Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Grenverket Södertörn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonRitva Widgren
E-postritva.widgren@haninge.se
Telefonnummer08-606 8241
Beviljat ESF-stöd200 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2008-07-04 till 2008-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Genom att samla kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget är syftet med Grenverket Södertörn att skapa en väldimensionerad stödprocess till arbete/studier för unga vuxna med komplex problematik. Syftet med förstudien är att kartlägga målgruppen och utveckla gemensamma insatser.

Bakgrund

Unga i utanförskap
Stockholmsregionen anses i ett flertal analyser vara en region med stark tillväxt, ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. De positiva analyserna baseras bl.a. på sjunkande arbetslöshet, god tillväxt, diversifierat näringsliv samt en relativt gynnsam befolkningsstruktur (Regional ESF-plan, bilaga 1, 2007:5). Samtidigt avslöjar flera studier brister som behöver åtgärdas för att ge bästa möjliga utväxling på de goda förutsättningarna i regionen. En svaghet som återkommande lyfts fram är svårigheten för gruppen unga vuxna att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden (ibid, OECD 2006:4; Nationell strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007:17).

Andelen arbetslösa ungdomar eller ungdomar med aktivitetsstöd i åldern 18-24 var ca 11 procent 2007 (Regional ESF-plan, bilaga 1, 2007:16). Socialstyrelsen bedömer att unga vuxna i åldern 18-24 riskerar att fastna i bidragsberoende och påpekar att fler unga än tidigare inte kommer in på arbetsmarknaden. Oroande är att andelen unga vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat kontinuerligt sedan i början av 1990-talet, särskilt bland personer med invandrarbakgrund och låginkomstfamiljer (Socialstyrelsen, Lägesrapport 2007 individ- och familjeomsorg).

Orsaken bakom utanförskapet finns både på individ- och strukturnivå. Ungdomar med komplexa problem har ofta en kombination av medicinska, sociala, psykologiska och arbetsrelaterade problem och behöver stöd från flera myndigheter. De är ofta oförmögna att själva hitta en egen försörjning och har heller inte fullföljt eller kanske ens påbörjat sina gymnasiestudier. De befinner sig inte sällan i ett mellanland utan diagnos, utredning och behandling. Här är behovet av insatser stort, och samverkan nödvändig för att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden.(Kartläggning Ungdomar med försörjningsstöd, Huddinge kommun 2006).

De fyra kommuner som berörs av denna ansökan är Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Tillsammans har dessa kommuner ca 320 000 invånare varav 27 000 i åldern 18-24. I ESF-planen för Stockholmsregionen framgår att tre av fyra ovanstående kommuner generellt har sämre värden vad gäller utanförskap och sysselsättning. I samma analys framkommer att Botkyrka och Haninge tillhör de kommuner i länet med högst andel ungdomsarbetslöshet. Även Huddinge och Södertälje har betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i länet.

Bristande myndighetssamverkan
En utgångspunkt för projektidén Grenverket Södertörn är den bristande myndighetssamverkan mellan kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Dagens myndighetsstruktur skapar luckor mellan myndigheterna och förhållanden där ingen tar ansvar för förebyggande arbete. En konsekvens av detta är att många unga inte får det stöd de behöver, insatserna blir försenade och s.k. "systemsnurror" uppstår. Resultatet blir ett långvarigt utanförskap, med stora individuella såväl som samhällsekonomiska förluster. (Samverkan för särskilt utsatta, Socialstyrelsen, 2001).

Ett illustrerande exempel på detta är att drygt 70 % av socialtjänstens ärenden, avseende unga vuxna 18-24, som Länsstyrelsen granskade saknade en långsiktig planering för hur självförsörjning var tänkt att uppnås. Detta tyder på att det saknas ett mer genomtänkt arbetssätt där insatserna svarar mot behov (Granskning av socialtjänstens arbete i Stockholms län Rapport 2007:13 länsstyrelsen.).

Samordnade insatser
För att komma tillrätta med problemen för unga vuxna med komplexa problem krävs samverkan kring individen och mellan berörda myndigheter. Det fordras även insatser i ett tidigt skede och som är utformade efter individens specifika behov.

I Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje finns sedan några år tillbaka finansiella samordningsförbund. Förbundens syfte är att med individens hela situation som utgångspunkt skapa strukturer som främjar att enskilda personer kommer i arbete eller studier. Basen är att de fyra medlemmarna kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget genom förbundet, får en möjlighet att sätta en gemensam agenda och tillsammans finansiera insatser. På så sätt kan samordningsförbunden ge individer samordnade insatser utifrån just deras behov. Synsättet i finansiell samordning stöds av forskning som anger tre generella faktorer vilka påverkar hur lyckosam en rehabilitering till arbete blir (Vad är god arbetslivsinriktad rehabilitering? Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet, rapport 2003:1). Det handlar om att skapa:
- delaktighet för individen,
- att insatser utgår från individens hela situation och att
- insatser är kopplade mot arbetslivet, exempelvis genom praktik eller arbetsträning

Alla dessa faktorer är viktiga utgångspunkter för samordningsförbunden i Södertörn och ska tillämpas i projektet Grenverket Södertörn.

Erfarenhet att bygga vidare på
Precis som ESF-rådet, prioriterar de fyra finansiella samordningsförbunden i länet gruppen unga vuxna med stora behov. I förbunden har det därför vuxit fram olika projekt som riktar sig mot behovsgruppen . Ungdomarna erbjuds olika former av stöd och coachning för att komma närmare arbete eller fortsatta studier. Utifrån verksamheterna har det visat sig att det finns en grupp ungdomar med mer omfattande problem där insatserna inte räcker till, bland annat p.g.a. psykisk ohälsa. Vidare har det blivit tydligt att en grupp unga vuxna inte nås alls beroende på obefintligt eller osystematiskt uppsökande arbete. Detta gör behovsgruppen svår att kvantifiera och att det är svårt att fastslå vilka insatser som behövs. Sammantaget behövs sannolikt bredare och mer omfattande insatser för att lyckas fullt ut. Det kan handla om samtalsbehandlingar från kurator/psykolog, fördjupad yrkes- och studievägledning eller verksamhet i mindre grupper med rätt struktur.

Syfte

Av studier framgår att utanförskapet för unga vuxna i de fyra kommunerna är omfattande. De insatser som redan utförs inom ramen för respektive myndighet och i de fyra samordningsförbunden täcker inte behoven. Dessutom behövs metodutveckling för att nå bättre resultat. Samordningsförbunden ger en unik möjlighet att samla välfärdsmyndigheterna; kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget i fyra stora kommuner för att hitta nya lösningar. Med gemensam kraft hoppas vi genom projektet Grenverket Södertörn kunna skapa en samlad och effektiv stödprocess till arbete/studier för gruppen unga vuxna 18-24 år med komplex problematik i de fyra kommunerna. Verksamhetsutveckling och metodöverföring över myndighetsgränser är centrala delar i projektet. För en illustration, se bilaga 1.

För att nå denna målbild behöver en förstudie genomföras. Syftet med förstudien är att förstå målgruppens totala behov och gemensamt utarbeta strategier och konkreta insatser som på ett bra sätt skulle kunna tillgodose dessa behov i de fyra kommunerna.
En viktig del av förstudien är att hålla sig ajour med utvecklingstankar i Stockholms län och övriga landet som rör målgruppen.

Målsättning

Målsättningen med förstudien är att:
1. kartlägga (identifiera och kvantifiera) hela behovsgruppen i de fyra kommunerna
2. förstå de samlade behoven (socialt, medicinskt och arbetsmässigt)
3. utarbeta hur en samlad och effektiv stödprocess bör se ut
4. identifiera hur de fyra samordningsförbunden med stöd av varandra kan utveckla gemensamma och lokala insatser för att uppnå en täckande och effektiv stödprocess i respektive kommun
5. bereda inför en genomförandeprojektansökan utifrån de lärdomar som dragits

Avsikten är därtill att inta ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv i arbetet. Hur arbetet med samarbetspartners ska fungera framgår i tid- och aktivitetsplanen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En viktig del i förstudien blir att genomföra en SWOT-analys ur ett tillgänglighetsperspektiv. Detta för att öka kunskapen och säkerställa att unga vuxna med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor som andra deltagare vid ett genomförandeprojekt. I syfte att höja kunskapen om olika viktiga aspekter av tillgänglighet (fysisk, tillgänglig, kommunikativ och informativ) ska även centrala projektdeltagare delta i kompetensutveckling.

Transnationellt samarbete

Nej

Medfinansiärer

  • Samordningsförb. i Södertälje
  • Samordningsförbundet Botkyrka
  • Samordningsförbundet Haninge

Samarbetspartners

  • Samordningsförb. i Södertälje
  • Samordningsförbundet Botkyrka
  • Samordningsförbundet Haninge

Kommun

  • Botkyrka
  • Haninge
  • Huddinge
  • Södertälje