Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

IDEO-CE

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBlomsterfonden Huvudkontor
Kontaktpersonchristel Jansson
E-postchristel.jansson@blomsterfonden.se
Telefonnummer08-55594500
Beviljat ESF-stöd468 242 kr
Total projektbudget468 242 kr
Projektperiod2008-12-03 till 2009-04-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Långsiktig samverkan, 5 ideella vårdgivare, 1160 anställda: Vikten av likabehandling som värdegrund för modern attraktiv vård/omsorg, som även möjliggör stärkande av individens kompetens genom interkulturell dialog på alla nivåer i org. Arbetsmarkn:s parter, forskning samverkar för ny metod.

Bakgrund

I ESF:s regionplan för Stockholms län lyfts följande behov och därmed målsättningar för projekt: 1. Minskad ohälsa framför allt inom vård och omsorg. 2. Stöd till anställdas kompetensutveckling. 3. Ökad jämställdhet och tillgänglighet. 4. Likabehandling i arbetslivet, speciellt för utrikes födda. 5. Den könssegregerade arbetsmarknaden måste förändras. 6. Diskriminerande attityder i arbetslivet måste påverkas. 7. Enskildas och gruppers situation på arbetsmarknaden måste förbättras.

Fem ideella vårdgivare inom äldreomsorgen i Storstockholm (Blomsterfonden, Stockholms Borgerskap, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH), Röda korsets sjukhus och Stora Sköndal med tillsammans 1160 anställda) ser liknande behov och har ambitionen att tillsammans driva ett projekt som direkt eller indirekt berör dessa utpekade områden. Vårdgivarna står inför pensionsavgångar och på samma gång expansion och därmed inför ökad åldersspridning bland de anställda och fler med utländsk bakgrund i personalen. För att uppnå målen för verksamheterna måste arbetsplatserna vara attraktiva och inkluderande och fria från trakasserier och diskriminering. Idag saknar vi metod (och material) för ett medvetandegörande och för en kompetent dialog med alla inom arbetsplatsen kring de snabbt förändrade förhållandena på arbetsmarknaden/arbetsplatsen.

Följande fenomen är också bakgrund till ansökan:
a) Befintlig och ökande mångfald bland personal och omsorgstagare.
b) Trolig arbetskraftsförsörjning med hjälp av ökad rörlighet i Europa.
c) Behov av en modell för ”managing diversity” där en ömsesidig kompetensutveckling (till exempel interkulturell dialog) innebär en reell konkretisering av likabehandling och gemensam värdegrund.
d) Färre sjukskrivna (minskad ohälsa) är enl. Folkhälsoinstitutet kopplat till ett arbetsliv utan trakasserier och diskriminering.
e) Etik och lika behandlingsarbete måste kontinuerligt stärkas och konkretiseras – en uppdaterad metod behövs för detta.
F) Ideella sektorns sekelgamla värdegrunder bör kunna vara grunden för ett modernt och föredömligt likabehandlingsarbete inom vård och omsorg.

Även om genomförda arbetsmiljöenkäter hos sökande organisationer inte uttalat pekar på stora problem idag, finns dock dels incidenter rapporterade, dels enligt ledningen ett kompetensutvecklingsbehov grundat på den förändrade sammansättningen av såväl omsorgspersonal som omsorgstagare. Studien ”Transkulturellt förhållningssätt och lika rättigheter inom Solna stads äldreomsorg”, utförd av docent Azita Emami vid Karolinska Institutet, visar att det finns ett behov av en utveckling av ett transkulturellt förhållningssätt i vården av äldre och i personalarbetet. Av rapporten framgår, att omsorgstagarnas perspektiv måste uppmärksammas mer för att förhindra etnisk diskriminering. Vidare sammanfattar Emami, att ett öppet klimat är förutsättningen för att hantera lägre språknivå i svenska hos personalen. Otrygghet skapas av språkliga missförstånd och måste hanteras med åtgärder för att skapa ett tryggt klimat där likabehandling är grunden och utrymme finns för respektfull diskussion och lärande. Ledningens roll i detta kan inte underskattas. ”Mer kunskap om olika kulturer inkluderat den svenska” behövs enligt ovan nämnda rapport. Detta kan bland annat nås genom synliggörande av anställdas – ibland dolda – kompetenser. Ett interkulturellt förhållningssätt är redskapet för att allas skiftande erfarenheter och kunskaper ska bli en tillgång.

Ovanstående utgångspunkter har gett oss anledning att se ett samband mellan a) förankring av likabehandling och b) reaktivering av våra värdegrunder samt c) möjlighet till kompetensutveckling. Där värdegrunden är likabehandling ges förutsättning för nödvändig kompetenshöjning och ett tryggare arbetsplatsklimat.

I förprojekteringen kommer anställda och omsorgstagare att diskutera och formulera sina behov och utformning av likabehandlingsarbetet. Vårt antagande är, att ömsesidig kompetensutveckling för ökad kvalitet i omsorg och i arbetsklimat är en nödvändighet, och att detta inte kan lyckas utan att likabehandling är en del av arbetsplatskulturen. Vi ser i den långsiktigt tänkta samverkan mellan så många ideella vårdgivare, att den ideella sektorn genom ett projekt av denna typ kommer att gå före och påverka såväl hela den ideella sektorns vårdföretagare som vårdgivare i allmänhet också genom FAMNA:s och Almegas önskvärda medverkan i styrgruppen. Vi anser att det livslånga lärandet inom vården bör inkludera kompetens för den interkulturella dialogen. Det stärker den enskilda individens situation i arbetslivet och ger en hållbar integrering på framtida arbetsmarknad.

De här beskrivna behoven innebär att projektets mål bör vara en metod (praxis) som i samverkan med alla parter på arbetsplatsen utvecklas för att effektivt tillvarata befintlig kompetens och möjliggöra de anställdas chans till arbete på en mångkulturell arbetsmarknad (d.v.s. svarar mot arbetslivets krav) genom att förankra likabehandling som en oundgänglig värdegrund för detta.

Arbetsplatserna inom vård och omsorg är till stor del präglade av könssegregation. Förprojekteringen ska på olika sätt förbereda flera insatser för att påverka detta.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vård- och omsorgssektorn framstår som en attraktiv arbetsgivare i framtiden och kan behålla och locka ny personal. Det är likaledes prioriterat att sjukfrånvaron är låg och att arbetsmiljön är hälsosam. Båda parter på arbetsmarknaden har anledning att se likabehandling, ökade kunskaper i lagstiftning och etik samt interkulturell dialog som vägen dit.

Europa har i en nära framtid färre i arbetsför ålder än i dag och en ökande mängd äldre i behov av omsorg. Nya invånare och arbetskraftsinvandring kommer i högre grad behövas för att säkra vårdsektorns kompetensförsörjning. Det ger också anledning att utbyta idéer och erfarenheter med äldreomsorg i andra medlemsstater.

Syfte

Syftet under förprojekteringen är att involvera och engagera alla anställda inom de fem vårdgivarna (rörande äldreomsorg och hemtjänst) som deltar i arbetsplatsträffar under januari och februari 2009 samt ledningar och fackliga företrädare för en kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet inom områdena likabehandling och antidiskriminering. Diskussion om behovet av stärkt interkulturell dialog och kompetens för att nå en inkluderande oc hälsobefrämjande arbetsmiljö kommer också att ingå i underlaget. Det innebär även att själva diskussionen kring likabehandling konkretiseras på ett nytt sätt och medvetandegör behovet av både värdegrund och förbättrad dialog.

Målet att ideella vårdsektorn blir konkurrenskraftig och ett föredöme i arbetet för ett inkluderande arbetsliv, genom förankring av likabehandling minmierar sjukfrånvaro och personalomsättning och stärker individers kompetens. Projektet ska ha en strategisk påverkan genom utveckling av lättillgängliga metoder för konkret likabehandlingsarbete och interkulturell dialog. Den interkulturella dialogen ska stärka alla anställdas kompetens för omsorgsarbete i vår tid. Målet är ytterst att den mångkulturella arbetsplatsen leder arbetet att skapa arbetsmiljöer fria från trakasserier och diskriminering.

Under förprojekteringen ska kontakter tas med ideella vårdgivare i Europa för att bygga ett nätverk med denna inriktning av kompetensutveckling. Röda Korstes sjukhus har ett självskrivet kontaktnät i Europa att utgå ifrån. Även Blomsterfonden har etablerade europeiska kontakter.

I korthet ska huvudsyfte i genomförandefasen vara: 1. Likabehandlingsarbete (faktakunskaper + etik) med dess bäring på arbetsmiljö. Kunskapsspridning kring vikten av likabehandling som värdegrund för ett modernt arbetsliv. Alla diskrimineringsgrunder. 2. Stärkande av individens kompetens genom interkulturell dialog (informell kompetensöverföring). 3. Dokumentation av metod och framtagande av undervisningsmaterial.

Målsättning

Förprojekteringen: Kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet sker genom frågeställningar vid alla arbetsplatsträffar under januari och februari 2009 inom de fem ideella vårdgivarna. Detta kompletteras med några fokusgrupper som t.ex. ledningsgrupper, omsorgstagare, anställda män. Resultaten av tidigare arbetsmiljöenkäter ska också ingå i underlaget för förslaget till genomförande. Parametrar i kartläggningen av behov kommer att röra områdena etik, bemötande teamkänsla, diskrimineringslagstiftningen, värdegrund, faktakunskaper inkl. kulturer även hos omsorgstagarna och egna förslag.

Genomförandefasens projektinnehåll utgår från de framtagna behoven. Preliminärt kommer genomförandefasen att ge alla anställda 2 tillfällen per termin till kompetensutveckling. Projektnyttan och resultatet är beroende av att de flesta anställdas upplevelser kan kopplas till projektinnehållet. Projektmaterial ska kunna återanvändas t.ex. vid nyanställningar och inom omsorgssektorn i stort. I det transnationella utbytet ska framför allt idéer till strategisk påverkan och pedagogisk metod vara föremål för utbytet.

Mätbara mål: 1. Deltagande män och kvinnor bland anställda är minst 70% av de anställda.
2. Andel anställda med utländsk bakgrund som ingår i behovsanalysen är minst 30%.
3. Minst 3 omsorgstagare per huvudman ingår i underlaget (intervjuer).
4. Jämställdhets-SWOT är genomförd.
5. Informativ och kommunikativ tillgänglighetsanalys är genomförd.
6. Tre genomförda fokusgrupper med anställda män.
7. 3-4 fokusgrupper med ledningspersoner..
8. Ett nätverk av EU-partners har etablerats.
9. Planen för kompetensutveckling under genomförandefasen svarar till 80% på vad enkäter och intervjuer tagit fram som uttalade behov. 20% reserveras för ren fakta kring rättigheter och lagstiftningskunskap, om så behövs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen ska kontakt tas med resp. arbetsgivare, fackliga företrädare och med HandiSam kring framför allt kommunikativ och informativ tillgänglighet. Dessutom ska frågan även tas upp i fokusgrupperna.

Transnationellt samarbete

Målsättningen under förprojekteringen är att undersöka möjligheten till transnationellt utbyte och samverkan. Det betyder att finna partners med liknande behov och ev. erfarenheter. Under förprojekteringen kommer detta ske med mail och telefon.
Det finns god anledning att utbyta kunskaper kring strategisk påverkan och pedagogiskt material på europeisk nivå. Alla medlemsländer har liknande behovs- och problembild. Samverkan ska ha ömsesidighet som en självklarhet. Möjligheten till praktik och besök (ev. med annan finansiering) ska utredas. Inom projektledningen finns kontakter som kan vara en god grund för ett europeiskt nätverk.


Samarbetspartners

 • Famna
 • Vårdförbundet avdelningen i Stockholm

Deltagande aktörer

 • Nockeby Hem
 • Rålambsvägen, Rozeliahemmet, N
 • Stiftelsen Rödakorsethemmet
 • Stiftelsen Stora Sköndal
 • Vårdfföretagarna

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker