Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Networking Europe

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSensus Stockholm-Gotland
KontaktpersonMia Korsgren
E-postmia.korsgren@sensus.se
Telefonnummer070-462 49 26
Beviljat ESF-stöd11 313 135 kr
Total projektbudget11 313 135 kr
Projektperiod2011-06-14 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

I Stockholmsregionen finns en brist av projekt inom Socialfonden som samarbetar med andra länder inom EU. Dessutom behöver Stockholmsregionen förbereda sig inför kommande programperiod i strukturfonderna där alla signaler tyder på att det kommer att bli obligatoriskt med ett transnationellt samarbete från och med 2014. Projektet syftar till att öka den transnationella aktiviteten i Stockholm och möjliggöra utbyte och samarbete mellan verksamheter och projekt i Stockholm och andra regioner i EU förbättras och utvecklas, specifikt inom Östersjöregionen.

Projektet har sin utgångspunkt i EU2020 samt Östersjöstrategin med koppling till Socialfonden. Fokus kommer att ligga på:
Sysselsättning och rörlighet på arbetsmarknaden
Entreprenörskap och Sociala Innovationer
Bekämpning av fattigdom och social utestängning
Romers situation

I projektet kommer vi att arbeta med:
Kompetensutveckling kring transnationella frågor och strategiskt nätverkande för utökat utbyte i Europa.

Bakgrund

Problembeskrivning
Det finns en brist på transnationellt(TN) samarbete inom Socialfondsprojekt inom regionen. Till och med 20110101 har 39% av projekten någon form av TN verksamhet och budgeten uppgår i snitt till 1,1% av projektens totala budget och med tanke på möjlighet upp till 20% av total budget är siffran låg.
Nuvarande Socialfondsprogram bygger på Lissabonstrategin och ersattes 2010 med en ny sysselsättningsstrategi EU 2020. I regionen behövs det ökade kunskaper om den särskilt med tanke på den kommande strukturfondsperioden. Östersjöstrategin har haft ringa genomslag när det gäller socialfondsrelaterad verksamhet och kunskapen i länet är skiftande i vissa fall låg när det gäller olika EUstrategier.Arbetet i TN-nätverken, Baltic Sea och EURoma, har varit passivt och ej lett till önskade effekter. Det finns även en brist hos aktörer inom regionen vad Socialfonden är och vilka möjligheter som erbjuds via fonden både regionalt och transnationellt.
Orsak
Orsakerna torde vara flera varför intresset för transnationalitet i regionen är relativt lågt. Det finns en generell brist på kunskap,samt en brist på kännedom om möjligheten att arbeta transnationellt och söka medel för ändamålet. Det är även svårt att förstå förutsättningarna, uppplevas som krångligt och svårgenomträngt. Det är idag svårt att hitta partner i EU, eftersom det inte finns någon heltäckande databas eller liknande för att finna partners. Det finns några initiativ som är finansierade av Socialfonden t ex www.transantionality.eu, www.transnational-toolkit.eu. Ett annat initiativ rörande integrationsfrågor är www.integration.eu. När det gäller de strategiska nätverken är det en brist på aktiv ledning i nätverken, t ex EURoma nätverket.

Lösning
Projektet ska lösa ovannämnda problem genom att etablera en kunskaps- och resursplattform för TN arbete i Stockholmsregionen för att öka kunskapen om EU och transnationalitet inom ramen för Socialfonden samt ge en möjlighet att utöka TN utbyte mellan medlemsstater och organisationer. De mest betydelsefulla regionala parterna finns med i projektet och borgar för en stark regional förankring. Följande aktiviteter kommer att erbjudas, innehållet kan komma förändras under projektets gång utifrån regionens och samverkanspartnernas behov.

Seminarier/workshops/kompetensutveckling/verktygslåda på olika teman relevanta för TN arbete:
Att driva Socialfondsprojekt över EUs gränser,Projektledning,Budgetering,Kulturella frågor, EU-kunskap
Ett generellt öppet seminarie-/workshopprogram kommer att erbjudas deltagande aktörer i regionen, jmf Processtöd Stockholms förberedande seminarieprogram inför projektansökan till Socialfonden. Det kommer även att erbjudas riktade seminarier/workshops utifrån samverkanspartnernas,deltagande aktörernas behov.

Individuell rådgivning för projekt och organisationer
TN-partnersök, inklusive anordnade av partnersöksforum i Stockholm.
Utbyten och deltagande i nätverk mellan länder som inkluderar stöd med att finna transnationella samverkanspartner.
Deltagande i aktiviteter i strategiska nätverk bl a Baltic Sea Network, EURoma Network inför förberedelse inför kommande strukturfondsperiod och regionens utveckling.
Anordnande av seminarier/konferenser i enlighet arbetsgrupper och strategiska nätverks behov.
För att möta upp EU2020, Östersjöstrategin och EURoma Nätverket kommer det TN arbetet fokusera på:
Bekämpning av fattigdom och social utestängning
Romers situation
Sysselsättning och rörlighet på arbetsmarknaden
Entreprenörskap och sociala innovationer
Områdena kan förändras utifrån samverkanspartnernas behov och önskemål under mobilisering.
Bakgrund
Lissabonstrategins mål var att göra EU till världens mest konkurrensmässiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi till 2010. Strategin uppnådde vissa av målen, och ersätts nu med en ny sysselsättningsstrategi EU 2020 som ska få fart på EU-ländernas ekonomier, skapa fler jobb och högre tillväxt med parollen smart och hållbar tillväxt för alla. Honnörsorden är smart tillväxt (främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle), hållbar tillväxt (få en koldioxidsnål och resurssnål ekonomi och samtidigt bättre konkurrenskraft) samt tillväxt för alla (fler jobb, höjd kompetens och satsningar på fattigdomsbekämpning). Målen:
75 % av alla män och kvinnor i åldrarna 20-64 ska arbeta, bland annat genom fler unga människor, äldre arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare, samt en bättre integration av invandrare.
Bättre villkor för FoU genom mer offentliga och privata investeringar.
Minska utsläppen av växthusgaser med, öka andelen förnybara energikällor och energieffektivitet
Högre utbildningsnivå genom att fler går klart och fler läser vidare efter gymnasiet
Minska utanförskapet, framförallt bekämpa fattigdom

EU ska bli världens mest konkurrensmässiga region då krävs ett ökat samarbete mellan EUs medlemsstater och höjd kompetens hos offentliga, privata och ideella organisationer i länet gällande transnationalitet, så att man kan delta i nätverk och diskussioner. TN arbetet inom Socialfonden är ett led i kommissionens arbete för genomförande av Lissabonstrategin och EU 2020.

Kommissionen förbereder sig för närvarande inför nästa strukturfondsperiod och ser över regionfördelningen. I Bryssel pågår det intensiva diskussioner hur man ska skapa jobb och tillväxt. Den nya inriktningen är att regionerna kommer att vidgas från nationell nivå till att omfatta fler länder. För Stockholms del innebär det att länderna runt Östersjön får större betydelse i Socialfondssammanhang.
Östersjöstrategin är en makroregional strategi, den första inom EU. Den innebär att länder ska samarbeta och poola resurser i ett geografiskt område. Strategin omfattar Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige. Målen är att miljön ska bli bättre, ökat välstånd, området ska bli mer tillgängligt och säkerheten öka.
Tillväxtverket är ansvarig i Sverige och strukturfonderna pekas ut som viktiga aktörer i genomförandet av strategin. Störst fokus ligger på Regionalfonden, men det finns flera beröringspunkter med Socialfonden, bl a
Stöd till entreprenörskap och utveckling av små och medelstora företag
Ökad sysselsättning, förbättrad kvalitet i arbetslivet och minskad social exkludering
Stärkt jämställdhet, bland annat vad gäller egenföretagande och entreprenörskap
Utveckling av turism och kultur
TN och bilateralt samarbete inom Socialfonden (och Integrationsfonden) utifrån strategins relevanta områden och politikområden

Dessa strategidokument blir viktiga redskap i kommande programperiod. Det finns behov av kompetensutveckling och nätverksbearbetning i Stockholmsregionen redan nu, vilket möjliggörs genom att skapa en transnationell kunskaps- och resursplattform.
Inom Socialfonden finns idag ett antal Communities of practice , europeiska temagrupper och andra strategiska nätverk. De nätverk som vid ansökan är relevanta för projektet är framförallt Baltic Sea och EURoma. Arbetet med Baltic Sea Network är fortfarande i sin linda, ett led i arbetet är att arrangera sk partnersöksforum inom ramen för nätverket. EURoma har kommit längre och lanserades 2007.
Under 2008 skapade nätverket tre olika organ: en förvaltningskommitté, tre arbetsgrupper (utbildning, arbetslöshet, social integrering) och ett sekretariat. Sekretariatet förvaltas av en spansk organisation, anslutna länder är: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Grekland, Italien, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Slovakien, Sverige. Syftet med nätverket är att främja användandet av strukturfonderna för att förbättra den socioekonomiska situationen för den romska gruppen. information www.euromanet.eu
Det finns även ett önskemål från ESF-rådet att öka det transnationella samarbetet samt att få in TN samarbete i befintliga ESF-projekt. Dessutom tyder alla signaler på att det kommer att bli obligatoriskt med ett transnationellt samarbete från och den nya programperioden med start 2014.

Syfte

Projektet syftar till att öka den transnationella aktiviteten i region Stockholm. Vi skall med andra ord verka för att utbytet och samarbetet mellan verksamheter och projekt i Stockholm och andra regioner i EU förbättras och utvecklas. Specifikt skall samverkan inom Östersjöregionen stimuleras.

Projektet skall arbeta för:
Att få fram fler projekt inom Socialfonden som innehåller transnationella aktiviteter
Ökad kunskap kring nytta, förutsättningar och möjligheter med transnationellt samarbete i Socialfonden i region Stockholm
Att förbereda regionen för kommande strukturfondsperiod där det transnationella perspektivet väntas få ökad vikt.
Att öka region Stockholms aktivitet i transnationella nätverk kopplade till Europeiska Socialfondens inriktningar, exempel är EURomanätverket och Baltic Sea network.

Målsättning

Målsättning- Dessa mål är endast tentativa och kan komma att korrigeras eller ändras under projektets mobiliseringsfas.

Mål för mobiliseringsfasen
1.Avstämningsrapport från mobiliseringsfasen klar
2. Fördjupad problemformulering beskriven
3. Detaljerade tids- och aktivitetsplan för genomförandefasen framtagen
4. Kommunikationsplan för strategisk påverkan och spridning framtagen
5. Reviderade mätbara mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter för projektet framtagna
6. Utvärderingsplan klar
7. Åtgärdsplan för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning framtagen
8. Organisationsschema samt beskrivning av utförare och tänkta medverkande i projektets olika aktiviteter (kopplad till tid och aktivitetsplanen framtagna).
9. Reviderad riskanalys med åtgärdsplan klar.
10. Reviderad budget för genomförandet klar.
11. Utvecklad plan för projektets transnationella aktiviteter (projektet är egentligten 100% transnationellt i sitt syfte).
12. Vidgat transnationellt partnerskap på plats.

Mål för genomförandefasen

Effektmål
Ökat intresse för transnationellt samarbete/samverkan inom EU i projekt. Mäts genom kvalitativa intervjuer eller enkäter med nollmätning vid projektstart med ett urval av aktörer och potentiella projektägare och en ny mätning i projektets slutfas. Detta effektmål är också kopplat till de direkta kvantitativa målet med antal projekt och andel av budget i projekt som har transnationella aktiviteter i projektet.

Ökad kompetens kring TN arbete. Mäts genom utvärdering för de som deltar i projektets aktiviteter.

Ökad kunskap kring EU 2020 och hur denna strategi påverkar region Stockholm i Socialfondsfrågor. Mäts genom kvalitativa intervjuer av aktörer inom respektive samhällssektor.

Ökad intensitet i arbetet i transnationella nätverk för frågor med koppling till Socialfonden. Mäts genom antalet nätverksmöten och arbetsgruppsmöten samt antal rapporter och aktiviteter som initierats genom nätverksarbetet.

Kännedomen om möjligheten till stöd i utveckling och genomförande av transnationella aktiviteter skall ha ökat. Kännedomen om förekomsten av en kunskaps- och resursplattform skall ha ökat. Mäts genom enkät till ett urval av aktörer i region Stockholm.

Projektmål
Antal projekt i region Stockholm som planerar transnationella aktiviteter inom sitt projekt skall öka från totalt39% (20 av 51 genomförande projekt enligt ESF statistik från 1 februari 2011) till 60%.
Andelen av budget för transnationalitet i projekten i förhållande till totalbudget skall öka från dagens c:a 1,1% till 5%.

Det skall finnas en kunskaps- och resursplattform kring transnationellt arbete. Mäts genom förekomsten av en handbok för transnationellt arbete, matchningsstöd, ett så kallat toolkit för transnationellt arbete, en seminarieserie och dokumenterade praktikfall som goda exempel.

Antal parternsökningsforum. Stockholm skall fram till 2013 ha arrangerat minst ett transnationellt partnersökningsforum och deltagit i de transnationella partnersökningsforum som arrangeras.

Deltagande från parter i Stockholm i aktiviteter anordnade av nätverken EURoma samt Baltic Sea. Mäts genom antal deltagare och antal nätverksmöten. Målet är att Stockholm skall ha representation i minst 80% av dessa event. Brukarorganisationer skall delta i minst hälften av dessa.

Projektet skall arrangera 8 nätverksträffar, 2 per inriktning för inriktningarna Romer, Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, sociala innovationer och entreprenörskap samt fattigdom och social utestängning. Dessa träffar kan ha bäring på ovan nämnda nätverk EURoma och Baltic sea network.

Jämställdhet på agendan för transnationella aktiviteter. Mäts genom hur många nya projekt som i sin beskrivning av transnationellt arbete i projektet också tar upp jämställdhetsaspekter. Minst 50% av alla projekt med transnationalitet skall ha beskrivit jämställdhetsaspekter på detta moment i projektet.
Tillgänglighet på agendan för transnationella aktiviteter. Mäts genom hur många nya projekt som i sin beskrivning av transnationellt arbete i projektet också tar upp tillgänglighetsaspekter. Minst 50% av alla projekt med transnationalitet skall ha beskrivit tillgänglighetsaspekter på detta moment i projektet.

Indikatorer för att stödja Socialfondsprogrammets mål:
Antal projektidéer som skall ha fått stöd av vårt projekta
Antal personer som fått stöd
Genomsnittligt antal timmar stöd som respektive projekt erhållit för transnationellt arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall se som sin uppgift att stödja att ett tillgänglighetsperspektiv också integreras i den transnationella delen av de projekt som vi arbetar med.
Projektet skall verka för att tillgänglighetssfrågan integreras i de olika transnationella nätverken.
Vi skall verka för att tillgängligheten till vårt projekt säkerställs genom att i mobiliseringfasen kartlägga behov av tillgänglighetsanpassning och ta fram en plan för tillgänglighetsarbete inom projektet med avseende på fysisk tillgänglighet, informativ tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet och tillgänglig verksamhet. Vi ämnar genomföra en workshop kring tillgänglighetsfrågor för projektetmedarbetarna där vi för respektive perspektiv på tillgänglighet tar fram en lista på behov och åtgärder. För samverkansparterna planerar vi en utbildning i tillgänglighetsfrågor.

Den kanske viktigaste uppgiften blir att verka för att projektdeltagare med funktionsnedsättning skall kunna delta i ett transnationellt arbete. Alltför få gör idag sina projekt tillgängliga på ett bra sätt och det är rimligt att anta att om man inte funderar tillräckligt på tillgänglighetsfrågan allmänt i projektet så är tillgänglighetsfrågorna ännu mindre i fokus i utvecklingen av de transnationella aktiviteterna.

Tillgängliggörande av projekt för funktionsnedsatta kommer att ingå som moment i vår seminarieserie gentemot de projektansökningar vi kommer att stödja.

Jämställdhetsintegrering

Projektet skall se som sin uppgift att stödja att ett jämställdhetsperspektiv också integreras i den transnationella delen av de projekt som bedrivs inom Socialfonden i Stockholm.
Projektet skall verka för att jämställdhetsfrågan förstärks i de olika transnationella nätverken.

I mobiliseringsfasen ämnar vi kartlägga jämställdhetsperspektivet i projektet genom en SWOT-analys för proejktledning och projektmedarbetare under ledning av Dennis Kullman från Processtöd Jämställdhet. Ur resultaten från denna SWOT arbetar gruppen fram en åtgärdsplan för jämställdhetsintegrering inom projektet och tar fram förslag på mål med jämställdhetsarbetet.

I projektorganisationen finns det relevant kompetens kring jämställdhetsfrågor. Vi genomför tillsammans med processtöd Jämställdhet seminarier för potentiella projektägare i jämställdhetsintegrering av projekt och arbetar i individuella coachinginsatser mot projekten även med jämställdhetsfrågan.

Jämställdhetsintegrering kommer att ingå som moment i vår seminarieserie gentemot de projektansökningar vi kommer att stödja.

Transnationellt samarbete

Kunskaps- och resursplattform för transnationellt samarbete i Stockholmsregionens hela syfte och projektidé bygger på ett transnationellt perspektiv och tankesätt. Det mervärde projektet kommer att förmedla till samverkanspartners och andra aktörer är att transnationellt arbete är/verkar för:
- Intressant, utvecklande och roligt
- Att bidra till lärande från andra medlemsstater (MS) och att det finns mycket att dela med sig av.
- Att bidra till att utveckla projektidén och stärka ansökan.
- Att stärker deltagarnas självförtroende, kompetens och motivation
- Att främja nätverksbyggande: som kan bidra till strategiska vinster för organisationen/erna
- Att skapa en medvetenhet om nationella/europeiska styrkor och svagheter i de nationella systemen och i politiken för sysselsättning och lärande samt ger idéer till lösningar
- Att ge upphov till innovativa lösningar på nationell och/eller europeisk nivå

Idag är intresset för transnationellt arbete svagt i regionen, men i t ex Polen är intresset stort och det finns mycket att lära från Socialfonden i andra medlemsstater. Målet är att öka intresset för transnationellt arbete inom Socialfonden i regionen, få fler projekt med transnationell verksamhet, öka regionens arbete i Östersjöstrategin och i EU Romanätverket och andra relevanta nätverk. Under mobiliseringsfasen kommer projektet att besluta vilka områden som ska prioriteras i genomförandet. Det innebär att inom ramen för projektet etablera en kunskaps- och resursplattform dit aktörer och projekt inom länet kan vända sig till, som innehåller ett workshopprogram som berör olika aspekter av transnationalitet, såsom projektledning, EU-kunskap, kulturellkunskap mm. Ett annat verktyg är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan organisationer och upparbetande av kontakter, delta i nätverksarbete och att anordna och delta i partnersöksforum tillsammans med projekt i samråd med ESF-rådet.

De parter som vidtalats och tackat ja till ett samarbete är Solidar inom ramen för Östersjösamarbetet, en sammanslutning av frivilligorganisationer inom EU och Fundacion Secretariado Gitano (FSG), som driver sekretariatet i EU-Roma Nätverket. Andra parter som vidtalats är stödfunktionen för Socialfonden i Polen, England, Tyskland och Lettland. Samverkan kommer att formaliseras under mobiliseringsfasen, men deras främsta funktion är att vara strategiska parters gällande transnationella frågor och stöd i partnersök för projekt. Under mobilisering kommer ytterligare kontakter att knytas, främst runt Östersjön, men även utanför regionen. Samverkansparterna kommer även i viss mån bidra med nätverkskontakter inom EU.

Inom ramen för det transnationella arbetet kommer även Internationella programkontoret och EU representationen att knytas till projektet för att bidra med kunskap om transnationellt arbetet och EU. Under arbete med temaåret för bekämpning av fattigdom och Social utestängning knöts värdefulla kontakter med dessa organisationer. Sensus studieförbund har bl a fått en förfrågan från EU representationen att hjälpa till att sprida information från kommissionen såsom flaggskeppen mm.

Samarbetspartners

 • Af Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland
 • Arbetsförmedlingen Stockholm City
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Företagsakademin FA AB
 • Kommunledningskontor
 • KSL:s kansli
 • Landstingsstyrelsens förvaltning
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Stockholms kommun

Deltagande aktörer

 • Af Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland
 • Arbetsförmedlingen Stockholm City
 • Kommunledningskontor
 • KSL:s kansli
 • Landstingsstyrelsens förvaltning
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Stockholms kommun

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker