Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Irma

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAf Järfälla/Upplands-Bro
KontaktpersonMarlene Helgesson
E-postmarlene.helgesson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 41 62
Beviljat ESF-stöd266 500 kr
Total projektbudget376 700 kr
Projektperiod2009-04-30 till 2009-10-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Irma är en förprojektering med syftet att rigga ett genomförandeprojekt som ska underlätta nyanländas arbetsmarknadsetablering. Målgruppen är nyanlända med någon form av hälsohinder. Förprojekteringen ska kartlägga målgruppens behov samt identifiera möjliga insatser.

Bakgrund

Det finns åtskilliga studier och rapporter som beskriver nyanlända invandrares svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Faktum är att Sverige är något av världsledande vad gäller antalet rapporter som producerats de senaste åren. Denna granskning av problemområdet samt en ökad prioritering och politisk medvetenhet kring frågorna har också resulterat i flera nya insatser riktat till målgruppen nyanlända. Men trots detta kvarstår svårigheter för många nyanlända att få in en fot på arbetsmarknaden. Särskilt svårt att komma ut i arbete har de nyanlända som också har olika slags hälso- eller funktionshinder. Denna förprojektering avser därför att granska målgruppens behov och vilka möjligheter som finns för anpassade insatser och rehabilitering.

Generellt sett har det aldrig funnits så många olika insatser för nyanlända som nu. Man kan säga att det finns ett "smörgåsbord" av olika tillgängliga aktiviteter. Detta är förstås positivt för möjligheterna att snabba på nyanländas arbetsmarknadsetablering. Samtidigt har det visat sig att detta stora utbud av insatser ställer stora krav på samordning mellan arbetsförmedlingar, kommuner, sfi och andra aktörer som ansvarar för insatser. Brister i samordningen har visat sig medföra konsekvenser som att olika aktörer dubbelarbetar med likande typer av insatser för samma individer eller att individer "faller mellan stolarna" och inte får del av någon parts insatser.

Många nyanlända själva upplever det svårt att få insatser som är tillräckligt anpassade till deras individuella behov och möjligheter vad gäller den kompetens de besitter. Många nyanlända har även hälsomässiga hinder som försvårar deras etablering på arbetsmarknaden. Det rör sig både om psykiska och fysiska åkommor. Flera nyanlända med flyktingbakgrund har även traumatiska erfarenheter i bagaget som kan utvecklas till PTSD (post traumatisk stress syndrom). Behovet av anpassade insatser och rehabilitering är därför stort.
För att kunna erbjuda sådana individuellt anpassade insatser behöver arbetsförmedlingar, kommuner mfl samarbeta, samverka och samordna sina aktiviteter på ett bättre sätt.

Olika slags samverkansarbeten pågår förstås också, i varierande utsträckning, inom ordinarie verksamheter. Det har dock visat sig svårt att få till hållbara rutiner och metoder för hur denna samverkan ska gå till. Initialt kan samverkansarbetet vara ganska resurskrävande och kräva mycket arbetstid av personal som ofta redan är hårt ansträngd av det dagliga arbetet med målgruppen. Ett framgångsfaktor kan därför vara att tillföra resurser och skapa en tillfällig organisation med processtödjare i syftet att "smörja" och underlätta samverkansarbetet med målet att skapa en mer hållbar och långsiktig arbetsmodell för samverkan. Detta gäller i synnerhet för kommunöverskridande samverkan som det i dag saknas personalresurser för.

Det har också varit svårt att få till fungerande samverkan internt på Arbetsförmedlingen. Både vad gäller mellan arbetsförmedlingskontor, olika organisatoriska enheter, eller mellan olika specialistområden. T ex så har det varit svårt att få loss Arbetsförmedlingens psykolog- och rehabresurser till arbetet med nyanlända. Det har heller inte varit vanligt att de särskilda företags eller arbetsgivargrupper som finns på Arbetsförmedlingen jobbar med målgruppen nyanlända.

Det finns olika bakomliggande orsaksförklaringar till varför Arbetsförmedlingen inte har gått in med specialistresurser i större omfattning för nyanlända. Delvis har det att göra med Arbetsförmedlingens organisation. Arbetsförmedlingen har gått från en organisation bestående av 21 Länsarbetsnämnder till en enda sammanhängande myndighet. Under denna förändringsprocess, som fortfarande pågår, har det visat sig svårt att få olika organisatoriska enheter att dra åt samma håll vilket ibland har fått negativa konsekvenser för målgrupper med behov av flera stödfunktioner parallellt. Samtidigt innebär det pågående förändringsarbetet också större möjligheter för projekt att påverka befintliga strukturer än vad annars skulle vara möjligt.

En annan förklaring som ofta brukar anges är att kommunernas ansvar för nyanlända ofta uppfattas som ett totalansvar vilket innebär att kommunerna anses ansvara för arbetsuppgifter som Arbetsförmedlingen normalt utför för andra arbetssökande. Därmed efterfrågas heller inte Arbetsförmedlingens specialistresurser lika mycket.

Nu har dock Arbetsförmedlingen successivt fått ett utökat uppdrag att arbeta med nyanlända. Det innebär att idag är behovet av samverkan och samordning av insatser större än någonsin tidigare. Därför ligger samverkansfrågorna i fokus för denna förprojektering.
Syfte

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att rigga ett genomförandeprojekt som genom nya insatser, en ny samverkansorganisation och med hjälp av en ny samverkansmodell tar sig an svårigheterna för nyanlända med en hälsoproblematik att uppnå en egen försörjning genom arbete eller studier.

Behovsanalys av målgruppen nyanlända samt identifiering av möjliga insatser och resurser

Förprojekteringen avser att fördjupa sin analys av målgruppen för projektet i syftet att identifiera de nyanländas behov och vilken typ av insatser som kan bli aktuella i genomförandeprojektet. För detta ändamål kommer ett samarbete att inledas med forskare som i samarbete med arbetsförmedling och kommun genomför en undersökning av de nyanländas hälsotillstånd. Förprojekteringen avser också att kartlägga vilka resurser och stöd som finns att tillgå för målgruppen.

Ny samverkansorganisation

För att insatserna för målgruppen ska kunna samordnas på bästa möjliga sätt och för att projektet ska få största möjliga strategiska genomslag ska en organisation för samverkan och erfarenhetsutbyte skapas och förankras under förprojekteringstiden. Denna organisation kommer att utgå från det initiativ som arbetsförmedlare och ansvariga på Arbetsförmedlingen i Järfälla och Upplands Bro har tagit men syftet under förprojekteringen blir att engagera fler arbetsförmedlingar och kommuner samt också andra relevanta aktörer för målgruppen som t ex representanter från landsting, försäkringskassa och olika arbetsgivare. Formerna för samarbetet kommer att bestämmas under förprojekteringen.

Ny samverkansmodell

Den nya samverkansorganisationen i kombination med de insatser för målgruppen som identifieras under förprojekteringen ska leda fram till en ny samverkansmodell som ska kunna sjösättas under det framtida genomförandeprojektet. Syftet med samverkansmodellen är att få fram en mer hållbar och strategisk satsning för nyanlända med hälsohinder. Aktiviteter ska också genomföras under projekttiden för att kommunicera och sprida modellen utanför projektet.Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:

- en genomförandeansökan om ett projekt som ska underlätta för nyanlända med hälsomässiga hinder att komma ut i egen försörjning genom arbete eller studier.

- en fördjupad analys av nyanländas hälsotillstånd som också ska innehålla förslag på adekvata insatser för målgruppen i ett genomförandeprojekt.

- en kartläggning av vilka resurser som finns att tillgå som stöd i arbetet med målgruppen nyanlända.

- att projektet har förankrats hos samverkansparter i norrortskommuner genom att en delregional samverkansorganisation har bildats.

- en särskild samverkansmodell som ska integrera lämpliga insatser för de nyanlända tillsammans med andra samverkansparters arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har specialistkompetens vad gäller arbetssökande med funktionshinder. Denna kompetens kommer att tas tillvara i projektet.
Arbetsförmedlingens arbetspsykologer kommer att knytas till projektet. Projektet kommer också att samarbeta med forskare inom området PTSD, samt kontakter med sakkunniga på Röda Korset och andra som jobbar med PTSD.
Projektet kommer att göra en SWOT-analys samt nyttja ESF-Rådets processtödjare inom området.

Transnationellt samarbete

Transnationella kontakter finns. Förprojekteringen avser att undersöka möjligheten att konkretisera ett transnationellt utbyte/samarbete i genomförandeprojektet.

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan Solna/Sundb.
 • RK center för torterade flykti
 • Upplands-Bro kommun, Socialförvaltningen

Kommun

 • Järfälla
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vaxholm
 • Österåker