Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kultur och fritid för identitet och jobb (KOFIJ)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEnheten för Stadsdel- och Kulturutveckling
KontaktpersonHans Skoglund
E-posthasse@vindoga.se
Telefonnummer0854554300
Beviljat ESF-stöd600 000 kr
Total projektbudget837 843 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Kultur och fritid för identitet och jobb (KOFIJ) vill inom ett projekt bilda ett transnationellt nätverk, som stödjer ungdomars utveckling och stärker deras självkänsla, så de kan göra sig attraktiva på arbetsmarknaden. Det sker genom praktiskt skapande arbete med stöd av ett diversifierat nätverk.

Bakgrund

Problem
I flera EU länder har man identifierat ett problem med att unga vuxna riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill hitta, utveckla och prova nya metoder och samverkansformer för att lösa dessa problem. Målsättningen är att identifiera och hitta den utsatta gruppen, kartlägga metoder samt utveckla nya metoder, som gör det lättare för målgruppen att nå arbetsmarknaden.

Vi vill i projektet fokusera på ungdomarnas utanförsskap relaterat till de i samhället rådande värderingarna. Genom att tidigt ge ungdomar självkänsla, stimulans till ett aktivt deltagande i samhällets olika processer och med aktiv personlighetsutveckling kan deras möjligheter till ett framtida arbete stärkas. Ungdomarna behöver referenser och koder relaterade till samhället för att slippa hamna utanför. Detta kan ges genom nya samarbetskonstellationer i kommunala organ, kulturella institutioner, arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. Det transnationella samarbetet avser att skapa en större arena och en bas för metod- och erfarenhetsutveckling.

Samtidigt är detta en nulägesbeskrivning. På några års sikt försvinner den stora 40-talist generationen från arbetsmarknaden vilket kan leda till brist på arbetskraft. I framtiden kommer alla människor antagligen att ha många olika arbeten under sitt liv, vilket kräver just självförtroende, flexibiltet och oräddhet för nya arbetsutmaningar. Vilket detta projekt syftar till.

Detta skall ske genom ett transnationellt samarbete med flera partner i EU, flera parter nationellt inom Sverige och nya samarbeten inom Örebro kommun.

Det utlysta projektet är inriktat på åldersgruppen 16 - 24 år, vilket är projektets målgrupp. Ett sidoprojekt med egen finansiering kommer insatser att göras också för ungdomar i åldern 13 - 16 år, eftersom det finns uppfattningen att senare åtgärder ofta blir dyra och effekten blir mindre. Idén är att ju tidigare insatser görs desto starkare blir ungdomarna på arbetsmarknaden.

En huvudmålsättning är att överföra kunnande och god praxis mellan lokala projekt, regioner och deltagarstater.

Detta sker enligt följande preliminära plan.
När positivt beslut getts bildas en central projektgrupp med representanter för de svenska deltagarna. På lokalplanet byggs nätverk för projektet upp. Information om projektet produceras på engelska och svenska och tillsänds alla deltagare.

I december - januari besöker en representant från styrgruppen och projektledaren deltagarnas lokala projektgrupper på resp hemort för att informera, lyssna och bidra till att arbetet kommer igång.

Inledningsvis arbetar de lokala projektgrupperna med att inventera problem, sammanställa goda exempel och ge sina synpunkter till projektinnehåll dokumenteras och tillställs styrgruppen. Denna sammanställer och bollar tillbaka inför seminariet.

Parallellt förbereds ett tredagarseminarium med representanter från alla deltagande aktörer. Seminariet har två delar. En del där erfarenheter förmedlas av deltagare och föreläsare med för projektet intressant bakgrund. I den andra delen diskuteras intrycken och förädlas till ett dokument.

- Exempel på föreläsare och erfarenhetsförmedling

- KOFIJ ett försök att förenkla för ungdomar i åldern 16 - 24 år att nå arbetsmarknaden, Hans Skoglund projektledare Stockholm
- Omvärldsanalys, trender, drömmar och möjligheter i ungdomarnas värld, Sven Nilsson, fil.dr, författare mm Malmö
-ESFs förväntningar och ESF i andra länder, repr från ESF
- Arbetsförmedlingens erfarenheter av liknande insatser, repr från Arbetsförmedlingen
- Så här gör vi i Örebro, Alf Lindblad förvaltningschef Örebro och projektägare
- Fritidsgårdarna en spännande möjlighet att stärka ungdomar, Göran Sandahl enhetschef Örebro
- Stadsdelsutveckling och kultur en enhet för att stärka demokrati och inflytande, Katarina Strömgren-Sand, enhetschef Örebro
- Smältdegeln Farstas många erfarenheter, Lech Dulny, enhetschef Kulturskolan Stockholm
- Södertälje en stad i världen med hela världen i staden, Staffan Jonsson, förvaltningschef Kultur och fritid i Södertälje
- Flame ett projekt för att stärka identitet och självkänsla för ungdomar på gymnasiets IVprogram, Anna Östlund, teaterpedagog/projektansvarig Kulturskolan Stockholm
- Digitalt berättande ett sätt att ge unga en röst och utveckla deras kreativitet, Simon Strömberg Projektledare/verksamhetsutvecklare Kulturskolan Stockholm
- Rapport från skola i Bergsjön (Göteborg) för tjejer med problem och där sången använts för att stärka dem, Charina Widmark, konsult Göteborg
- The eye - identitet, nationskänsla, relation till EU, Eva Darell Kulturskolan Stockholm om en lägervecka med ungdomar från fyra nationer.
- Rapport från ett projekt i Nora där ett fokuserat arbete på ungdomar i åldern 16 - 19 år gett goda resultat, repr från projektet.
- Pascalprojektet har utbildat 150 lärare i konsten att arbeta med funktionshindrade, Håkan Sandh, projektledare, SMoK Stockholm
- the Will to dream ett EUprojekt om skapande arbete med interner på fängelser, Dr Alan Clarke projektledare, Wigan UK
- Erfarenheter från Lettland en ung demokrati, Jolanta Klisane utvecklingsledare för projektet Centre of Culture and Creative Industries Education
- Civil citizenship and hard-to-reach-lerners, repr för LabKoncept, Bonn, Tyskland
- Erfarenheter från Escola proffisional da Santa Casa da misercordia de angra do heroismo, vars undervisning direkt syftar till att skapa möjligheter för eleverna att få arbete, Ana Escobar, lärare, Terceira Azorerna

Detta är några förslag som kan ändras, bytas ut eller kompletteras. De visar på inriktningen i projektet.

Vid seminariet förädlas och preciseras idéerna. De dokumenteras och sänds till projektgrupperna i deltagarnas hemorter för bearbetning och kommentarer. Ett nytt förslag baserat på de lokala synpunkterna skrivs. Detta sänds åter till deltagarna som förberedelse för ett tvådagarseminariumi april, där ett förslag till slurapport och ansökan för ett genomförandeprojekt diskuteras. Under seminariet blir det ytterligare relevanta föreläsningar. En swot-analys görs och utvärdering.

En sista redigering görs innan förslaget till ansökan och slutrapport återsänds till deltagarna. Om kommentarer inkommer så kan förändringar göras innan dokumenten sänds till ESF.

Avsikten med hela denna process är, förutom att få fram ett bra resultat, att skapa ett bra nätverk där alla har ett inflytande.

Förprojekteringen avser att bygga och konsolidera ett partnerskap för en projektansökan som direkt riktar sig till de berörda ungdomsgrupperna.

