Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kultur för Alla, Inte för Vissa! En Mångfaldsinriktad Analys av Stockholms Kulturförvaltning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Kulturförvaltning
KontaktpersonAnna Klynning
E-postanna.klynning@kultur.stockholm.se
Telefonnummer08-508 31 919
Beviljat ESF-stöd431 600 kr
Total projektbudget431 600 kr
Projektperiod2010-01-12 till 2010-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att i ett brett samarbete Stockholms kulturförvaltnings olika verksamheter arbeta med de utvecklingsfrågor i organisationen som rör mångfald, integration och jämställdhet.

Projektet genomförs under perioden 12 jan - 30 juni 2010.

Bakgrund

Stockholms kulturförvaltning ska skapa förutsättningar för både stadens institutioner och det fria kulturlivet. Målet är att kunna erbjuda Stockholmarna ett rikt kulturliv som även ska locka besökare till staden.

Förvaltningen ansvarar för verksamheterna vid Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen, Stockholms stadsbibliotek inklusive 44 bibliotek, Kulturskolan, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst samt evenemang så som Kulturfestivalen, Ung08-festivalen och 6 juni-firandet med medborgarskapsceremoni. Organisationen ska också följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och ge kultur- och integrationsstöd för att bl a stödja organisationer som arbetar med kulturintegrationsfrågor på olika sätt eller med att stärka de nationella minoriteternas kultur.

I Stockholm finns idag cirka 110 språkgrupper och minst lika många kulturer. Synen på hur man förväntar sig att Stockholms kulturinstitutioner ska förhålla sig till dagens mer heterogena publik innebär att kulturarvet måste användas både för identitetsskapande och för att profilera förvaltningens kulturverksamheter på olika sätt.

En viktig del av förvaltningens arbete är därför att spegla kulturell mångfald utifrån alla medborgares perspektiv. Genom kulturell mångfald nås nya besöksgrupper och deltagare. De etniska minoriteternas bidrag till kulturarvet ska framgå tydligt och det ska finnas många goda mötesplatser för den kulturella mångfalden. I bilden av den Stockholmska identiteten ska historia och samtid brytas och på detta sätt bidra till en dynamik för alla.

För de cirka 1000 tillsvidareanställda medarbetare som arbetar inom Stockholms kulturförvaltning finns det, med tanke på att man dagligen arbetar med frågor som rör mångfald och behov att motverka diskriminering, en stor efterfrågan av adekvat kompetens för att verksamheterna och personalen ska kunna utvecklas i takt med de krav som ställs med en förändrad omvärld och för att kunna bemöta den stora spännvidd av olika grupper som dagligen besöker förvaltningens verksamheter.

Det finns också ett ständigt behov av förnyad kunskap som grund för det målinriktade arbete som Stockholms kulturförvaltning aktivt genomför för att göra mångfalds-, diskriminerings- och jämställdhetsfrågorna till en integrerad del i all verksamhet och för att vid nyrekryteringar kunna ta hänsyn till att anställningar tillsätts utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Förvaltningens många och olika verksamhetsområden ställer krav på en ökad samordning för att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa frågor. Syftet med projektet, finansierat av Europeiska Socialfondens programområde 1: Kompetensförsörjning, är därför att i ett brett samarbete mellan samtliga verksamheter i kulturförvaltningen arbeta med de kompetensutvecklingsfrågor i förvaltningen som rör diskriminering, likabehandling, mångfald och jämställdhet.

Syfte

Syftet med projektet, finansierat av Europeiska Socialfondens programområde 1, är att i ett brett samarbete mellan samtliga delar av Stockholms kulturförvaltning arbeta med de utvecklingsfrågor i organisationen som rör mångfald, integration och jämställdhet och de kompetensbehov som finns inom organisationen för att skapa en gemensam grund inför framtida möjligheter och utmaningar.

Insatserna i projektet kommer att genomföras inom ramen för två övergripande och samverkande områden: I)kartläggning/analys av medarbetarnas kunskap för att kunna möta och spegla en mångfald samt II) kartläggning/analys av förvaltningens diskriminerings-, mångfalds- och jämställdhetsarbete.


I) Kartläggning/analys av medarbetarnas kunskap för att kunna möta och spegla en mångfald

En stor del av kulturförvaltningens personal möter regelbundet personer från olika länder och kulturer som besöker förvaltningens verksamheter och använder organisationens olika tjänster och service. Man möter också besökare med varierande åldrar, från små barn till äldre, och personer med olika typer av funktionshinder.

För att kunna möta denna stora heterogena besöksgrupp på biblioteken, museerna, Kulturhuset, Kulturskolan och vid andra verksamheter i förvaltningen, ställs stora krav på medarbetarna. Projektet kommer därför att genomföra en strategisk kartläggning av vilken kompetens det finns i förvaltningen, och bland verksamhetens anställda, kring interkulturella möten och i frågor som handlar om det mångkulturella samhället, kommunikationsmönster i olika kulturer och vad som krävs av personalen i kulturförvaltningen för att lyckas med det interkulturella mötet. Projektet kommer också att kartlägga vilken kompetens som finns för att möta barn och unga samt grupper med olika typer av funktionshinder.

Dessa behov ska också ses mot bakgrund av att dagens bibliotek, museer och kulturhus inte bara är platser där man lånar böcker, tittar på en utställning eller tar del av ett arrangemang utan framförallt också mötesplatser som har i uppdrag att erbjuda upplysning, utbildning och kulturell verksamhet. Genom att visa att de olika grupperna utgör en naturlig del av samhället och en del av Stockholms kulturförvaltnings verksamheter kan främlingsfientlighet och diskriminering undvikas.

Denna del av projektet kommer att fokusera på bemötande för att undersöka om det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser bland delar av förvaltningens personal som rör bemötande ur ett mångfaldsperspektiv som underlag för att motverka diskriminering och främja likabehandling.

En ytterligare del av denna kartläggning kommer att beröra hur förvaltningens insatser speglar mångfalden. Det handlar om medarbetarna själva tycker att inriktningen och utformningen av förvaltningens utåtriktade verksamheter och det kulturella utbudet av utställningar och arrangemang är lika anpassat till utrikesfödda som svenskfödda och om det finns behov av ökad kompetens i organisationen för att mångfalden i högre utsträckning ska synas i den kulturella produktionen.

Stockholm är en stad som ständigt har tagit emot och påverkats av impulser från andra delar av världen. Inte minst idag då staden består av en mångfald kulturer är det viktigt att detta tydliggörs i utställningar och pedagogiskt arbete och att personalen på Stockholms kulturförvaltning ges möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för att klara av dessa frågor idag och i framtiden.


II) Kartläggning/analys av förvaltningens diskriminerings-, mångfalds- och jämställdhetsarbete

Det andra analysområdet i projektet kommer att beröra kulturförvaltningens insatser som arbetsgivare för att motverka diskriminering och främja likabehandling och jämställdhet.

En del av förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan handlar om kompetensförsörjningen och om det i förvaltningen finns ett tillräckligt effektivt utnyttjande av personalens kompetens och resurser oavsett bakgrundsfaktorer som exempelvis etnicitet och kön. Förvaltningens erfarenhet är att olika sammansättning av kön och etnicitet i personalgruppen får effekter för hur organisationen kan nå nya besöksgrupper till kulturförvaltningens olika verksamheter, och att ett bredare spektrum av medarbetare skapar förutsättningar att locka till sig ett ännu bredare besöksunderlag.

Förvaltningens ambition är att arbeta för en mångfald i sammansättningen av personal på samtliga arbetsplatser. En större mångfald tros underlätta stadens arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Förvaltningens anställda på olika nivåer i organisationen bör därför avspegla befolkningens sammansättning i stort.

I dagsläget är dock kvinnor och medelålders överrepresenterade bland organisationens anställda, medan personer med utländsk bakgrund och unga är underrepresenterade. Det är därför viktigt att kartlägga om det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser för chefer och berörda tjänstemän för att bredda förvaltningens rekrytering och för att få en fler män och utrikesfödda på ledande poster i organisationen.

Kartläggningen kommer även att omfatta behovet av andra eventuella kompetensbehov i förvaltningen för att kunna följa och realisera följande mål och riktlinjer som finns i organisationens mångfalds- och jämställdhetsplan:

- att verka för att kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering inte förekommer inom förvaltningen,

- att uppnå en jämställd arbetsplats,

- att skapa lika möjligheter till utbildning, kompetens- och karriärutveckling,

- att ge förutsättningar för lika lön för lika eller likvärdigt arbete,

- att alla medarbetare, i förhållande till arbetsuppgifter och kompetens, ska ha samma arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter,

- att både kvinnor och män skall ges förutsättningar att kunna kombinera arbete med föräldraskap och närståendevård samt

- att det inte ska finnas några löneskillnader på grund av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

För att projektet ska få en större genomslagskraft, och för att dess resultat lättare ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet kommer det att samordnas med det pågående utvecklingsarbete förvaltningen genomför för att öka interkulturell förståelse samt det utvecklingsprojekt förvaltningen genomför med Södertörns högskola om att bistå kulturförvaltningen i utarbetande av handlingsplaner för mångfald per avdelning och en mångfaldspolicy för hela förvaltningen.

Målsättning

Projektet har två mätbara målsättningar.

Den ena är att utforma kompetensplaner på förvaltningsnivå, med fördjupningar på verksamhetsnivå, för samtliga i projektet medverkande verksamheter från Stockholms kulturförvaltning, som underlag för genomförande av efterfrågestyrda och strategiska utbildningsinsatser inom områden som handlar om eller anknyter till frågor om mångfald, diskriminering och jämställdhet.

Den andra målsättningen är att förprojekteringen, senast 6 månader efter avslutad projektperiod, ska leda till en ansökan från Stockholms kulturförvaltning om medel för kompetensutvecklingsinsatser inom de områden som kartläggningen visat att det finns behov av för organisationerna och medarbetarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom förprojektet kommer det att undersökas om de planer och guider för ökad tillgänglighet som tagit fram inom förvaltningen används och om det finns nyckelpersoner inom förvaltningen som har ett utpekat ansvar för att tillgängligheten beaktas och att de åtgärder som behövs göras blir gjorda.

Som en grund för ett genomförandeprojekt kommer en kartläggning att göras för att se om det finns:

- behov av ökad kunskap för de som arbetar med upphandling/inköp för att kunna handla tillgängligt. Det kan gälla t ex upphandling av webbplatser, konferenser, kontorsutrustning och vardagsvaror.

- behov av ökad kunskap för att skapa fysiska och kommunikativa miljöer som är tillgängliga för personal i och besökare till förvaltningens verksamheter.

- förutsättningar för att de utbildningar som ska arrangeras i ett genomförandeprojekt genomförs så att personer med nedsatt syn får del av informationen och att allt som talas sägs i mikrofon och kan uppfattas av dem som använder teleslinga i hörapparaten.

- behov av ökad kunskap för de som arbetar med rekrytering för att skapa rutiner för rekryteringsprocessen som välkomnar sökanden oavsett funktionsförmåga.

- behov av ökad kunskap för att förbättra arbetsmiljön med koppling till frågor om tillgänglighet.

Arbetet i projektet kommer att samordnas med kulturförvaltningens egna projekt för tillgänglighet på weben samt på de fysiska mötesplatser för besökare på bl a bibliotek, konsthallar, biografer, konsertsalar, museer och teatrar i Stockholm.

Projektägaren kommer såväl under förprojektet som genomförandet att anlita Handisams och Handikappförbundens s k processtöd för att bistå förvaltningen i arbetet.

Samarbetspartners

  • TIDNINGS AKTIEBOLAGET METRO

Kommun

  • Stockholm