Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kreativa Hederliga Företagare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonGöran Sydhage
E-postgoran.sydhage@rikskris.se
Telefonnummer0736-883162
Beviljat ESF-stöd10 299 062 kr
Total projektbudget10 299 062 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet ska genom utbildning, coaching, mentorskap, nätverksetablering vidareutveckla de anställda inom KRIS föreningar i Sverige och erbjuda de möjligheter att bli företagare inom den sociala ekonomin.

Bakgrund

KRIS har funnits sedan 1997 och bl.a. erhållit pris som världens bästa ideella brottförebyggande organisation. Man är idag ca 5300 medlemmar i bl.a. Sverige, Finland, Danmark, Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Den främsta uppgiften är att hjälpa personer ur ett liv i kriminalitet. Detta innebär att man dagligen gör besök på de flesta av landets fängelser. Man erbjuder före detta kriminella en nystart i livet vilket innebär bl.a. boende, mat, sysselsättning, utbildningar, kamratskap och värdegrunder till ett liv utan brott och elände. KRIS har i huvudsak byggts upp genom omfattande ideellt arbete och med stöd av bidrag från stat och kommuner. Man har under åren samarbetat med flera olika parter bl.a. kommuner, länsstyrelser, företag, organisationer, kriminalvården, Brå, näringsliv, media, universitet och högskolor etc. samt har under årens lopp lyckats bygga upp ett värdefullt internationellt brottsförebyggande nätverk.

Vi ser allt oftare konsekvenser av utanförskap och isolering. Ökande kriminalitet, brutalare våldshandlingar, fler personliga tragedier. Det skulle kunna beskrivas som att det brister i ytterkanten av samhällskakan. Personer utan arbete och sociala sammanhang liksom personer i förvar, på institution, anstalt och fängelser blir allt fler. Människor fastnar ofta i destruktiva förlopp, dvs självförtroende, självkänsla och samhällsvärdet förblir extremt lågt. Flera har paradoxalt nog fått negativa konsekvenser pga. just kreativ och entreprenöriella läggning. Vissa har handlat i desperation och förtvivlan, andra i okunskap och i brist på hederliga värdegrunder. Några har helt gett upp hoppet, medan några saknar normalgrundade livserfarenheter.

Målgruppen för projektet är i en ganska osäker situation vad gäller deras anställning eftersom de är lönebidragsanställda. Dessutom har de svårt att hitta vanlig anställning på grund av deras förflutna och funktionshinder. Det gäller att fokusera på att kompetensutveckla målgruppen så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Man ser också ett gigantiskt problem på grund av generationsskiftet där många små företag inte har några som vill ta över efter att ägaren har gått i pension. Problem är bland annat mycket stort i Dalarna där till exempel Ridled Siljan är färdig men inte fungerande på grund av arbetskraftbrist.

Tankarna med projektet kreativa hederliga företagare (KHF) kom upp som en idé under våren 2007 när man försöker hitta en lösning för att få mera personer att bli företagare.
Kopplingen är egentligen enkel: livet i kriminalitet och utanförskap många gånger handlar om kreativt och avancerat entreprenörskap, men med destruktiva konsekvenser. Därför KHF handlar om kompetensutveckling för enskilda anställda i KRIS, från livet i utanförskap till ökad handlingsberedskap och hederlig entreprenöriella förmågor.

Vidtalade under sensommaren och hösten 2007:
- Justitieminister Beatrice Ask, folkhälsominister Maria Larsson, närings-, arbetsmarknads- och socialdepartementet
- Nutek, Eva Johansson och Malin Gawell
- Iqube, Johan Stael von Holstein
- Regiondalarnas näringslivsförbund, Göran Carlsson regionchef
- Länsstyrelsen dalarna, Kristina Guffars, näringslivssamordnare
- Utvecklingsbolaget Mittdalarna (5 kommuner huvudmän), näringslivschefer Falun & Borlänge
- Utvecklingschefen Gagnef kommun, ordförande kommunfullmäktige Leksands kommun
- Kommunalråd och kommunchef Borlänge kommun

