Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inclusive Europe - Working Life Development

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmiljöforum i Norden AB
KontaktpersonAnne Marie Flood
E-postannemarie.flood@arbetsmiljoforum.se
Telefonnummer08-4424638
Beviljat ESF-stöd8 562 409 kr
Total projektbudget8 562 409 kr
Projektperiod2011-06-14 till 2014-05-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Ett transnationellt projekt för att skapa och utveckla ett europeiskt utbyte och kompetensutveckling i transnationalitet. Utbytet ska ske mellan länder, organisationer och individer. Projektet skapar en ökad beredskap för EU 2020 och stimulerar till att använda sig av det mervärde som samverkan med andra länder innebär. Projektet ska skapa bryggor mellan de olika institutioner som idag har transnationell verksamhet inom EU och ta tillvara på all den kompetens och använda de nätverk som redan finns genom olika verksamheter. Projektet ska samla transnationell kompetens och nätverk i en gemensam plattform som ska kunna fortleva i form av ett lärcenter efter projektets avslut. Genom projektet ska man också stödja och inspirera fler pågående projekt med ökad kompetens kring deras transnationella arbete så att verkningsgraden av det transnationella blir högre och bidrar till projektens utveckling och lärande.

Bakgrund

Europeiska Socialfonden har satt upp mål för transnationalitet som ej uppnås. Nu önskar ESF öka andelen projekt med transnationella(nedan TN) inslag. Genomsnittligt har 1,5-3% av alla projektmedel – mot avsatt 15-20% har hittills gått till TN. Eftersom det är något som EU 2020 anmodar i allt högre grad så är det viktigt att man redan nu försöker anpassa projekten till en ökande andel transnationalitet och därmed sprida lärande från och till Europa. Man behöver skapa ”a true European mindset”. Problemet är att få projektägare känner sig säkra på hur de ska gå tillväga för att arrangera för TN i sitt projekt. Kunskapen om TN är fortfarande låg. Projektägarna saknar även i hög grad kunskaper och förståelse för hur TN i projektet skapar ett mervärde och bidrar till förbättrat resultat. Huvudorsakerna till bristerna är följande:

BRISTER I PROJEKTENS TN KOMPETENS OCH I STRUKTUREN
ESF har inte medel avsatta för att ge mer stöd inom området och processtöden har olika grad av kompetens och det saknas reellt operativa verktyg och handfast partnersökning. Processtödens möjlighet att bistå projekten med transnationella kontakter och inslag nyttjas inte heller fullt ut.
Projektet kommer att ge de deltagande aktörerna stöd i sina transnationella planer och aktiviteter så att de skapar ett tydligt mervärde för projekten och utgör bra exempel som skapar nya arbetssätt och inspiration för andra.

ÖVRIGA TN STÖDFUNKTIONER ÄR INTE OPERATIONELLA OCH PROAKTIVA, EUROPEISKA NÄTVERKEN ARBETAR STRATEGISKT OCH INTE OPERATIVT
Existerande sökverktyg används inte i av projekten för att de ska kunna utgöra den bas som behövs för att hitta TNpartners. Europeiska nätverk har bildats med uppdragen att sprida lärande och på strategisk nivå inom EU och i Socialfonden. Flera av nätverken saknar resurser, uppdrag och förmåga att bidra med tematisk och operativ TNprojektmatchning. Det finns behov att skapa tematiserade TN-grupper så att man kan sätta fokus på de behovsområden som de olika projekten har. De huvudsakliga fokusområdena är: 1. Jämställdhet, integration och motverka diskriminering, 2. Rehabilitering och motverka sjukskrivning, 3. Anställbarhet, validering och praktik, 4. Socialt entreprenörskap

PROJEKTEN INTE REDO FÖR MATCHNINGSFORUM
I Europa börjar man inse att det krävs handfasta åtgärder inom TN varför bl a Polen har tagit initiativ till att arrangera fler partnerforum under året. Finland bjuder in till kunskapsutbyte inom TN. Men innan projekten kan investera i resekostnader etc måste de först vara säkra på att de i projekten har förutsättningar till att bedriva TN. Många behöver kunna planera TN utan alltför höga resekostnader då planeringen ska göras redan innan ansökan och resemedel blivit beviljade. Det behövs alltså ökade resurser i regionen för att stötta, uppmuntra och dra lärdom om TN-lärande för projekten.

SAKNAS LÅNGSIKTIGA STRATEGIER FÖR TN I SVERIGE
EU förordar en ökad regionsövergripande samverkan och Östersjöstrategin är en början till detta. Trots det finns det fortfarande väldigt få Socialfondsprojekt som integrerar transnationell samverkan i Östersjöregionen i sina projekt i syfte att möta denna ambition. Nästa programperiod närmar sig 2014 och förutsätter en förberedelse för den kompetens som behöver samlas för att få en smidig övergång till kommande krav. Det kommer att ställas än högre krav på transnationell samverkan och överregionalt arbete. Det saknas en plattform där man samlar denna kompetens, drar nytta av det arbete som gjorts och görs och därmed skapar den beredskapen. Nästa programperiod behöver förberedas och kompetens tas tillvara så att man har beredskap och verktyg att med hög kvalitet gå in i ökat transnationellt arbete och samverkan. Även i övrigt behöver regionens parter koordinera sina insatser med EUs strategier - i projekt men också i allmänhet - så att man förstår och utnyttjar värdet av samverkan och kompetensutbyte och tillväxt.

LÅNGSIKTIGT BEHOV - Projekten behöver även få möjligheter att närma sig EU 2020’s strategier med ökad mobilitet och ökat kompetensutbyte mellan länder.
Socialfonden i Sverige har idag svårt att etablera transnationalitet i projekten samtidigt som vi närmar oss programperiodens slut och behöver skapa en beredskap för EU’s nya strategier och eventuell medverkan för Sverige i nästa programperiod. EU 2020 huvudstrategi förordar en smart, hållbar och inkluderande tillväxt
a. Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation
b. Hållbar tillväxt - uppmuntra en mer resurseffektiv, grönare och mer konkurrenskraftig tillväxt
c. Inkluderande tillväxt - skapa en ekonomi med hög sysselsättning som levererar social och territorialt sammanhang

METODER: KOMPETENSUTVECKLING, SAMVERKAN, STRATEGIER OCH PLATTFORM
För att kunna förbereda våra stödsystem och organsationer på en framtid inom EUs nya strategi behöver vi skapa en beredskap riktade mot dessa tillväxtmål och prioriterade flaggskepp för att stå starkt rustade i framtiden och i arbetet med nästa programperiod. (läs mer om projektets koppling till flaggskeppen under "bilagor" i ansökan) Denna beredskap har ännu inte börjat göras i någon större utsträckning varför projektet "Inclusive Europe" ska vara proaktivt och upprätta en kompetens-plattform som täcker upp dessa behov och ger kompetensen att kunna arbeta i enlighet med dessa strategier redan nu. Vi har i vårt förberedelsearbete genomfört en kartläggning av alla kommuner i länet för att inventera deras kompetens och initiativ vad gäller EU och EU-samarbete. Av alla 26 kommuner så ser vi att 9 (35%) har EU- samordnare och av dessa har 6 (23%) av dessa uttalade EU-strategier. Övriga kommuner har ingen person med särskilt ansvar för frågorna. Av de som har EUsamordnare - så anger alla att de skulle öka sitt engagemang om de fick stöd i detta arbete.
Denna problembild som kommit fram återstår att få verifierad genom en kartläggning av de behov och kompetensbrister som kan finnas. Under mobiliseringen ska vi fördjupa vår analys av regionens behov av transnationalitet(TN) och hur TN kan bidra för att möta de behov av att förvärva kompetens, nya arbetssätt och metoder för att åstadkomma starkare och mer hållbar tillväxt i regionen.
Vi har påbörjat förankrings- och rekryteringsarbetet i våra förberedelser till ansökan och behöver fortsätta det arbetet hos både befintliga samverkansparter såväl som nyrekrytering av fler i mobiliseringen. Vi vill rekrytera deltagare i detta projekt bland pågående socialfondsprojekt i regionen. Vi behöver också komplettera vårt projekt med fler temagrupper, fler kommuner och myndigheter och vi önskar även få med fler företag och intresseorganisationer för att den strategiska påverkan och spridning ska blir så stor som möjligt.

Syfte

Projektet syftar till att under projektperioden skapa ett ökat lärande om TN så att nuvarande och kommande projekt inom innevarande och kommande programperioder ska kunna inkludera framgångsrika TNaktiviteter i sina projekt. Det långsiktiga målet är att se en ökad grad av TN i projekten framöver så att regionens socialfondsprojekt och Socialfonden får den beredskap och erfarenhet som behövs för att kunna erbjuda den mobilitet och det lärandeutbyte som EU önskar i kommande strategier EU 2020.

Projektet ska etablera en struktur och samverkan som säkerställer den transnationella dimensionen i projekt och hos deltagande aktörer, mellan olika projekt och organisationer. Projektet ska skapa en brygga mellan Socialfondens parter och andra viktiga strukturer och parter genom stort transnationellt arbete och nätverk.

Projektet avser att skapa gränsöverskridande aktiviteter, ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter och skapa ett lärande mellan organisationer och ge möjlighet till andra former av utbyte inom Europa. Detta ska bidra till förnyelse och utveckling av de deltagande organisationerna och projekten samt spridas till andra myndigheter och företag så att man anpassar sin verksamhet till de nya utmaningar som kommer genom vårt EUmedlemsskap. Framför allt har vi en vision om att bilda grunden till en varaktig plattform - en arena för transnationell samverkan och EU-lärande som ska få stor betydels för vår region, vårt land och också för våra partners ute i Europa. Allt i syfte att stärka regionen och dess tillväxt samtidigt som Stockholm blir ett viktigt kompetenscentra i EU för transnationellt utbyte och lärande.

I synnerhet ska projektet bidra till att realisera målsättningen hos EU och Östersjöstrategin att få till stånd samverkan och transnationellt utbyte mellan Östersjöländerna.

Projektet kommer att arbeta med TNkompetensutveckling och utbyte inom 4 tematiska områden enligt nedan:
1. Jämställdhet, integration och motverka diskriminering (inklusive romafrågan)
2. Rehabilitering och motverka sjukskrivningar
3. Anställbarhet, validering och praktik
4. Sociala innovationer

Den tematiska indelningen kommer att fastställas efter kompetens och behovsinventeringen som görs i mobiliseringsfasen så att projektet optimerar de faktiska behov som finns.

Målsättning

Projektets huvudmål är att genomföra kompetensutveckling för ca 500 medarbetare bland de deltagande aktörerna och skapa en ökad kompetens och lärande så att man upplever och förstår och börjar arbeta efter det mervärde som transnationalitet innebär för sin respektive organisation.

- att minst dubblera nuvarande TNgrad under projektperioden bland de projekt som erhåller vårt stöd och hitta transnationella partners till de projekt som deltar. Projektets vision är att uppnå effektmålet att 15-20% av all projektmedel ska bli transnationella.

- att genomföra tematiska utbytesresor för 150-200 av deltagarnas anställda i syfte att ge möjlighet för ett lärandeutbyte mellan organsationer i Stockholm och europeiska länder.

- att 70-80% av de deltagande myndigheter, kommuner och övriga intressenter med projektet som plattform hittar samverkansparter och inleder samverkan med minst en transnationell part.

Projektets effektmål är att målgruppernas kompetens ökar så att man upplever att transnationalitet är en väsentlig del av EUs tillväxt och ett instrument för att öka såväl individers, som organisationers som samhällets kompetens och skapa ett tillgängligare Europa med en ökad tillväxt. Vi ska skapa en varaktig verksamhet som ska fortleva även efter projektets slut och som då ska utgöra en oberoende instans som ska serva regionen och landet med TN kompetens, skapa nytt lärande och utbyte mellan länder och organisationer.

Dessa effektmål ska vi uppnå genom följande:

KOMPETENSUTVECKLING
DELMÅL 1:
Projektets ska genomföra minst 4-6 (inplanerat 8) tematiska utbytesresor för 150-200 av deltagarnas anställda i syfte att ge möjlighet för ett lärandeutbyte mellan organsationer i Stockholm och europeiska länder. 80% av deltagarna ska efter resan ha identifierat minst en transnationell part att inleda samverkan med.

Delmål 2: Projektet ska skapa en upplevd ökad kompetens inom TN och EUs strategier hos deltagande aktörer och samverkansparter från region Stockholm och för landets olika nyckelaktörer för EUsamverkan så att vi tillgodoser våra egna projekt med ökad grad av TNkompetens. Ökad upplevd kompetens mäts genom egenskattad utvecklad kompetens. Målet är att 80 % upplever att deras kompetens ökat.

Delmål 3: Vi ska kompetensutveckla medarbetare hos de deltagande aktörerna så att man ökar kompetensen inom TN och skapar "ambassadörer" för ökad samverkan i Europa. Ambassadörer som i sin tur kommer att agera som katalysatorer och stödjare för ännu fler TN-insatser. De ska bidra till förnyelse och utveckling av organisationer, myndigheter och företag så att dessa anpassas till nya utmaningar kopplat till de beskrivna inriktningarna inom Socialfonden. Dessa ambassadörer ska certifieras enligt EUs EQF och ECVET standards och därmed få en viktig roll som experter i framtidens EU-arbete. Målet är att utbilda minst 10 ambassadörer.

Delmål 4: Projektet ska också skapa en europeisk plattform vars organisatoriska form kommer att utformas under projektets gång. En viktig del i skapandet av denna plattform är TN event under tre år inom Working Life. Lärandet från projektet, om kompetensutveckling, aktörers behov, om EUs kommande strategier etc kommer att vara vägledande för val av organisatorisk form.

Delmål 5: Projektet kommer att på olika sätt skapa metoder och sprida arbetssätt som hjälper Socialfondsprojekt och stödorganisationer för utveckling och tillväxt att få en beredskap och kompetens som matchar de 7 flaggskeppen. Vi ska inspirera till och skapa arbetssätt för att som bidrar till att öka andelen kommuner till 45-50 % av kommuner i länet med EU-samordnare(mot nuvarande 35%) och med intentioner att arbeta proaktivt för EUsamverkan.
(se mer om projektets koppling till flaggskeppen under "bilaga")

Delmål 6: Projektet ska validera den kompetens som projektet omfattar och skapa en yrkesstandard som "transnationell EUsamordnare" (eller liknande titel) för de nyckelpersoner som tar del av projektet olika steg; Utbildningar, utbyte, workshop och utvecklar TN-samarbete med annan part. Dessa får ett certifikat som bekräftar deras kompetens. Vi har målet att certifiera mellan 50-100 deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets genomförande och aktiviteter ska utformas så att samtliga som berörs av projektet kan delta i arbetet, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Det kommer att ställas krav på anpassade lokaler, särskild utrustning eller hjälpmedel som krävs för att aktivt kunna delta i aktiviteter. Projektorganisationen och målgruppens behov av tillgänglighetsanpassning ska kartläggas under mobiliseringsfasen och åtgärdas under genomförande.

För att säkra att tillgänglighetsperspektivet beaktas ska styrgrupp, projektgrupp samt deltagare i verksamheten genomgå grundläggande utbildning i tillgänglighetsfrågor som kommer att genomföras av processtöd för Tillgänglighet tidigt under mobiliseringsfasen. Projektet kommer att ta hänsyn till de följande aspekterna av tillgänglighetsintegrering:
1. Fysisk tillgänglighet
2. Kommunikativ tillgänglighet
3. Informativ tillänglighet och bemötande
4. Tillgänglig verksamhet/bemötande

Samtliga deltagare i projektet ska förstå tillgänglighetens betydelse i projektet och i all utveckling. Med hjälp av de speciella kompetenser som ingående aktören Processtöd Tillgänlighet har ska projektet ta hänsyn till dessa frågeställningar genom allt arbete i projektet. Processtödet får ett särskilt ansvar för att säkra detta i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Projektets genomförande och aktiviteter ska utformas så att samtliga som berörs av projektet kan delta i arbetet på lika villkor, oavsett kön. Under mobiliseringsfasen ska genusperspektivet kartläggas vad gäller projektorganisationen och de olika delmålgrupperna i projektet och hänsyn ska tas löpande hur man ska säkra en ökad jämställdhet under genomförandet av projektet.

För att säkra att jämställdheten beaktas ska styrgrupp och projektteam genomgå grundläggande utbildning i jämställdhet som kommer att genomföras av processtöd Jämt tidigt under mobiliseringsfasen.

Projektet kommer att göra en SWOT-analys med fokus på genusperspektivet och med hänsyn till av den kommer resultatet att användas som grund för det fortsatta arbetet i projektet så att man för in genusaspekten i alla moment av genomförandet. Med hjälp av de speciella kompetenser som ingående aktören Processtödet Jämt har ska projektet ta hänsyn till dessa frågeställningar genom allt arbete i projektet. Processtödet får ett särskilt ansvar för att säkra detta i projektet.

Transnationellt samarbete

Syftet är att öka kunskapen om Transnational Cooperation TNC bland projektaktörer och andra berörda, påvisa mervärdet av det europeiska samarbetet i dess olika former samt uppmuntra till och underlätta ett ökat antal transnationella partnerskap i projekt inom ESF. Hela projektet är därför transnationellt då alla insatser är riktade åt TN aktiviteter och att öka kompetensen inom TN och EU.

Svenska Institutet och SIDA har regeringens uppdrag att ge stöd till olika insatser som kan förstärka genomförandet av Östersjöstrategin. En viktig del av detta stöd är att mera effektivt utnyttja ESF och det transnationella samarbetet mellan projekt i berörda medlemsstater. Projektet kommer därför att samverka mycket tydligt med dessa instanser och verka för att förstärka det arbete som görs och planeras.

Samarbetspartners

 • Almega Serviceentreprenörerna
 • Avd för arbetsgivarpol
 • Sida
 • Sv Fritids- & Kulturchefsfören
 • Yrkesutbindningsenheten

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Avdelningen BM Sekritariat och avd. Rehab CFAR är i Stockholm
 • Basta
 • European Minds AB, Luleå
 • Handisam
 • LFC Sthlm Södertörn
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Södertälje kommun
 • Värmdö kommun, Central förvaltning

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker