Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAF - IT Enheten / Personalenheten
KontaktpersonSofia Eugenzon Persbeck
E-postsofia.eugenzon-persbeck@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4880148
Beviljat ESF-stöd2 568 056 kr
Total projektbudget2 568 056 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2012-10-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är öka informationen och medvetenheten om diskrimineringsfenomenet mot romer på arbetsmarknaden inom Stockholmsregionen, både bland arbetsgivare och anställda med syftet att ändra de sociala attityderna och stereotyperna under anställning och arbetsplatser. Inom ramen för detta ändamål i projektet kommer att utveckla följande verksamheter: etablera en social inkluderingsplattform för romer, utbilda 300 personer anställda både den offentliga sektorn och privata organisationer som utbildas om diskrimineringen mot romer på arbetsmarknaden, utveckla en informations- och medvetenhetshöjande kampanj för att förändra sociala attityder och stereotyper under sysselsättning och arbete för romerna. Projektet är utvecklat av RKC i partnerskap med Arbetsformedlingen och Utvecklinghuset i en period av 18 månader i Stockholmsregionen.

Bakgrund

Internationella arbetsorganisationen (ILO):s forskning i Västeuropa och Nordamerika visade att personer som tillhör etniska minoriteter är utsatta för många problem på arbetsmarknaden och att de är i en underlägsen position, jämfört med personer från majoritetsbefolkningen. Trots att arbetslösa romer och icke-statliga projekt kan bekräfta att de faktorer som existerar i samhället som utesluter romer från arbetsmarknaden är många, så finns det samtidigt handläggare inom myndigheter som förnekar detta eller erkänner inte effekterna av diskrimineringen, vare sig av arbetsgivare eller av samhället i stort.
De flesta ekonomer är överrens om att höga siffror av arbetslöshet är kostsamma. Det är inte enbart individerna och familjerna som blir direkt påverkade, utan detta drabbar även den lokala och regionala ekonomin i sin helhet. Att jobba mot arbetslösheten som idag är vanligt förekommande i romska grupper, handlar inte enbart om att öka livskvaliteten för individuella romska familjer. Det handlar även om sociala och ekonomiska fördelar för varje land.
RKC's analys av anställningsdata, visade att mindre än hälften av romernas arbetslöshet beror på "hårda" faktorer såsom, låg utbildningsnivå och ekonomiska ofördelaktiga områden. Resten beror på etnisk och rasistisk diskriminering från arbetsgivare gentemot romer.
Det finns ingen information för romer att tillgå om var de kan hitta jobb i dagens arbetsmarknad. Men indikationer visar att de som har en formell anställning, har jobb som är lågavlönade och där ingen högre utbildning krävs. Det går att påstå att romer som har kvalifikationer och som får bättre arbeten, blir ofta anställda inom arbeten som berör romska frågor. Trots att detta kan vara ett alternativ, så visar vår undersökning att så inte är fallet eftersom de har svårt att få arbeten som inte har någonting att göra med den romska frågan. De erbjuds heller inte samma arbetsmöjligheter som en person från majoritetsbefolkningen som har samma kvalifikationer. Det går att jämföra detta med att romerna jobbar i en ”glasbox” med en stor barriär som hindrar framsteg till bättre kvalitet eller högre avlönade arbeten.
Arbetslöshet och i synnerhet långtidsarbetslöshet, är en av orsakerna till fattigdom och social exkludering. Än så länge har inte tillräkligt stor vikt eller investeringar lagts på att bilda en effektiv återintegrering till arbetsmarknaden av arbetslösa romer.
Än så länge har problemet med arbetslöshet för romer ansetts vara en del av den offentliga-eller välgörenhetssektorns problem. Det har varit väldigt lite dialog med den privata sektorn för att komma fram till gemensamma lösningar för att skapa arbeten, samt att införa och tillämpa policys för mångfald vid arbetsplatserna. Tillämpningen av en effektive politik gällande mångfald, är en viktig del för företag, för att bevisa att de har etiska anställningsformer. Detta som är ett växande krav för investering.
I denna kontext anser vi att det är nödvändigt att utveckla en aktiv arbetsmarknadspolicy, som kan vara ett led i att förbättra arbetsmöjligheten och motivationen hos romer som varit långtidsarbetslösa. Eftersom anställnings- och upplärningsprojekt eller offentliga arbetsscheman inte kan uppfattas som en lösning som på egen hand kan få ordning på så höga nivåer och ökande av långtidsarbetslöshet, så ska detta projekt skapa en arbetsmarknadsåtgärd som inkluderar antidiskriminering, för att försäkra om att Stockholmsområdets arbetsmarknad är tillräckligt omfattande för att garantera delaktighet och garantera delaktighet och koppling med arbetslösa.

Syfte

Öka informationen och medvetenheten om diskrimineringsfenomenet mot romer på arbetsmarknaden inom Stockholmsregionen, både bland arbetsgivare, (företag, sociala institutioner och föreningar) och anställda med syftet att ändra de sociala attityderna och stereotyperna under anställning och arbetsplatser.

Att uppnå vårt syfte på lång sikt kommer att förbättra nivån för förståelsen av orsakerna och effekterna av diskriminering av romer på arbetsmarknaden, främja samarbete mellan det civila samhällets aktörer, (arbetsgivare, fackföreningar, ickestatliga organisationer, utbildningssystemet och företrädare för romerna) genom att skapa ett stabilt och fungerande partnerskap. Alla dessa tillsammans kommer att ändra attityder på arbetsmarknaden som kommer att underlätta integrationen av romer på arbetsmarknaden.

Målsättning

1. Utbilda 300 personer, från tre kategorier av målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare och personer som arbetar inom den sociala sektorn från både den offentliga sektorn och privata organisationer från Stockholmsregionen som utbildas om diskrimineringen mot romer på arbetsmarknaden under en period av 18 månader.
Detta projekt är en antidiskrimineringsåtgård som säkerställer att arbetsmarknaden inom Stockholmsregionen blir tillräckligt omfattande för att kunna garantera att det kan erbjuda ett deltagande i arbetslivet och få de arbetslösa romerna närmare arbetslivet. Målet med detta är att förändra de negativa attityderna och fördomarna som finns om romer på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom utbildning av arbetsgivare, arbetstagare och socialarbetare - dvs huvudaktörerna för inom arbetsförmedling och skapandet av sysselsättning.
Metoderna som kommer att användas i projektet för utbildning är baserade på direkt kommunikation genom informationsträffar, seminarier, workshops och genom internet, (interaktiv hemsideundervisning) som riktas till fyra grupper av målgrupper: 1 för socialarbetare, 1 för jobbcoacher, 1 för företag (i allmänhet) och fackförbund och 1 för romska frivillighetsorganisationer. Utbildningen kommer att vara fokuserad på antidiskrimineringsfrågor i Sverige och hur man kan främja jämställdhet i arbetslivet och på arbetsplatsen. Men den ska även handla om romsk identitet inom Stockholmsregionen såsom historia, livsstil och kultur.
Den utbildning som kommer att ske genom internet efter att projektet genomförts av RKC, kommer att garantera kontinuiteten av projektet och utbildningen. Internet erbjuder större möjligheter till flexibilitet när det gäller arbetstider, läge, utbildningsaktiviteter och effekter av projektet, vilket kan resultera i att projektets effekter kan komma att synas i andra delar av landet än i bara Stockholmsregionen.
Under utbildningsperioden, kommer de företag som deltar i projektet som förmånstagare, utveckla egna handlingsplaner för minoriteters integration på arbetsmarknaden och arbetsplatser inriktade på romer.
De företag som slutför utbildningen kommer att få ett certifikat som ”förändringsagenter” genom deras bidrag för att integrera romerna och förebygga diskriminering.

2. Utveckla en informations- och medvetenhetshöjande kampanj för att förändra sociala attityder och stereotyper under sysselsättning och arbete för romerna i Stockholm, under en period av 18 månader.
Kampanjen kommer att ha en strategi på två nivåer: av arbetsgivare och anställda. För dessa två komponenter kommer det att användas speciella kommunikationskanaler för de specifika problem som finns för de romska grupperna på arbetsmarknaden och de olika aspekterna av diskriminering. Detta kommer att lyfta frågan om diskrimineringen mot romer på arbetsmarknaden och arbetsplatsen och öka medvetenheten hos allmänheten.
Kampanjen kommer att pågå samtidigt som resultatet av kampajen sprids samt att försäkra om att människor tagit till sig projektets syfte.

Under annanoskampanjen vill vi också utveckla vårt partnerskap och göra ett försök att skapa en plattform för social integrering av romer i region Stockholm.

Denna sociala inkluderingsplattform, kommer att sträva efter att öka medvetenheten om situationen och den sociala verkligheten för romer, i synnerhet inom EU:s sociala integration. Enligt EUmodell kommer vi att använda den öppna samordningsmetoden, den viktigaste politiska ramen för att utveckla en övergripande politik för social integration och att engagera alla berörda parter, inklusive människor som upplever socialt utanförskap. Öppen samordning medför att de politiska beslutsfattarna, kan ta itu med nya uppdrag inom områden som rör arbetspolitik, som ger dem möjlighet att skapa en ny arbetspolitik som program och inte som prototyper. Detta kommer att skapa en stark kärna av sociala parter som kommer att agera synergistiskt på regional nivå inom social integration och jämställdhet på arbetsplatsen där det finns stöd för en jämställdhets- och icke-diskrimineringsagenda. Detta skapar en regional strategi för integration av romer på arbetsmarknaden.

Efter projektet kan den sociala inkluderingsplattformen utöka sitt arbetsområde från en jämställdhets- och ickediskriminerings-frågeagenda, till att komma att stödja andra områden inom arbetsmarknaden som är relaterade till sociala tjänster. Men det kan även komma att förstora sitt arbetsområde från regional till nationell där personer som varit involverade i projektet kan finna nya sätt att använda sina nyförvärvade kunskaper.

Den sociala inkluderingsplattformen har huvuddragen: Deltagande av beslutsfattare i arbete och diskriminering (Arbetsförmedlingen, fackföreningar, bemannings- och jobbcoachföretag, icke-vinstdrivande organisationer och sociala inrättningar), vägarna på vilket sätt att lösa problemen på och på sätten kunskap och lärdom sprids inom Stockholmsregionen. Alla dessa ger ett strategiskt perspektiv.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har ett inkluderande perspektiv. Med detta menas att alla möjligheter eller erfarenheter av lärande, kommer att vara tillgängligt för alla individer. Hjälpmedel ska finnas att tillgå för att alla ska kunna delta under samma förutsättningar. För att kunna uppnå detta under planerings- och mobiliseringsperioden, kommer en undersökning att genomföras för att ta reda på vilka behov deltagare med funktionshinder kan tänkas behöva. Under mobiliseringsperioden, kommer projektteamet att genomgå en utbildning genom Processtöd Tillgänglighet, gällande denna fråga.
Vi kommer att utarbeta en integrationsplan för personer med funktionshinder som kommer att säkerställa: informationstillgänglighet, tillgänglighet till all material för grupper med funktionshinder, tekniska hjälpmedel för personer med olika handikapp och kvalifikationer av projektgruppen.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer ambitionerna utifrån de kartläggningar som görs att utvecklas ytterligare och genom ett engagemang hos främst projektgruppen kommer aktiviteter att kunna specificeras.
Genomföra den strategi som tar hänsyn till såväl kvinnornas som männens intressen och upplevelser, som en integrerad del av implementeringen, övervakningen och utvärderingen av projektet och av policys och program så att kvinnor och män har lika mycket fördelar av projektet.
Det ultimata målet är att uppnå jämställdhet mellan könen.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • OCN Sweden AB
 • Strandska Utvecklingshuset AB

Deltagande aktörer

 • Arbete och Sysselsättning
 • Forum För Levande Historia
 • Handelsanställdas Arbetslöshet
 • Stockholms kommun
 • TCO UTVECKLING AB
 • Work For You I Sverige AB

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker