Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från verksamheter i förening och kommun - till sociala företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
KontaktpersonMauricio Chacana
E-postmauricio.chacana@coompanion.se
Telefonnummer08-4474805
Beviljat ESF-stöd249 234 kr
Total projektbudget499 234 kr
Projektperiod2008-04-16 till 2008-09-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förstudien avser undersöka nya former för att skapa sociala företag utgående från föreningar och kommuners socialt arbetsintegrerande verksamheter. Man ska också undersöka nya former för storskaligare samverkanslösningar mellan sociala företag för att de ska kunna växa och utvecklas. En sådan samverkansform som ska undersökas är modellen social franchising på turistområdet.

Bakgrund

Inledning

Sociala företag och socialt entreprenörskap utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Dessa företag producerar varor och tjänster men skiljer sig på andra sätt från företag som vi är vana att möta. I Stockholms län har det under de senaste åren etablerats ett antal sociala företag. Ofta har dessa utvecklats från ett projekt för att sedan övergå till ordinarie verksamhet och företagande.
Det är av stor vikt att det nu blir start av konkreta sociala företag rotade i kommuner och lokala organisationer. Verktygen finns, engagemanget finns, liksom de lokala affärsidéerna. De många tusental personer som står utanför arbetsmarknden har konkret behov av arbete här och nu. Partnerskapet bakom detta projekt har redan en hel del av de lokala kontakterna och har bestämt sig för att i denna förstudie gå från ord till handling när de nödvändiga undersökningarna gjorts.

Ett socialt företag är en näringsverksamhet som:
- har som huvudsakligt ändamål att genom företagande integrera personer som står långt från arbetsmarknaden
- huvudsakligen återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller liknande verksamhet
- skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
- är fristående från offentlig sektor.

Socialt företagande och entreprenörskap skapar nya hållbara företag och utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som nya grupper integreras på arbetsmarknaden. Eftersom de sociala företagen binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster inom olika sektorer har de också stor utvecklingspotential.

De sociala företagens affärsverksamhet är ett medel att uppnå de sociala målen. I de sociala företagen står människorna i centrum. Företagen är förankrade i den grupp vars samhälleliga och sociala behov de avser att tillgodose och där de berörda deltar aktivt. Genom sin delaktighet i företaget återtar människor makten över sina liv, får självtillit och kan utveckla sina inneboende färdigheter. De mänskliga liksom de samhälleliga vinsterna av det sociala företagandet är uppenbara. När de mest utsatta grupperna kommer tillbaka i samhälle och arbetsliv minskar det offentligas kostnader vilket kan visas med metoder som socioekonomiska bokslut

Ett koncept inom det sociala företaget är social franchising. Social franchising har sitt ursprung i den traditionella franchisingen. Social franchising är i första hand ett sätt att föra över kunskap och erfarenheter från en väl fungerande affärsverksamhet till ett nytt företag. Det är en samarbetsform där en person eller ett företag mot ersättning får ta del av ett annat företags affärsidé, kunskap och erfarenhet, ett sätt att starta eget med mindre risk för misslyckande. I idén ligger att varje part ska arbeta med det som man har bäst förutsättningar för.

Social franchising innebär att använda och utveckla franchisingmetoden för att nå sociala mål. Det handlar om att sprida erfarenheter från framgångsrika sociala företag så att fler människor får arbete och att dessa företag tillämpar demokrati på ett sådant sätt att alla medarbetares potential utvecklas. Social franchising bygger också upp en gemenskap genom att stimulera kontakter mellan medarbetare i de olika företagen och arbetet för gemensamma mål.

Samarbetet mellan den sociala ekonomin och den offentliga sektorn har utvecklats mycket positivt under de senaste åtta åren. Ett inledande partnerskap i Stockholm,s län år 2000 gjorde i samarbete med länsstyrelsen en grov analys och en handlingsplan. Därefter fördjupades analysen under Equalprojektet SLUP.SE. Den internationella delen av detta projektet "From solidarity to Marcet Sucess" hade bl.a. temat socialt företagande och hämtade hem erfarenheter från Finland och Italien, men även från Holland, Grekland och Stor-Brittanien. Det internationella engagegemanget i Equals transnationella tematiska arbete skapade kontakter och senare projektsamarbete runt "social franchising" - konkret i det internationella och nationella projektet "Le Mat". Den internationella rapporten "Social enterprise management model"" och den svenska tillämpningen "Från förening till socialt företag" finns att läsa på www.slup.se. Equalprojektet ledde över i den regionala "Plattformen lokal utveckling med social ekonomi" som övertogs av föreningen SLUP.SE slutet av 2007. Inom Plattformen enades både den sociala ekonomins aktörer och den offentliga sektorn om att socialt företagande kan vara en mycket viktig metod och form för att minska utanförskapet och samtidigt främja entreprenörskap och modellutveckling inom den sociala ekonomin. Parallellt har aktörerna i länet engagerat sig i utvecklingarbete, erfarenhetsutbyte och konkreta förslag och verksamheter inom ramen för Equalprojektet NTG Socialt företagande. Resultatet är ökad kunskap i regionen och ett direkt engagemang från regeringen via beslutade satsningar på området via Nutek.

