Logotyp på utskrifter

Implementering Matchning Södertörn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelsen- Huddinge/olika verksamheter
KontaktpersonAfamia Maraha
E-postafamia.maraha@huddinge.se
Telefonnummer0708-795385
Beviljat ESF-stöd2 216 293 kr
Total projektbudget2 216 293 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Matchning Södertörn var ett samarbetsprojekt mellan åtta kommuner i Södertörnsregionen, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Handelskammaren och Företagarna. Målet för projektet var att underlätta och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för arbetssökande nyanlända.
Idag vill fem kommuner arbeta vidare med att implementera de arbetssätt och insatser som togs fram i Matchning Södertörn. De fem kommuner som medverkar i implementeringsprojektet är Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö.
Implementeringen involverar i första hand ansvariga förvaltningschefer för arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning i respektive kommun samt anställda och chefer som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, näringsliv och vuxenutbildning i respektive kommun.
Implementeringen sker i första genom utbildning, handledning och informationsspridning samt erfarenhetsutbyten.
Implementeringen kommer att genomföras under hela 2014 med start i mitten av januari.

Bakgrund

Matchning Södertörn avslutades sista april 2012 efter drygt tre års arbete. Initiativ till Matchning Södertörn togs av de åtta Södertörnskommunerna. Tillsammans har de skapat en ett samarbete på delregional nivå med eget utvecklingsprogram för hållbar utveckling Södertörns Utvecklingsprogram 2013, SUP 2013. För att utveckla området Olikhet och Mångfald ansökte kommunerna, tillsammans med flera andra organisationer, till social och regionalfonden för Matchning Södertörn. En bärande tanke var att dela ansvaret för de gemensamma medborgarna och att nyttja varandras resurser för att få fler i arbete.

Projektet var ett samarbete mellan de åtta Södertörnskommunerna, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Handelskammaren och Företagarna. Projektet delfinansierades av social och regionalfonden. Det ursprungliga målet var att skapa en gemensam matchningsorganisation. Ett mål som redan innan projektet startat, rent operativt, modifierades till ett gemensamt matchningssamarbete. Denna förändring var nödvändig för att även Arbetsförmedlingen skulle ingå i projektet. Andra mål för projektet var att arbeta för
En snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända
Att nyanlända ska ha samma möjligheter att ta del av de lediga jobben som andra arbetssökande
Att tillgodose arbetsgivares efterfrågan av arbetskraft och kompetens
Ökad tillväxt och konkurrenskraft för företagen på Södertörn
Gynnsamt företagsklimat och gott entreprenörskap

Följeforskare följde projektet och utvärderade hur väl projektet nådde uppsatta mål. Enligt följeforskarna nådde projektet näst intill samtliga mål. Vissa mål uppfylldes utöver uppsatta målnivåer. Under projekttiden utvecklades bl a konkreta arbetssätt och insatser som syftade till att göra skillnad för den enskilde individen och att förändra strukturer utifrån uppsatta mål. Dessa arbetssätt och insatser var uppskattade av deltagarna som upplevde att dessa nya arbetssätt gav mer än andra insatser som erbjöds i ordinarie verksamhet. Resultaten visade också att det fanns ett tydligt samband mellan de nya arbetssätten och insatserna och de positiva siffrorna i statistiken över antalet deltagare som gick ut i arbete från projektet. Den arbetsmetod som togs fram i projektet, de så kallade matchningsagenterna, som handlade om att arbeta mer intensivt och systematiskt med företrädare för arbetsmarknadens arbetsgivare såväl offentliga som privata hade också en stor inverkan på de positiva resultaten och detta kommer implementeringen att fortsätta fokusera på. Arbetssätt och insatser beskrivs i bifogad bilaga En guide till arbetssätt och insatser.

De bestående resultaten från projektet som är möjliga att implementera är således arbetssätt och insatser som antingen kan införas i respektive kommun eller skapas gemensamma rutiner kring. Dessutom finns en grund för mötesformer som underlättar samverkan över olika gränser, mellan förvaltningar inom respektive kommun samt mellan kommuner och andra organisationer.

Trots framgångsrika resultat har det varit svårt att få samtliga partners att gå vidare med implementeringen. Matchning Södertörn var en stor utmaning på många sätt. Matchning Södertörn bestod av två projekt ett delfinansierat av regionalfonden och ett av socialfonden. Åtta kommuner, landstinget, en statlig myndighet och två näringslivsorganisationer ville samverka vilket visade sig stöta på många fler strukturella hinder än man tänkt. Trots att styrgrupp och projektledning var gemensam för de två projektdelarna var det komplicerat och i vissa sammanhang inte möjligt att få alla att gå åt samma håll. Vid projektets avslut infann sig en stolthet över det som åstadkommits men också en stor lättnad att det hela var över. Detta bidrog till att man aldrig gick vidare med de möjligheter till gemensam implementering som då erbjöds via socialfonden.

Ett och ett halvt år senare har Södertörnssamarbetet i 2013 års SUP beslutat att prioritera implementering av Matchning Södertörns resultat och av åtta kommuner har fem valt att genomföra detta. Tanken är att respektive kommun ska implementera de delar i Matchning Södertörn som anses lyckosamma med utgångspunkt i respektive kommuns behov. Den utlysning som nu aviserats hos ESFrådet öppnar för ett snabbt förverkligande av detta implementeringsarbete.

Målsättning

Implementering av arbetssätt och insatser syftar till att Södertörnskommunernas medborgare snabbt och effektivt får det stöd som krävs för att bli självförsörjande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

xx

Samarbetspartners

  • Botkyrka kommunledning
  • Kommunstyrelsekontor
  • Södertälje kommunledningskontoret
  • Tyresö kommun

Kommun

  • Botkyrka
  • Huddinge
  • Salem
  • Södertälje
  • Tyresö