Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSamordningsförbundet Östra Södertörn
KontaktpersonMargareta Aissaoui
E-postmargareta.aissaoui@haninge.se
Telefonnummer08-6069253
Beviljat ESF-stöd10 467 422 kr
Total projektbudget26 102 070 kr
Projektperiod2011-06-14 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn vill genom basprojekten i Nynäshamn och Tyresö utveckla myndighetsövergripande metoder och arbetssätt för unga mellan 16-24 år som befinnar sig utan arbete och studier. Projektet ska präglas av tidiga och frekventa insatser som utformas efter individuella behov och som sedan kan implementeras i ordinarie verksamhet.

Den gemensamma värdegrund och kompetens hos personalen som kommer att genomsyra projektet är kunskap om MI-metoden (motiverande samtal), kunskap om neuropsykiatriska sjukdomar samt valda delar ur SE-metoden (supported employment).

De särskilda insatser som är specifika för projektet är självstärkande och motivationshöjande aktiviteter, psykiatri/psykolog/kurator-konsultation, mentorskap, orienteringskurser, korta yrkesinriktade kurser samt arbetsplatsförlagd yrkesutbildning.

Bakgrund

Samordningsförbundet Haninge ombildades 2010 och heter numera Samordningsförbundet Östra Södertörn. Vid ombildandet tillkom två nya kommuner: Nynäshamn och Tyresö. Sedan 2009 deltar Haninge i ESF-projektet Grenverket Södertörn med Samordningsförbundet Östra Södertörn som projektägare. Det riktar sig till ungdomar i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje som varken arbetar eller studerar. Nynäshamn och Tyresö har nu också beslutat sig för att samverka kring gruppen unga i åldern 16-24 år som står utan arbete och studier. Försöksverksamheter har redan initierats i de bägge kommunerna. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn den 8 december 2010 beslutat att söka medel från ESF för ytterligare ett Grenverksprojekt. Grenverket Nynäshamn Tyresö ses som ett systerprojekt till Grenverket Södertörn med stora gemensamma vinster och resurser.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänst, kommunernas arbetsmarknadsenheter, gymnasieskolan och lokala vårdenheter kan utvecklas och förbättras på en rad punkter. Idag är kontakten mellan Arbetsförmedlingen och skola många gånger bristfällig. Kontakten mellan socialförvaltning och Arbetsförmedlingen fungerar men kan förbättras liksom mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter. Genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommun vill vi utveckla insatser som leder till att ungdomens behov fångas upp i ett tidigt skede och att rätt insatser kopplas på. Handläggarnas kunskaper om befintliga insatser ökar och ungdomarna erbjuds en snabbare handläggning. Därmed minskar även risken för dubbelarbete och parallella insatser vilket även är kostnadseffektivt.

I december 2010 fanns det 237 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen i Nynäshamn. Enligt en kartläggning som socialförvaltningen genomförde i maj 2010 fanns det 77 ungdomar i Nynäshamn som fick försörjningsstöd. Av dessa kunde endast 7 ta ett arbete direkt och enbart 18 procent hade genomgått gymnasieskolan med godkända betyg. Majoriteten hade dessutom fått försörjningsstöd i över 6 månader. Kartläggningen ger signal om att vi behöver samverka i ett tidigt skede för att få ungdomarna snabbare till arbete och studier.

I Tyresö var 224 ungdomar inskrivna på Arbetsförmedlingen i december 2010. Cirka 60 ungdomar har försörjningsstöd. Av dessa bedöms en stor andel vara i behov av tidiga och samordnade insatser för att öka möjligheten att bli anställningsbara. Vanliga problem hos målgruppen är psykisk ohälsa som t ex ångest, depression, destruktiva beteenden samt att det finns misstankar om neuropsykiatriska svårigheter.

Den vård som idag erbjuds genom befintliga vårdkanaler innehåller dock ett flertal brister. Att ta kontakt med primärvården uppfattas för krångligt och väntetiden är för lång. Många ungdomar får veta att de inte är tillräckligt sjuka för psykiatrin men ändå inte så pass friska att de står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av otydliga uppdrag riskerar många att bli utan vård. Vikten av tidiga insatser vid upptäckt av psykisk ohälsa är nödvändig för att inte ohälsan ska leda till mer allvarliga psykiska sjukdomar. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, 2010-12-13) påvisas just bristen på en vårdnivå som svarar mot målgruppens vårdbehov. Många vårdcentraler anser inte att de har något ansvar för målgruppen, skolhälsovården har inget egentligt behandlingsansvar och den specialiserade vården ska ta hand om de svårast sjuka ungdomarna. Öppenvårdspsykiatrin tar t ex inte emot ungdomar under 18 år.

Unga med stort behov av hjälp ska inte behöva vandra mellan olika instanser och utsättas för risken att behovsåtgärderna inte är samstämda. En tydlig ingång och ett myndighetsövergripande arbetssätt är grunden för projektet. Modellen innebär samverkan mellan myndigheterna och att myndighetsövergripande handlingsplaner upprättas i varje fall där fler än en myndighet berörs. Insatserna ska komma igång tidigt och vara frekventa. Individen ska vidare få kontinuerligt stöd under hela vägen till arbete eller studier.

Många ungdomar erbjuds ofta kortare uppdrag och olika visstidsanställningar. Korta anställningar varvas med arbetslöshet och praktik. Vi vet att målgruppen kommer och går på arbetsförmedlingen under flera år och detta är något vi räknar med i projektet. Det är också därför vi vill satsa extra mycket på självstärkande och kompetenshöjande insatser för gruppen.

Basprojekt
Inom Grenverket Nynäshamn Tyresö kommer vi att arbeta med två olika basprojekt där grunden är densamma men där vissa lokala variationer förekommer. Arbetsteamen sitter samlokaliserade i Nynäshamn respektive Tyresö och arbetar gemensamt med deltagarna. Projekten ska vara lättillgängliga för ungdomarna. I Nynäshamn och Tyresö vill vi bygga upp en öppen och attraktiv miljö som gör att ungdomarna känner sig trygga och får förtroende för personalen. Ett respektfullt bemötande av varje individ ska vara en självklarhet. Gemensamma aktiviteter som samtliga ungdomar erbjuds inom projektet är olika jobbsökaraktiviteter, studie- och yrkesvägledning samt ekonomisk rådgivning.

Gemensam värdegrund och kompetens
Den gemensamma värdegrund och kompetens hos personalen som kommer att genomsyra projektet är kunskap om MI-metoden (motiverande samtal), kunskap om neuropsykiatriska sjukdomar samt SE-metoden (supported employment). Avseende SE-metoden kommer vi att lyfta ut de delar i metoden som passar vårt arbetssätt och våra deltagare.

Särskilda insatser
De särskilda insatser som är specifika för projektet är självstärkande och motivationshöjande aktiviteter, psykiatri/psykolog/kurator-konsultation, mentorskap, orienteringskurser, korta yrkesinriktade kurser samt arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. Exempel på självstärkande och motivationshöjande insatser är gruppaktiviteter med värderingsövningar, drama och friskvård. Psykiatri-konsultation innebär en ökad möjlighet att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp i ett tidigt skede. Mentorskap innebär att ungdomarna får en mentor genom en vuxen person i arbetslivet som också kan fungera som ett stöd och bollplank när det gäller funderingar kring val av studier och arbete. Vi kommer att erbjuda korta kompetenshöjande yrkesutbildningar inom t ex café, sälj och lager. För ungdomar som inte avslutat grund- eller gymnasiskolan kommer orienteringskurserna inom arbetsförmedlingens utbud att användas. För de som önskar förlägga sina studier till en arbetsplats finns möjligheten att tillsammans med handläggare och arbetsgivare utforma ett individuellt program, så kallad arbetsplatsförlagd yrkesutbildning.

Syfte

Myndigheternas uppdrag, insatser och arbetssätt är inte alltid utformat för att möta ungdomar med komplexa behov. För att ungdomarna inte ska behöva vandra mellan olika instanser krävs samordnade insatser. Tillkomsten av samordningsförbund handlade mycket om att överbrygga avståndet mellan myndigheterna. Med rätt stöd genom hela processen lyckas fler ungdomar komma ut i arbete och studier.

Projektets syfte är att
- medverkande myndigheter tar ett gemensamt ansvar för att ungdomen ska få bästa möjliga stöd.
- erbjuda snabb handläggning och tidiga insatser.
- erbjuda förberedande insatser.
- erbjuda insatser som gör att fler väljer utbildning.
- utveckla en framgångsrik arbetsmetod för myndighetsövergripande samarbete med målgruppen som kan övertas av ordinarie verksamhet.


Gemensam värdegrund och kompetens

MI-metoden (Motiverande samtal)
Motiverande samtal är en förändringsinriktad samtalsteknik som omfattar en mängd färdigheter och tekniker, men också ett mer övergripande förhållningssätt. Syftar till att åstadkomma förändring i synsätt och beteende hos målgruppen, men också av medarbetarna tillsammans med målgruppen.

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter med det sociala samspelet samt även koncentrations- och inlärningssvårigheter. Vi anser att det är viktigt att personalen innehar rätt kompetens om symptom och beteendeavvikelser men också hur man bäst möter dessa ungdomar. Personalen kommer därför kontinuerligt att erbjudas fortbildning inom området.

SE-metoden (Supported Employment)
Metoden innebär att ungdomar med funktionshinder eller ungdomar som bedöms behöva ett utökat socialt stöd och träning under en längre tid får stöd ute på arbetsplatsen. Stödet ges både till personen, till arbetsgivaren samt kontaktpersonen på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas utbildning i SE-metoden. Tanken är inte att utöva SE-metoden fullt ut då metoden är mycket resurskrävande utan istället att handläggarna själva och tillsammans i sina basprojekt kommer överens om vilka delar av metoden man vill arbeta med. Utbildningen samt nätverket för SE-handledare kommer att ske i samverkan med Grenverket Södertörn. SE-metoden syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna, få och behålla ett arbete.


Särskilda insatser

Självstärkande och motivationshöjande insatser
Insatserna kommer att ske genom aktiviteter där deltagarna får möjlighet att reflektera över sina egna möjligheter, stärkas i sina egna förmågor och tro på sig själva. Värderingsövningar, drama och friskvård är delar av denna verksamhet. Syftar till att målgruppen ska få ökad självinsikt och självförtroende.

Psykiatri/psykolog/kurator–konsultation
För ungdomar med sociala och/eller neuropsykiatriska problem, som idag hamnar ”mellan stolarna”, kommer vi att knyta en psykiatriker eller motsvarande till projektet. Insatsen syftar till att fler ungdomar ska erbjudas rätt stöd och hjälp i ett tidigt skede.

Mentorskap
Inom mentorprogrammet knyts deltagaren ihop med en person från yrkeslivet. Mentorn åtar sig att under en sexmånadersperiod träffa deltagaren ett tiotal gånger. Mentorskapet är tänkt att fungera som en länk i den kedja av insatser som finns inom projektet och som sammantaget bidrar till att stärka ungdomarnas självkänsla och förmåga att fatta beslut som underlättar för dem att komma vidare i arbete och studier. Nätverksträffar för mentorerna kommer att erbjudas. Mentorskapet syftar till att stärka ungdomens självkänsla och självförtroende samt att främja målgruppens kontakter med arbetsmarknaden samt att ge goda vuxna förebilder.

Orienteringskurser
Vi kommer att satsa på att motivera ungdomar som avbrutit skolan att delta i de orienteringskurser som erbjuds via Arbetsförmedlingens utbud. Kurserna är på tolv veckor och innehåller inslag av självstärkande moment, studieteknik, kommunikationsövningar, mental träning och arbetsmarknadskunskap m.m. Orienteringskurserna syftar till att öka studiemotivationen.

Korta kompetenshöjande yrkesutbildningar
Korta kompetenshöjande yrkesutbildningar inom t ex café, sälj och lager kommer att genomföras. Uppdragsutbildningarna anordnas av medlemskommunernas vuxenutbildningar i samverkan med Grenverket Södertörn. Utbildningarna består av såväl en teoretisk som en arbetsplatsförlagd del och pågår mellan fem till tolv veckor. I kostnaden ingår SL-kort och läromedel. Syftar till att på kort tid göra ungdomarna anställningsbara inom respektive yrke.

APY (Arbetsplatsförlagd yrkesutbildning)
Innebär att man studerar yrkesinriktade kurser, hämtade ur gymnasieskolans kursutbud, på en arbetsplats. Utbildningen utformas individuellt utifrån aktuellt yrkesområde, tillsammans med den studerande, studie- och yrkesvägledare eller näringslivssamordnare, lärare och handledare på arbetsplatsen. Syftar till att hitta nya vägar för fler ungdomar att fortsätta och avsluta sina gymnasiestudier.

Målsättning

Övergripande mål
Det övergripande målet är att ungdomar i målgruppen kommer till arbete eller studier.

Det förväntade vinsterna för projektet ligger både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

På individnivå
- Att ungdomar får det stöd de behöver för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
- Att ungdomar med oavslutade studier återfår motivationen att studera.

På organisationsnivå
- Att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt och att dubbelarbete mellan myndigheter undviks.
- Att kunskapen om målgruppens behov och verkningsfulla insatser ökar.
- Att öka kunskapen och förståelsen för samverkansparternas olika uppdrag och arbetssätt.

På samhällsnivå
- Att minska den regionala skillnaden i ungdomsarbetslöshet och utanförskap i Stockholms län.

Övergripande projektmål
Resultatmål
- Ca 1 350 deltagare beräknas delta under projekttiden.
- 50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats..
- 15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.
-10 procent av deltagarna har efter avslutad insats gått till annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
- 75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva förbättrad hälsa.
- 75 procent av deltagarna ska uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier ökat.
- Minst 225 ungdomar ska delta i olika utbildningsinsatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår utgångspunkt är att alla ska kunna delta utifrån sin egen förmåga oavsett funktionshinder.
Inom vår målgrupp finns en stor grupp ungdomar med psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att miljön ska upplevas som trygg och inbjudande. Ungdomarna kommer att kunna erbjudas både grupp- och individuellt anpassade insatser. Våra lokaler ska vara tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder vad gäller entréer, hissar, etc. De verksamheter som erbjuds ska presenteras på ett sådant sätt att alla kan ta till sig informationen.

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med tillgänglighet och har ett flertal specialister som arbetar med målgruppen t ex arbetspsykologer. Dessa specialister kan anlitas även för målgruppen inom Grenverket Nynäshamn Tyresö. Till projektet kommer även en psykiatriker/psykolog/kurator med stor kompetens om neuropsykiatriska sjukdomar att anlitas.

Vi kommer att utse en person som blir ansvarig för att involvera tillgänglighetsperspektivet i det dagliga arbetet och för att följa upp behovet av tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer projektet att göra en SWOT-analys för att säkerställa att jämställdhetsintegreringen går som en röd tråd genom projektets verksamhet.

Transnationellt samarbete

ej aktuellt

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Nynäshamn
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Tyresö kommun

Samarbetspartners

 • PersonalenhetHälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
 • Arbetsförmedlingen Nynäshamn
 • Arbetsförmedlingen Tyresö
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Tyresö kommun

Kommun

 • Nynäshamn
 • Tyresö