Föreningar som vill utveckla socialt företag kan göra det på olika sätt. Dels kan de göra det som en del av den egna organisationen - inom organisationen, och dels kan de göra det som en "avknoppning" av en helt eller delvis självständig verksamhetet. I denna förstudie prövas bl.a. hur föreningar kan utveckla socialt företagande och samtidigt bibehålla sin idé, särart och form som ideella föreningar och att föreningens idevärld även präglar det sociala företagandet.

Att starta ett socialt företag kan vara svårt. Den som har varit utan fäste på arbetsmarknaden, som saknar nätverk och kunskaper om att driva företag behöver särskild stöttning. Social franchising ger stödstruktur till sociala företag. Det är en metod som kommer att underlätta för fler att bli sociala företagare. Se mer på www.socialfranchising.se

Behov och problem
Ungefär en miljon människor i arbetsför ålder står idag utanför den svenska arbetsmarknaden och är i hög grad beroende av bidrag för att klara sin försörjning. Många kan och vill arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är av olika skäl stängd.
(Stockholms län perspektiv.
Beskriv nulägesanalys och ta med statistik om målgrupperna man vänder sig till i proj)
HSO kan ni beskriva er målgrupps behov och problem?

Med denna förstudie vill vi utreda möjligheterna att starta sociala företag i ett flertal kommuner inom Stockholms län. Förprojekteringen utgår från olika affärsområden och ska utveckla befintliga sociala verksamheter i partnerskapets organisationer med inriktning mot större affärsmässighet och samtidigt bevarad grundideologi. Vi vill även skapa helt nya verksamheter med fokus på turism/övernatting och bemanningsföretag. Det är vår övertygelse att det finns ett marknadsmässigt behov inom just dessa branscher. Här kan även arbetsuppgifterna anpassas utifrån enskildas behov med stor variation av arbetsuppgifter.

Tidigare erfarenheter

1 Lisas vänner
Verdandi har i projektet Lisas Vänner inom Växtkraft mål 3 arbetat med målgruppen invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden, och saknar det svenska språket, och i vissa fall även inte att kunnat skriva och läsa det egna språket. Genom att bygga upp en trygg miljö och sätta deltagarens behov i fokus lyckades man få ut dessa deltagare i utbildning och arbete. Av målgruppen 40 kvinnor kom 21 ut i arbete och /eller utbildning.
Se vidare text i den den inskickade ansökan i akten.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka hur vi kan skapa gynsamma förutsättningar för ett ökat socialt företagande inom kommuners och föreningars befintliga sociala verksamheter och nya sådana som kan tillkomma under förstudien och i det tänkta kommande projektarbetet. Projetet syfter även till att undersöka hur olika aktörer av lika eller skilda typer kan samverka för att utveckla nytt socialt företagande. Ett tredje syfte är att studera förutsättningar för hur helt nya typer av sociala företag kan komma till stånd och förmeras genom social franchising.

Målsättning

Målsättningarna uppfyllds i förstudien genom tre sammanvägda satsningar på lokal verksamhet utgående från behoven på marknaden och behoven hos de individer projektet riktar sig till och behoven i kommunerna och partnerskapets föreningar.

Under förstudien ska partnerskapet, översatt till konkreta lokala aktiviteter:

- Identifiera verksamheter och verksamhetsidéer i partnerskapets organisationer med inriktning på mobilisering/empowerment riktade till personer i utanförskap och bedöma deras utvecklingspotential som grund för socialt företagande

- Identifiera verksamheter och verksamhetsidéer i länets kommuner med inriktning på mobilisering/empowerment riktade till personer i utanförskap och bedöma deras utvecklingspotential som grund för socialt företagande

- Identifiera organisationer, kommuner, lokala utvecklingsgrupper och lokalresurser som kan vara grund för skapande av socialt företagande/social franchising.

- Skapa grund för ett effektivt och brett sammansatt partnerskap som kan förverkliga visionen i de tre strategierna inom ramen för en bredare samverkan med andra aktörer som vill utveckla och främja socialt företagande i regionen, Sverige och EU. I partnerskapet skall förutom förstudiens aktörer ingå representation och engagemang
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna.

a) Den första lokala verksamheten är att utveckla befintliga sociala verksamheter med inriktning på arbetsintegrering i partnerskapets organisationer i riktning mot större affärsmässighet med samtidigt bevarad grundideologi. I första hand görs detta i partnerskapets organisationer Verdandi, Hela Människan, Röda Korset, Exist/Kvinnoforum och HSO men även i andra organisationer som visar intresse.

b) Den andra lokala verksamheten är att göra samma sak med kommunala verksamheter av samma typ. Detta gör i första hand i Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Haninge, Sollentuna, Nacka och Värmdö men även i andra kommuner som visar intresse, inte minst på Södertörn.

c) Den tredje lokala verksamheten är att skapa helt ny verksamhet utgående från marknadens behov med fokus på området turism/övernattning under arbetsnamnet ”Local Base”, och andra helt nya affärsområden som kommuner och organisationer utvecklar i förstudien.1.9.1 Frågeställningar i förprojekteringen

Hur ska samarbetet mellan offentlig sektor och det sociala företagandet organiseras?
Vi vill uppnå:
- anpassade upphandlingar som gör det möjligt för de sociala företagen att svara på upphandlingarna
- en organisationsform för ett socialt bemanningsföretag som samverkar med den offentliga sektorn samtidigt som den medger den sociala ekonomins kompetens och ideella arbete som en resurs i arbetet.
- tillmötesgå arbetsförmedlingens behov av platser för särskild arbetsprövning

Hur ska de olika affärsverksamheterna organiseras? Kan ett samarbete melllan en grupp företag i form av ett konsortium tillämpande sociala franchising vara en modell? Hur ska samarbetet se ut mellan de sociala företagen och de föreningar och kommuner som skapade dem se ut? Hur självständiga ska och kan de vara?

Vi vill gärna uppnå:
- en organisationsform där organisationer som Hela Människan, Verdandi, Röda Korset och liknande organisationer äger de sociala företagen men samtidigt ge de anställda ett sådant inflytande över affärsverksamheterna att det skapar ett starkt entreprenörskap hos varje anställd.
- en organisationsform som tillåter ett samarbete mellan Hela Människan och Verdandi för det gemensamma målet att skapa fler arbetstillfällen utan att det uppstår målkonflikter p g a organisationernas särart och egna mål.

Vilket stöd kan målgruppen för socialt företagande komma att behöva?
Vi vill veta vilken typ av stöd som krävs och i vilken omfattning. Det gäller såväl behov av utbildning, coachning, bokföring/löneadministration och annan arbetsgivarkompetens. Kan ett samarbete med andra aktörer arrangeras på regional och/eller nationell nivå? Behöver ungdomar i de sociala företagen ett särskilt stöd?

Vilka strukturella behov finns för affärsverksamheterna?
Vi vill veta de praktiska förutsättningarna och behoven för varje affärsidé. Vilka lokaler, maskiner, utrustning etc kommer att krävas. Vi vill också undersöka former och förutsättningar för kollektivavtal, försäkringar, stadgar etc

Förprojekteringen ska kunna lägga grunden en eller flera ansökningar för genomförande och uppbyggnad av socialt företagande för att såväl skapa nya arbetstillfällen som matcha till befintliga. Denna ansökan ska innehålla:En plan med klara affärsidéer inom olika affärsområden, definierade stöd och kompetensutvecklingsinsatser för målgupperna där omfattningen och formerna ska finnas med.
En plan för hur de sociala företagen ska organisera sig för att uppnå samordningsvinster
En redogörelse för hur den sociala företagsutvecklingen ska följas upp, och med vilken metod
En plan för att långsiktigt skapa en stödstruktur till socialt företagande i kommunerna och berörda myndigheter i Stockholms län.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av projektets partners är HSO. Organisationens kompetens kommer tas tillvara i förstudiearbetet och det tänkta kommande projektet. Sociala företag vänder sig per definition särskilt till personer med funktionshinder av skilda slag. De flesta övriga organisationer i partnerskapet har också stor medvetenhet och erfarenhet på området. I de workshops och studier som arrangeras i förstudien ska frågan om funktionshinder hållas aktuell liksom den naturliga frågan om var och i vilka miljöer detta sker.

Jämställdhetsintegrering

x

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer undersökas möjligheten att utveckla en transnationell del i ett kommande projekt och erfarenheter kommer om möjligt hämtas hem från andra EU-länder. Konceptet Local Base/Le Mat är av sin karaktär internationella och söker redan idag partners inom och utom EU.

Medfinansiärer

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Coompanion Roslagen
 • Kommunstyrelsen- Huddinge/olika verksamheter
 • Personalavdelningen
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen

Samarbetspartners

 • Coompanion Roslagen
 • Hela Människan Botkyrka Salem
 • HSO i Stockholm
 • Internationella avdelningen
 • Kommunstyrelsen- Huddinge/olika verksamheter
 • Personalavdelningen
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen
 • Svenska Röda Korset, Region Stockholm
 • Verdandi Botkyrka

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker