Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HEART Competence

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonUlla Johansson
E-postulla.johansson@solna.se
Telefonnummer08-734 23 84
Beviljat ESF-stöd498 251 kr
Total projektbudget498 251 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-01
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

HEART Competence ska kartlägga och inventera kompetensutvecklingsbehovet för utbildningsinsatser som främjar likabehandling, socialt ansvar och CSR. Kartläggningen ska ske i de deltagande samverkansorganisationerna samt inom de företag, med stort hjärta, som kommer att ingå i HEART.

Bakgrund

HEART är förkortning av Health, Empowerment, Achievement, Responsibility och Training

Sedan en tid tillbaka har arbetslösheten i Sverige varit låg och det har varit en god arbetsmarknad i större delen av landet och framför allt i Stockholms län. Ett arbete ökar individens integration i samhället och andra fördelar blir egenförsörjning, bättre välmående, ett större kontaktnät och utökade språkkunskaper mm. Trots att det varit högkonjunktur under en period kvarstår ändå en stor grupp av människor som inte får fäste på arbetsmarknaden och för dem behövs det ytterligare långsiktiga incitament.

Projektet HEART har utvecklats parallellt i två olika ansökningar, PO 1 (HEART Competence) respektive PO 2 (HEART Employment). Projekten önskar, gemensamt, utveckla arbetssätt och metoder i samverkan för att förbättra arbetet avseende de olika målgrupper som avses i de båda programområdena. Denna ansökan avser således HEART Competence.

HEART Competence samverkansorganisationer är överens om att samverkan med företag och arbetsgivare bör bli än mer strukturerat och djupgående. Man önskar utveckla på vilket sätt som företagen och arbetsgivarna kan förmås engageras och ta ett större socialt ansvar och vara med i inkluderingen av långtidsarbetslösa och nyanlända invandare och flyktingar. De medverkande samverkansorganisationerna har tydliggjort och utryckt att man har ett behov av att få kompetensutveckling i likabehandling, socialt ansvar och CSR (Corporate Social Responsibility).

Man inser att kunskaper i likabehandling, socialt ansvar och CSR är en viktig parameter för att förmå långtidsarbetslösa och nyanlända invandare och flyktingar in på arbetsmarknaden - både offentlig och privat sektor.

Behov av kompetensutveckling
Fokus under förprojekteringsfasen ligger på kartläggning av kompetensbehov som främjar likabehandling, socialt ansvarstagande samt CSR (Corporate Social Responsibility) och planering av utbildningsinsatser i ett kommande genomförandeprojekt.

Ytterligare samverkan mellan över samverkansorganisationer och med andra kompletterande aktörer är också nödvändiga för att gemensamt hitta nya metoder och arbetssätt och använda varandras kunskaper.

För att samverkansorganisationerna ska och företag och arbetsgivare gemensamt ska kunna arbeta för ett än mera inkluderande arbetsliv så behövs kompetensutveckling hos samverkansorganisationernas medarbetare samt hos de företag som ska arbeta konkret med likabehandling, socialt ansvarstagande och CSR.
Samverkan och samsyn mellan stat, kommun, arbets och näringslivet har en betydande roll inom HEART. Att finna de arbetsgivare som redan idag har ett extra stort hjärta eller önskar utveckla detta är de som ska approcheras inom projektet. Det är dessa, som tillsammans med samverkansorganisationerna, ska ges kompetensutveckling inom likabehandling, socialt ansvar samt CSR. Utbildning, attitydpåverkan och kunskapshöjande insatser är viktiga redskap för att främja likabehandling och motverka diskriminering i arbetslivet.

CSR arbete
Socialt ansvarstagande och CSR (Corporate Social Responsibility) ger nya möjligheter att nå företagen och stimulera dem till engagemang. CSR är idag uppe på den politiska agendan inom EU (Kommissionen har presenterat en Grönbok på ämnet), nationellt men även regionalt och lokalt. Att arbeta med CSR för och med arbetsgivare i samverkan med målgruppen inom HEART Employment är dock ett nytt angreppssätt i arbetslivet i Sverige, ett innovativt grepp på hur inkluderingen kan öka och utanförskapet minska.

CSR blir för oss ett verktyg för en bredare regional och lokal samverkan där vi kan involvera arbetsgivare mer i våra verksamheter och till nytta för målgruppen i HEART Employment.

Större krav ställs i Europeiska länder på social redovisning där ett deltagande och utarbetande av HEART-metoden skulle kunna vara en del i det sociala ansvarstagandet.

Företag och arbetsgivare måste tydligare förmås att ta ett socialt ansvar och vara en del i ett inkluderande arbetsliv för de människor som kan ha lite svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. En del företag och arbetsgivare är redan idag aktiva i arbetet med att arbeta för att fler ska kunna delta i arbetslivet. För att detta ska kunna ske i än större utsträckning så måste de ges kunskap och kompetensutveckling kring vissa människors hinder och svårigheter för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Utifrån vad som visar sig under kartläggningen inom förprojekteringen inom HEART Competence så önskar vi utveckla vår kunskap, i ett kommande genomförandeprojekt, med tydligt fokus på likabehandling, socialt ansvarstagande och CSR varpå frågeställningar i kartläggningen kommer att formuleras utifrån dessa olika inriktningar. Då vi talar om likabehandling och främjandet av detta så inkluderas etnisk bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och tillgänglighet och trosuppfattning.

Komplettering/förtydligande 2008-11-13:
De deltagande samverkansorganisationerna i ansökan är överens om att man behöver närma sig och samverka bättre med företag och arbetsgivare för att bidra till ett alltmer inkluderande arbetsliv. Behov finns i få kunskaper och metoder att närma sig näringslivet och man ser en möjlighet att göra detta genom att ha mer kunskap kring likabehandling och CSR-frågor. Detta är en väg dit.
Att kompetensutveckling kan ges samtidigt till medarbetare från offentlig förvaltning och privata näringslivet i dessa frågor är ett stort plus då man får en gemensam plattform och samsyn kring hur man kan arbeta konkret.

CSR, det vill säga socialt ansvarstagande, handlar om att vara socialt medveten där etik, ansvar och hållbarhetstänkande är självklara aspekter. I HEART Competence kommer vi arbeta med CSR där aspekter som samhällsansvar, likabehandling och antidiskriminering kommer att behandlas och där samverkansparterna kommer att ges kompetensutveckling om. Detta kommer att ske för både medarbetare i samverkansparterna och bland de företag som kommer att involveras.

Vad som ska uppnås med kompetensutvecklingen är:
Att ha fått fördjupad kunskap om likabehandlingsfrågor och socialt ansvar (CSR)
Att man inser hur man kan arbeta konkret med likabehandling och CSR i sin egen organisation
Att man ser vad man har att vinna som företag genom att arbeta med dessa frågor. Denna kunskap kommer att underlätta för de deltagande samverkansorganisationerna att ge människor en större möjlighet och stöd i att få ett arbete.
Att man fått verktyg för likabehandlings- och CSR-arbetet
Att man ser hur samarbete mellan offentlig förvaltning och privata näringslivet kommer att underlätta det konkreta likabehandlings- och CSR-arbetet.

CSR Sweden (www.csrsweden.se) är en partner i HEART Competence . Enligt CSR Sweden ”innebär Corporate Social Responsibility – CSR – att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och lönsamheten”.

HEART-metoden går ut på att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats. En viktig del i detta är kompetensutveckling av befintlig personal i likabehandling, antidiskriminering och CSR och på så vis uppnå en mer inkluderande arbetsplats.

Syfte

Syftet med HEART Competence är att gå från ord till handling i likabehandlingsarbete, socialt ansvar och CSR. Projektet avser att leda till kunskapsökning och attitydpåverkan och ge verktyg i och strategier för att arbeta mer konkret kring likabehandling och för ett större socialt ansvarstagande. Utvecklingsarbetet under förprojekteringen består av att tillsammans med samverkanspart-nerna kartlägga och inventera kompetensutvecklingsbehovet för utbildningsinsatser som främjar likabehandling, socialt ansvar och CSR.

Företag och arbetsgivare ska få ökad kunskap och insikt i/förståelse för vikten av att ta ett större samhällsansvar och bidra med arbetsförberedande insatser för att underlätta för personer att bli självförsörjande.

Kompetenshöjning för medarbetare i kommunerna och samverkansorganisationer inom ovan nämnda områden (likabehandling, socialt ansvar och CSR) kommer att ges vilket främjar det strategiska arbetet då alla skaffar sig samma utbildning och på så sätt ges en gemensam syn. Detta skapar en klart och tydlig motivation att konkret arbeta vidare med frågan.

Utbildningsinsatsernas syfte (i ett kommande genomförandeprojekt) är att få än mer inkluderande arbetsplatser genom att kunskapen stärkts, metoder är utvecklade och aktörerna inom HEART samverkar kring sociala ansvartaganden och CSR. På så sätt blir de delaktiga i inkluderingen av målgruppen som står långt från arbetsmarknaden.

Med HEART-projektet vill vi även sprida det utvecklade arbetssättet till andra städer, regioner och länder som arbetar med samma målgrupp.

HEART-projektet har således en inverkan på både individ, system och struktur.

Komplettering/förtydligande 2008-11-13:
De utbildningsinsatser kring likabehandling och antidiskriminering som kommer att ges kommer att vara till gagn för ALLA – och alltså inte enbart för målgrupperna långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare och flyktingar. Det kommer att vara ett än tydligare fokus på de som arbetar med långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare och flyktingar och företagen med ”stort hjärta” då merparten av de som ingår i projektet arbetar med dessa målgrupper.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är:

att ge en första kompetensutveckling i likabehandling, socialt ansvar och CSR till deltagande samverkansparter.

att kartlägga och utreda utbildningsbehov inom likabehandling, socialt ansvar och CSR inom de företag och arbetsgivare som tagits fram av HEART Employment.

att utveckla kunskapsutvecklingsmaterial för kompetenshöjning om likabehandling, socialt ansvarstagande och CSR för deltagande intressentorganisationer.

att företag och arbetsgivare ska få ökad kunskap och insikt i/förståelse för vikten av att ta ett större samhällsansvar och på så vis bidra med arbetsförberedande insatser för att underlätta för personer att bli självförsörjande.

att gemensamt med HEART Employment kartlägga, utveckla och förfina metoder och arbetssätt i de deltagande samverkansorganisationerna i samverkan med företag, arbetsgivare och andra intressenter för att långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, flyktingar mera effektivt, innovativt och på ett omsorgsfullt sätt snabbare komma ut i egenförsörjning.

att utveckla kunskapsutbyte/nätverk mellan företagen, intressenterna och kommunerna om likabehandling/socialt ansvarstagande/CSR.


Mätbara projektmål är:
Kartlagt behovet av kompetensutveckling med fokus på likabehandling och socialt ansvarstagande/CSR inom deltagande kommuner och samverkansorgansorganisationer.

Skapat kontakt med minst tre städer/regioner i Sverige och Europa som arbetar med likabehandling, socialt ansvarstagande och CSR.

En SWOT analys ska genomföras angående jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsintegrering.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten spelar en betydande roll i integrationen av människors delaktighet i både arbets- och samhällslivet. De lokaler som avses användas för målgruppen för utbildning och kompetensutvecklande insatser är fullt tillgängliga för personer med funktionshinder. Det är i dagsläget svårt att veta om samtliga företag som involveras i projektet kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder men projektledningsgruppen tar på sig att ta detta i beaktande vid urval samt att lösa en eventuellt uppkommen problematisk situation.

Under kartläggningen av målgruppen i HEART Employment är det viktigt att fånga upp om funktionsnedsättning, fysisk och psykisk, finns för att sedan kunna ge ett mer individanpassat stöd för att möjliggöra ett arbete.

Kompetensutveckling kring tillgänglighet som är en del av likabehandlingen ska ges till alla deltagande parter i ett genomförandeprojekt för att motverka diskriminering.
Denna del ligger med i kompetensanalysen för att veta vad som är relevant och ska fokuseras på i kartläggningen.

Komplettering/förtydligande 2008-11-13:
Kompetensutveckling kring tillgänglighet (med fokus på samtliga ovan nämnda delar) kommer att ges till alla deltagande parter i ett genomförandeprojekt. Under förprojekteringen så kommer dessa aspekter att finnas med i den kartläggning och behovsinventering som görs av kompetensutvecklande insatser men också hur den egna arbetsplatsen är utformad utifrån tillgänglighet i ett brett perspektiv.

Fysisk tillgänglighet – utföra aktiviteter där deltagare lätt kan ta sig till och som är centralt för alla.

Tillgänglig verksamhet – funktionella lokaler

Tillgänglig information och kommunikation – all kommunikation och information ska ske på ett tillgängligt sätt såsom anpassade IT-verktyg och andra kommunikationssätt.


Transnationellt samarbete

Lissabonstrategins mål är bland annat att Europa ska bli konkurrenskraftigast i världen gällande sysselsättning och tillväxt. EU står inför ett stort behov av att kunskapsutveckla sin befolkning för att inte halka efter andra regioner i världen. Att man kunskapsutvecklar den befolkning som står längst från arbetsmarknaden är därför också viktigt. Alla bör ges möjlighet till att, utifrån sina egna förmågor och för-utsättningar, bidra till EU:s utveckling och tillväxt. Detta är en viktig parameter i HEART.

Den internationella samverkan är en viktig del för att utveckla samverkanspartnernas egna verksamheter samt ge input till övriga länder. För att få relevanta internationella partners att delta i HEART-projektet så kommer en förfrågan att gå ut till redan befintliga goda kontakter via Länsstyrelsen och de internationella samordnarna i de deltagande kommunerna.

Övriga deltagande organisationer kan ha tips och idéer om vilka organisationer och länder som kan vara relevanta att lära mer av och utveckla arbetet tillsammans med. Exempelvis har CSR Sweden uppgett att de har goda kontakter på Irland gällande CSR-frågor.

Fördelarna för HEART med att ingå i ett transnationellt partnerskap är flera: det finns mycket att lära från andra projekt och verksamheter runt om i Europa men det är även viktigt att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som framkommer under förstudien. Flera länder i Europa har samma dilemman att ta itu med gällande långtidsarbetslöshet, integration, likabehandling och socialt ansvarstagande. Inom samtliga av dessa områden finns behov av att gemensamt utveckla metoder och ar-betssätt.

Socialt ansvarstagande och CSR är ett ganska nytt fenomen i Sverige medan det sedan en tid är relativt utbrett i vissa andra organisationer och länder i Europa. Dessa ska under förprojekteringen identifieras och ett samarbete ska etableras för ett kommande genomförandeprojekt. I Italien finns redan flera organisationer identifierade och dessa kommer vi att kontakta och eventuellt besöka.

Komplettering/förtydligande 2008-11-13:
Under förprojekteringen kommer transnationella kontakter att utvecklas och man kommer att gemensamt utbyta kunskaper och erfarenheter inom området likabehandling, antidiskriminering och CSR.

Flera av vänorterna, som de deltagande kommunerna har kontakt med, har sagt sig vara intresserade av att ta del av och följa HEART-projektet. Några har därutöver sagt sig vilja delta aktivt.
I ett fortsatt genomförandeprojekt kommer dessa kontakter att vidareutvecklas och ett fördjupat samarbete, och i viss mån gemensamt utvecklingsarbete, kring metoder för ökad inkludering och hur man arbetar med likabehandling, antidiskriminering och CSR genomföras.

Genom Länsstyrelsen har vi dessutom fått följande kontakter på organisationer i Italien som är intresserade av ett samarbete:
- EnAip: Riccardo Amadei, roadwork@enaiprimini.irg Fondazione EnAip, NGO i Emilia Romagna regionen, Träningscenter för exkluderade grupper, bl. a immigranter. Websida:www.enaiprimini.org
- Pisa univ. Marco Celli, marco.celi@sp.unipi.it Department of Political Sciences, Universitetet i Pisa, samarbetar med en rad internationella organ såsom UNHCR och med regionen och Pisa kommun. Har tagit fram en master utbildning ”Expert in migration”.
- KAIRÓS, Alexandra Kicela, kicela@kairos-consulting.com arbetar med HR frågor, lika möjligheter, migrationsprocesser m.m.

CSR Sweden har dessutom en kontakt på Irland som ligger i framkant kring CSR-arbetet.

Budgeten som är beräknad för transnationella aktiviteter är satt för ett eventuellt studiebesök till en av ovan nämnda partners. Några personer från samverkanspartnerna ska besöka partnern för fördjupat samarbete och utröna hur man kan gå vidare i ett genomförandeprojekt.Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedling Solna
 • Försäkringskassan Solna/Sundb.
 • Manpower Jobbförmedling
 • Norrtälje Kommun
 • Röda Korset, Bergshamra
 • Sundbyberg Stad, Individ och familjeförvaltning
 • Upplands Väsby ocial/äldreför.
 • Utbildningsförvaltningen och S

Kommun

 • Järfälla
 • Norrtälje
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Upplands-Väsby