Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenta anordnare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
KontaktpersonEbba Sellström
E-postebba.sellstrom@coompanion.se
Telefonnummer084474801
Beviljat ESF-stöd3 341 079 kr
Total projektbudget3 341 079 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet avser att genom kompetensutveckling ge handledare, anställda och förtroendevalda i den sociala ekonomin goda förutsättningar att ta emot personer i tredje fasen, för att genom kvalificerad handledning till dessa öka självförtroendet och stärka ställningen på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Begreppet social ekonomi myntades i samband med att Sverige blev medlemmar i EU 1995 och definieras enlig följande:
Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn.
Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.
Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.

Den sociala ekonomin har under de senaste tio åren utvecklats till att gå från ideell volontär till arbetsgivare med anställda. Social ekonomi finns i flertalet branscher, men en stor del av verksamheten bedrivs som genomförare av kommunala tjänster. Kommuner och övriga offentliga sektorn upphandlar allt mer av sina tjänster och knoppar av verksamhet. Idag upphandlas ca 10 % av sociala ekonomins företag till offentliga tjänster i Sverige. Ungefär 30 % av hälso- och sjukvården i Stockholms län drivs av privata vårdgivare, sammanlagda anbudsvärdet beräknas till 9 mldr kr.

Den genomförda kartläggningen visar att det i Stockholms län finns 6 590 företag, år 2005, inom den sociala ekonomin och att dessa har 7 125 arbetsställen inom länet. Totalt sysselsätter företagen inom den sociala ekonomin 54 832 personer och jämför man den sociala ekonomins andel av det totala antalet anställda i Stockholms län blir siffran 5,8 %. Detta visar att ur ett sysselsättningsperspektiv är social ekonomi en sektor som sysselsätter ett stort antal personer i Stockholms län. Ungefär hälften av alla arbetsställen inom den sociala ekonomin, 46 procent, har dock inga anställda. Det finns cirka 30 procent arbetsställen med mellan en och fyra anställda och 11 procent har mellan fem och nio anställda, ur Social ekonomi i Stockholms län Kartläggning av företagen inom den sociala ekonomin av Paula Kossack och Joakim Wallenklint 2005, sidan 1.

Förutom företagandet inom den sociala ekonomin, finns den del som drivs som intresseorganisationer eller brukarstödjande men inte har någon direkt affärsdrivande verksamhet Deras insatser är nog så viktiga när det gäller att få människor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Genom deras arbete förbättras även folkhälsan, människor får stöd i sin vardag och får finnas i ett sammanhang med likasinnade, mår bättre. Utvecklingen för dessa organisationer är att verksamheten sköts allt mer av anställd personal och allt mindre genom frivilliga medlemsinsatser. Under perioden 1992 till 2002 expanderade den ideella sektorn i såväl absoluta tal som i relation till övriga sektorer i samhället. Tillväxten har dock skett primärt inom tjänsteproducerande verksamhet, Från nationalstat till näringsliv, Wijkström, F och Einarsson, T 2006, Stockholm: EFI Ekonomiska forskningsinstitut. För att kunna möta upp denna strukturomvandling och för att på allvar bli en part att räkna med i både lokal som regional tillväxt måste den sociala ekonomin stärkas.

Den sociala ekonomins organisationer har ofta tagit emot individer i olika åtgärder och anställningar och förutsättningarna har ofta varit sådana att individerna själva sökt sig till en specifik organisation.
I samband med att en stor mängd individer samtidigt kommer att ha behov av att komma ut på många arbetplatser ställs också betydligt högre krav på anordnarna, styrelserna och de personer som kommer att ha ett handledaransvar.

Arbetsförmedlingen och ESF-Rådet har tagit initiativ till att bjuda in sociala ekonomins organisationer för att diskutera den tredje sektorns möjligheter att ta emot individer som varit arbetslösa mer än 450 dagar. Man vill pröva tredje sektorns sätt att arbeta med individer som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Det uppges i utlysningen att målet är att arbetslösa som får plats i tredje fasen ska ha en meningsfull sysselsättning och samtidigt arbeta för och få stöd för att komma in i arbetslivet. Även sk anordnarträffar har arrangerats med inbjudan från Arbetsförmedlingen främst till större anordnarorganisationer och främjare inom den sociala ekonomin.

Från och med april 2009 förväntas 2000 människor som har behov av åtgärder inom den så kallade tredje fasen tillkomma varje månad på riksnivå. Från myndigheternas sida vill man pröva sociala ekonomins sätt att arbeta med arbetslösa individer och Arbetsförmedlingen vill hänvisa 120 personer till organisationer inom den sociala ekonomin.
Enbart i Stockholm beräknas mellan ca 1200 personer komma in i tredje fasen from slutet v mars 2009.
Att utbilda handledare inom den sociala ekonomin, för att särskilt handleda individer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre period, skapar ett mervärde både för organisation och individer och genererar olika typer av anställningar på sikt hållbara organisationer.
För att säkerställa att samspelet fungerar mellan offentliga aktörer och den sociala ekonomin, är det betydelsefullt att personal på Arbetsförmedlingen och dess coacher också har möjlighet att delta i gemensam kompetensutveckling inom projektet.

Coompanion Stockholm har på eget initiativ under 2009 inlett arbetet med att göra en preliminär kartläggning av vilka organisationer inom den sociala ekonomin som kan tänkas ta emot individer inom tredje fasen. I kartläggningen frågas hur många individer man som anordnare kan ta emot, samt frågor om organisationens syfte och mål. Detta för att på bästa sätt synliggöra organisationens värdegrund och underlätta för individen att kunna söka sig till organisationer vars värdegrund är tydlig. Enkäten har skickats till ca 450 organisationer inom den sociala ekonomin i Stockholmsregionen. Registret har även använts för utskick i projektet Kompetent social ekonomi. Många av organisationerna har möjlighet att sprida enkäterna vidare inom egna organisationer/nätverk. Efter avslutat arbete kommer en sammanställning av inkomna enkäter att överlämnas till Arbetsförmedlingen.

Intresset för och förväntningarna på att sociala företag och andra organisationer inom social ekonomi ska ta en aktiv och växande roll i att öka arbetskraftsutbudet och minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden har under det senaste året ökat påtagligt.
Därför är det av största vikt att öka utbudet av kompetensutveckling för personer som arbetar inom sektorn och särskilt med inriktning på handledarskap för personer inom tredje steget
Under förprojekteringen har det framkommit att många, både sociala ekonomin och stödorganisationerna, behöver mer information och kunskap kring vad sociala företag är och hur de drivs innan man kan påbörja utvecklingen att starta. NUTEK, senare Tillväxtverket, kommer under 2009 att upphandla aktörer i länet för spridning av information om socialt företagande och flera projekt finansierade av Socialfonden främjar utvecklingen av ny sociala företag. Idag finns med nuvarande strikta definition drygt 35 sociala företag i Stockholms län men de är under stark tillväxt.

Det har visat sig att sociala företag bidrar till positiva samhällsekonomiska resultat. Inom Equal-projektet NTG Socialt företagande utvecklades en metod att väga ihop samhällsekonomiska resultat med ett traditionellt företagsbokslut. Metoden kallas socioekonomiska bokslut. Dessa bokslut visar tydligt på den samhällsekonomiska nyttan. Storleken på de samhällsekonomiska resultaten relaterar tydligt till hur kostsamma medarbetarna i företaget var för samhället i sitt tidigare liv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är naturligtvis vinsterna mycket stora när en före detta missbrukare börjar arbeta och betala skatt, upp emot en miljon kronor per person och år. Samtidigt visar det sig att vinsterna är betydande även när en person med till exempel psykiska funktionsnedsättningar arbetar... Siffrorna i studien visar på vinster mellan 125 000 och 350 000 kr per person och år, ur Programförslag för fler och växande sociala företag, Nutek 2008.

Syfte

Syftet med projektet är att genom kompetensutveckling och utbildning ge handledare, anställda och styrelser/förtroendevalda inom den sociala ekonomin mycket goda möjligheter och förutsättningar att ta emot personer i tredje fasen, så att dessa individer ges möjlighet att genom kvalificerad handledning öka sitt självförtroende för att på sikt kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Även Arbetsförmedlingens personal/coacher som handläggare kommer att erbjudas utbildningsinsatser. Detta projekt är tänkt att löpa parallellt med ett projekt inom PO2 med Arbetsförmedlingen som projektägare, där arbetslösa individer inom tredje fasen slussas in på arbetsplatser hos olika anordnare inom den sociala ekonomin, ytterligare en möjlighet att öka kompetensen

Projektet syftar även till att öka kunskapen bland anställda i offentlig verksamhet om hur den sociala ekonomin kan bidra till lokal och regional utveckling i Stockholms län.

Inom det godkända och parallellt löpande projektet Kompetent social ekonomi finns följande angelägna kompetensutvecklingsområden antecknade inom ramen för organisationsutveckling: Utveckla sin värdegrund, Demokratiska metoder och empowerment, Ledarskap, Förhållandet mellan anställda och frivilliga, Kvalitetsfrågor. Dessa områden kommer genom detta projekt kompletteras med särskilda kunskaper och metoder i empowerment för handledare och andra anställda inom den sociala ekonomin inför de speciella krav som kan komma att ställas när organisationen tar emot individer i tredje fasen. En samordning mellan insatserna i projekten planeras för att åstadkomma kostnadseffektivitet, tydlighet i utbudet och maximalt utbyte för målgrupperna.

Målgruppen ska genom projektets ägare/partners nätverk få information om andra anordnare och andra utvecklingsgrupper med liknande idéer/verksamheter för eventuell samverkan.
Projektet ska informera aktiva och nytillkommande anordnare samt hitta aktörer inom den sociala ekonomin som idag inte ser sig som självklara anordnare.
Projektets aktörer erbjuder adekvat utbildning och hjälper till med mobilisering för att föreningslivet ska våga ta sin del i den utmaning vi står inför. Vi ska stödja underifrånperspektivet och hjälpa utvecklingsgrupperna i deras strävan att stå på egna ben i samverkan med offentliga partners.

Målsättning

Målet i förprojekteringen är:

Att kartlägga vilka organisationer inom den sociala ekonomin som kan tänka sig att bli anordnare för individer inom tredje fasen

Att undersöka behovet av kompetensutveckling hos anordnare, vilka utbildningar som behövs, vilken typ av processtödjande verksamhet som krävs. Att skapa delaktighet i processen är en självklarhet då hela förstudien bygger på delaktighet hos dem som så småningom ska bli anordnare.

Att kartlägga vilka utbildningar och kompetensutveckling våra samverkanspartners kan bidra med utifrån det behov den sociala ekonomins befintliga och potentiella anordnare behöver. Vi ska arbeta fram former för hur samarbetet ska fungera, genom enkäter till målgruppen, partners och andra aktörer. Samarbetet dem emellan organiseras av projektägare så att det blir ett väl fungerande partnerskap.

Att genom våra partners hitta metoder för att stärka den sociala ekonomins anordnare.

Att under slutskedet av förstudien skriva rapport från förstudien och förereda ett genomförandeprojekt.

Minst 450 organisationer och företag får förfrågan om möjligheten att vara anordnare

Minst 100 organisationer- och företagens handledare, anställda, sysselsatta och styrelser deltar i kartläggning av kompetensutvecklingsbehov

Minst 10 organisationer och företag deltar i diskussioner för metodutveckling

Två regionala nätverks- och anordnarträffar anordnas i samverkan med SLUP.SE

En interregional nätverksträff arrangeras tillsammans med övriga projekt nationellt.
Genomförandeprojekt
Minst 120 handledare och andra berörda deltar i utbildningar och gemensam kompetensutveckling eller förbinder sig att ställa upp som erfarna handledare
Deltagande/arrangemang i minst tre interregionala nätverksträffar för andra nationella projektägare inom PO1 och 2och två regionala träffar.
50% av handledarna är nöjda eller mycket nöjda med utbildningarna,5-gradig skala.
En handbok i metodutveckling produceras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I Sociala ekonomins organisationer finns många anställda med olika typer av funktionsnedsättning fysiska såväl som psykiska. Organisationerna är ofta intresseorganisationer för och med målgruppen men också sociala företag vars syfte är att integrera människor med arbetsnedsättning in på arbetsmarknaden t ex HSO. Stor kunskap finns därför i Coompanions och samverkanspartnern föreningen SLUP.SEs nätverk kring dessa frågor. I projektet kommer det att finnas resurser som har i uppdrag att granska utbudet av kompetensutvecklingen samt att bidra till utvecklingen av bl a tillgängligheten i de olika kompetensutvecklingsinsatserna. Vidare ska projektet:

Ge viss kompetensutveckling kring tillgänglighetsfrågor i övrigt samverka med kompetensutvecklingsprojektet Kompetent social ekonomi där tillgänglighetsseminarier kommer att erbjudas i samband med nätverksträffar.

Krav på tillgänglighet utifrån målgrupp och typ av kompetensutveckling kommer att ställas på samtliga utförare i projektet.

All information som ges från projektet kommer att granskas innan det skickas ut eller läggs ut på Coompanions och partners hemsidor. Hemsidorna kommer även, så långt det är möjligt, att anpassas för att så många som möjligt ska kunna använda den.

Inom den sociala ekonomin är man var att arbeta med individer som har ett eller flera funktionshinder. Då många organisationer deltar i projektet finns också ett stort utrymme att finna arbetsplatser som är lämpliga. Detta gäller i hög grad de sociala arbetskooperativen.

Vid behov ska vi använda hjälpmedel så att tillgängligheten för alla är tillfredsställande.

Jämställdhetsintegrering

Resultat av problem och behovsanalysen enligt förprojekteringen ska införas i genomförandefasen.
Jämställdhetsintegration , genomförande

Ett övergripande mål med kompetensutvecklingen är att det blir en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som är handledare

Ett andra mål är att stärka organisationernas kompetens i att beakta jämställdheten internt. Kompetensutvecklingen bör uppmärksamma hur rekryteringar genomförs och av vem. Vad anses meriterande och vem gör denna bedömning? För att nå detta mål behövs kompetensutveckling för män och kvinnor i ledande ställning inom den sociala ekonomin, dvs de som rekryterar nya ledare.

Problem- och behovsanalyser ska ha ett jämställdhetsperspektiv. För att säkerställa detta kommer organisationer aktivt ta del i den löpande behovsanalysen och finnas med i arbetet. Under kompetensutvecklingen ska kvinnors perspektiv belysas. Resurser kommer därför att avsättas för att mäta jämställdhetsintegreringen i projektet.

Vidare ska projektet ge fortlöpande kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor via det särskilda kompetensutvecklingsprojektet Kompetent social ekonom där bl a. jämställdhetsseminarier kommer att erbjudas i anslutning till nationella nätverksträffar.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer kontakter att tas med föreningen REVES, Réseau Européen des Villes & Régions de l Economie Social, som är ett närverk och en förening, för områden i Europa som har eller utvecklar program för den sociala ekonomin. Föreningens medlemskap baseras på att både det offentliga och den sociala ekonomin i respektive områden är medlemmar. Verksamheterna baseras på ett partnerskap mellan det offentliga och de idéburna organisationerna, för att åstadkomma ett rättvisare samhälle byggt på delaktighet och ansvarstagande.

REVES representerar också ett nätverk för nya metoder och processer. REVES har idag 85 medlemmar, med 15,5 miljoner innevånare fördelade på 2 230 kommuner inom EU-kollektivet och 3 370 organisationer inom den sociala ekonomin.

Några av REVES mål är att utveckla och utbyta kompetens och kunskap, utbilda och sprida kunskap om partnerskap mellan det offentliga och den sociala ekonomin, att samarbeta med andra nätverk i Europa och övriga världen för att skapa synergieffekter för samarbetet mellan det offentliga och den sociala ekonomin.

I det transnationella arbetet är REVES en naturlig samarbetspartner för projektet, flera av de deltagande aktörerna är också medlemmar i REVES, t ex Värmdö kommun och Värmdö föreningsråd. REVES har bland sina medlemmar flera som samarbetar mellan det offentliga och den sociala ekonomin för att skapa en ny arbetsmarknad för människor i utanförskap, bl a med projekt Liguria i Genova, Italien.

Ett förstärkt samarbete mellan de nätverk som finns kring sociala ekonomin i Europa med de kontakter och möjligheter till påverkan på Europeiska kommissionen och departementet gynnar även sociala ekonomin i Stockholms län.

Samarbetspartners

 • Coompanion Roslagen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Myrorna/Samfundet Frälsningsarmén
 • Samma som ovan
 • SLUP.SE
 • Stockholm-Globen
 • Stockholm-Globen
 • Sundbybergs Folkhögskola
 • Väddö folkhögskola

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
 • Coompanion Roslagen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Myrorna/Samfundet Frälsningsarmén
 • Samma som ovan
 • SLUP.SE
 • Stockholm-Globen
 • Sundbybergs Folkhögskola
 • Väddö folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker