMAS SVENSSON
 • FOTOGRAF TOMAS MONKA
 • FOTOGRAF YLVA SUNDGREN
 • FOTOGRAF ÅSA HAFMAR
 • FOTOGRAF ÅSA LUNDÉN
 • FOTOLADAN
 • FREDELIUS ORD OCH BILD
 • FREDERICK MELANDER CREATIVE AB
 • FREDRIK PERSSON FOTOGRAF
 • FRIDH, JOHAN
 • FRIDHOLM, ANNA
 • FRÖHLING PRODUKTION AKTIEBOLAG
 • GABOR & CO AKTIEBOLAG
 • GAVRELL DESIGN
 • GEORG KRISTIANSEN FOTO
 • GERDÉN, ANNA
 • GLAFISK
 • GRAFIKSKOLAN I STOCKHOLM
 • Grafisk formgivare Andrs Djerf
 • GRAFISKA SPRÅNGET AB
 • GRANDERT, JOHN ANTON
 • GUIDE (GUNILLA POIGNANT INTERI
 • GUNNAR KAJ HANDELSBOLAG
 • GUSTAVSBERGS BILDATELJÉ FOTOGR
 • GÜNTHER, JOANNA MAGDALENA KARO
 • GÖRANSSON, EVA MARIA ELISABETH
 • GÖTESSON, CHRISTINA
 • H.DIETRICH MÜLLER DESIGN & PRO
 • HALLBERG O WINDERUDH KONSULT A
 • HALLMANN, SUSANNE
 • HASSELROT, ÅSA MARIANNE
 • HAVERINEN, SUSANNA SOFIA
 • HEDH GALLANT, KRISTINA
 • HEJ GRAFIK
 • HELDT HORTLUND, HELÉNE
 • HELENA HALVARSSON BILD
 • HELLMAN MEDIA AKTIEBOLAG
 • HELLMAN, BÄNKT-ÅKE
 • HELLMARK LUNDQVIST, SOLVEIG
 • HEMBJER, ULRIKA
 • HEMFOTOGRAFEN JONNA
 • HENRIKSSON, JOHANNA INGRID CHA
 • HILD, ANNA
 • HIMLAFORM
 • HJALMARSSON, STAFFAN
 • HOELSTAD BILD AB
 • HOFVANDER, LINDA
 • HOLMBERG, MARTINA
 • HOLTEBRINK PRODUCTION AB
 • HULTGREN, MIKAEL
 • HUMLEGÅRDENS INREDNING OCH DES
 • HURTADO ANGE, ARANTZAZU
 • HÅKAN MOBERG PHOTOGRAPHY
 • HÄLL, KARIN
 • HÄLLZON, CATARINA
 • HÖJEBERG, JILL NANCY
 • IDA BJÖRS SUPERILLUSTRATION
 • IL FORM & DESIGN
 • ILLUSTRATION, DESIGN & ART - I
 • INAS TRÄDGÅRD
 • INDIGO BILD & MUSIK
 • IRÉNE THISNER BILD & BOKSTAV
 • ISACSON, ULF
 • IVARSDOTTER, CARIN
 • JABO ILLUSTRATIONER
 • JENNY FRANKE WIKBERG GRAFISK D
 • JENS CALLIUS FORM OCH ILLUSTRA
 • JERLSTRÖM PÅRUP, LENA CHRISTIN
 • JIZZ
 • JOHN EYRE AB
 • JOHN HÅKANSSON FOTOGRAF
 • JOHNNY DYRANDER BILD OCH FORM
 • JONSSON, ANITA
 • JONSSON, INGRID MARIA ELISABET
 • JULIA BEJEROT-WINKLER
 • JÄRVKLO ART DÉCO
 • KALLIGRAFI OCH GRAFISK FORM, M
 • KARIDESIGN
 • KARIN SÖDERGREN, ILLUSTRATION
 • KARIN WALDE ATELJE & GALLERI
 • KARLSSON, BJÖRN OLOF
 • KARLSSON, THOMAS
 • KASSMAN & SKOOG AB
 • KENNETH ANDERSSON ILLUSTRATION
 • KERN, ALEXANDRA
 • KERSTIN NEIJ
 • KIPPEL, CATHARINA
 • KIRA KONST IDÉ RESULTAT ANALYS
 • KJELL DESIGN AB
 • KLASSON, CHRISTINA
 • KLINGBERG, ÅSA
 • KNUT KOIVISTO, FOTOGRAF
 • KOINBERG BILD AB
 • KONSTNÄR LENA FLODMAN
 • KONSTSKOLAN IDUN LOVÉN AKTIEBO
 • KOSKELA VIRDHALL, PIA
 • KRISTINE WREYFORD
 • KSB DESIGN
 • KULLENBERG, YLVA
 • KÄRRÖ, TOVE
 • LAILA JULINS ALSTER
 • LANDSTRÖM, ALBIN JONATAN
 • LEAGU MEDIA KOMMANDITBOLAG
 • LENA VAN ROOY DESIGN
 • LENAS BILD & BLAD
 • LEVY ADOLFSSON HANDELSBOLAG
 • LI, YANAN
 • LIDBERG, ANNA
 • LIFETIMEPICTURES STOCKHOLM
 • LILIAN BÄCKMAN
 • LILJA, MARIA
 • LILJEDAHL, ANNIKA
 • LILJENBERG, SETH
 • LINA HASKEL PHOTOGRAPHER
 • LINCAP AKTIEBOLAG
 • LINDAHL, KATARINA
 • LINDGREN, SVEN ANDERS VILGOT
 • LINDH, MY
 • LINDQVIST, IRINA
 • Litterärt konstnärligt skapand
 • LOTTA GARFVERI, SIGTUNA DERMIS
 • LUNDIN, ULF
 • LÄNK GRAFISK FORM & ILLUSTRATI
 • MAGDAS FÄRGPENNA
 • MALIK, SAIMA
 • MARE TOOMINGAS
 • MARGITS HÖRNA
 • MARIA COTELLESSA
 • MARINA WIKING
 • MARKEVÄRN, ANNA
 • MARMALADE MOON
 • MARTIN EKWALL FOTOGRAFI HANDEL
 • MARTIN GRADÉN GRAFIK
 • MARTIN HEAP ARTWORK
 • MASNIKOSA FÖRLAG
 • MASSER, MONIKA
 • MATS HJELM MEDIA
 • MATTIAS EDWALL AKTIEBOLAG
 • MAX BROUWERS AKTIEBOLAG
 • MAX PLUNGER AKTIEBOLAG
 • MELKER DAHLSTRAND PHOTOGRAPHY
 • MERCEDES DESIGN BERTA GUERRA
 • METS-JAKOBSSON HANDELSBOLAG
 • MIA MARIA TECKNARE
 • MIAOW
 • MICHEL WENZER PRODUKTION
 • MIESENBERGER ENTERPRISE AB
 • MIKROMAUDE
 • MILMASWEDEN BILD & ATELJÉ
 • Mind Corpo / Tuppskullens spån
 • MISS U
 • Monica Larsson
 • MONTNER, MARIA
 • MOORE-PHOTOS
 • MUSIK OCH BILD THOMAS HELLSING
 • MYAMIKO IT
 • MYRIN, IWO
 • MÅRTENSSON MARCETIC, SOFIA
 • MÅS ILLUSTRA
 • N.FORM AB
 • NIKLASSON, MAJ-BRITT
 • NILSSON, EMMA KRISTINA
 • NILSSON, MIKAEL
 • NILSSON, OLA
 • NILSSON, ÅSA
 • NORDARC ARKITEKTUR OCH FOTOGRA
 • NORELL, HELENA ELISABET
 • NORÉN MEDIA PRODUKTION
 • NORMAN TENGROTH, CATRINA
 • NORRVI, BRITA
 • NYBERG, BERNDT ROBERT
 • NYGÅRD HOLGERSSON, CATHARINA
 • OBSALUT AB
 • OLA NYBERG PRODUKTION
 • OLSSON VANNEFORS, MAUD RIGMOR
 • OLSSON, BRITA MARIA
 • ONE EYED INK AB
 • OPTIMISTEN I STOCKHOLM
 • OSKARSSON NORDSTRÖM HANDELSBOL
 • PALM WIGARDT, ANETTE
 • PALMKLINT KOMMUNIKATION AB
 • PALOMADESIGN
 • PAPADAM KOMMUNIKATION OCH FÖRV
 • PARSMO PRODUCTIONS
 • PB ART & DECO
 • PERFORMING PICTURES HANDELSBOL
 • PETER VARHELY F:A
 • PETTERSSON ÖBERG, MALIN
 • PIIPPO LARSSON, HELENA MY KATA
 • PIXPAX
 • PLANETEN BILD & ARTISTERI
 • POLITIDIS, IOANNIS
 • PURPURA DESIGN
 • PURYEAR, RACHELLE MARIE
 • PÅ ANDRA SIDAN
 • PÄIVI ERNKVIST
 • PÄRNERTEG, NINA
 • REDIN, STAFFAN
 • REYBEKIEL FORM AKTIEBOLAG
 • RICHTER, JAN RASMUS MIKAEL
 • RITOMEDIA PRODUKTION
 • ROBEFELT, TOMAS
 • ROCK'N' ROLL AGENCY SWEDEN
 • ROSENKVIST, ANN-SOFI
 • RUDEBECK, MARGARETA
 • RYDIN, TOVE MIKAELA
 • SAGAVISION
 • SAMUELSSON, BIRGITTA
 • SAPIENZA PRODUCTIONS AB
 • SCHEUTZ PARTNERS AKTIEBOLAG
 • SCHRÖDER, ANNA
 • SCHWARZMEDIA
 • SCIENCE PR STOCKHOLM
 • SERINYA
 • SESSLER, GEORG
 • SEVERIN, MARIA
 • SILLIDILL - BILD & DESIGN
 • SIRISAN HANDELSBOLAG
 • SKARBÄCK, EVA
 • SKJÖLD, KERSTIN
 • SKOOG, KARIN
 • SKORUP, EVA CAMILLA MARGARETA
 • SOFIA BJÖRKMAN
 • SPARRE, ULRIKA
 • SPIT SKILL PRODUKTION
 • STENSTRÖM, INGRID
 • STIFTELSEN GERLESBORGSSKOLAN
 • STIFTELSEN PERNBYS MÅLARSKOLA
 • STRAX DESIGN
 • STUDIO AHLIN
 • STUDIO CHRISTER VALLSTRAND AKT
 • STUDIO STEFAN EVERTSON AKTIEBO
 • STUDIO TABILD STOCKHOLM
 • STÖDBERG, ÅSE
 • SUBLIM DESIGN
 • SUNDKVIST, FREDRIK
 • SVARTA ANNA
 • SVEA KONST AB
 • SVENSSON, ANNA EMILIE
 • SVENSSON, JOHAN
 • SYLWAN, PERNILLA
 • SZABO, PETRA
 • SÄLL, PAULINE
 • SÖDER, GUNNAR
 • TADA AB
 • TAKTEN MEDIA & COMMUNICATION A
 • TANIA ALYHR TEXTIL DESIGN
 • TECKNAR NU
 • THE OFFICE FOR PUBLIC ART SWED
 • THIEL, OLOF
 • THIMGREN FORM
 • THOMAS HENRIKSON
 • THOMAS MALMBERG DESIGN
 • TIBA, UNN
 • TIMONEN PRODUCTION
 • TRUE COLORS
 • ULMAJA GRAFISK FORM
 • ULRIKA NILSSON GRAFISK FORMGIV
 • UNDEMARK FORM
 • UPPSTRÖM, NATHALIE
 • URBAN PICTURE
 • WAHLGREN, JOHAN
 • WAHROLÉN GRANDIN, ANNE
 • WALLERT, CARINA SIGRID MARIA
 • WENNBERG, ULLA
 • WENNERSTRÖM, DAGA
 • VERAS VERK
 • WERLE, MARIA
 • WERNER, ANNA
 • WESTLING, ROSE-MARIE
 • WICKERFÄLT, ANETT
 • VIND & VATTEN INDIVIDUELLT ANP
 • WINGESTAD, JOHAN
 • VIRKE, EMMA
 • XIMAGE PRODUCTION AB
 • YETI BILDBYRÅ
 • YOKAJ STUDIO
 • ZACHRISSON GRAFISK FORM OCH PR
 • ZBILD
 • ZOOMAIN
 • ÅGRAHN, ANNA
 • ÅKE SANDSTRÖM STUDIO AKTIEBOLA
 • ÅKERBERG, LINDA
 • ÅSA HYLÉN ATELJÉ UC
 • ÅSLUND, KJELL
 • ÖMALM KRAJCIKOVA, CECILIA
 • ÖQVIST, DAVID
 • ÖRNBERG, ANDERS

Kommun

 • Stockholm