Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HEART Employment

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonEvrim Erdal
E-postevrim.erdal@solna.se
Telefonnummer08-705 66 12
Beviljat ESF-stöd324 578 kr
Total projektbudget433 578 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-07
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet fokuserar på långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, flyktingar, vilka insatser som krävs för arbetsmarknadstillgänglighet. Syfte: utveckla metodik, arbetssätt och finna företag med stort hjärta/socialt engagemang. Projektmål: utveckla, kartlägga, undersöka metoder/verktyg.

Bakgrund

HEART är förkortning av Health, Empowerment, Achievement, Responsibility, Training.

Behov och problem
Sedan en tid tillbaka har arbetslösheten i Sverige varit låg och det har varit en god arbetsmarknad i landet. Ett arbete ökar individens integration i samhället och andra fördelar blir egenförsörjning, bättre välmående, ett större kontaktnät och utökade språkkunskaper m.m. Trots att det varit högkonjunktur och i dagsläget en nedgångsperiod, kvarstår ändå en stor grupp av människor som inte får fäste på arbetsmarknaden och för dem behövs det ytterligare långsiktiga incitament. Projektet HEART har utvecklats parallellt i två olika ansökningar, PO 1 (HEART Competence) respek-tive PO 2 (HEART Employment). Projekten önskar, gemensamt, utveckla arbetssätt och metoder i samverkan för att förbättra arbetet avseende de olika målgrupperna i de båda programområdena.

Denna ansökan avser således HEART Employment och fokuserar just på målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och som trots tidigare stöd inte fått arbete. Därmed blir dessa individer långvariga på kommunernas avdelningar/jobbcenter/enheter och fastnar i bidragsberoende. De har större problematik och hinder och det tar längre tid för dem att komma ut i arbete. Samverkanspartnerna i HEART har samsyn kring behovet av att nå nästa nivå i sina verksamheter för att hitta långsiktiga lösningar även för denna målgrupp.

Varje ytterligare individ som kommer ut i egenförsörjning ger ett stort mervärde för samhället och individen i sig. Det finns en efterfrågan från kommuner, regioner och länder att finna nya och innovativa metoder för att arbeta med nämnda målgrupp. Vi vill bland annat därför med detta projekt pröva om vi kan ta fram och utveckla andra metoder som på ett innovativt sätt kan bidra till att nå nästa nivå i ordinarie verksamheter. Kartläggningen under förprojekteringen ska i stora drag baseras på vilka kompetensluckor som behövs fyllas på hos målgruppen. Detta för att tillmötesgå de behov som finns hos företag och arbetsgivare.

Vilka är då de metoder som kan skapa bättre förutsättningar för målgruppen? HEART kommunerna är överens om att samverkan med företag och arbetsgivare bör bli än mer djupgående. På vilket sätt kan vi då engagera företagen och arbetsgivarna att ta ett större socialt ansvar och vara med i inkluderingen av den svårare målgruppen till arbete? Under förprojekteringen kommer en kartläggning genomföras över hur man mer strukturellt och metodologiskt kan närma sig företagen. Individen i målgruppen behöver större kompetens om olika yrken, behöver vara på arbetsplatser för att se hur det fungerar och utveckla sina kunskaper därefter. I projektet har därför samverkan med näringslivet en betydande roll där HEART:s samverkanspartners fokus även blir frågor som socialt ansvarstagande, likabehandling och CSR (Corporate Social Responsibility). Genom kartläggning av både målgruppens behov av kompetens samt inventering av företagens och arbetsgivares behov, blir det tydligare med vilken kompetenshöjning som är central för målgruppen.

Arbetslösheten är högre för individer med annan etnisk bakgrund än svensk. De metoder som förprojekteringen kommer fram till bör vara applicerbara inte bara på nyanlända utan även på invandrare och övriga svenskar som är långtidsarbetslösa.


Nya möjligheter som ska utvecklas

Utifrån den kartläggning och metodutveckling som arbetas fram under förprojekteringen med samverkanspartnerna och övriga intressenter kommer nya möjligheter att uppstå för målgruppen. Genom en fördjupad samverkan över kommungränserna och mellan andra olika aktörer kan man gemensamt satsa på kompetensutveckling för målgruppen i ett genomförandeprojekt. Därmed blir målgruppen mer matchningsbar mot arbetsmarknaden samt att företag och arbetsgivare med ett stort hjärta/socialt engagemang bör vara en del av denna inkludering. På så sätt blir målgruppen snabbare egenförsörjare samt att man etablerar en långsiktig relation med näringslivet.

Syfte

Deltagande aktörer ska utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för målgrupperna långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och flyktingar som står långt ifrån arbetsmarknaden att snabbare komma ut i arbete. Utvecklingsarbetet består av att tillsammans med samverkanspartnerna kartlägga befintliga, hindrande strukturer. Detta görs tex. genom att inventera behovet hos målgruppen. Ett annat syfte är att kartlägga företag och arbetsgivare med stort hjärta. Detta för att utveckla metoderna och få aktörerna att samverka kring sociala ansvartaganden och CSR för att på så sätt bli delaktiga i inkluderingen av målgruppen som står långt från arbetsmarknaden.

Med HEART-projektet vill vi även sprida det utvecklade arbetssättet till andra städer, regioner och länder som arbetar med samma målgrupp.

HEART-projektet har således en inverkan på både individ, system och struktur.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är:

att utveckla och förfina metoder och arbetssätt i de deltagande samverkansorganisationerna i samverkan med företag, arbetsgivare och andra intressenter för att långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, flyktingar mera effektivt, innovativt och på ett omsorgsfullt sätt snabbare komma ut i egenförsörjning. Insatserna ska leda till en hållbar rehabilitering och återgång till arbetslivet.

att företag och arbetsgivare ska få ökad kunskap och insikt i/förståelse för vikten av att ta ett större samhällsansvar och på så vis bidra med arbetsförberedande insatser för att underlätta för personer att bli självförsörjande. Konkreta metoder ska också utvecklas för att de ska kunna inkludera och handleda en arbetssökande person i sitt företag.

att hitta företag med ett stort hjärta/socialt engagemang som är beredda att internutbilda målgruppen till arbete, lärlings- och praktikplatser. Syftet är att personen både får lära sig den fackkunskap som behövs och efterfrågas. Dessutom ta del och lära sig den företagskultur och anda som gäller på företaget och i förlängningen även få åtnjuta en anställning.

att lägga upp ett individuellt anpassat utvecklingsprogram som innehåller kompetenshöjande inslag för att långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och flyktingar ska bli mera tillgängliga på arbetsmarknaden och även påverka målgruppens inställning och motivation till arbete.

att skapa förutsättningar för att fler kvinnor i gruppen nyanlända invandrare och flyktingar ska inkluderas på arbetsmarknaden och därmed påverka deras inställning gentemot jämställdhet och arbete.

att utveckla kunskapsutbyte/nätverk mellan företagen, intressenterna och samverkansorganisationerna om likabehandling/socialt ansvarstagande/CSR.

Mätbara projektmål är:

Kartlägga och etablera kontakt med ca 30 företag och arbetsgivare med ett stort hjärta/socialt engagemang, som vill erbjuda praktik-plats/anställning/lärlingsplats/utbildning för både män och kvinnor samt för att utreda vilka behov och vilket stöd som efterfrågas av företagen och arbetsgivarna via besök, intervjuer och enkätundersökningar.

Intervjua ca 60 personer från målgruppen, ca 30 kvinnor och ca 30 män, för att utreda vilket stöd och vilka insatser som kan behövas och/eller efterfrågas för att nå målet: arbete. Kartlägga eventuella skillnader i behov av insatser för kvinnor respektive män.

Skapa kontakt med minst tre städer/regioner i Sverige och Europa som arbetar metodiskt med att bidra till att långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och flyktingar kommer ut i arbete. Till en av dessa kontakter kommer en studieresa genomföras med personer från projektgruppen för benchmarking och kompetenssyfte.

En SWOT analys ska genomföras angående jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsintegrering.

En ansökan för genomförandefasen ska genomföras där alla samverkanspartner har varit delaktiga i utformningen och förankringen.

En metod och modell ska utvecklas i förprojekteringen som ska testas i genomförandeprojektet för HEARTS olika målgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten spelar en betydande roll i integrationen av människors delaktighet i både arbets- och samhällslivet. De lokaler som avses användas för målgruppen för utbildning och kompetensutvecklande insatser är fullt tillgängliga för personer med funktionshinder. De IT-verktyg som ska användas ska även vara tillgängliga för samtliga deltagare och kommunikation/information kommer att vara tillhands i tillgängliga format. Det är i dagsläget svårt att veta om samtliga företag som involveras i projektet kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder men projektledningsgruppen tar på sig att ta detta i beaktande vid urval samt att lösa en eventuellt uppkommen problematisk situation.

Under kartläggningen av målgruppen i HEART Employment är det viktigt att fånga upp om funktionsnedsättning, fysisk och psykisk, finns för att sedan kunna ge ett mer individanpassat stöd för att möjliggöra tillgänglighetsinsatser.

Kompetensutveckling kring tillgänglighet som är en del av likabehandlingen ska ges till alla deltagande parter, efter en inventering, inom projektet för att motverka diskriminering.

Transnationellt samarbete

Lissabonstrategins mål är att Europa ska bli konkurrenskraftigast i världen gällande sysselsättning och tillväxt. EU står inför ett stort behov av att kunskapsutveckla sin befolkning för att inte halka efter andra regioner i världen. Att man kunskapsutvecklar den befolkning som står långt från arbetsmarknaden är därför också viktigt. Alla bör ges möjlighet till att, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar, bidra till EU:s utveckling och tillväxt. Detta är en viktig parameter i HEART.

Den internationella samverkan är en viktig del för att utveckla samverkanspartnernas egna verksamheter samt ge input till övriga länder. För att få relevanta internationella partners att delta i HEART-projektet så kommer en förfrågan att gå ut till redan befintliga goda kontakter via Länsstyrelsen och de internationella samordnarna i de deltagande kommunerna. Övriga deltagande organisationer kan ha tips och idéer om vilka organisationer och länder som kan vara relevanta att lära mer av och utveckla arbetet tillsammans med. Exempelvis har CSR Sweden uppgett att de har goda kontakter på Irland gällande CSR-frågor.

Fördelarna för HEART med att ingå i ett transnationellt partnerskap är flera: det finns mycket att lära från andra projekt och verksamheter runt om i Europa men det är även viktigt att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som framkommer under förstudien. Flera länder i Europa har samma dilemman att ta itu med gällande långtidsarbetslöshet, integration och migration samt även likabehandling och socialt ansvarstagande. Inom samtliga av dessa områden finns ett gemensamt behov av att utveckla metoder och arbetssätt.

Socialt ansvartagande och CSR är ett ganska nytt fenomen i Sverige medan det sedan en tid är utbrett i vissa andra organisationer och länder i Europa. Dessa ska under förprojekteringen identifieras och ett samarbete ska etableras för ett kommande genomförandeprojekt. I Italien finns redan flera organisationer identifierade och dessa kommer vi att kontakta och eventuellt besöka.

Medfinansiärer

 • Norrtälje Kommun
 • Upplands Väsby ocial/äldreför.
 • Utbildningsförvaltningen och S

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling Solna
 • Försäkringskassan Solna/Sundb.
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
 • Norrtälje Kommun
 • Röda Korset, Bergshamra
 • Sundbyberg Stad, Individ och familjeförvaltning
 • Upplands Väsby ocial/äldreför.
 • Utbildningsförvaltningen och S

Kommun

 • Järfälla
 • Norrtälje
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Upplands-Väsby