Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KLART VI KAN!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKatarina Församling
KontaktpersonUlf Gustavsson
E-postulf@klartvikan.nu
Telefonnummer0722475481
Beviljat ESF-stöd11 140 542 kr
Total projektbudget27 893 128 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Den som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, förlorat sociala kontakter, drabbats av psykiska, känslomässiga och/eller fysiska problem, lever med en dålig ekonomi etc. är inne i en process som i många fall leder till inlärd hjälplöshet, passivitet, en offerroll och negativa attityder. KLART VI KAN! är en process mot en livslång förändring. Vi tar ett holistiskt grepp och använder oss av ett tolvstegsbaserat program kombinerat med arbetsträning, kompetenshöjande utbildning och träning för att förbättra den fysiska styrkan. Kropp och själ hör ihop. I förlängningen hjälper vi till att skapa ett nätverk av tolvstegsbaserade självhjälpsgrupper.
Samverkanspartners i detta projekt är främst den ideella föreningen TOLV, Arbetsförmedlingen, Katarina församling och stadsdelsförvaltningen Södermalm. I samverkan finns inom dessa organisationer den kompetens, finansiella styrka och struktur som ska leda till vårt mål: att minst 50% av deltagarna finner ett meningsfullt arbete.

Bakgrund

Bakgrund

Den som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, förlorat sociala kontakter, drabbats av psykiska, känslomässiga och/eller fysiska problem, lever med en dålig ekonomi etc. är inne i en process som i många fall leder till inlärd hjälplöshet, passivitet, en offerroll och negativa attityder. KLART VI KAN! är en process mot en livslång förändring. Vi tar ett holistiskt grepp och använder oss av ett tolvstegsbaserat program kombinerat med arbetsträning, kompetenshöjande utbildning och träning för att förbättra den fysiska styrkan. Kropp och själ hör ihop. I förlängningen hjälper vi till att skapa ett nätverk av tolvstegsbaserade självhjälpsgrupper.

Samverkanspartners i detta projekt är främst den ideella föreningen TOLV, Arbetsförmedlingen, Katarina församling och stadsdelsförvaltningen Södermalm. I samverkan finns inom dessa organisationer den kompetens, finansiella styrka och struktur som ska leda till vårt mål: att minst 50% av deltagarna finner ett meningsfullt arbete.

Den statistik som redovisas här är hämtad från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I Stockholms län finns ca 15 000 långtidsarbetslösa (mer än 12 månader, dec 2009). Antalet människor med sjukersättning/aktivitetsersättning uppgår till ca 86 000, varav 50 000 är kvinnor och 36 000 män (dec. 2009). Detta är ett stort, regionalt problem.

Arbetsförmedlingen prioriterar i huvudsak personer som deltar i arbetsinriktad rehabilitering/arbetslivsintroduktion, eller utförsäkrade som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa uppskattas i Stockholms län till ca 8500 individer som står i kontakt med AF. Eftersom det rör sig om stora tal är könsfördelningen sannolikt som ovan, dvs ca 60% kvinnor och 40% män.

Dessa kvinnor och män står inför ett dubbelt problem:

1. En svår arbetsmarknad med hög arbetslöshet. Hård konkurrens om jobben.

2. Interna hinder, som dåligt självförtroende, negativ syn på sig själva och omgivningen, rädslor, uppgivenhet och passivitet orsakade av långvarigt utanförskap.

Man kan leda en häst till vatten, men man kan inte få den att dricka. Om den inte vill. Människan (och hästen) måste själv bli villig. Personer som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden måste bli villiga att mobilisera sina egna krafter för att ta sig tillbaka och kan då behöva hjälp av strukturerade, professionella insatser. Det är ingen ”quick fix”, utan måste få ta den tid det tar för varje individ. Det är grunden för vårt koncept.

KLART VI KAN! utgår från hypotesen att ett anpassat tolvstegsprogram, kombinerat med arbetsträning, utbildning, brainstorming och social- och fysisk- träning kan hjälpa arbetslösa etc att tillfriskna och återgå till arbete.

För att testa vår hypotes startade vi en pilotgrupp med långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med psykisk funktionsnedsättning på Ekerö, där vi förenade principerna i ett tolvstegsprogram med arbetsträningsprojekt (januari 2009 – mars 2010).

Resultat från pilotgruppen med 11 deltagare blev att 4 kvinnor och 2 män började arbeta eller startade eget företag (55%).

Många av deltagarna hade psykisk funktionsnedsättning i form av depression. Deras attityder mot samhället (myndigheter) och deras egen förmåga att klara sig i det, som de upplevde det, en hård värld var generellt sätt mycket negativa. Många rapporterade sömnsvårigheter och andra problem på grund av oro, framför allt för ekonomin och vad som skulle hända med dem i framtiden.

Vad vi gör för att lösa dessa problem
KLART VI KAN! (KVK) använder sig av flera olika vägar i kombination för att vända sig till hela människan, att stärka henne/honom och förändra hans/hennes attityder till sig själv och sin omgivning. Det är en process som innehåller följande:

- Tolvstegsprogrammet, som är kognitivt, är världens i särklass mest spridda program för tillfrisknande genom djupare självinsikt, attitydförändring, ett bättre självförtroende och ett personligt ansvar.
Den ideella föreningen TOLV har fått tillstånd av Alcoholics Anonymous World Services i New York (tolvstegsprogrammets ursprung), att skriva om och anpassa programmet för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer. Detta tolvstegsbaserade program handlar inte om alkohol eller andra droger.

- Arbetsträningsprogram med syfte att personen ska lyckas i sitt arbete och gå från lättare mindre ansvaarsfulla uppgifter till mer avancerade och ansvarskrävande uppgifter och därigenom stärka sin självkänsla och självförtroende

- Kompetenshöjande utbildning med målet att personen ska lyckas och stärka sin tro på sig själv och sin förmåga.

- Fysisk träning. En rimlig fysisk styrka är en förutsättning för att kunna arbeta. Kropp och själ hör ihop.

Alla delar i vårt program är utformade så att deltagarens attityd förändras, hans/hennes självkänsla och självförtroende stärks och personen inspireras att ta kontroll över sitt liv. Den holistiskt inriktade process vi använder oss av gör att deltagarna får stärkt självförtroende, eliminerar de hinder de hade och får dem att vilja och våga börja arbeta igen.

Att komma igen är en process som tar olika lång tid för varje person, därför är vårt program individanpassat till såväl längd som innehåll. Genomsnittlig längd för deltagande i projektet är 6 månader, men kan ev. förlängas

Människan är en holistisk varelse där kropp, själ, intellekt, psyke och känsloliv interagerar. Vi avser därför att ta ett holistiskt grepp om de problem som redovisas ovan och skapa en process där en lösning på dessa problem tillgodoses. I processen ingår arbete med de tolv stegen i en gruppdynamisk miljö med deltagare som är i ”samma båt”. Det skapas stark identifikation och stöd. Detta kombineras med arbetsträning, utbildning och fysisk träning.

Detta holistiskt inriktade program på 6 månader per deltagare skall som uppföljning utmynna i ej tidsbegränsade självhjälpsgrupper. Varje deltagare får lära sig hur man leder en tolvstegsbaserad, självförsörjande självhjälpsgrupp. Anledningen är att, i en tolvstegsbaserad grupp finna inga ledare, mötesledaren roterar bland medlemmarna vid varje möte. Avsikten är att bygga upp ett nätverk av KVK grupper enligt modell från andra tolvstegsrörelser (f. n. ca 1000 grupper i Sverige).

Den tolvstegsbaserade behandlingen av andra problem (Minnesotamodellen) och livslång uppföljning i ett landstäckande nätverk av självhjälpsgrupper beräknas bespara det svenska samhället ca 8 miljarder kronor per år.

Syfte

Syfte – avsikten med projektet

Syftet med projektet är att lösa ett samhällsproblemproblem i region Stockholm.

Processen genom det tolvstegsbaserade programmet, utbildningen, arbetsträningen och den fysiska träningen syftar att stärka hela människan, göra henne villig och stark nog att ta kontrollen över sitt liv och ge sig ut på arbetsmarknaden.

Ett annat syfte är att skapa ett bättre samarbete mellan deltagande aktörer som myndigheter, svenska kyrkan och privat näringsliv, samt skapa en modell som är tillräckligt framgångsrik för att användas i det svenska samhället och även internationellt.

metod
Tolvstegsbaserade programmet
Deltagaren går in i grupp som i vårt fall leds av tolvstegsveteraner som själva tagit sig ur mycket svåra situationer och lever efter tolvstegsprogrammets principer. Det tolvstegsbaserade programmet är kognitivt, lärande. Till hjälp med det individuella arbetet med de 12 stegen finns ett arbetshäfte och hemuppgifter som redovisas. Gruppen samlas tre gånger i veckan för ett strukturerat möte och eget arbete. Gruppdynamiken är en viktig del i individens framåtskridande. Programmet bygger på ”sharing”, medlemmarna i gemenskapen delar med sig av sin erfarenhet, hopp och styrka. Det skapas ett starkt gruppstöd. Under mobiliseringsfasen leds gruppen av två gruppledare, två tolvstegsveteraner med lång erfarenhet av att leda en grupp. Detta för att få fram analysdata och relevant metodik. (Se bilaga veckoschema).

Den som inte har en vision är blind.
Många människor i utanförskapet vet vad de inte vill, men de kan inte se en positiv framtid, de saknar visioner. Brainstorming har använts i vår pilotgrupp och det upplevdes av deltagarna som roligt, stimulerande och kreativt, att tillsammans med andra människor med en stark identifikation få ”spåna” fritt om visioner rörande arbete och framtid, utan begränsningar eller negativ kritik.

Arbetsträning
gör att personen anpassar sitt dagliga liv till ett liv i arbete. Personens självförtroende stärks genom att han/hon lyckas i sitt arbete. Arbetsträningen kommer att bedrivas i våra egna verksamheter, som består av secondhand butik, fixarservice och administration av dessa. Vi kommer att ha arbetsuppgifter av mycket varierad art inom områden som t.ex. försäljning, lager, måleri, snickeri, trädgårdsskötsel, bokföring, reklam/marknadsföring, starta eget företag. Att arbetsträningen kommer att ske inom våra egna verksamheter gör att den arbetstränande tilldelas arbetsmoment som är anpassade till personens förmåga vid varje givet tillfälle. Detta har betydelse för att personen ska lyckas i sitt arbete, vilket bland annat resulterar i stärkt självförtroende.
Många av våra arbetsuppgifter kommer att utföras med hjälp av datorer. Allt arbete kommer att vara indelat i arbetsmoment för att kunna användas vid dokumentation av deltagarnas framsteg. Vi kommer att ha regelbundna utvecklingssamtal och en portfolioverksamhet, dels för att deltagarna ska vara medvetna om sina framsteg och dels för att dokumentera förändringarna för framtida bruk.

Portfolio
Genom att själv dokumentera sin utveckling kommer självförtroendet att stärkas.

Kompetenshöjande
Utbildning inom det område som personen vill arbeta inom. Målet är ökad kompetens och ökat självförtroende. Genom intervjuer med deltagarna tar vi fram viljeyttringar och kompetens.

Friskvård
Stärker personens förmåga att lyckas i sin strävan att förändra sin tillvaro. Kropp och själ hör ihop. (Se Bilaga Myonix).

Social träning
Ingår i flera av momenten ovan, men också i de raster som förekommer på arbetsplatsen.

Praktik/söka arbete
När personen anser sig mogen för att ta klivet ut i arbetslivet räknar vi med att i de flesta fall kunna ordna praktik hos företag i närområdet. Deltagaren får alltjämnt stöd från oss och deltar i vissa aktiviteter hos oss. Vi bistår personen aktivt i att söka arbete. Skriva CV. Träna på intervjuer. Ta första kontakten med en arbetsgivare.

Starta eget
Har en person en affärsidé som han/hon vill utveckla har vi möjlighet att bistå med en rad åtgärder för att underlätta i startskedet.

Redan under förprojekteringen tar vi in 14 deltagare. (Se under rubriken tid- och aktivitetsplan och bilagan Flödesschema).

Mervärde
Människan är en holistisk varelse. Därför vill vi, så långt det är möjligt, ta ett holistiskt grepp om problemet. Fysiskt, psykiskt, känslomässigt, praktiskt, konkret arbetsmässigt. Kvinnor och män från utanförskapet måste få känna hur det känns att lyckas. Vi kombinerar därför i huvudsak fyra metoder, integrerar dem. Vi tror det är det starkaste sättet att hjälpa deltagarna att mobilisera villighet och förmåga att aktivera sina egna krafter, ta tillbaka kontrollen över sina liv och att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Frivillig uppföljning i självhjälpsgrupper
För att förhindra känslomässiga återfall bör det finnas tillgång till långsiktig uppföljning. Vår erfarenhet säger oss att uppföljning i tolvstegsbaserade självhjälpsgrupper är mycket viktig. Problem försvinner inte enbart för att man fått ett jobb. Deltagarna får lära sig leda en grupp (även del av den sociala träningen) och får hjälp med att starta frivilliga, tolvstegsbaserade KLART VI KAN! grupper som läggs efter arbetstid.
Målsättning

Genomförandemål
Minst 50% ska ut i arbete, starta eget företag eller gå in i ett arbetskooperativ. Det rör sig om ca 250 människor. Hälften kvinnor, hälften män. Direkt mätbart.

Projektmål
Vårt mål är att få till en mer effektiv samverkan mellan stadsdelsförvaltning, kyrkan och Arbetsförmedlingen runt individen. Vi vill ha med näringslivet i projektet. Det finns företagsledare som anser att företag bör ta ett större socialt ansvar. Man talar om Social Credits. Att skapa samverkanskanaler mellan myndigheter och det privata näringslivet är ett intressant delmål. Tillsammans med följeforskaren ställer vi upp och mäter effektivetskriterier.

Målet bortom projektet är naturligtvis att den metod, eller modell vi tar fram har sådan genomslagskraft att den appliceras i samhället.

Projektmmån och effektmål
Uppskattningsvis ca 500 män och kvinnor beräknas kunnadelta i projektet. En plats betyder inte en person, utan en person kan ersättas i en plats på grund av sjukdom eller andra orsaker. Vi har därför multiplicerat varje plats med 2,5. (Se Bilaga Flödesschema). Budgetmässigt, däremot, har vi lagt oss på 60% av antalet tillgängliga platser.

1. Förbättrad status och förbättrade attityder hos deltagarna, att öppna sig för möjligheter. Förmåga att skilja på vad de kan förändra och vad de inte kan förändra (myndigheter till exempel). Bättre självinsikt och självförtroende, bättre social kompetens och mindre självcentrering. Gruppstöd och en känsla av att tillhöra en gemenskap, känsla av att lyckas med arbete, fysiskt och psykiskt starkare etc. Bli redo för arbetsmarknaden.

Vi är medvetna om svårigheten att mäta t. ex. attitydförändring, men vi kommer att använda oss av bl. a. självskattning och observationer. Till exempel se om vi hittar några skillnader i attitydförändring mellan kvinnor och män. Följeforskaren och/eller Stockholms Universitet, institutionen för socialt arbete utvecklar mätmetoder.

2. Ökad kompetens hos deltagarna genom individanpassad utbildning. Vi kommer att samarbeta med något utbildningsföretag som även får mäta kompetenskriterier tillsammans med följeforskaren och/eller Stockholms Universitet, institutionen för socialt arbete.

3. Deltagarna kommer att få arbetsvana, lära sig hålla tider etc genom arbetsträning som gör att personen anpassar sitt dagliga liv till ett liv i arbete. Personens självförtroende stärks genom att han/hon lyckas i sitt arbete som bedrivs i våra egna verksamheter, som består av second hand butik, fixarservice och administration av dessa. Vi kommer att ha arbetsuppgifter av mycket varierad art inom områden som t.ex. försäljning, lager, måleri, snickeri, trädgårdsskötsel, bokföring och reklam/marknadsföring.

Att arbetsträningen kommer att ske inom våra egna verksamheter gör att den arbetstränande tilldelas arbetsmoment som är anpassade till personens förmåga vid varje givet tillfälle. Detta har betydelse för att personen ska lyckas i sitt arbete, vilket bland annat resulterar i stärkt självförtroende. Individens framsteg mäts genom portfolioverksamhet.

4. Skapa fysisk förmåga/hälsa att kunna arbeta och/eller delta i annan meningsfull aktivitet. Ta ett eget ansvar och skapa motivation för regelbunden träning även efter deltagandet i projektet. Bryta isolering. Personlig intervju för att hitta lämplig aktivitet och nivå, allt utifrån kvinnans eller mannens egna förutsättningar. Skapa en trygg och positiv miljö för deltagarna. Träningen utförs så långt det är möjligt i grupper för att ge deltagarna chansen att träffa nya människor, skapa nya kontakter och bryta isolering. Fysiska data, men även förändrad attityd till träning, mäts i Myonix

Tillgänglighetsmål
Hinder för tillgängligheten identifieras och avvecklasTillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Efter månad 3 i mobiliseringsfasen kommer vi genom processtöd tillgänglighet att anordna en utbildning i tillgänglighet. Denna består av 4 avsnitt:

Fysisk tillgänglighet
Informativ tillgänglighet
Kommunikativ tillgänglighet
Verksamheten tillgänglighet

Detta skall utmynna i en plan för tillgänglighet med en checklista (från Handisams hemsida) som används bl. a. när vi söker lokal för genomförandefasen. Vi kommer löpande att ha utbildning i tillgänglighet både med deltagare i projektet och med ”underleverantörer.

I projektorganisationen finns erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen gör vi en problem- behovsanalys och SWOT analys under ledning av Dennis Kullman, Länsstyrelsen. Under detta arbeta deltar både personal och deltagare. Resultatet av mobiliseringsfasens analys applicerar vi under genomförandet.

Transnationellt samarbete

Tolvstegsrörelsen är utbredd i Europa och är som starkast i England och i de nordeuropeiska länderna. Vi avser att ta kontakt med i första hand de engelska motsvarigheterna till våra samverkanspartners för att presentera vårt koncept och de resultat vi uppnått, samt utbyta erfarenhet om arbetsträning och de andra delarna i vårt program. Så vitt vi vet har ingen i Europa arbetat med ett tolvstegsbaserat program som en del i rehabilitering av långtidsarbetslösa och/eller långtidssjukskrivnas återgång till arbete.

Medfinansiärer

 • Af Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland
 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • Södermalms stadsdelsförvaltnin

Kommun

 • Danderyd
 • Ekerö
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Norrtälje
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Österåker