Logotyp på utskrifter

Gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningsavdelningen
KontaktpersonChristina Stattin
E-postChristina.stattin@ksl.se
Telefonnummer08-6159419
Beviljat ESF-stöd249 950 kr
Total projektbudget499 900 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Under namnet En gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län kommer ett projekt att drivas av länets samtliga kommuner tillsammans med de regionala aktörerna KSL (Kommunförbundet Stockholms län) och Länstyrelsen. Projektet riktar sig till de prioriterade målgrupperna, d.v.s. invandrade personer, långtidsarbetslösa, unga utanför, långtidssjukskrivna och övriga kortutbildade personer. Vuxenutbildningen tar årligen emot ca 62000 personer varav mer än hälften är invandrade personer. Drygt 16000 individer deltar i svenska för invandrade årligen, resterande

Syftet med projektet är att skapa en vuxenutbildning för de prioriterade målgrupperna där alla har tillgång till ett brett och utvecklat utbildningsutbud som leder till självförsörjning, tillgång till en utvecklad infrastruktur, d.v.s. vägledning, validering, studieplanering, praktikanskaffning m.m. Utbud och infrastruktur skall ha en kvalitativ nivå som lever upp till arbetslivets, högskolans och samhällets kompetenskrav. Utvecklingsarbetet skall stimulera såväl en pedagogisk kvalitativ utveckling som ett optimalt resursutnyttjande där både utbildningsanordnare i kommunal och enskild regi ingår. En bättre vuxenutbildning med utrymme även för smala utbildningsvägar ger även en bättre fungerande arbetsmarknad och bättre utvecklingspotential för regionen. Regionens stora befolkning ger underlag för ekonomiskt bärkraftiga utbildningar även för dessa relativt smala kurser om kommunerna samplanerar. Syftet är vidare att öka genomströmningen för individerna i de prioriterade målgrupperna så att den snabbaste och effektivaste vägen till självförsörjning skapas.

Syftet med förprojekteringen är att utveckla och utforma en ansökan för att genomföra ett projekt med en gemensam vuxenutbildning som bas för de prioriterade målgruppernas behov. Under förprojekteringen kartläggs målgrupper, samverkansparter, utvecklingsbehov och idéer samt förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete.

Projektet organiseras med dubbelt projektledarskap via KSL och Stockholms stad, Stockholms stad är också projektägare. Fyra kommuner ansvarar för fyra delprojekt med tillhörande arbetsgrupper kring fem huvudsakliga problemområden: yrkesutbildning och validering, sfi/sfx, webb och vägledningen, kvalitetssäkringen och samverkan med externa aktörer. En kommun deltar i en eller flera av arbetsgrupperna och ansvarar för arbetsuppgifter inom respektive område. Länsstyrelsen deltar med sin kompetens och sina kontakter och stöder projektet bl.a. genom medlemskap i en arbetsgrupp.

Stockholmsregionen har problem som projektet delvis avser att lösa. Utanförskapet hos de prioriterade målgrupperna är stort, i vissa fall mycket stort och kan i värsta fall leda till utslagning. Invandrade personer som inte kommer i arbete, ungdomar som hamnat vid sidan om både skola och arbete, arbetssökande och sjukskrivna är alla enskilda individer som genom en utvecklad och anpassad väg genom vuxenutbildningen med information, samverkansstöd, studieplanering, validering, utbildning och praktik ska kunna gå vidare till arbete eller högre studier.

Projektet kommer i förlängningen att leda till att höja kompetens och befrämja inträde på arbetsmarknaden, att därmed öka sysselsättningen och integrationen. Det långsiktiga målet är att uppnå regional tillväxt där en kvalitativ vuxenutbildning är en av flera andra viktiga verktyg.

Bakgrund

I vuxenutbildning ingår fyra skolformer, dessa är svenska för invandrade, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särvux. Dessutom ingår infrastrukturen i vuxenutbildningen, med detta avses de olika företeelser som tillsammans och ibland var för sig skall underlätta studierna för den enskilde individen, såsom t.ex. vägledning, validering, studieplanering, praktikanskaffning, samverkan mellan olika aktörer. Olika individer behöver olika mycket av infrastrukturen beroende på hur långt från arbetsmarknaden individen är. De huvudsakliga målgrupperna för vuxenutbildningen är invandrade personer, långtidsarbetslösa, unga utanför utan treårigt gymnasium, långtidssjukskrivna samt övriga kortutbildade. Målet med detta projekt inom vuxenutbildningen är att utveckla både utbildningsutbudet och infrastrukturen för att öka genomströmningen mot självförsörjning, öka tillgängligheten samt förbättra kvaliteten.

Idag är det en allt för hög arbetslöshet bland ungdomar och invandrade personer i regionen och kompetensen tas därmed inte tillvara. Allt för många är långtidssjukskrivna. Detta kan leda till en utslagning och att individernas kompetens och erfarenhet inte alltid kommer till sin rätta i yrkeslivet. Detta gäller såväl för individen som för samhället i stort. Att ha för kort utbildning, fel eller kanske obsolet utbildning leder inte heller till jobb och egenförsörjning. Andra problem finns inom kommunerna och är relaterade till en äldre kommunal vuxenutbildning med stelare strukturer och med organisationens bästa i sikte framför de prioriterade målgruppernas i första hand. Att utveckla utbud och infrastruktur skulle leda till ökat och än mer individualiserat utbud, bättre kvalitet för de studerande samtidigt som regionens arbetsmarknad skulle få tillgång till mer kvalificerad arbetskraft.

De bärande tankarna i utvecklingen av vuxenutbildningen är att den enskilde individens förutsättningar, behov och önskemål tillsammans med arbetsmarknadens kompetenskrav skall vara styrande för utbud och planering.
Länets kommuner ser vuxenutbildningens gränsöverskridande roll som en del av utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social-, kultur- och integrationspolitiken. En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och organisationer måste eftersträvas för att förverkliga lärande och kompetensutveckling för individen i de prioriterade målgrupperna.

I stockholmsregionen har ett arbete påbörjats med att samordna vuxenutbildningen med ovanstående syfte, d.v.s. att för de prioriterade målgrupperna öka genomströmningen, öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten. Regionen har hittills inte fungerat som en enhet utan varje kommun har arbetat på att utveckla de olika områdena var för sig. Genom att tillsammans arbeta med att utveckla utbudet och infrastrukturen samordnas också de 26 kommunerna i länet liksom enheter inom kommunerna såsom vuxenutbildningen och introduktionsenheten. En ytterligare vinst ger arbetet genom att samarbetet med externa aktörer såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och lärosätena i länet förenklas. Kommunernas skilda förhållningssätt till sin vuxenutbildning har gett olika möjligheter för medborgaren att få tillgång till vuxenutbildningen beroende på var man bor. Detta påverkar således även möjligheterna för invånarna i regionen att aktivt själva välja mellan de olika utbildningsalternativen. De i vuxenutbildningen prioriterade målgrupperna upplever inte kommungränserna som realiteter utan ser Stockholmsholmsregionen som en helhet, såsom också är fallet med arbets- och bostadsmarknaderna. Att utveckla vuxenutbildningen för de prioriterade målgrupperna är därmed ett steg i att följa individens livssituation och att samtidigt kvalitetssäkra och effektivisera vuxenutbildningen, vilket kommer alla medborgare till del. Denna utveckling kan i sin tur vara verksam inför framtiden i en konkurrens med andra regioner i Sverige och Europa. Det är därför av gemensamt intresse för länets kommuner att utveckla det gemensamma ansvarstagandet för dessa prioriterade grupper.

Syfte

Syftet med en vuxenutbildningsregion är att de prioriterade målgrupperna skall ha tillgång till ett brett och välutvecklat utbildningsutbud inklusive infrastrukturen. Utbud och infrastruktur skall ha en kvalitativ nivå som lever upp till arbetslivets, högskolans och samhällets kompetenskrav. Projektet skall stimulera såväl en pedagogisk kvalitativ utveckling som ett optimalt resursutnyttjande där utbildningsanordnare i både kommunal och enskild regi ingår. Syftet är vidare att öka genomströmningen mot självförsörjning för de aktuella grupperna, att öka tillgängligheten samt förbättra kvaliteten inom vuxenutbildningen i regionen. Detta görs genom att skapa utveckling på olika sätt inom de fem huvudsakliga problemområdena: yrkesutbildning och validering, svenska för invandrade (sfi)/sfx/svenska som andra språk (SAS), webb, info och vägledning, kvalitetssäkring och samverkan med externa aktörer.

Syftet med förprojekteringen är att utveckla och utforma en ansökan för att genomföra ett projekt med en gemensam vuxenutbildning som bas för utveckling av utbud och infrastruktur för de prioriterade målgrupperna. Under förprojekteringen kartläggs utvecklingsbehov och idéer samt förutsättningar för ett gemensamt arbete för att förbättra vuxenutbildningen för de prioriterade målgrupperna.

En förbättrad vuxenutbildning för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden leder i sin tur till att kompetensen höjs vilket befrämjar inträdet på arbetsmarknaden, sysselsättningen ökar liksom integrationen. Det långsiktiga målet är att uppnå regional tillväxt där en kvalitativ vuxenutbildning är ett av flera viktiga redskap.

Målsättning

Det långsiktiga målet för projektet är att skapa en väl fungerande vuxenutbildning i Stockholms län för att öka genomströmningen till självförsörjning för individer i utanförskap, för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på utbildningsutbudet och infrastrukturen.

Den övergripande frågeställningen i projektet är:
Hur öka genomströmningen inom vuxenutbildningen i regionen för de prioriterade målgrupperna?
Under denna frågeställning hör flera olika aspekter men gemensamt är att vissa grundläggande kartläggningar och metodinventeringar måste göras inledningsvis i en förprojektering. Frågeställningens olika aspekter kan därefter sorteras in under fem identifierade huvudsakliga områden som projektets genomförande skall fokusera på. De nya metoderna/utbildningarna/arbetssätten tas fram inom de fem områdena och prövas fortlöpande på grupper av individer ur de prioriterade målgrupperna:

1. Yrkesutbildning/validering
Utreda och så småningom utveckla en gemensam metod för betygsvalidering. Utreda, utveckla en gemensam samsyn och arbetssätt med en regional bas kring branschvalidering i samverkan med branscherna.
Utreda och gemensamt utveckla ett yrkesutbildningsutbud innefattandes också olika former av orienteringskurser för t.ex. individer som önskar starta företag. Särskilt viktigt område för invandrade personer men riktar sig också till övriga prioriterade målgrupper

2. Svenska för invandrade (sfi)/sfx/svenska som andraspråk (SAS)
Utreda och utveckla gemensamma modeller och metoder för språkutbildningen för invandrade till regionen. Olika utvecklingsanslag kan tänkas beroende på målgruppens förkunskaper, ett spår gäller kompletterande utbildning och validering för de som redan har yrkeserfarenhet och/eller –utbildning, ett annat spår handlar om ny yrkesutbildning tillsammans med språkinlärning inklusive praktik med språkinlärning och ett tredje spår handlar om att kunna förena olika studier på olika nivåer i ett effektivt sammanhang. Arbetet riktar sig enbart till målgruppen invandrade.

3. Webb, vägledning och rekrytering
Utreda och utveckla gemensamma metoder för information, vägledning och rekrytering. Syftar till att skapa enklare och tillgängligare vägar till utbildningar och vidare vägar. Riktar sig till samtliga prioriterade målgrupper.

4. Kvalitetssäkringen
Utreda och utveckla ett gemensamt kvalitetssystem inklusive kvalitetssäkring av betyg och samordning av statistikrapportering, i första hand för de prioriterade målgrupperna men också i förlängningen för att skapa bättre och effektivare kvalitetsuppföljningar på helheten. Riktar sig till samtliga prioriterade målgrupper.

5. Samverkan med externa aktörer
I förprojektet förankra huvudprojektet och bredda partnerskapet med andra organisationer och företag inför det kommande genomförandet. Utveckling av vuxenutbildningen kan och bör engagera olika aktörer såsom utbildningssektorn, näringslivet, arbetsmarknadsmyndigheter, arbetsmarknadens parter och arbetsgivare. Riktar sig till samtliga prioriterade målgrupper.

Målsättningen med projektet är att färdigställa en förprojektering där fokus kommer att vara att beskriva och utreda möjligheter och lösningar till en gemensam satsning inom vuxenutbildningen för de prioriterade målgrupperna. Projektets förväntade slutgiltiga målsättning är att med hjälp av att utreda de ovan nämnda områdena kunna presentera en färdig förprojektering. Denna studie skall innehålla tydliga och väldefinierade målsättningar och ha en tydlig genomförandeplan. Den långsiktiga effekten är sedan att projektet övergår till genomförandefasen. Det långsiktiga målet är att skapa en välfungerande vuxenutbildning för utsatta grupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten kommer att vara en naturlig del i ett kommande projekt och även i förprojekteringen. Inga lokaler används som inte är tillgängliga, hörslingor används samt vid behov teckentolkar. Tillgänglighetsaspekten är även viktig att lyftas fram i arbetet med att utveckla och forma en vuxenutbildningsregion eftersom vuxenutbildningen även skall vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Därför ska den aspekten vara en integrerad del i de huvudsakliga delprojekten vi ska utreda.

Jämställdhetsintegrering

Finns ingen sådan rubrik i den manuella ansökan.

Transnationellt samarbete

I de delprojekt där det anses intressant kommer man att inhämta information från andra regioner inom EU för att se hur de arbetar med vuxenutbildningsfrågan.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadscentrum
 • Ekerö Kommun, Vuxenutbildningen
 • KSL:s kansli
 • Nacka Kommun, Stadshuset med flera förvaltningar bla, Fastighetskontoret ochutbildningsenhet.
 • Upplandsväsby kommun Vilunda Gymnasiet/Komvux

Samarbetspartners

 • Botkyrka kommun. Tumba gymnasiet samt vuxenutbildning.
 • Danderyds Kommun med flera förvaltningar.
 • Hallonbergsskolan/ Centrum för vägledning/komvux
 • Haninge Kommun, centrum vux.
 • Huddinge Kommun, Komvux
 • Järfälla kommun, utbildning, kultur och fritidsförvaltning.
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Nynäshamns KompetensCentrum
 • Sigtuna Kommun, centrum för vuxenutveckling/Märsta gymnasium.
 • Sollentuna Kommun, Huvudbibliotek samt komvux.
 • Solna Vuxenutbildning
 • Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningsavdelningen
 • Tyresö kommun, C3L
 • Täby Kommun, Komvux
 • Upplands-Bro Kommun, Vuxenutbildningen.
 • Vallentuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker