Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kultur för alla

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturförvaltningen
KontaktpersonAnna Klynning
E-postanna.klynning@stockholm.se
Telefonnummer08-508 31 919
Beviljat ESF-stöd18 025 807 kr
Total projektbudget18 025 807 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-03-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är, att i samverkan mellan Stockholms kulturförvaltning och Botkyrka kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning, genomföra strategiskt utformade utbildningsinsatser kring mångfald, likabehandling och jämställdhet för att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och lärande både på medarbetar- och verksamhetsnivå.

Bakgrund

Att sammanfatta kulturens roll för medborgare görs inte i en handvändning. Att förstå dess betydelse för invånare med annan etnisk bakgrund är kanske än mer komplext. Men att kulturen har stor betydelse för om jag ska känna mig inkluderad i samhället är givet. Om utbudet tilltalar mig – min åldersgrupp, min bakgrund, mina preferenser hamnar jag i ett sammanhang. Om inte, ökar känslan av utanförskap. Kulturutbudet ger både staden och människorna en identitet. Kulturverksamheterna skapar viktiga mötesplatser för människor av alla slag.

Kulturförvaltningen lever med att det inom ramen för den befintliga budgeten ställs allt högre krav på verksamheten när det gäller att möta och spegla andra kulturer. Kulturbudgeten består av 2,5 % av stadens totala budget och fokus ligger på att i nuet skapa verksamhet med hög kvalitet för allt fler stockholmare och besökare, dvs använda resurserna så effektivt som möjligt. Långsiktiga kompetensutvecklingsfrågor kan därför inte prioriteras på det sätt som skulle innebära en rejäl hävstång i mångfaldsarbetet. Förvaltningen försöker hitta andra finansieringsformer för detta, därför söker vi medel ur Socialfonden.

Två exempel får inledningsvis visualisera behov och problem. För en tid sedan stängde Bredängs bibliotek några dagar på grund av att personalen kände sig hotad av grupper av ungdomar. Kulturskolans verksamhet i på Järvafältet – ett av Stockholms barnrikare områden – når endast 2-4 % av målgruppen barn och unga 6-12 år. Det ska jämföras med snittet för Stockholm stad som är ca 10 %. Två exempel som innebär att verksamhet inte fungerar optimalt och där särskild kompetens i bemötande och metoder i att nå nya målgrupper skulle påverka utgången.

I en omvärldsanalys förvaltningen genomfört identifieras några viktiga områden att ta hänsyn till i prioriteringar och beslut. Stockholms stads vision 2030 ger en inriktning för verksamheterna framåt. Utmaningarna kräver ett omställningsarbete och förvaltningen har sammanfattat arbetet i ett antal strategier, där ny kompetens är en avgörande fråga. Behovet av omställning bottnar i fyra faktorer:

1. Storstäder växer
Över hela världen pågår en ständigt ökande urbanisering. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer. I Sverige växer många kommuner och Stockholm har aldrig haft så många invånare. Prognoserna visar på ännu fler och förvaltningens verksamheter måste förbereda sig för detta.

2. Demografi
De kommande tio åren ser man stora demografiska svängningar som kommer att påverka samhället kraftigt. Den mycket stora ungdomsgrupp född kring 1990 ska etablera sig, vilket riskerar leda till hög ungdomsarbetslöshet. Förvaltningens verksamheter kan med rätt förberedelser på olika sätt möta denna grupp. Samtidigt lämnar den stora gruppen fyrtiotalister yrkeslivet. De är den mest välutbildade, hälsosamma och ekonomiskt välbeställda pensionärsgenerationen hittills, som konsumerar kultur med höga förväntningar och krav.

3. Ökad kulturell mångfald
Sverige är idag på tredje plats i Europa när det gäller utlandsfödda som andel av befolkningen. Idag har var sjätte svensk utländsk bakgrund, vilket innebär att de antingen är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Sverige har tidigare varit relativt homogent ur kulturell synvinkel, men influenserna från andra kulturer växer och blir ett tydligare inslag i samhället. Kan man leva efter andra seder och traditioner och ändå vara svensk? Frågan väcker liv kring samhällets grundläggande värden och dess sammanhållande kitt, något som skulle kunna vara ett uppdrag för kulturen att hantera, än mer än vad som sker idag.

4. Kunskaps- och digitala klyftor
Det är lätt att tro att alla människor är en del av det internet- och mobilbaserade samhället, vilket dock inte är sant. En stor grupp lever vid sidan om den världen. Det är företrädesvis äldre, vissa invandrargrupper samt resurssvaga personer. Här har förvaltningens verksamheter en uppgift – dels att tillhandahålla vägledning och dels att tillgänggöra kulturen såväl virtuellt som fysiskt.

BAKGRUND TILL FÖRPROJEKTET
För de cirka 1100 medarbetarna inom förvaltningen finns behov av ökade kunskaper i mångfald och jämställdhet, är viktiga aspekter i det dagliga arbetet. Syftet är att motverka diskriminering. Det finns en stor efterfrågan av ny adekvat kompetens för att verksamheterna ska kunna utvecklas i takt med de krav som ställs på att kunna bemöta den stora spännvidd av grupper som besöker förvaltningens verksamheter. Delvis har förvaltningen en hög medelålder bland anställda och en näst intill en total majoritet är av svensk härkomst. Flödet av nyanställningar är litet, dvs. man stannar vid sitt jobb – vilket innebär att mycket få med annan bakgrund eller en yngre generation anställs vid förvaltningen.

Med ny adekvat kompetens kan dialogen, delaktighet och interaktion med stockholmarna och besökarna öka betydligt jämfört med idag. Viktiga frågor som även sträcker sig långt utanför kulturens område, exempelvis stadsutsvecklingsfrågor, demokratifrågor etc. kan belysas än mer via förvaltningens institutioner och nå målgrupper som annars inte är närvarande eller delaktiga.
Under förprojektet genomfördes en kartläggning av kompetensbehovet i förhållande till förvaltningens interna mångfalds- och jämställdhetsarbete och organisationens externa likabehandlingsarbete i syfte att kunna möta och spegla en mångfald.

Kartläggningen genomfördes i tre huvuddelar. 1) Referensgruppsmöten för att identifiera övergripande kompetenskrav och kompetensbehov i förvaltningen. 2) En omfattande enkätundersökning som besvarats av 842 medarbetare. 3) Uppföljande intervjuer och workshops i syfte att generera en djupare förståelse. Resultatet har presenterats i en projektrapport och kompetensplaner på förvaltningsnivå med fördjupningar på verksamhetsnivå.

Resultatet visar att medvetenheten om betydelsen av mångfald är hög i organisationen men att det finns stora behov av att ”gå från ord till handling".

Som underlag för det interna och externa mångfalds- och likabehandlingsarbetet finns det primärt ett behov och efterfrågan av utbildning inom följande tre områden:
- bemötande och kommunikation utifrån ett mångfaldsperspektiv
- analys och metoder för att nå nya målgrupper
- ledarskap och rekrytering

I dessa insatser är det viktigt att fokusera på målgruppen barn och unga som är prioriterade inom förvaltningen. Resultaten visar också att det finns behov av utbildningar i samverkan med ytterligare aktörer/samarbetsparter för att åstadkomma en större strategisk genomslagskraft och påverkan.
Stockholms kulturförvaltning ansöker därför om medel för att genomföra utbildningsinsatser inom ovanstående tre områden tillsammans med personal från Kultur- och Fritidsförvaltningen i Botkyrka och i samverkan med en Advisory Board med representation från näringsliv och offentliga verksamheter. Eftersom Botkyrka kommun inte hade möjlighet att delta i analysarbetet under förprojektet, men är angelägen att medverka, ansöks också om medel för att i en kort förberedande mobiliseringsfas kartlägga behoven i Botkyrka som grund för hur samverkan kan utformas under genomförandet.

Texten fortsätter i Bilaga 1 i ansökan.

Syfte

Syftena med projektets mobiliseringsfas är:

- att genomföra en kartläggning av kompetensbehovet i Botkyrka kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning som rör förvaltningens interna diskriminerings-, mångfalds- och jämställdhetsarbete och organisationens externa mångfaldsarbete, som underlag för en handlingsplan för hur utbildningsinsatser kan genomföras i samverkan med Stockholms kulturförvaltning inom ramen för de tre utbildningsområden som ska anordnas under genomförandet,

- att undersöka hur sammansättningen och arbetsformerna för en Advisory Board, med en bred representation av näringsliv, myndigheter och offentliga verksamheter, kan tillföra kunskap och expertis under genomförandet kring mångfald och jämställdhet och stärka projektets strategiska genomslagskraft samt

- att använda uppföljning som en strategisk metod för att skapa dialog, delaktighet och ökat lärande.


Syftena med projektets genomförande är:

- att i samverkan mellan Stockholms kulturförvaltning och Botkyrka kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning genomföra strategiskt utformade utbildningsinsatser kring mångfald, likabehandling och jämställdhet för att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och lärande både på medarbetar- och verksamhetsnivå,

- att genom samverkan med en Advisory Board skapa en kontaktyta gentemot en bredare grupp intressenter i samhället, kopplat till olika delar och aspekter av projektets insatsområden, för att stärka projektets strategiska genomslagskraft och för att öka möjligheterna till en strategisk påverkan med varaktiga resultat efter projektgenomförandet,

- att genom professionellt genomförda kompetensutvecklingsinsatser i interaktion med en bred samverkan med projektets Advisory Board skapa förutsättningar för en strategisk, långsiktig och hållbar nytta för verksamheternas mångfalds- och jämställdhetsarbete,

- att medarbetarnas förutsättningar och förväntningar på inflytande i frågor som rör mångfald och jämställdhet ska öka genom kompetensutvecklingen,

- att resultatet av samverkan mellan Stockholm, Botkyrka och projektets samarbetsparter ska medföra att den samlade effekten av utbildningsinsatserna blir större och att den ska resultera i en synbar nytta för verksamheternas mångfalds- och jämställdhetsarbete samt

- att använda uppföljning och utvärdering som en strategisk metod för att skapa dialog, delaktighet och ökat lärande.

Målsättning

Individnivå

Att andelen medarbetare/deltagare som efter avslutat genomförande anser att projektets insatser gett dem ökade kunskaper inom mångfald/likabehandling respektive jämställdhet, ska uppgå till minst 75 %.

Verksamhetsnivå

Att andelen medarbetare/deltagare som efter avslutat genomförande anser att projektets insatser resulterat i ett tydligare mångfalds- respektive jämställdhetsarbete i verksamheten, ska uppgå till minst 90 %.

Ledningsnivå

Att andelen chefer med personalansvar som efter avslutat genomförande anser att projektets insatser lett till ökade kunskaper om hur rekrytering ska användas som ett strategiskt verktyg för att förändra organisationens personalsammansättning, ska uppgå till 100 %.

EFFEKTER

Den önskade effekten av projektet är att vända en negativ trend av att flera grupper står utanför kulturverksamheterna och mötesplatserna. Verksamheterna ska bli angelägna för fler och att förvaltningens rekryteringar förändrar personalsammansättningen för att bättre spegla befolkningen i samhället.

Att genomföra en omställning av det här slaget med en systematisk och genomgripande förändringsprocess där alla involveras, uppnås inte med befintliga resurser. Utan projektet blir det en betydligt mindre satsning som skulle dra ut över så många år att man förlorar kraft och engagemang i själva processen. En fokuserad satsning utgör en hävsstång och skapar engagemang, motivation och ger synergier som är svåra att uppnå om utvecklingsarbetet drar ut över för lång tid.


Stockholms stad har en tydlig vision om att Stockholm ska vara Medborgarnas stad, den ska också vara mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande. Kultrens roll i detta är tydlig. I förvaltningens framtagna strategi står:

” I Stockholm har det mångkulturella inslaget på senare år ökat på ett sätt som visar att Sverige också till vardags har en huvudstad med internationell ton. Men dagens segregering måste minska på ett avgörande sätt. Stockholmare från alla världens länder är en tillgång och ska kunna sätta sin prägel på kulturlivet och i förlängningen hela staden. Kulturen kan som kreativ och gränsöverskridande sektor vara drivande och inspirerande i arbetet med att forma en spännande och rättvis stad med plats på eller framför scen för alla medborgare. För att ta en ledande roll i ett globalt kulturliv behöver Stockholm motverka ensidighet, bejaka mångfald och ge förutsättningar för motpoler att mötas. ”

Projektet Kultur för alla – är ett viktigt led i arbetet med strategin. Det börjar hos medarbetare i förvaltningarna, där kan de många förändringarna ske – i varje möte med våra befintliga och nya besökare!

Barnombudsmannens årsrapport ”Kom närmare” visar att barn och unga inte känner sig välkomna på bibliotek. ”Europabarometern” visar att Stockholm ligger bland de sämsta i Sverige när det gäller integration. Det är tydliga tecken på att det finns mycket att göra. Diskrimineringsfrågan är i alla hänseenden mycket komplex, men kulturförvaltningen har höga ambitioner att göra skillnad. Med projektet "Kultur för alla" kan det realiseras.

Med Stockholms stads samlade vision som utgångspunkt finns stora möjligheter för kulturförvaltningen att sprida resultat av hur likabehandling och motverkande av diskriminering kan hanteras till andra förvaltningar och bolag i staden med närliggande utmaningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet i projektet ”Kultur för alla” utgår ifrån att insatserna ska vara praktiskt användbara i verksamheterna.

Det innebär att de utbildningslokaler som ska användas, och de skriftliga och muntliga informations- och kommunikationsinsatserna mellan olika delar av projektet ska utformas så att de blir tillgängliga för alla. Det innebär också att den del av behovsanalysen under mobiliseringsfasen som rör tillgänglighet både ska leda till attitydförändringar om personer med funktionsnedsättning och faktiska förändringar i verksamheterna för att öka fysisk tillgänglighet.

För att lokaler och kommunikation, både under mobiliseringsfas och genomförande, ska uppfylla kraven på tillgänglighet kommer projektet att få stöd från Handisams processtöd och verksamhetens Handikappråd.

För att öka kunskaperna och medvetenheten om tillgänglighetsfrågor kommer en kartläggning att genomföras under mobiliseringsfasen som ska resultera i riktlinjer för hur tillgänglighet kan bli en horisontell del i alla utbildningsinsatser.

Det handlar om att integrera insatser i utbildningar för att förändra attityder gentemot gruppen men också insatser kring praktisk kunskap om fysisk tillgänglighet för att arbetsplatsernas inom- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och ökad kunskap om kommunikativ tillgänglighet som handlar om hjälpmedel och förhållanden - hörslinga, god akustik och bra belysning - för att kommunikationen ska vara anpassad för alla.

Därutöver bör det också läggas in delar som rör kompetens om informativ tillgänglighet och att tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och lättläst samt kunskap om psykosocial tillgänglighet som handlar om attityder och bemötande av personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbetet kommer, utifrån resultatet av SWOT-analysen i förprojektet, att finnas med som ett horisontellt perspektiv genom alla aktiviteter under genomförandet och i samtliga utbildningsinsatser.

I de offertfrågningar som kommer att ligga som grund för upphandlingar av utbildningsleverantörer inför genomförandet kommer det tydligt och konkret att framgå vilka delar av insatserna som ska beröra jämställdhetsfrågor och på vilket sätt. Dessa delar/frågor är direkt kopplade till olika behov som identifierades under förprojektet för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Inom ramen för det första utbildningsområdet - bemötande utifrån ett mångfaldsperspektiv - kommer, baserat på de behov som uttrycktes under förprojektet, specifika delar beröra kommunikation och bemötande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det handlar i första hand om insatser för att medvetandegöra deltagarna om deras syn och eventuella fördomar om kvinnor respektive män, och hur det påverkar deras agerande. I de rollspel och övningssituationer som kommer att finnas med under utbildningarna kommer deltagarna också att öva på att praktiskt hantera möten med såväl kvinnor som män, och få feedback på sitt agerande.

En självklar del i insatserna kring det andra utbildningsområdet - analys och metod för att nå nya målgrupper - är att utveckla kunskaper och metoder för hur sammansättningen av besökare/elever ser ut från ett jämställdhetsperspektiv, samt att även lägga in detta perspektiv när det gäller målformuleringar och metodik.

Inom det tredje och sista av de planerade utbildningsområdena - ledarskap och rekrytering - handlar det om konkreta insatser och ökad kunskap om vilka modeller, stöddokument och mallar som ska användas i rekryteringsprocesserna för att chefer i ökad utsträckning ska kunna arbeta med och reflektera över frågor som rör objektivitet och ett mångfaldsorienterat förhållningssätt för att på sikt kunna öka andelen män i organisationen, även i ledande positioner.

Det handlar också om utbildningsinsatser och ett formellt lärande för chefer för att kunna utveckla kvantitativa, mät- och uppföljningsbara bara mål för jämställdhetsarbetet, hantera könsrelaterad diskriminering i verksamheterna och för att på den egna arbetsplatsen kunna ta ett utökat ansvar för ökad jämställdhet och mångfald.

Ett informellt lärande kring jämställdhetsfrågor handlar om det lärande som har möjlighet att utvecklas genom de nätverk och de erfarenhetsutbyten som blir resultatet av gemensamma utbildningar för personal både från Stockholm och Botkyrka. Ett informellt lärande som bygger på enskilda möten, utbyten av idéer och tankar och förhoppningsvis underlag för förändringar av värderingar och attityder. I nätverken skapas nya villkor och miljöer för lärande och förutsättningar för attitydförändringar och motverkande av fördomar framförallt i frågor som rör jämställdhet, mångfald, likabehandling och tillgänglighet.

Projektets Advisory Board kommer löpande att informeras om utbildningsinsatser och resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ges möjlighet att föra fram synpunkter, dels på anpassningar av utbildningar, men framförallt för hur resultaten kan förankras i det dagliga jämställdhetsarbetet på förvaltningarna.

Utbildningarnas innehåll utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan innehållsmässigt komma att anpassas och justeras något utifrån resultatet av den behovsanalys som ska genomföras under mobiliseringsfasen. Detta kommer att redovisas efter mobiliseringen som underlag för genomförandet.

Samarbetspartners

  • Forum För Levande Historia
  • IKEA AKTIEBOLAG
  • Mångkulturellt Centrum

Deltagande aktörer

  • Kultur o Fritidsförvaltningen
  • Stockholms kulturförvaltning

Kommun

  • Botkyrka
  • Stockholm