Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Gröna skärgårdsjobb - förstudie

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkärgårdsstiftelsen
KontaktpersonBengt Lyngbäck
E-postbengt.lyngback@skargardsstiftelsen.se
Telefonnummer08-440 56 00
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-18 till 2014-09-18
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen planerar att genomföra en förstudie om möjligheterna att skapa arbetstillfällen för utsatta grupper inom de gröna näringarna.
Det framtida projektets långsiktiga mål är att ge arbetsträning, erfarenhet, utbildning för att öka personernas anställningsbarhet och förmedling av lärlingsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska också göra det möjligt för Skärgårdsstiftelsen att få arbete utfört som annars inte skulle utföras. Till exempel röjningar och andra skötselåtgärder i naturreservaten, visst renoveringsarbete, kulturhistoriska inventeringar med mera.
Förstudien och dess analyser ska användas som beslutsunderlag för samarbetspartnerna gällande om och hur de ska engagera sig i ett eventuellt projekt samt som underlag för en eventuell framtida projektansökan.

Bakgrund

Den svenska arbetsmarknadspolitiken står inför stora utmaningar. Dessa framträder i form av betydligt högre arbetslöshet för vissa grupper, och att det är fler personer som har svårt att snabbt finna nytt arbete.
Under det senaste året har hela ökningen av arbetslösheten fallit på utsatta grupper. Deras andel av samtliga inskrivna arbetslösa har nu nått 61,5 procent. Antalet inskrivna arbetslösa som tillhör utsatta grupper uppgick vid slutet av april 2013 till 246 000. Det kan jämföras med 154 000 inom övriga grupper av arbetslösa.
Den förbättring som förutsägs för arbetsmarknaden berör framför allt yrken som kräver högskoleutbildning och i viss mån gymnasieutbildning. Det har blivit allt färre jobb inom yrken där det inte finns något utbildningskrav, och det är en utveckling som fortsätter under kommande år. Samtidigt kommer det att finnas många arbetslösa som har högst en förgymnasial utbildning.
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län äger och förvaltar ca 12 % av marken i Stockholms skärgård. Det finns stora behov av naturvårdande åtgärder, underhåll och kulturvård av byggnadsverk och anläggningar samt inventeringar. Vissa uppgifter kommer inte inom överskådlig framtid att kunna prioriteras att göras inom budget. Här finns alltså arbetsuppgifter som skulle kunna ge arbetsträning och utbildning till de som har en svår position på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen, Skärgårdsstiftelsen och Skogsstyrelsen kommer i samarbete med andra aktörer att undersöka möjligheterna att skapa arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Arbetet kommer att ske inom ramarna för en förstudie.

Målsättning

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar för ett ESF-projekt inom programområde 2. Det framtida projektets långsiktiga mål är att ge arbetsträning, erfarenhet, utbildning för att öka personernas anställningsbarhet och förmedling av lärlingsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska också göra det möjligt för Skärgårdsstiftelsen att få arbete utfört som annars inte skulle utföras. Till exempel naturvård och andra skötselåtgärder i naturreservaten, visst renoveringsarbete, kulturhistoriska inventeringar och informationsinsamling med mera.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien planeras ett seminarium i tillgänglighetsfrågor för samtliga representanter i arbetsgruppen. Seminariet ska genomföras i samarbete med Handisam som är en statlig myndighet som arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Syftet med seminariet är att ge ökade kunskaper gällande tillgänglighet och hur dessa frågor kan integreras i ett kommande genomförandeprojekt samt ge underlag för val av metod.

Samarbetspartners

  • Region Svea JOB i Skogen Östra Mellansverige
  • Skärgårdsstiftelsen

Kommun

  • Botkyrka
  • Haninge
  • Norrtälje
  • Nynäshamn
  • Värmdö
  • Österåker