Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenslyftet eHälsa i primärvården

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStockholms läns sjukvårdsområde SLSO Adm
KontaktpersonAnn- Marie Bönström
E-postann-marie.bonstrom@sll.se
Telefonnummer08-123 40 238
Beviljat ESF-stöd45 491 539 kr
Total projektbudget45 491 539 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2014-03-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Användandet av IT-stöd inom primärvården ökar mycket snabbt. Utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister och elektronisk kommunikation med patienter ställer krav på nya arbetssätt och ny kompetens.Syftet med detta projekt är att värna personalens anställningsbarhet genom att alla medarbetare inom primärvården,SLSO,bereds möjlighet att utveckla sin kompetens i de ovan nämnda områdena. Metoden i projektet bygger på lärandegrupper i nätverk.

De önskade effektmålen för projektet är:
-ökad kompetens hos alla medarbetare avseende strukturerat resurseffektivt arbetssätt i IT-system för patientvård
- minskad upplevd stress hos medarbetare
-ökad patientupplevd kvalitet
-förbättrade medicinska resultat

De viktigaste samverkanspartners för projektet är de fackliga organisationerna,några av patientorganisationerna, SKL och Socialstyrelsen. Kompetensinventering och metodutvärdering genomförs av Karolinska Institutet, Medical Management centrum.


Bakgrund

Användandet av IT-stöd inom primärvården, liksom inom sjukvården i stort, utvecklas för tillfället mycket snabbt. Nya IT-tjänster görs tillgängliga genom initiativ på såväl nationell nivå som inom landstingen. Exempel på detta är:
1. Den nationella IT-strategin inom vilken regering, myndigheter, landsting och kommuner samverkar för att utveckla vården med hjälp av nytt IT-stöd.
2. Ny lagstiftning i form av Patientdatalagen där vårdgivare ges möjlighet att elektroniskt tillhandahålla patientjournaler till varandra.
3. Utveckling av standardiserad terminologi som drivs av Socialstyrelsen.
4. Införande av elektroniska tjänster där medborgarna själva kan samverka med vården via mobiltelefoner och internet.

Parallellt med detta stärks patienternas ställning gentemot vårdgivaren både genom förändringar i lagstiftning och genom synen på vården i samhället. Detta i kombination med de nya IT-verktyg som tillgängliggörs möjliggör stora förbättringar inom vården.

Denna utveckling innebär en stor omställning för personalen inom primärvården. Primärvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister och elektronisk kommunikation med patienter och medborgare ställer krav på nya arbetssätt och ny kompetens i att använda de nya verktygen.

Samverkan mellan många vårdgivare i en sammanhållen journal kräver ett enhetligt sätt att dokumentera. Ökad användning av elektroniskt stöd för uppföljning och beslutsstöd kräver också att vårdpersonalen dokumenterar på ett mer stringent och standardiserat sätt. Många initiativ drivs på såväl nationell nivå som inom enskilda landsting och hos privata vårdgivare för att standardisera terminologi.

För den enskilda medarbetaren innebär det en betydande utmaning att följa med i utvecklingen. Nya IT verktyg ställer krav på kompetens att utnyttja IT på ett effektivt sätt i arbetet med patienterna. Kraven på standardiserad dokumentation ställer krav på att ta till sig omfattande arbeten som görs av bl a socialstyrelsen men också att förstå hur nya modeller ska användas praktiskt i vardagen. Tiden för kompetensutveckling är ofta svår att finna i en vårdverksamhet med knappa resurser. Risken är stor att personal som inte mäktar med att utveckla sin kompetens för att motsvara de nya kraven slås ut.
Syftet med detta projekt är att värna personalens anställningsbarhet genom att all personal bereds möjlighet att utveckla sin kompetens i de ovan nämnda områdena. Projektet omfattar 100 vårdcentraler/mottagningar inom primärvården med cirka 3500 deltagare.

Speciell fokus ska läggas på hur man på ett rationellt sätt kan journalföra sina patienter i den nya miljö med sammanhållen journal som nu successivt införs i de flesta landsting och även nationellt med den Nationella PatientÖversikten (NPÖ). Kompetensutvecklingen är alltså inte att lära sig använda ett specifikt IT-sytem utan att kunna verka effektivt i en miljö där man delar information om patienten med andra vårdgivare och där data som registreras om patienten också ska kunna bearbetas elektroniskt och användas som beslutsstöd i vården.

Metoden i projektet bygger på lärandegrupper i nätverksmodell med utvecklingsledare på varje enhet i primärvården. Den kompetensökning som krävs för att välfungerande arbetssätt i våra gemensamma it-system behöver ske i samverkan mellan medarbetare från många olika enheter eftersom vi ska utnyttja vård-systemen gemensamt i patienternas vårdprocess genom sjukvårdssystemet. För den enskilde är det svårt att själva skapa den kompetensutveckling som krävs för dagens önskade arbetssätt då kompetensen måste utvecklas mer i samverkan med andra aktörer och partners.

Lärande i nätverksgrupper i denna omfattning som projektet gäller, bedöms inte att komma att ske i den vanliga vårdvardagen utan denna stimulans och extra resurser. Vi riskerar att de medarbetare som inte tillägnar sig denna kompetens i it-systemen inte klarar av dagens arbetssätt i sitt dagliga vårdarbete och därmed slås ut från arbetsmarknaden.

För att uppnå önskad strategisk vinst med en gemensam sammanhållen journal krävs att alla medarbetare förmår att kommunicera i systemet på ett patientsäkert och strukturerat sätt.
Mervärdet. Det unika med projektet är att det är en gemensam kompetens i e-Hälsa som utvecklas i projektet. Denna kompetens måste utvecklas gemensamt för att uppnå de positiva synergi-effekterna av att ha tillgång till gemensamma it-system i vården. Kompetensen kan inte utvecklas var för sig på respektive enhet. Projektet möjliggör att kompetensen utvecklas på en gemensam arena, vilket gör att de anställda mycket lättare kan navigera och hitta patientinformation i systemen. det är också viktigt att vi fortsätter att kovåra medarbetare för att lärandeprocessen ska fortlöpa.
Syfte

Höja kompetensen hos alla medarbetare gällande nya arbetssätt och förhållningssätt i våra gemensamma IT-system gällande patientvård . Syftet är att värna kompetensen hos alla våra medarbetare gällande IT-system och e-hälsa för att undvika utslagning på arbetsmarknaden. För att ytterligare öka anställbarheten syftar projektet även till att vidarutveckla den lärande miljön i organisationen vilket i sin tur ökar individens kompetens.

Målsättning

EFFEKTMÅL:

-erforderlig kompetens hos alla medarbetare avseende strukturerat resurseffektivt arbetssätt i IT-system för patientvård
- minskad upplevd stress hos medarbetare, vilket mäts årligen i Medarbetarenkäten
-ökad patientupplevd kvalitet vilket mäts årligen i Patientenkäten
-förbättrade resultat för alla enheter i SLSO Kvalitetsbokslut

PROJEKTMÅL:

Projektet genomförs i fyra etapper

• Förberedelsefasen utgör första två månaderna av mobiliseringsfasen. Målet för denna etapp är att säkra resurser för nästa fas och genomföra nödvändiga förberedelser, främst kommunikationsplan och utvärderingsmetodik.
• Planerings och pilotfasen utgör resterande fyra månader i mobiliseringsfasen. I denna etapp genomförs kompetensinventering (med hjälp av metoden från föregående fas), detaljplanering och resurssäkring av genomförandet samt en pilot etapp där projektet utvärderar och förbättrar metodik och arbetsformer för det fortsatta arbetet. Pilotfasen genomförs på 8 enheter med 8 processledare. Dessa processledare blir sedan handledare för utvecklingsledarna på enheterna i genomförandet.
• Genomförandet organiseras i två årsvisa etapper där arbetet genomförs i lärande grupper enligt metodiken som utvecklats i piloten. Resultatet utvärderas årsvis. Metodik och arbetsformer vidareutvecklas enligt de erfarenheter som gjorts under aktuell etapp.


Mobiliseringsfas 6 månader

Etapp 1.Förberedelsefas

Projektmål:
Komunikationsplan
Intressentanalys
Samverkansplan
Utvärderingsmetod
Riskanalys
Pilotplanering för 8 testenheter

Etapp 2. Planerings och pilotfas

Projektmål:
Pilot med 8 testenheter
Utvärderingsplan
Kompetensinventering hos alla medarbetare
Projektplan Genomförandefas
Tillgänglighetsplan
Jämställdhetsplan
Handbok för utvecklingsledare
8 utbildade processhandledare
64 genomförda seminarier
2l genomförda temaGenomförandefas 2 år

5632 genomförda seminarier
16 genomförda tema


Etapp 3 Första året i genomförandefasen

Projektmål:
Kompetensinventering resuktatrapport
Riskanalys
Metodutvärdering
Reviderad handbok för utvecklingsledare
Projektplan för etapp 4
Reviderad jämställdhetsplan
Reviderad tillgänglighetsplan

Etapp 4 Andra året

Projektmål:
Avstämning kompetensinventering
Metodutvärdering
Reviderad handbok för utvecklingsledare
Projektutvärdering slutrapport


INDIKATORER:

-antal medverkande i projektaktiviteterna uppdelat på antal kvinnor och män, ytterligare precisering av måttet ska ske under Mobiliseringsfasen utifrån resultaten som framkommer under Mobiliseringsfas

-antal timmar nedlagda i projektet uppdelat på kvinnor och män,ytterligare precisering av måttet ska ske under Mobiliseringsfasen utifrån resultaten som framkommer under Mobiliseringsfas

-kvalitativt mått på ökad kompetens avseende e-hälsa vilket tas fram enligt utvärderingsplan under Mobiliseringsfasen, uppdelat på kvinnor och män


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under 2010 genomförs anpassning för fysisk tillgänglighet i våra verksamheters lokaler utifrån Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltnings inventering år 2009. Alla utvecklingsmöten i projektet sker i egna lokaler.
Mobiliseringsfasen:
Vi kommer att ta hjälp av Processstödet för tillgänglighet under både Mobiliseringsfas och Genonförandefas.
Kartläggning och behovsanalys utifrån tillgänglighet för personer med funktionshinder leder till färdigställande av plan för tillgänglighet för Genomförandefasen. Exempel på aktivitet under mobiliseringsfasen är genomförande av SWOT-analys i utvecklingsledarnätverket avseende tillgänglighet och bemötande.

Tillgänglig information. Projektet kommer att ha en egen hemsida på vårt intranät INSIDAN med lättläst tillgänglig information för alla medarbetare. Kommunikationsplan för projektet, Mobiliseringsfas och Genomförandefas färdigställs under Mobiliseringsfasens första 2 månader,kallad Förberedelsfas.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att utifrån analys och kartläggning under Mobiliseringen ta fram handlingsplan med mål i jämställdhet och tillgänglighet. I jämställdhetsplanen kommer vi att titta på projektdeltagarna men även på hur vi dokumenterar i våra it-system avseende genusperspektivet. Vi kommer även att titta på ut-data avseende kvalitetsresultat med genusperspektiv.

Samarbetspartners

 • Akademikerallianse
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Avd. lärande och arbetsmarknad
 • Hjärt och lungsjukas riksförbund
 • Institutionen LIME
 • Kommunal avd Stockholm
 • SKTFs Resusrcenter
 • Socialstyrelsen, enheten för funktionshinderfrågor
 • Svenska Diabetesförbundet
 • Vårdförbundet avdelningen i Stockholm

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker