Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Generationsväxling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
KontaktpersonAmila Konjhodzic
E-postamila.konjhodzic@stockholm.se
Telefonnummer08-50835736
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-08-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Jobbtorg Stockholm vill undersöka förutsättningarna för ett projekt med syfte att överlappa gapen i kunskapsöverföringen mellan generationerna. Arbetslösheten bland den yngre generationen är hög i stora delar av Europa. I Stockholms län är 70% av arbetssökande mellan 18-45 år, den äldsta bland dessa har minst 20 år kvar till pensionen. Företagen har svårigheter att rekrytera rätt kompetens trots hög arbetslöshet. Demografiska utvecklingen försvårar situationen ytterligare. Inom ett par år kommer vi ha färre som arbetar och fler som behöver bli försörjda. Vår vision är att identifiera nya arbetssätt till strategier för personer som träder in och ut ur arbetslivet. Detta kan skapa möjligheter för de yngre som saknar äldres erfarenheter och utbildningsprofil att bygga upp kunskap som endast kan överföras mellan generationerna på arbetsplatsen. Vi ämnar involvera aktörer så som fackföreningar, Socialtjänsten, arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, ideella organisationer med flera.

Bakgrund

Bakgrund
Stockholms stad genom Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm, har i uppdrag att rusta människor för arbete. Målgruppen är arbetssökande som uppbär försörjningsstöd. Ett av de målen som kommunfullmäktige fastställt för Arbetsmarknadsförvaltningen är att arbetsgivare har tillgång till efterfrågad kompetens i Stockholm. Detta uppdrag genomför vi genom att matcha aspiranternas kompetens mot arbetsgivarnas behov och vice versa. Målet är att aspiranter blir självförsörjande. Arbetssätten är coachning, matchning, vägledning och kurser. De som saknar fotfäste på arbetsmarknaden eller erfarenhet och utbildning riskerar att hamna i utanförskap. Likaväl är det en utmaning för Jobbtorg Stockholm att stötta dessa personer. Jobbtorg Stockholm behöver pröva fler och olika vägar till arbetsgivarna som ett komplement till att rusta de enskilda individerna. Detta är särskilt viktigt när det gäller grupper som har svårast att etablera sig: unga, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Samverkan mellan arbetsgivare, kommun och målgruppen är viktig för att vi ska lyckas med uppdraget.

Målgrupp
Projektets målgrupp är yngre generationens arbetslösa från Jobbtorg Stockholm och projektets partners. Med den yngre generationen menar vi personer från 18 år upp till 45 år, då det innebär att de har minst 20 år kvar att arbeta. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Insats med kvalitet från 2012 är etableringsåldern på arbetsmarknaden mellan 27-29 år. I det avseendet kan även personer upp till 45 år betraktas som unga. Under förstudien kommer vi att definiera målgruppen mer specifikt. Siffror från databasen FLAI, för perioden juni 2012 - juni 2013, visar på att 60 % av Jobbtorg Stockholms aspiranter är av utländsk bakgrund. Endast 20 % av aspiranterna på Jobbtorg Stockholm har eftergymnasial utbildning på minst 2 år.

Problem 1
Stockholm är en välmående region med god ekonomisk utveckling, men det finns en yngre generation i utanförskap. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån från augusti 2013 är närmare 70 % av arbetssökande i Stockholms län mellan 18-45 år, vilket indikerar på ett behov av insatser för denna målgrupp. Långtidsarbetslösheten växer bland unga, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Detta leder till utanförskap som tar uttryck i bland annat social oro och ökad segregation. Stockholms länsstyrelse har tagit fram rapporten 2012:14 Unga som varken arbetar eller studerar. Där framgår det att cirka 24000 ungdomar i Stockholms län saknar sysselsättning. Utrikesfödda personer är överrepresenterade bland dessa. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 08 – en analys av ungas utanförskap står 38 % av ungdomarna i Husby i åldern 20-25 utanför samhället, då de varken studerar, arbetar eller deltar i någon aktivitet. Situationen är ohållbar och det är svårt att förklara hur de försörjer sig. Det är en stor förlust för samhället om de riskerar att hamna i kriminalitet för att kunna försörja sig.

I rapporten 2012 Års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar från Temagruppen Unga i Arbetsliv understryks det att även i ekonomiskt goda tider finns en stor andel som inte studerar eller har arbete. Det behövs en förbättring av de verksamheter som ska möjliggöra den yngre generationens etablering på arbetsmarknaden. Vi lever i ett kunskapssamhälle där enkla arbeten minskar samtidigt som tjänstesektorn ökar. I och med detta ställs det högre krav på utbildad arbetskraft. Samtidigt påpekar Svenskt Näringsliv att utbildning inte är den enda lösningen. Deras undersökning från 2012 visar att 72% av företagen har svårigheter att rekrytera personer med rätt yrkeserfarenhet. Det har gått så långt att 30% av företagen väljer att inte ta nya ordrar och hela 40% väljer att skjuta fram sina planer på att expandera. Missmatchningen bromsar företagens tillväxt samtidigt som många är i utanförskap.

Problem 2
Arbetslösheten bland den yngre generationen är hög i stora delar av Europa, samtidigt som vi står inför kraftiga generationsväxlingar. Inom ett par år kommer vi ha färre som arbetar och fler som behöver bli försörjda. Den demografiska utvecklingen visar på att allt färre barn föds i takt med att vi får en åldrande befolkning, vilket resulterar i högre pensionsuttag. Sveriges kommuner och landsting har i rapporten Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga finansiering, beräknat ett underskott i offentliga finansieringar på 200 miljarder i mitten av 2030-talet. Lyckas vi inte få in yngre på arbetsmarknaden kommer det att leda till ekonomiska samhällsproblem. När 40-talisterna går i pension, försvinner det en stor kunskapsskatt från företag och organisationer som tar många år att bygga upp.

Enligt Rekryteringsprognosen 2010-2019 för välfärdssektorn som Sveriges kommuner och landsting har genomfört kommer drygt 422000 personer att behöva rekryteras i Sverige som en följd av pensionsavgångar och ökad efterfråga på välfärdstjänster. Bara i Stockholms stad var under 2012 drygt 20% av cheferna 40-talister och 15% av medarbetarna likaså. Detta skapar personalomsättning som ger möjlighet för den yngre generationen att komma in. I en studie som undersökningsföretaget Kairos Future genomförde 2010 är det endast 1% av alla arbetsgivare som uppger att de kan hantera och har strategier för generationsväxlingen. Stockholmsregionen är en viktig motor för tillväxten i Sverige, därför är det av vikt att hantera generationsväxlingen. Dels för att vi behöver hjälpa den yngre generationen att komma in på arbetsmarknaden. Dels för att vi inte får gå miste om den kompetens som dagens äldre besitter.

Behov/lösning
Utifrån de två problemområden som vi presenterade ovan, hög arbetslöshet och framtida personal- och kompetensförsörjning pga. demografins utmaningar, behöver vi undersöka nya arbetssätt som kan lösa dessa två komplicerade ekvationer. Ett innovativt sätt är att titta på de arbetsplatser där personalbehovet kommer att öka på grund av pensionsavgångar. Förstudien ska utreda hur detta kan ske. Ett exempel är att en yngre och en äldre medarbetare, arbetar parallellt med varandra under en period. Vi ser framför oss ett resultat där nyanställningen är välmatchad och den nyanställde är välintroducerad, samtidigt som arbetsplatserna säkrar sin kompetensförsörjning. Vår vision är ett nytt arbetssätt som kan bli ett embryo till strategier för personer som träder in och ut ur arbetslivet. Detta kan skapa möjligheter för de yngre som saknar äldres erfarenheter och utbildningsprofil att bygga upp kunskap som endast kan överföras mellan generationerna på arbetsplatsen.

Förstudien undersöker möjligheten till ett nytt arbetssätt som inte har provats tidigare av Jobbtorg Stockholm. Vi kommer att ta reda på förutsättningarna att överlappa gapen i kunskapsöverföringen mellan generationerna. Förstudien kommer att kartlägga behovet och möjligheten för ett eventuellt kommande projekt inom temaområdet.

Förstudien ska genomföra en problem- och behovsanalys genom att besvara följande:

• Hur kan man överföra kunskapen till den nya arbetande generationen och ta tillvara på 40-talisternas erfarenheter och den tysta kunskapen som de besitter?
• Hur ser fackliga organisationer och Socialtjänsten på att personer med försörjningsstöd etableras på tjänster där pensionsavgångarna är höga?
• Hur attraherar arbetsgivare yngre personer till dessa arbeten?
• Hur kan arbetsgivare attrahera äldre till att vilja överlämna kunskap och introducera den yngre?
• Vilka partners vill vara med i ett eventuellt kommande projekt?
• Vilka former för medfinansiering skulle vi kunna bygga i ett eventuellt kommande projekt?

I tillvägagångssättet siktar vi på att använda oss av workshop tillsammans med intressenter för att inhämta kunskap och öka förståelsen för både arbetsplatsernas och arbetssökandes behov. Vi utmanar vårt tankesätt inom temaområdet genom en omvärldsanalys och kunskapsinhämtning från tidigare ESF-projekt både lokalt, nationellt och internationellt.

Målsättning

Skapa möjligheter för arbetssökande att få arbete inom branscher där det finns behov av generationsväxling. Vi ser framför oss ett scenario där arbetssökande får en säkrare ingång till arbete. Arbetsgivarna bevarar kompetens och får nya strategier för generationsväxling. Samtidigt får arbetstagare i pensionsålder möjlighet att arbeta längre och bidra både med kompetens samt skatteintäkter till samhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer vi också att undersöka hur vi kan inkludera personer med funktionsnedsättning, i ett eventuellt kommande projekt. Tillsammans med Sensus studieförbund planerar vi att analysera behoven hos projektets deltagare och hos arbetsgivare, som tar emot personer med funktionsnedsättning. Ambitionen är att det ska resultera i kunskap om vilket stöd som är viktigt att erbjuda. Kunskapen behövs för att skapa bättre förutsättningar för att målgruppen ska bli självförsörjande genom arbeten inom branscher där det finns behov av generationsväxling.

Transnationellt samarbete

Syftet med att ha en transnationell aspekt i förstudien och även senare i projektet är att genomföra en omvärldsbevakning. Det bidrar till att vi som organisation håller oss uppdaterade kring de senaste utvecklingsriktningarna. Transnationaliteten leder också till att vi blir inspirerade av kollegor i andra länder som arbetar med arbetsmarknadsrelaterade frågor. Vi kommer att inhämta kunskap och förhoppningsvis lära oss nya metoder och arbetssätt som vi kan tillämpa i ett eventuellt kommande projekt.

Flera länder i EU har insett problemen med demografin som leder till att allt färre måste försörja fler, därför har länder som Tyskland och Nederländerna tvingats till att ligga i framkant gällande kompetensförsörjning genom inkludering av den yngre generationen. Tyskland har en ungdomsarbetslöshet på 7,7 % vilket är lägst bland länderna i Europeiska unionen. Bland annat har de lärlingssystem som på ett hållbart sätt fasar in unga till arbeten. I Polen har den europeiska kommissionen, EURES (den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet) tagit flera initiativ för att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten genom exempelvis uppmuntran till flytt inom de andra europeiska länderna. Vi kommer att använda Inclusive Europe, Transnet, Networking Europe, ESF:s projektbank och Fishingpool, som är en hemsida för ESF-finansierade projekt, för att söka fram lämpliga organisationer som vi kan besöka. Bland annat har vi redan hittat Fundacja Polska Europa Polonia, i Polen, och Artevelde University College, i Belgien, där man arbetar med metoden generationsväxling. Under förstudien kommer vi att kartlägga vilka organisationer som är mest lämpade att besöka.

Kommun

  • Stockholm