Vidtalade under våren, sommaren och hösten 2008:
- Ordförande i socialutskottet, Kenneth Johansson
- Verkställande tjänstemän vid Finsamförbund i dalarna, Sylvia Paulsson, Åsa Eriksson
- SSAB tunnplåt i Borlänge, Göran Johansson, marknadsavdelningen
- KK-stiftelsen, Eva Moe och Joppe Pihlgren
- Länsförsäkringar dalarna, Johan Sundström, affärsledning
- Kriminalvården, Gunilla Nilsson mfl utbildningsenheten + Inger Norberg anstaltschef Viskan
- Coompanion dalarna, Per Fontin och Bengt Sundgren
- Kommunalråd i Falu kommun, Dan Westerberg
- VD Svenskt näringsliv, Urban Bäckström
- Socialstyrelsen, Åke Setreus
- Rättviks kommuns näringsliv, representant ur Närvik
- Ridled siljan, styrelseordföranden och ledamot
- Siljan turism, styrelserepresentant
- Stiftsgården Rättvik, ledningen
- Utbildningsanordnare, studieförbund, företagare och nätverkskonstellationer

Sammanfattningsvis kan sägas att vidtalade partners stödjer KHF uppbyggnadsidé. Man menar att KHF pekar på välgrundad förankring och integrering över hela samhällsbredd. Man menar att KHF genom fokus på kompetensutvecklingsinriktad utbildning, parallellt med tillväxthusbetonad uppbyggnad av socialt företagande bör ha stora möjligheter att leda till både individuell och kollektiv hållbar utveckling. Bland de vidtalade har flera framhållit idén som mycket intressant, bland annat då arbetet bygger på ett underifrån perspektiv i sin helhet.

RIKS KRIS och KRIS lokalföreningar har framkommit att man är angelägen om att vara delaktiga genom fortlöpande information under uppbyggnadsarbete och genomförande. Varje förening ska ha möjlighet att skicka 1 till 5 deltagare/förening och år (de som deltar i projektet är anställda hos KRIS genom lönebidrag) beroende på platstillgång.

Syfte

Utvecklingsprojektet KHF syftar främst till:
- att tillvarata och sprida på värdefulla kunskaper inom olika samhällsgrupper samt göra konkreta samhällsvinster genom utbildning, kompetensutveckling, socialt företagande och entreprenörskap.
- att kompetensutveckla de anställda inom KRIS föreningar så att de kan fungera som motivatörer, eldsjälar, ledare etc för de medlemmar som i nästa skede ska vara med och starta och driva företagen.

KHF ska genom utbildning, coachning, mentorskap, nätverksetablering och socialt företagande vidareutveckla personer i utanförskap att finna hållbara entreprenöriella lösningar. KHF skall fungera som tillväxtarena på såväl lokal, regional som nationell nivå, för uppbyggnad och etablering av småföretag.

Nyckel till framgång:
1) Väl förankrade KRIS värdegrunder hos deltagande individer
2) Brett och väl förankrat samarbets- och partnerskap med näringslivet
3) Ett stort behov av nya företagare i samband med ett omfattande generationsskifte i hela landet
4) God samverkan med stiftelse för mikrofinansiering av nystartade företag
5) Väl förankrat förberedelsearbete för KHF avseende kompetens och innehåll inom politik, förvaltning och näringsliv

Beskrivning av KHF:
KHF består av två delar: utbildningsinstitutet och företagskoncernen. De båda hänger ihop så att man får en naturlig koppling av utbildningen och olika konkreta entreprenöriella företagsprojekt. Det här projektet har de anställda krisarna som målgrupp och genom utbildningen (aktiviteten) vi erbjuder målgruppen kommer den större idén på sikt att förverkligas.

Utbildningsdel:
KHF- utbildningsverksamhet skall byggas upp som ett utbildningsinstitut i Dalarna med inriktning att utveckla entreprenörskraften i personer med en trasig social bakgrund, änställda i Kris. Målgruppen för projektet (anställda hos KRIS) är i en ganska osäker situation vad gäller deras anställning eftersom de är lönebidragsanställda. Dessutom har de svårt att hitta vanlig anställning på grund av deras förflutna och funktionshinder.

(KHF- företagskoncernen skall bestå av företag sprungna ur entreprenörsskolan men också andra företag som Kris väljer att driva på permanent basis. Finansiering för den delen söks inte i denna ansökan. Företagen skall tillkomma genom nystart och/eller övertagande i generationsskiftet, där socialt hållbart företagande på kommersiella grunder utgör en gemensam plattform. Utöver etablerade vinstdrivande företag så kommer också inom koncernen i anslutning till utbildningen att finnas en företagsinkubator med företag som består av elevernas egna företagsprojekt. Dessa skall få utvecklas i en trygg och kontrollerad miljö där målet är att företagen blir livskraftiga kommersiella verksamheter utifrån den gemensamma värdegrunden som försörjer sin ägare. När tiden i inkubatorn är slut (tiden bestäms utifrån individuella behov) så skall företagen kunna antingen uppgå i koncernens permanenta företag eller stå kvar i ett franchising förhållande till koncernen då ersättningen kan bestå i handledning och stöd in i koncernens andra företag. Värdet för det enskilda företaget är att man själv kan få stöd genom intern personal/expert pool vid semestrar, sjukdom och arbetstoppar eller speciella behov, men också att man delar och gemensamt utvecklar den koncern gemensamma värdegrunden sprungen ur KRIS värdegrund. Vården av ett gemensamt varumärke kommer att kunna vara ett starkt argument att driva företagen inom koncernen eller som franchisetagare. Ett viktigt värde i detta är de etiska aspekterna. Med tanke på företagarnas bakgrund så kommer det att vara viktigt att i varje stund kunna visa på att man driver ett etiskt oklanderligt företagande utifrån alla aspekter. Detta är ett av kärnvärdena i koncernen och tillförsäkras genom professionell kontroll av affärsprocesserna och regelbunden rådgivning och utbildning ute i landet.)

Finansiering och ekonomi:
Målet är att projektet efter projekttiden ska bli hållbart och självfinansierat genom att sälja utbildningsplatser till kommuner, AF, mm.

Samarbetspartners:

- LivsstilsakademienTM: syftessorienterad nätverksorganisation som verkar för utveckling av enskilda personer och enheter genom samhällsentreprenöriella insatser (projektledning, coachning, utbildning) Verksamheten består av kompetens inom entreprenörskap, utbildning och kompetensutveckling samt medicinsk och terapeutiska områden.
Rollen: ska samordna insatserna i projektet och bidra med sitt nätverk och kunnande.

- Scott turism och serviceutbildning: Scott är en kommunalt ägd (Orsa) utbildningsanordnare inom besöksnärings, turism och hälsa. Scott har ett brett och väl förankrat nätverk lokalt, nationellt och internationellt. Scott har under drygt 15 år svarat för utbildningsinriktad verksamhet och har i dagsläget olika former av KY utbildning.
Rollen: ska bidra med egna utbildningsanordnar erfarenheter och förhållningssätt. Dessutom kommer att kunna implementera erfarenheter i andra egna utbildningar och till upplevelseindustri nationellt och internationellt.

- Ridled Siljan: förening med fokus på besöksnäring och turism där medlet i första hand hästridning i området kring Siljan och guidning samt serviceinriktat entreprenörskap. Föreningen har idag ett väl upparbetat nätverk och kontakter med ridstall, ägare och företagare samt god lokal kännedom.
Rollen: ska genom projektet kunna hitta konkreta lösningar till entreprenörsbrist inom ridled Siljan samt kunna utveckla föreningar inom turism och besöksnäring med olika parter inblandade.

Målsättning

Projektmålen är att från och med den 1 februari 2009 kunna erbjuda deltagare i projektet en utbildning där dem skall utveckla det entreprenöriella hantverket samt förmedla de inre och yttre redskap som krävs för att driva företag.

Vid sidan om projektet (och utan projektbidrag) ska RIKS KRIS ta fram en affärskoncern (enligt modellen för den sociala ekonomin) där företagare kan utveckla företag i en säker och trygg miljö. Detta är en värdefull komplement till ubildningen.

KHF är ett kompetensförsörjningsprojekt inom den sociala ekonomin som syftar med att underlätta för sysselsätta människor att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Målgruppen för projektet är i en ganska osäker situation vad gäller deras anställning eftersom de är lönebidragsanställda. Dessutom har de svårt att hitta vanlig anställning på grund av deras förflutna och funktionshinder. Många före detta kriminella/missbrukare har väldigt bra idéer, är kreativa och har en entreprenör tänkande. De vanliga struktur som erbjuds i samhället idag anses vara för tunga för målgruppen. Många vill bli företagare men dem ser alldeles för många hinder framför sig. Att bli företagare inom den sociala ekonomin är den perfekta lösningen för målgruppen.

Det är oerhört viktigt att kunna fånga och utveckla målgruppens kompetens och förmågor så att dem ska kunna göra något positivt av det för samhället. Då kan de också klara arbetslivets krav och strukturomvandlingar. Genom en utbildning ska deltagare kunna lyfta och utveckla sin kompetens och skapa verktyg de behöver för att bli företagare. Detta ska ha för konsekvens att arbetstillfällen inom den sociala ekonomin.

Utbildningen ska byggas enligt följande modell:

- Man ska tolka eleven mål och identifierar lärbehov. Eleven ska få träna sig att påverka, pröva och testa nya problemlösningsstrategier. De ska uppmuntras att lyckas och att hantera misslyckanden. Man ska ge dem möjlighet att ta egna initiativ och utveckla innovativa förmågor.

- Utbildningen ska bygga på närutbildning och distansutbildning. Närutbildning ska äga rum i Dalarna och deltagare ska ha möjlighet att bo på Rättviks stiftgården. Närutbildning är viktigt för kreativa dialoger, upplevelsebaserat lärande och socialt företagande samtidigt som det är mer resurs och kostnadskrävande än distans- och självstudier.

Självstudier och distansutbildning innebär vissa kvalitativa pedagogiska och kommunikativa begränsningar, svårigheter med systemorienterad träning samt ökade kostnader för virtuella system, samtidigt som det är något mindre personalkrävande och i ett långsiktigt perspektiv mindre kostsamt än närutbildning.

Utbildningsinnehåll:
ca: 1540h när- och distansutbildning (inkl självstudier + eget fördjupningsarbete)

1) Motivationskurs/personlig utveckling: 4 veckor (närutbildning i Dalarna, heltid).
Innehåll:
- Självinsikt och självkänsla
- Kommunikation och feedback
- Psykisk/mental beredskapsträning
- Problemlösning och metaplanering
- Kost och näringslära
- Hälsa, fysiologi och träningslära
- Moral, etik, normer och värderingar
- Gruppdynamik och team utveckling
- Ledarskap och helhetsbaserat lärande
- Krishantering och ledarskap svåra situationer
Mål:
- förståelse för entreprenörskap och socialt företagande
- Ökad självkänsla och självförtroende
- Ökad självinsikt och förståelse för gruppen och ledarskap
- Ökad förmåga att kommunicera direkt och klart
- Ökad förmåga att hantera motstånd och konflikter

2) Grundkurs: 3 månader (6x3 dagar närutbildning i Dalarna, övrig tid distansutbildning och självstudier)
Innehåll:
- Entreprenörskap socialt företagande allmänt
- Entreprenörskap & praktik
- Socialt företagande & praktik
- Marknadsföring i praktiken
- Försäljning och förhandlingsmetodik
- Organisationsteori och företagskulturer
- Affärsmöjligheter och visioner
- Företagsekonomi och ekonomistyrning
- Affärsplanering som social företagare
- Redovisning och grundläggande bokföring
- Företagandets dynamik och processer
- Regelverk, skatter och försäkringsfrågor
Mål:
- Förståelse för ingående delar vid funktionellt entreprenörskap och socialt företagande
- Ökad förståelse för samarbete och samverkan
- Förstå betydelsen av medarbetarskap, nätverk och samarbetspartnerskap
- Någon förmåga att omsätta entreprenörskapets teoretiska förutsättningar i praktisk handling

3) Praktikkurs: 6 månader (3 dagar/mån närutbildning i Dalarna och övrig tid praktik)
Mål:
- God förståelse för såväl ingående delar som helhet vid funktionellt entreprenörskap och socialt företagande
- God förmåga till medverkan, samarbete och samverkan inom och mellan verksamheter.
- Grundlagd duglighet att bygga social företag med entreprenöriell inriktning.

4) Tillämpning: 2 till 8 månader, vid behov
Mål:
- Arbete med egen verksamhet, socialt företagande. Coachning
- Starta, bygga, driva och underhålla hållbar kreativ hederlig affärsverksamhet

Mättbara målen: projektet syftar med att utbilda ett antal personer under KHF modellen så att dem kan ta ett steg vidare i arbetslivet och bli kreativa hederliga företagare. I projektet ska vi fokusera på att kompetensutveckla de anställda så att de kan fungera som motivatörer, eldsjälar, ledare etc för de medlemmar som i nästa skede ska vara med och starta och driva företagen.
- Under 2009 målet är att utbilda minst 15 personer
- Under 2010 målet är att utbilda minst 20 personer
- Under 2011 målet är att utbilda minst 40 personer

Dessutom finns det personer i målgruppen som har alla förutsättningar för att starta eget inom den sociala ekonomin men inte vågar. Då räknar vi med att ett antal personer ska kunna koppla sig direkt till affärskoncern utan att behöva gå och utbilda sig.

Närutbildning ska äga rum i Rättvik (på Stiftgården Rättvik) och deltagare erbjuds genom projektet boende, mat samt transport. Vi har valt att lägga utbildningen i Dalarna eftersom våra samarbetspartners finns där och för att behovet att arbetskraft är oerhört stort i denna region.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I målgruppen ingår personer med funktionsnedsättning som innebär ett arbetshinder, ofta på grund av deras tidigare liv som kriminell/missbrukare.

Dessutom är personer med fysiska funktionsnedsättning som innebär ett arbetshinder också välkomna att delta in i projektet om de ingår i KRIS målgruppen.

Vi ska ordna så att lokaler är anpassade, att det finns hörselslinga vid behov. Men också att personer med andra funktionsnedsättningar kan ta del av undervisningen, det kan handla om dyslexi, ADHD mfl neuropsykologiska diagnoser.

Jämställdhetsintegrering

Bland projektets deltagare (före detta kriminella) är kvinnor underrepresenterade, detta är ett faktum och därför är det svårt att få lika många kvinnor än män på dem olika aktiviteter.

Vi kommer att arbeta aktivt för att få i kvinnor i projektet. Vi kommer att se till att kvinnor ska ha samma chans och möjligheter att göra sig hörda och få sin del i projektet i en miljö som är väldigt manlig.

Vi ska se till i projektet att kvinnor får samma möjligheter att ta del av insatserna, att deltagande kvinnor har möjlighet att påverka hur utbildning och aktiviteter utformas och även innehåll.

För att uppnå detta resultat ska vi i projektet använda 4Rmetoden för att följa upp och stämma av jämställdhetsintegrering i projektet. Detta arbete skall även genomföras i samverkan med bla Nutek och projektledaren socialt företagande, Eva Johansson.

Samarbetspartners

 • Kriminalvården
 • Stiftgården rättvik

Deltagande aktörer

 • Livsstilsakademien
 • Näringslivs-och utvecklingskon

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alvesta
 • Aneby
 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Bjuv
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bromölla
 • Bräcke
 • Burlöv
 • Båstad
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Ekerö
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gislaved
 • Gnesta
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Habo
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hultsfred
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jokkmokk
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Kalix
 • Kalmar
 • Karlsborg
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Klippan
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lessebo
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Malung
 • Malå
 • Mariestad
 • Markaryd
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Mullsjö
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Norsjö
 • Nybro
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Ockelbo
 • Olofström
 • Orsa
 • Orust
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Partille
 • Perstorp
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Skurup
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sorsele
 • Sotenäs
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svalöv
 • Svedala
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tingsryd
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Torsby
 • Torsås
 • Tranemo
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Uppvidinge
 • Vadstena
 • Vaggeryd
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vilhelmina
 • Vimmerby
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Värmdö
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ydre
 • Ystad
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åstorp
 • Åtvidaberg
 • Älmhult
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar
 • Östra Göinge
 • Överkalix
 • Övertorneå