Syfte

Syftet med detta förprojekt är att
- inventera och definiera målgruppen
- hitta metoder på hur gruppen kan nås med olika aktiviteter
- definiera metoder för hur det framtida arbetet att med stöd kultur och fritidsaktiviter i samverkan med arbetsmarknadsparter, arbetsförmedling, andra kommunala organ och externa institutioner kan stärka ungdomars självkänsla och relation till det omgivande samhället
-skapa ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk med de i ansökan upptagna organisationerna
- finna ytterligare partners som ännu ej är kontaktade
- i samverkan lyfta bra erfarenheter och metoder och göra dem synliga
- i kreativa processer skapa nya metoder för genomförandefasen
- analysera de framkomna resultaten och revidera dem för det kommande genomförandet
- formulera en projektansökan och för genomförandeprojekt

Arbetet kommer att bedrivas på deltagarnas egna hemorter och vid två seminarier där alla deltagare möts, redovisar sina arbeten och tillsammans utvecklar metoder som syftar till att stärka målgruppens möjligheter att nå arbetsmarknaden.

Projektets upplägg

Finna sätt att nå ungdomar i målgruppen
Utveckla metoder för att finna ungdomar i riskzonen tidigt - i skolan och utanför. Arbeta målmedvetet redan i skolan och fritidsaktiviter för att underlätta för ungdomarna inför arbetsinträdet.

Stärka ungdomarnas positiva attityder, kompetens, självkänsla.
Unga människor som inte lyckats i skolan, inte deltagit fritids och kulturaktiviteter får ofta också svårigheter i socialiseringen till samhället och arbetsmarknaden.

Detta projekt utgår från
- att det är möjligt att stärka positiva attityder till sina egna möjligheter
- att det är möjligt att bygga karaktärsstärkande kompetenser, som nyfikenhet och kreativitet genom aktiviteter som ger lust och glädje
- att det är möjligt att stärka ungdomars självkänsla genom bl a kreativt skapande och teambuildande processer i dans, teater, berättande, bildskapande, musik och andra uttrycksformer.

Nya aktörer i nya konstellationer
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden arbetar ofta på ett traditionellt, relativt slutet sätt.
I detta projekt bejakas samarbete mellan aktörer inom arbetsförmedlande arbete och ungdomsutbildningen, studieförbund och kulturorganisationer. Kommunernas demokratistärkande organ, fritidsgårdar, kulturskolor, bibliotek och skolor fokuserar också på ungdomarnas möjligheter till ett bra start i arbetslivet.

Kända metoder i ett nytt sammanhang
Många är de metoder som genom åren utvecklats för ett skolsammanhang. Dessa lyfts nu i ett målinriktade processer för att stärka ungdomars möjligheter att få arbete. Exempel på sådana metoder finns i olika genomförda projekt såsom "Flame" en metod att stärka ungdomar inom IV-programmen, Unga berättar digitalt berättande, Kultur för lust och lärande, entreprenörs och producentutbildningar mm.

Dessa metoder kan i projektet anpassas i ett arbete med den föreslagna målgruppen.

Nya metoder utvecklas i brett samarbete
Eftersom projektet är transnationellt kommer erfarenheter att utbytas både nationellt och internationellt. Olika länder och kommuner har utvecklat olika metoder. Genom erfarenhetsutbyten blir alla olika metoder genomlysta och kända. I diskussioner kan nya metoder utvecklas ur de befintliga.

Utgå från de ungas eget intresse för att stärka deras möjligheter att få arbete
Skapa processer där ungdomarnas egen energi och vilja tas till vara. Denna kan sedan riktas mot huvudsyftet med projektet.

Skapa strategier och nätverk för att stärka unga människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Nya konstellationer kan skapa nya metoder som både bygger på befintliga metoder och som nyskapas.

Avsikten är att stärka unga människors identitet och självkänsla.

Avsikten med förprojektet är att sammanställa ett nätverk, skapa nya kreativa metoder för att ge målgruppen relevant stöd för att komma närmare arbetsmarknaden samt skriva en ansökan för ett genomförandeprojekt, där de olika metoderna praktiseras, utvärderas och kommuniceras inom de olika nätverken.

Avsikten med förprojektet är också att förankra och förädla projektidén genom process och förankringsarbete hos de olika deltagarorganisationerna.

Målsättning

Målsättningen är att
- inventera och definiera målgruppen
- hitta metoder på hur gruppen kan nås med olika aktiviteter
- definiera metoder för det framtida arbetet att med stöd kultur och fritidsaktiviter i samverkan med arbetsmarknadsparter, arbetsförmedling, andra kommunala organ och externa instituioner stärka ungdomars självkänsla och relation till det omgivande samhället
-skapa ett lokalt, nationellt och transnationellt nätverk med de i ansökan upptagna organisationerna
- finna ytterligare partners som ännu ej är kontaktade
- i samverkan lyfta bra erfarenheter och metoder och göra dem synliga
- i kreativa processer skapa nya metoder för genomförandefasen
- analysera de framkomna resultaten och revidera dem för det kommande genomförandet
- formulera en projektansökan och för genomförandeprojekt

I utvärdering och rapport vill vi mäta hur vi nått fram. Det kan ske på följande sätt

- inventera och definiera målgruppen

Visa på hur vi skall utföra detta arbete i genomförandefasen. Vilka metoder, vilka roller för olika aktörer och hur skall detta ske.

- hitta metoder på hur gruppen kan nås med olika aktiviteter

Göra en åtgärdslista för detta arbete. Redovisa ett antal konkreta metoder för hur detta arbete skall utföras.

- definiera metoder för det framtida arbetet att med stöd kultur och fritidsaktiviter i samverkan med arbetsmarknadsparter, arbetsförmedling, andra kommunala organ och externa instituioner stärka ungdomars självkänsla och relation till det omgivande samhället.

Redovisa metoder för hur detta genomföras i Örebro och hur idéerna kan spridas till andra ingående aktörer.

-skapa ett lokalt, nationellt och transnationellt nätverk med de i ansökan upptagna organisationerna

Visa på hur lokala, nationella och transnationella samarbeten skall åstadkommas och hur de skall organiseras. Beskriva roller och arbetsuppgifter för de ingående organisationerna. Beskriva hur arbetet skall dokumenteras och hur informationen skall spridas såväl inom projektet som till yttre aktörer.

- finna ytterligare partners som ännu ej är kontaktade

I ansökan redovisas alla de redan kontaktade, som också uttryckt en vilja att delta, utöver dessa finns det påtänkta aktörer som kommer att kontaktas under projektets gång samt aktörer som kommer att föreslås från någon av de deltagande partnerna. Detta mål kommer att redovisas dvs hur många fler som kommer att delta i projektet.

- i samverkan lyfta bra erfarenheter och metoder och göra dem synliga

Ett av syftena är att synliggöra bra erfarenheter och metoder. Detta görs genom att de nedskrivs, redovisas och kommuniceras.


- i kreativa processer skapa nya metoder för genomförandefasen

Under seminarierna kommer olika typer av work shops, stimulerande föredrag och arbeten att genomföras. Dessa kommer att redovisas. hur de genomfördes och resultatet av arbetet.

- analysera de framkomna resultaten och revidera dem för det kommande genomförandet

I rapporten kommer alla resultat, metoder och andra insatser att redovisas. Dessa kommer analyseras och revideras så att de kan ligga till grund för en kommande ansökan.

Aktiv engagerat deltagande i projektet.
Vi tror att vårt upplägg skall resultera i ett engagerat och kreativt arbete, eftersom partnerna i hög grad är utvalde efter den målsättningen och de har tidigare åstadkommit utmärkta resultat i olika projekt.

Vid projektets slut är målsättningen att en projektansökan för genomförande har skapats och att merparten av de ovan föreslagna organisationerna vill delta i projektet.

De utländska aktörerna förutsätts göra ansökningar till resp lands avdelning av ESF i genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Befintliga verksamheter för och med funktionshindrade ges möjligheten att delta i projektets olika moment för att bidra med sina erfarenheter.

Kultur-och medborgarförvaltningen gör redan stora satsningar.

1. Eptt ersonligt ombud arbetar för att varje individ med psykiskt funktionshinder får kunskaper och hjälp med insatser i form av stöd, service och vård som han eller hon behöver genom att lotsa och stödja i samröre med myndigheter och organisationer. (Med första prioritet ungdomar).

2. En Kulturskola för hörselskadade där undervisningen sker på teckenspråk har redan startat. Denna drivs i ABFs regi.

Samarbete kommer att etableras med Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade i Örebro för att finna metoder för samverkan samt med gymnasiesärskolan i Örebro.

Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) bedriver sedan 2007 ett treårigt projekt "Pascalprojekt"

Projektet baserar sig på en förstudie från 2003 där följande föreslogs

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
1. SMoK söker få till stånd ett projekt i samarbete med Kulturrådet, Svenska Kommunförbundet, Specialpedagogiska myndigheten och Riksförbundet FUB För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.

SMoK vill därigenom bjuda in till ett längre utvecklingsprojekt för intresserade lärare och ledare i musik- och kulturskola, särskola och/eller grundskola, med syfte att stimulera
och öka tillgängligheten till kultur för funktionshindrade barn och unga.

Modellen för projektet kan hämtas från SMoK:s tidigare regeringsuppdrag, skolutvecklingsprojektet Kreativ skolmiljö, och ha sin bas i samarbete mellan musik- och kulturskola och särskola men med inslag av fortbildning kring många former av funktionshinder.

Kurserna ska:

- inspirera till olika former av samverkan mellan myndigheter, organisationer och skolformer kring barn och unga med funktionshinder

- stödja och stärka personal som söker utveckla en ökad tillgänglighet,

- verka för ökad kompetens kring möjligheter och hinder för tillgänglighet till kultur för barn med funktionshinder.

2. SMoK undersöker intresse,behov och det realistiska i en uthyrningsverksamhet kring särskilt anpassade musikinstrument och annan specialpedagogisk utrustning.
Idén har kommit upp i samband med förstudien då ibland viss utrustning kan upplevas som alltför kostsamt att införskaffa för den enskilda skolan, något som självklart då är ett hinder för tillgängligheten.

3. SMoK tillsätter i samråd med Kulturrådet en analysgrupp som har till uppgift att föreslå åtgärder på lång och kort sikt för att ytterligare lyfta frågan om tillgänglighet.

Gruppen ska utarbeta en strategi för att stimulera musik- och kulturskolan till ett fortsatt lärande kring barn och unga med olika former av funktionshinder.

Dessa erfarenheter kommer att föras in i förprojektet genom direkt samarbete med SMoK.

Transnationellt samarbete

Det finns stor nytta i transnationellt samarbete t ex

En kunskapsbaserad
-utbyte av erfarenheter av praktiska projekt och erfarenheter av planering, administration och marknadsföring av transnationella projekt
-etablering och drift av en online plattform för att möjliggöra diskussion och informationsutbyte
-få ett multinationellt deltagande för utveckling och nödvändiga förmågor samt bygga upp en kapacitet för att effektivt marknadsföra erfarenheter av det transnationella utbytet
-skapa utveckling och lämpliga redskap och procedurer för att få det transnationella arbetet att fungera


En utvecklingsbaserad
- Ju fler deltagare desto fler erfarenheter. De ingående aktörerna är noggrant utvalda efter de erfarenheter de har.
- De ingående aktörerna har en kompetens som förväntas bidra till en bra utveckling av projektet t ex i Lettland startas en helt ny utbildning relaterad till syftet med projektet, England rattar två projekt ett för fängelser och ett för att skapa en större Europeisk medvetenhet, i Tyskland arbetar man aktivt med "civil citizenship", i Terceira på Azorerna finns en skola som också tar ansvarför att eleverna får chans att komma ut i arbete. Dessa erfarenheter hoppas vi skall ge projektet en starkare och mer spännande innehåll.
- Utveckling av relationer, synsätt, förståelse och nyfikenhet blir ofta effekten när man handgripligt samarbetar över kulturella gränser. Erfarenheter som är till nytta i arbetet med målgruppen under genomförandefasen.

- Det blir en "högre" nivå av medvetenhet i projektet när olika kulturer möts.

Kommun

  • Stockholm
  • Södertälje
  • Örebro